Storstilet renovering af sønderjysk monumentpark

Takket være en bevilling på fem millioner kroner fra A.P. Møller Fonden står Skibelund Krat renoveret og med ny beplantning, når monumentparken i Vejen til sommer huser en del af festlighederne i forbindelse med Genforeningen. Eneste udfordring for at komme i mål med alle planer er vejret.

Genforeningsstenen i Skibelund Krat (foto: Jørgen nielsen)
Gen­for­e­nings­ste­nen i Ski­be­lund Krat (fo­to: Jør­gen Ni­el­sen / Vej­en Kommune)

Hvis dron­ning Mar­gret­he til som­mer kig­ger be­un­dren­de på renove­rin­gen af am­fi­te­a­tret og sten­sæt­nin­ger­ne og glæ­der sig over den nye be­plant­ning i monu­ment­par­ken Ski­be­lund Krat i Vej­en, bør ma­jestæten sam­ti­dig sen­de en ven­lig tan­ke af­sted til A.P. Møl­ler Fon­den. Det er nem­lig i høj grad tak­ket væ­re en be­vil­ling på fem mil­li­o­ner kro­ner fra fon­den, at Ski­be­lund­for­e­nin­gen og de øv­ri­ge ar­ran­gø­rer til som­mer, i for­bin­del­se med fejrin­gen af Gen­for­e­nin­gen, kan by­de dron­nin­gen og an­dre gæ­ster vel­kom­men i en to­tal­renove­ret park.

Ski­be­lund Krat blev an­lagt i 1865 som mø­de- og fest­plads ef­ter ta­bet af Søn­derjyl­land året før. Der er op­stil­let 22 min­de­sten i monu­ment­par­ken, men bå­de min­de­sten, sten­sæt­nin­ger og par­kens am­fi­te­a­ter har iføl­ge for­man­den for Ski­be­lund­for­e­nin­gen læn­ge trængt ge­val­digt til en kær­lig hånd. Der­u­d­over var en lang ræk­ke træ­er mod­ne til fæld­ning og an­dre an­gre­bet af sygdom.

Der­for blev der i sam­ar­bej­de med blandt an­dre Vej­en Kom­mu­ne la­vet en stor­stilet plan for renove­ring af Ski­be­lund Krat, så par­ken kun­ne frem­stå ny­renove­ret og ind­by­den­de blandt an­det til fol­ke­fe­sten søn­dag den 14. ju­ni og til dron­nin­gens be­søg i om­rå­det tors­dag den 9. juli.

Der var ba­re ét me­get væ­sent­ligt pro­blem: Pen­ge. Vej­en Kom­mu­ne til­bød at støt­te med en halv mil­li­on, hvis Ski­be­lund­for­e­nin­gen selv kun­ne skaf­fe fem mil­li­o­ner kro­ner. For­e­nin­gen med godt 100 med­lem­mer har ik­ke selv no­gen mid­ler, så løs­nin­gen var at sø­ge fonds­mid­ler. Glæ­den var der­for me­get stor, da for­e­nin­gens an­søg­ning til A.P. Møl­ler Fon­den om fem mil­li­o­ner kro­ner blev mødt med et ”ja”.

”For at kun­ne re­vi­ta­li­se­re Ski­be­lund Krat og gi­ve om­rå­det det løft, som det vir­ke­lig træng­te til, har be­vil­lin­gen fra A.P. Møl­ler Fon­den væ­ret alt­af­gø­ren­de. Uden de pen­ge hav­de det væ­ret en to­talt umu­lig op­ga­ve for os, så vi er fon­den dybt tak­nem­me­lig,” si­ger for­man­den for Ski­be­lund­for­e­nin­gen Hel­ge Pe­ter­sen til Fundats.

Græs og stier skal være klar til 16.000 fødder

Som en del af pro­jek­tet er sid­de­plad­ser­ne i par­kens am­fi­te­a­ter ble­vet ret­tet op, mens der trods må­ne­ders ven­ten end­nu ik­ke er kom­met svar fra fred­ningsmyn­dig­he­der­ne på, om der må la­ves en per­ma­nent over­dæk­ning af sce­nen, og dén del af pla­nen er der­for ud­sat til ef­ter folkefesten.

Et an­det stort pro­jekt har væ­ret, og er sta­dig, at re­kon­stru­e­re Ski­be­lund Krats ’Søn­derjy­ske ind­gang’, som rød­der fra sto­re træ­er har øde­lagt. Der er ta­le om et møj­som­me­ligt og kræ­ven­de kam­pe­stens­ar­bej­de, som be­stemt ik­ke er ble­vet let­te­re af vin­te­r­ens vold­som­me mæng­der af regn.

”Jeg hå­ber, det lyk­kes at få alt fær­digt til slut­nin­gen af april – alt­så cir­ka halvan­den må­ned før fol­ke­fe­sten – for det er nød­ven­digt med tid til, at blandt an­det græs­set kan gro frem og bi­de sig fast,” si­ger Hel­ge Pe­ter­sen med hen­vis­ning til, at der ven­tes om­kring 16.000 fød­der – for­delt på 8.000 gæ­ster – når græs og sti­er skal væ­re klar til det sto­re ry­kind 14. juni.

For­man­den er dog ik­ke nervøs for, at alt ik­ke er klar til som­me­rens fest­lig­he­der, om end der er én ube­kendt i lig­nin­gen, som Ski­be­lund­for­e­nin­gens for­mand ik­ke kan gø­re no­get ved.

”Vi har jo in­gen mu­lig­hed for at si­ge, hvor­dan vej­ret bli­ver. Men vo­res hånd­vær­ke­re har gjort en fan­ta­stisk ind­sats trods de me­get van­ske­li­ge for­hold, som de har haft grun­det vej­ret, og jeg for­ven­ter da, at alt det, der skal væ­re fær­digt til fest­lig­he­der­ne, bli­ver fær­digt,” si­ger Hel­ge Petersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer