Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­ver­de­nen er 90 mil­li­o­ner kro­ner fra Lund­beck­fon­den til 18 ta­lent­ful­de for­ske­re, 14 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fon­den til kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt samt en kvart mil­li­on kro­ner fra Spar Nord Fon­den til ver­dens stør­ste kon­kur­ren­ce for un­ge Wagner-sangere.

Villum International Postdoc 2020 (foto: Villum Fonden)
Vil­lum Fon­dens pro­gram ’Vil­lum In­ter­na­tio­nal Po­st­doc' er må­l­ret­tet frem­ra­gen­de kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt. Ved se­ne­ste ud­de­ling modt­og føl­gen­de for­ske­re mel­lem 2,16 og 2,49 mio. kr. (fra ven­stre): Freja Ny­gaard Ras­mus­sen, Ji­awei Wang, Dr­u­de Fritzbø­ger Chri­sten­sen, Kim Bir­­nie-Ga­u­vin, Nan­na Inie og Li­ne Meld­gaard Madsen.

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fondssektor.

Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den, som net­op har af­slut­tet sin vur­de­ring af årets an­sø­ge­re til forsk­nings­be­vil­lin­ger i ka­te­go­ri­en ’As­cen­ding In­ve­sti­ga­tors’. I alt ud­de­ler fon­den 90,1 mil­li­o­ner kro­ner, der for­de­les mel­lem 18 for­ske­re, som hver i gen­nem­snit får fem mil­li­o­ner kroner.

As­cen­ding In­ve­sti­­ga­tors-be­vil­lin­­ger­­ne er må­l­ret­tet etab­le­re­de og ta­lent­ful­de for­ske­re på dan­ske uni­ver­si­te­ter og ho­spi­ta­ler. Be­vil­lin­ger­ne skal gø­re det mu­ligt for den en­kel­te mod­ta­ger yder­li­ge­re at ud­vik­le sin forsk­nings­kar­ri­e­re for der­i­gen­nem at ska­be væ­sent­li­ge vi­den­ska­be­li­ge bi­drag in­den for neu­rovi­den­skab og be­hand­ling af syg­dom­me re­la­te­ret til nervesystemet.

”Vi er gla­de for at se de man­ge spæn­den­de pro­jek­ter, der er kom­met ind, og vi er gla­de for, at vi i Lund­beck­fon­den via As­cen­ding In­ve­sti­­ga­tors-be­vil­lin­­ger­­ne kan gø­re det mu­ligt for dis­se ta­lent­ful­de for­ske­re at ud­vik­le de­res pro­jek­ter til gavn for dansk neu­ro­forsk­ning,” si­ger Lund­beck­fon­dens forsk­nings­di­rek­tør Jan Egeb­jerg i en pressemeddelelse.

Fra bæredygtighed i byggeri til fisk i varmt vand

Rund­t­u­ren for­bli­ver i forsk­nin­gens ver­den med nyhe­den om, at Vil­lum Fon­den net­op har gi­vet be­vil­lin­ger på i alt 14 mil­li­o­ner kro­ner til seks for­ske­re un­der det nye pro­gram ’Vil­lum In­ter­na­tio­nal Postdoc’.

Pro­gram­met er må­l­ret­tet frem­ra­gen­de kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt, og be­vil­lings­mod­ta­ger­nes forsk­nings­pro­jek­ter spæn­der fra bæ­re­dyg­tig­hed i byg­ge­ri til fi­skear­ters til­pas­ning til sti­gen­de vandtemperaturer.

Vil­lum In­ter­na­tio­nal Po­­st­­doc-pro­­gram­­met støt­ter på det tids­punkt i for­sker­kar­ri­ere­for­lø­bet, hvor der star­ter et stort fra­fald af kvin­der på de dan­ske uni­ver­si­te­ter. Pro­gram­met er ud­vik­let i sam­ar­bej­de med de dan­ske universiteter.

