15. Juni Fonden corono-støtter yngre billedkunstnere

På grund af cor­o­na-si­tu­a­tio­nen har fon­den be­slut­tet at gi­ve en sær­lig hånds­ræk­ning til yn­gre bil­led­kunst­ne­re via støt­te til en ræk­ke mu­se­ers kun­stind­køb.

Statens Museum for Kunst (foto: SMK / Jonas Heide Smith)
I alt 19 mu­se­er har få­et pen­ge til at kø­be dansk sam­tids­kunst, som skal le­ve­res til mu­se­er­nes sam­lin­ger­ne in­den ud­gan­gen året. Sta­tens Mu­se­um for Kunst har købt et værk af Ama­lie Smith (fo­to: SMK / Jo­nas Hei­de Smith).

15. Ju­ni Fon­den ta­ger nu nyt et ini­ti­a­tiv for at af­bø­de kon­se­kven­ser­ne af cor­o­­na-ned­luk­­nin­­ger­­ne. De ram­mer nem­lig bå­de den en­kel­te kunst­ner, de kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ner som gal­le­ri­er og kunst­mu­se­er og i sid­ste en­de pu­bli­kum, der ik­ke får nye til­bud i en læn­ge­re pe­ri­o­de.

Der­for har fon­den be­slut­tet at gø­re en sær­lig ind­sats for yn­gre bil­led­kunst­ne­re, som sam­ti­dig vil kom­me kunst­mu­se­er og be­sø­gen­de til gavn.

Det op­ly­ser fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Med ud­de­lin­ger for 3,2 mio. kr. støt­ter fon­den en ræk­ke stats­li­ge og statsa­n­er­kend­te dan­ske kunst­mu­se­ers ind­køb af dansk sam­tids­kunst. Fon­den gi­ver på den må­de bå­de yn­gre dan­ske kunst­ne­re en hånds­ræk­ning og sik­rer, at kunst­mu­se­er­ne får mu­lig­hed for at kø­be vær­ker fra nu­ti­den på trods af de øko­no­mi­ske pro­ble­mer.

”Bil­led­kun­sten spil­ler en vig­tig rol­le i sam­fun­det. Det vil vi som fond ger­ne ta­ge va­re på, at den fort­sat kan. Li­ge nu er der ek­stra brug for støt­te til frem­ti­dens dan­ske bil­led­kunst­ne­re. Vi hå­ber vo­res ini­ti­a­tiv hjæl­per nog­le af de yn­gre bil­led­kunst­ner­ne, der er me­get træng­te. Vi hå­ber og­så, at mu­se­er­ne får sam­let vig­ti­ge vær­ker fra vo­res sam­tid, som de el­lers kan ha­ve van­ske­ligt ved at skaf­fe pen­ge til nu,” si­ger næst­for­mand i 15. Ju­ni Fon­dens be­sty­rel­se Ni­els He­e­ring i pres­se­med­del­el­sen.

I alt 19 mu­se­er har få­et pen­ge til at kø­be dansk sam­tids­kunst, som skal le­ve­res til mu­se­er­nes sam­lin­ger­ne in­den ud­gan­gen året.

Ud­over støt­ten til mu­se­er­ne og de yn­gre bil­led­kunst­ne­re har fon­den og­så af­sat pen­ge til et an­det bil­led­kun­sti­ni­ti­a­tiv som føl­ge af cor­o­­na-pan­­de­­mi­en. Her støt­ter fon­den an­er­kend­te dan­ske bil­led­kunst­ne­re over 40 år. I alt 30 kunst­ne­re mod­ta­ger et uan­søgt hæ­der­s­le­gat på 50.000 kr.

Købte værker og modtagende museer

Kunst­ner / værkAn­sø­ger navn/organisation
Ke­ra­misk in­stal­la­tion af Ma­ria Ru­bin­keBorn­holms Kunst­mu­se­um
Vær­ker af Lea Guld­dit­te He­ste­lund, Nan­na Abell og Silas InoueHor­sens Kunst­mu­se­um
Fu­tu­re Ro­ck af Ama­lie Jakob­senKunst­mu­se­um Brandts
Er­hver­vel­se af Gud­run Has­les se­rie: FLAG, 2011-2016. Bro­de­ri på tekstilRan­ders Kunst­mu­se­um
Ama­lie Smith, Clay The­orySta­tens Mu­se­um for Kunst
A-Kas­­sen: The Col­or of Thin­gs (Ant Chair), E.B. Itso: Loop Ho­lesSorø Kunst­mu­se­um
Mem­bra­nes af Ja­cob Kir­ke­gaard.Aros Aar­hus Kunst­mu­se­um
He­s­sel­holdt & Mejlvang “Mør­ke­mænd” til Kun­stenKun­sten Mu­se­um of Mo­dern Art Aal­borg
Ind­køb af gra­fik af Mie Mør­ke­bergKa­strup­gårds­am­lin­gen
Ale­xan­der Tov­borg, træsnitKa­strup­gårds­am­lin­gen
Ma­ria Torp “Tran­si­tion”Trap­holt
Ma­ria Wan­del ’Les Ro­ches Noi­res’ og ’See You La­ter’Vend­sy­s­sel Kunst­mu­se­um
Pe­ter Voss-Knu­­de “The An­ti-Ter­ror Al­bum”Mu­se­et for Sam­tids­kunst
Ma­rie Lund – Pavil­lonHolste­bro Kunst­mu­se­um
To vær­ker af Ro­se EkenClay Ke­ra­mi­kmu­se­um Dan­mark
Ma­le­ri­er af Fars­had Farzankia.Ar­ken Mu­se­um for Mo­der­ne Kunst
Vi­de­o­vær­ket “Ex-vo­to” af Julie Born SchwartzMu­se­et for Re­li­gi­øs Kunst
Ma­ria Wæhrens tre ma­le­ri­er: “Bå­let”, “Kor­net” og “Du som er”Mu­se­et for Re­li­gi­øs Kunst
Ama­lie Jakob­sen: grup­pe af 3 nye vær­ker, Proon, Un­tit­led, Un­tit­led.Es­b­jerg Kunst­mu­se­um
Værk af Tho­re Hal­las “And go­ing af­ter Stran­ge Flesh”Vej­le Kunst­mu­se­um
Tove Storch: Un­tit­led (Ar­chi­ve of Drawings ma­de be­twe­en 1981-2000)Heart, Her­ning Kunst­mu­se­um

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…