Svenske politikere misundelige på dansk kultur finansieret af fondsmidler

En de­le­ga­tion af sven­ske po­li­ti­ke­re fra Riks­da­gen har væ­ret på be­søg i Dan­mark for at stu­de­re det dan­ske fonds­mil­jøs støt­te til kulturområdet.

Operahuset (foto: Thomas Nørdam Andersen, Det Kgl. Teater)
”Det var væl­dig in­ter­es­sant at se, hvor fon­de­ne har sti­mu­le­ret til fan­ta­stisk ar­ki­tek­tur og byg­ning af bro­er og lig­nen­de, som det of­fent­li­ge al­drig hav­de kun­net fi­nan­si­e­re,” si­ger den sven­ske so­ci­al­de­mo­krat Lawen Re­d­ar (fo­to: Tho­mas Nør­dam An­der­sen, Det Kgl. Teater).

I ti­der, hvor man­ge sven­ske kom­mu­ner skæ­rer ned på det kul­tu­rel­le om­rå­de, er der må­ske in­spira­tion at hen­te i Dan­mark til den frem­ti­di­ge kul­tur­fi­nan­si­e­ring hin­si­dan. I hvert fald er fle­re sven­ske kul­tur­po­li­ti­ke­re ble­vet in­spi­re­re­de og li­ge­frem mis­un­de­li­ge over den ræk­ke af dan­ske kul­tur­pro­jek­ter og -be­gi­ven­he­der, som er fi­nan­si­e­ret af mid­ler fra Dan­marks fon­de, og det har sat tan­ker i gang på den an­den si­de af Øre­sund, skri­ver avi­sen Svenska Dag­bla­det.

I ef­ter­å­ret var en de­le­ga­tion af po­li­ti­ke­re fra kul­tur­ud­val­get i det sven­ske par­la­ment, Riks­da­gen, i Kø­ben­havn for at stu­de­re det dan­ske fonds­mil­jø med sær­lig fo­kus på be­vil­lin­ger­ne til det kul­tu­rel­le om­rå­de – li­ge fra ar­ki­tek­tur og kunst­ud­stil­lin­ger til mu­sik­festi­va­ler og drif­ten af lo­ka­le bi­o­gra­fer. Og iføl­ge Svenska Dag­bla­det er po­li­ti­ker­ne vendt hjem med fle­re ide­er til, hvor­dan man i Sve­ri­ge kan la­de sig in­spi­re­re af Danmark.

Blandt an­dre so­ci­al­de­mo­kra­ten Lawen Re­d­ar er ef­ter be­sø­get i Kø­ben­havn me­get im­po­ne­ret over det sto­re, po­si­ti­ve præg, fonds­mil­li­o­ner sæt­ter på dansk kul­tur over et bredt spektrum.

”Det var væl­dig in­ter­es­sant at se, hvor fon­de­ne har sti­mu­le­ret til fan­ta­stisk ar­ki­tek­tur og byg­ning af bro­er og lig­nen­de, som det of­fent­li­ge al­drig hav­de kun­net fi­nan­si­e­re,” si­ger Lawen Re­d­ar til avisen.

Chri­ster Nylan­der, der er kul­tu­r­ord­fø­rer for det li­be­ra­le par­ti Li­be­ra­ler­ne, er og­så vendt hjem til Sve­ri­ge med stor in­spira­tion fra ”den dan­ske model.”

Den dan­ske mo­del med at få pro­jek­ter fi­nan­si­e­ret på an­den vis end via det of­fent­li­ge gi­ver en øget fri­hed i kul­tur­li­vet og en mu­lig­hed for at sat­se stort. Jeg tror, man­ge af os blev me­get op­mærk­som­me på de mu­lig­he­der, som fon­de­ne ska­ber i Danmark.

Chri­ster Nylan­der – kul­tu­r­ord­fø­rer, Liberalerne

”Den dan­ske mo­del med at få pro­jek­ter fi­nan­si­e­ret på an­den vis end via det of­fent­li­ge gi­ver en øget fri­hed i kul­tur­li­vet og en mu­lig­hed for at sat­se stort. Jeg tror, man­ge af os blev me­get op­mærk­som­me på de mu­lig­he­der, som fon­de­ne ska­ber i Dan­mark. Men det er jo gam­le, sto­re fon­de, og det er på in­gen må­de en­kelt at ko­pi­e­re over i en svensk kon­tekst,” po­in­te­r­er Chri­ster Nylander.

For Lawen Re­d­ar er det vig­tigt, at fond­s­pen­ge til kul­tur skal sup­ple­re, men ik­ke er­stat­te den of­fent­li­ge fi­nan­si­e­ring af kul­tu­rel­le til­bud, idet det of­fent­li­ge skal væ­re ga­rant for en bred kul­tur­støt­te til glæ­de for de man­ge. Som skræk­ek­sem­pel frem­hæ­ver hun Ope­ra­hu­set på Hol­men, der var en ga­ve i mil­li­ard­klas­sen fra A.P. Møl­ler Fon­den til det dan­ske folk.

”Dan­sker­ne har få­et et fan­ta­stisk ope­ra­hus. Men det blev ik­ke op­ført på grund af en ef­ter­spørgsel blandt bor­ger­ne, men me­re ud fra en in­ter­es­se hos gi­ve­ren,” me­ner den un­ge sven­ske socialdemokrat.

Engagerede mennesker med store midler

Den sven­ske koreo­graf Ef­va Lil­ja var i tre år frem til maj 2019 chef for Dan­se­hal­ler­ne i Kø­ben­havn, Dan­marks na­tio­na­le res­sour­ce­cen­ter for dans og koreo­gra­fi. Hun er split­tet i for­hold til sam­spil­let mel­lem kul­tur og fonde.

”Jeg har i mit ar­bej­de haft et me­get nært og po­si­tivt sam­ar­bej­de med fon­de­ne, som har en­ga­ge­re­de men­ne­sker, se­ri­ø­se mål­sæt­nin­ger og sto­re øko­no­mi­ske mid­ler,” si­ger hun til Svenska Dagbladet.

Men sam­ti­dig op­le­ver Ef­va Lil­ja, at kul­tur­li­vet i Dan­mark er alt for af­hæn­gigt af fon­de­ne som kon­se­kvens af, at der fra stats­lig si­de skru­es ned for kul­tur­støt­ten – og det er, me­ner hun, sær­ligt pro­ble­ma­tisk, hvis sam­tids­kun­sten li­ge­frem ud­for­mes ef­ter fon­de­nes støttekriterier.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…