”Vi øn­sker at væ­re med til at fore­byg­ge, at Dan­mark går glip af kvin­de­li­ge for­sker­ta­len­ter in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de. Vil­lum In­ter­na­tio­nal Post­docs er frem­ra­gen­de for­ske­re, der bli­ver ud­valgt på bag­grund af an­be­fa­lin­ger fra uni­ver­si­te­ter og fag­lig vur­de­ring af en in­ter­na­tio­nal for­sker­ko­mité. De seks nye be­vil­lings­mod­ta­ge­re er al­le af ret­te støb­ning for­met af forsk­nings­ta­lent, in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv og am­bi­tio­ner om en uni­ver­si­tetskar­ri­e­re. Vo­res håb er, at de kan vi­se vej­en for an­dre og in­spi­re­re fle­re ta­lent­ful­de kvin­der til at sø­ge en for­sker­kar­ri­e­re,” si­ger Jens Kann-Ras­mus­­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Vil­lum Fonden.

De nye Vil­lum In­ter­na­tio­nal Post­docs er Dr­u­de Fritzbø­ger Chri­sten­sen (KU), Freja Ny­gaard Ras­mus­sen (AAU), Ji­awei Wang (DTU), Kim Bir­­nie-Ga­u­vin (DTU), Li­ne Meld­gaard Mad­sen (AU) og Nan­na Inie (IT-U).

Aalborg på det kunstneriske verdenskort

Ud­de­lings­rund­t­u­ren slut­ter i ope­ra­ens tegn og med et lidt me­re be­ske­dent be­løb end forsk­nings­be­vil­lin­ger­ne. Spar Nord Fon­den har så­le­des do­ne­ret en kvart mil­li­on kro­ner til The Lauritz Mel­chi­or In­ter­na­tio­nal Sin­ging Com­pe­ti­tion, som er ver­dens stør­ste kon­kur­ren­ce for un­ge Wag­­ner-san­­ge­re. Bag ar­ran­ge­men­tet står Aal­borg Symfoniorkester.

En kon­kur­ren­ce af det­te for­mat til­træk­ker sig ver­dens op­mærk­som­hed og slår i den grad Aal­borg fast på det kunst­ne­ri­ske verdenskort.

Tecwyn Evans – kunst­ne­risk chef, Aal­borg Symfoniorkester

Do­na­tio­nen dæk­ker blandt an­det ho­ved­præ­mi­en på 20.000 eu­ro. Den gi­ves til den bed­ste san­ger in­den for Wag­ners ope­ra­er blandt un­ge, am­bi­tiø­se san­ge­re. Ud af i alt 100 an­sø­ge­re har jury­en ud­valgt de 16 bed­ste san­ge­re, som kom­mer fra he­le ver­den for at bli­ve be­dømt af den in­ter­na­tio­na­le jury i den pre­sti­ge­fyld­te konkurrence.

”Vi er ut­ro­ligt stol­te af, at Aal­borg Sym­fo­ni­o­r­ke­ster og Mu­sik­kens Hus end­nu en gang kan by­de vel­kom­men til en ræk­ke af de bed­ste Wag­­ner-san­­ge­re fra he­le ver­den, som kom­mer til by­en for at kon­kur­re­re om den pre­sti­ge­fyld­te ti­tel. En kon­kur­ren­ce af det­te for­mat til­træk­ker sig ver­dens op­mærk­som­hed og slår i den grad Aal­borg fast på det kunst­ne­ri­ske ver­dens­kort,” si­ger Tecwyn Evans, som er kunst­ne­risk chef for Aal­borg Sym­fo­ni­o­r­ke­ster, i en pressemeddelelse.

Gal­la­fi­na­len i The Lauritz Mel­chi­or In­ter­na­tio­nal Sin­ging Com­pe­ti­tion af­vik­les den 31. ok­to­ber. Sang­kon­kur­ren­cen er un­der pro­tek­tion af Dron­ning Mar­gret­he, som selv har over­væ­ret gal­la­fi­na­len op til fle­re gange.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: