Svenske politikere misundelige på dansk kultur finansieret af fondsmidler

En delegation af svenske politikere fra Riksdagen har været på besøg i Danmark for at studere det danske fondsmiljøs støtte til kulturområdet.

Operahuset (foto: Thomas Nørdam Andersen, Det Kgl. Teater)
”Det var væl­dig in­ter­es­sant at se, hvor fon­de­ne har sti­mu­le­ret til fan­ta­stisk ar­ki­tek­tur og byg­ning af bro­er og lig­nen­de, som det of­fent­li­ge al­drig hav­de kun­net fi­nan­si­e­re,” si­ger den sven­ske so­ci­al­de­mo­krat Lawen Re­d­ar (fo­to: Tho­mas Nør­dam An­der­sen, Det Kgl. Teater).

I ti­der, hvor man­ge sven­ske kom­mu­ner skæ­rer ned på det kul­tu­rel­le om­rå­de, er der må­ske in­spira­tion at hen­te i Dan­mark til den frem­ti­di­ge kul­tur­fi­nan­si­e­ring hin­si­dan. I hvert fald er fle­re sven­ske kul­tur­po­li­ti­ke­re ble­vet in­spi­re­re­de og li­ge­frem mis­un­de­li­ge over den ræk­ke af dan­ske kul­tur­pro­jek­ter og -be­gi­ven­he­der, som er fi­nan­si­e­ret af mid­ler fra Dan­marks fon­de, og det har sat tan­ker i gang på den an­den si­de af Øre­sund, skri­ver avi­sen Svenska Dag­bla­det.

I ef­ter­å­ret var en de­le­ga­tion af po­li­ti­ke­re fra kul­tur­ud­val­get i det sven­ske par­la­ment, Riks­da­gen, i Kø­ben­havn for at stu­de­re det dan­ske fonds­mil­jø med sær­lig fo­kus på be­vil­lin­ger­ne til det kul­tu­rel­le om­rå­de – li­ge fra ar­ki­tek­tur og kunst­ud­stil­lin­ger til mu­sik­festi­va­ler og drif­ten af lo­ka­le bi­o­gra­fer. Og iføl­ge Svenska Dag­bla­det er po­li­ti­ker­ne vendt hjem med fle­re ide­er til, hvor­dan man i Sve­ri­ge kan la­de sig in­spi­re­re af Danmark.

Blandt an­dre so­ci­al­de­mo­kra­ten Lawen Re­d­ar er ef­ter be­sø­get i Kø­ben­havn me­get im­po­ne­ret over det sto­re, po­si­ti­ve præg, fonds­mil­li­o­ner sæt­ter på dansk kul­tur over et bredt spektrum.

”Det var væl­dig in­ter­es­sant at se, hvor fon­de­ne har sti­mu­le­ret til fan­ta­stisk ar­ki­tek­tur og byg­ning af bro­er og lig­nen­de, som det of­fent­li­ge al­drig hav­de kun­net fi­nan­si­e­re,” si­ger Lawen Re­d­ar til avisen.

Chri­ster Nylan­der, der er kul­tu­r­ord­fø­rer for det li­be­ra­le par­ti Li­be­ra­ler­ne, er og­så vendt hjem til Sve­ri­ge med stor in­spira­tion fra ”den dan­ske model.”

Den dan­ske mo­del med at få pro­jek­ter fi­nan­si­e­ret på an­den vis end via det of­fent­li­ge gi­ver en øget fri­hed i kul­tur­li­vet og en mu­lig­hed for at sat­se stort. Jeg tror, man­ge af os blev me­get op­mærk­som­me på de mu­lig­he­der, som fon­de­ne ska­ber i Danmark.

Chri­ster Nylan­der – kul­tu­r­ord­fø­rer, Liberalerne

”Den dan­ske mo­del med at få pro­jek­ter fi­nan­si­e­ret på an­den vis end via det of­fent­li­ge gi­ver en øget fri­hed i kul­tur­li­vet og en mu­lig­hed for at sat­se stort. Jeg tror, man­ge af os blev me­get op­mærk­som­me på de mu­lig­he­der, som fon­de­ne ska­ber i Dan­mark. Men det er jo gam­le, sto­re fon­de, og det er på in­gen må­de en­kelt at ko­pi­e­re over i en svensk kon­tekst,” po­in­te­r­er Chri­ster Nylander.

For Lawen Re­d­ar er det vig­tigt, at fond­s­pen­ge til kul­tur skal sup­ple­re, men ik­ke er­stat­te den of­fent­li­ge fi­nan­si­e­ring af kul­tu­rel­le til­bud, idet det of­fent­li­ge skal væ­re ga­rant for en bred kul­tur­støt­te til glæ­de for de man­ge. Som skræk­ek­sem­pel frem­hæ­ver hun Ope­ra­hu­set på Hol­men, der var en ga­ve i mil­li­ard­klas­sen fra A.P. Møl­ler Fon­den til det dan­ske folk.

”Dan­sker­ne har få­et et fan­ta­stisk ope­ra­hus. Men det blev ik­ke op­ført på grund af en ef­ter­spørgsel blandt bor­ger­ne, men me­re ud fra en in­ter­es­se hos gi­ve­ren,” me­ner den un­ge sven­ske socialdemokrat.

Engagerede mennesker med store midler

Den sven­ske koreo­graf Ef­va Lil­ja var i tre år frem til maj 2019 chef for Dan­se­hal­ler­ne i Kø­ben­havn, Dan­marks na­tio­na­le res­sour­ce­cen­ter for dans og koreo­gra­fi. Hun er split­tet i for­hold til sam­spil­let mel­lem kul­tur og fonde.

”Jeg har i mit ar­bej­de haft et me­get nært og po­si­tivt sam­ar­bej­de med fon­de­ne, som har en­ga­ge­re­de men­ne­sker, se­ri­ø­se mål­sæt­nin­ger og sto­re øko­no­mi­ske mid­ler,” si­ger hun til Svenska Dagbladet.

Men sam­ti­dig op­le­ver Ef­va Lil­ja, at kul­tur­li­vet i Dan­mark er alt for af­hæn­gigt af fon­de­ne som kon­se­kvens af, at der fra stats­lig si­de skru­es ned for kul­tur­støt­ten – og det er, me­ner hun, sær­ligt pro­ble­ma­tisk, hvis sam­tids­kun­sten li­ge­frem ud­for­mes ef­ter fon­de­nes støttekriterier.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer