Annoncespot_img

Storfonde støtter Genforeningspark i Aabenraa

Aabenraa Kommune kan til næste år fejre 100-året for Sønderjyllands gen­fore­ning med Danmark ved at etablere en gen­fore­nings­park. Parken er støttet af to stor­fon­de med tilknytning til Sønderjylland.

Genforeningspark (illustration: Team Weile/Aabenraa Kommune)
Gen­for­e­nings­park (il­lu­stra­tion: Team Weile/Aabenraa Kommune)

I 2020 mar­ke­res gen­for­e­nin­gen af Søn­derjyl­land med re­sten af Dan­mark i 1920, en be­gi­ven­hed der har stor hi­sto­risk be­tyd­ning for om­rå­det. I den for­bin­del­se er Aa­ben­raa Kom­mu­ne i gang med at etab­le­re en gen­for­e­nings­park for at fejre be­gi­ven­he­den. Pro­jek­tet kan nu fuld­fø­res med en be­vil­ling på 5,6 mio. kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den og 1 mio. kro­ner fra Bit­ten & Mads Clau­sens Fond.

“Jeg er utro­lig glad for, at A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter Gen­for­e­nings­park-pro­jek­tet, der vil bli­ve et sam­lings­punkt og et grønt ån­de­hul i Aa­ben­raa, og som har stor hi­sto­risk be­tyd­ning for Søn­derjyl­lands gen­for­e­ning med re­sten af Dan­mark,” si­ger Tho­mas An­d­re­sen, borg­me­ster for Aa­ben­raa Kom­mu­ne i en pressemeddelelse.

“Med de 12,775 mil­li­o­ner kro­ner Aa­ben­raa Kom­mu­ne selv har af­sat, be­vil­lin­gen fra A.P. Møl­ler Fon­den samt be­vil­lin­gen på én mil­li­o­ner kro­ner fra Bit­ten og Mads Clau­sens Fond, så får Gen­for­e­nings­park net­op det ud­tryk, hvor for­tid, nu­tid og frem­tid smel­ter sam­men,” si­ger han.

Pro­jek­tet igang­sæt­tes i sen­som­me­ren 2019 og for­ven­tes klar til fejrin­gen af gen­for­e­nin­gen i 2020. Par­ken skal fun­ge­re som et grønt om­rå­de og dan­ne ram­me for stør­re be­gi­ven­he­der og ar­ran­ge­men­ter i 2020 og fre­m­ef­ter. Gen­for­e­nings­par­ken kom­mer til at lig­ge for­an Fol­ke­hjem i Aabenraa.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer