15. Juni Fonden corono-støtter yngre billedkunstnere

På grund af cor­o­na-si­tu­a­tio­nen har fon­den be­slut­tet at gi­ve en sær­lig hånds­ræk­ning til yn­gre bil­led­kunst­ne­re via støt­te til en ræk­ke mu­se­ers kunstindkøb. 

Statens Museum for Kunst (foto: SMK / Jonas Heide Smith)
I alt 19 mu­se­er har få­et pen­ge til at kø­be dansk sam­tids­kunst, som skal le­ve­res til mu­se­er­nes sam­lin­ger­ne in­den ud­gan­gen året. Sta­tens Mu­se­um for Kunst har købt et værk af Ama­lie Smith (fo­to: SMK / Jo­nas Hei­de Smith).

15. Ju­ni Fon­den ta­ger nu nyt et ini­ti­a­tiv for at af­bø­de kon­se­kven­ser­ne af cor­o­­na-ned­luk­­nin­­ger­­ne. De ram­mer nem­lig bå­de den en­kel­te kunst­ner, de kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ner som gal­le­ri­er og kunst­mu­se­er og i sid­ste en­de pu­bli­kum, der ik­ke får nye til­bud i en læn­ge­re periode. 

Der­for har fon­den be­slut­tet at gø­re en sær­lig ind­sats for yn­gre bil­led­kunst­ne­re, som sam­ti­dig vil kom­me kunst­mu­se­er og be­sø­gen­de til gavn.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse. 

Med ud­de­lin­ger for 3,2 mio. kr. støt­ter fon­den en ræk­ke stats­li­ge og statsa­n­er­kend­te dan­ske kunst­mu­se­ers ind­køb af dansk sam­tids­kunst. Fon­den gi­ver på den må­de bå­de yn­gre dan­ske kunst­ne­re en hånds­ræk­ning og sik­rer, at kunst­mu­se­er­ne får mu­lig­hed for at kø­be vær­ker fra nu­ti­den på trods af de øko­no­mi­ske problemer.

”Bil­led­kun­sten spil­ler en vig­tig rol­le i sam­fun­det. Det vil vi som fond ger­ne ta­ge va­re på, at den fort­sat kan. Li­ge nu er der ek­stra brug for støt­te til frem­ti­dens dan­ske bil­led­kunst­ne­re. Vi hå­ber vo­res ini­ti­a­tiv hjæl­per nog­le af de yn­gre bil­led­kunst­ner­ne, der er me­get træng­te. Vi hå­ber og­så, at mu­se­er­ne får sam­let vig­ti­ge vær­ker fra vo­res sam­tid, som de el­lers kan ha­ve van­ske­ligt ved at skaf­fe pen­ge til nu,” si­ger næst­for­mand i 15. Ju­ni Fon­dens be­sty­rel­se Ni­els He­e­ring i pressemeddelelsen. 

I alt 19 mu­se­er har få­et pen­ge til at kø­be dansk sam­tids­kunst, som skal le­ve­res til mu­se­er­nes sam­lin­ger­ne in­den ud­gan­gen året.

Ud­over støt­ten til mu­se­er­ne og de yn­gre bil­led­kunst­ne­re har fon­den og­så af­sat pen­ge til et an­det bil­led­kun­sti­ni­ti­a­tiv som føl­ge af cor­o­­na-pan­­de­­mi­en. Her støt­ter fon­den an­er­kend­te dan­ske bil­led­kunst­ne­re over 40 år. I alt 30 kunst­ne­re mod­ta­ger et uan­søgt hæ­der­s­le­gat på 50.000 kr.

Købte værker og modtagende museer

Kunst­ner / værkAn­sø­ger navn/organisation
Ke­ra­misk in­stal­la­tion af Ma­ria RubinkeBorn­holms Kunstmuseum
Vær­ker af Lea Guld­dit­te He­ste­lund, Nan­na Abell og Silas InoueHor­sens Kunstmuseum
Fu­tu­re Ro­ck af Ama­lie JakobsenKunst­mu­se­um Brandts
Er­hver­vel­se af Gud­run Has­les se­rie: FLAG, 2011-2016. Bro­de­ri på tekstilRan­ders Kunstmuseum
Ama­lie Smith, Clay TheorySta­tens Mu­se­um for Kunst
A-Kas­­sen: The Col­or of Thin­gs (Ant Chair), E.B. Itso: Loop HolesSorø Kunst­mu­se­um
Mem­bra­nes af Ja­cob Kirkegaard.Aros Aar­hus Kunstmuseum
He­s­sel­holdt & Mejlvang “Mør­ke­mænd” til KunstenKun­sten Mu­se­um of Mo­dern Art Aalborg
Ind­køb af gra­fik af Mie MørkebergKa­strup­gårds­am­lin­gen
Ale­xan­der Tov­borg, træsnitKa­strup­gårds­am­lin­gen
Ma­ria Torp “Tran­si­tion”Trap­holt
Ma­ria Wan­del ’Les Ro­ches Noi­res’ og ’See You Later’Vend­sy­s­sel Kunstmuseum
Pe­ter Voss-Knu­­de “The An­ti-Ter­ror Album”Mu­se­et for Samtidskunst
Ma­rie Lund – PavillonHolste­bro Kunstmuseum
To vær­ker af Ro­se EkenClay Ke­ra­mi­kmu­se­um Danmark
Ma­le­ri­er af Fars­had Farzankia.Ar­ken Mu­se­um for Mo­der­ne Kunst
Vi­de­o­vær­ket “Ex-vo­to” af Julie Born SchwartzMu­se­et for Re­li­gi­øs Kunst
Ma­ria Wæhrens tre ma­le­ri­er: “Bå­let”, “Kor­net” og “Du som er”Mu­se­et for Re­li­gi­øs Kunst
Ama­lie Jakob­sen: grup­pe af 3 nye vær­ker, Proon, Un­tit­led, Untitled.Es­b­jerg Kunstmuseum
Værk af Tho­re Hal­las “And go­ing af­ter Stran­ge Flesh”Vej­le Kunstmuseum
Tove Storch: Un­tit­led (Ar­chi­ve of Drawings ma­de be­twe­en 1981-2000)Heart, Her­ning Kunstmuseum

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…