15. Juni Fonden corono-støtter yngre billedkunstnere

På grund af corona-situationen har fonden besluttet at give en særlig håndsrækning til yngre billedkunstnere via støtte til en række museers kunstindkøb.

Statens Museum for Kunst (foto: SMK / Jonas Heide Smith)
I alt 19 mu­se­er har få­et pen­ge til at kø­be dansk sam­tids­kunst, som skal le­ve­res til mu­se­er­nes sam­lin­ger­ne in­den ud­gan­gen året. Sta­tens Mu­se­um for Kunst har købt et værk af Ama­lie Smith (fo­to: SMK / Jo­nas Hei­de Smith).

15. Ju­ni Fon­den ta­ger nu nyt et ini­ti­a­tiv for at af­bø­de kon­se­kven­ser­ne af cor­o­na-ned­luk­nin­ger­ne. De ram­mer nem­lig bå­de den en­kel­te kunst­ner, de kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ner som gal­le­ri­er og kunst­mu­se­er og i sid­ste en­de pu­bli­kum, der ik­ke får nye til­bud i en læn­ge­re periode. 

Der­for har fon­den be­slut­tet at gø­re en sær­lig ind­sats for yn­gre bil­led­kunst­ne­re, som sam­ti­dig vil kom­me kunst­mu­se­er og be­sø­gen­de til gavn.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse. 

Med ud­de­lin­ger for 3,2 mio. kr. støt­ter fon­den en ræk­ke stats­li­ge og statsa­n­er­kend­te dan­ske kunst­mu­se­ers ind­køb af dansk sam­tids­kunst. Fon­den gi­ver på den må­de bå­de yn­gre dan­ske kunst­ne­re en hånds­ræk­ning og sik­rer, at kunst­mu­se­er­ne får mu­lig­hed for at kø­be vær­ker fra nu­ti­den på trods af de øko­no­mi­ske problemer.

”Bil­led­kun­sten spil­ler en vig­tig rol­le i sam­fun­det. Det vil vi som fond ger­ne ta­ge va­re på, at den fort­sat kan. Li­ge nu er der ek­stra brug for støt­te til frem­ti­dens dan­ske bil­led­kunst­ne­re. Vi hå­ber vo­res ini­ti­a­tiv hjæl­per nog­le af de yn­gre bil­led­kunst­ner­ne, der er me­get træng­te. Vi hå­ber og­så, at mu­se­er­ne får sam­let vig­ti­ge vær­ker fra vo­res sam­tid, som de el­lers kan ha­ve van­ske­ligt ved at skaf­fe pen­ge til nu,” si­ger næst­for­mand i 15. Ju­ni Fon­dens be­sty­rel­se Ni­els He­e­ring i pressemeddelelsen. 

I alt 19 mu­se­er har få­et pen­ge til at kø­be dansk sam­tids­kunst, som skal le­ve­res til mu­se­er­nes sam­lin­ger­ne in­den ud­gan­gen året.

Ud­over støt­ten til mu­se­er­ne og de yn­gre bil­led­kunst­ne­re har fon­den og­så af­sat pen­ge til et an­det bil­led­kun­sti­ni­ti­a­tiv som føl­ge af cor­o­na-pan­de­mi­en. Her støt­ter fon­den an­er­kend­te dan­ske bil­led­kunst­ne­re over 40 år. I alt 30 kunst­ne­re mod­ta­ger et uan­søgt hæ­der­s­le­gat på 50.000 kr.

Købte værker og modtagende museer

Kunst­ner / værkAn­sø­ger navn/organisation
Ke­ra­misk in­stal­la­tion af Ma­ria RubinkeBorn­holms Kunstmuseum
Vær­ker af Lea Guld­dit­te He­ste­lund, Nan­na Abell og Silas InoueHor­sens Kunstmuseum
Fu­tu­re Ro­ck af Ama­lie JakobsenKunst­mu­se­um Brandts
Er­hver­vel­se af Gud­run Has­les se­rie: FLAG, 2011-2016. Bro­de­ri på tekstilRan­ders Kunstmuseum
Ama­lie Smith, Clay TheorySta­tens Mu­se­um for Kunst
A-Kas­sen: The Col­or of Thin­gs (Ant Chair), E.B. Itso: Loop HolesSorø Kunst­mu­se­um
Mem­bra­nes af Ja­cob Kirkegaard.Aros Aar­hus Kunstmuseum
He­s­sel­holdt & Mejlvang “Mør­ke­mænd” til KunstenKun­sten Mu­se­um of Mo­dern Art Aalborg
Ind­køb af gra­fik af Mie MørkebergKa­strup­gårds­am­lin­gen
Ale­xan­der Tov­borg, træsnitKa­strup­gårds­am­lin­gen
Ma­ria Torp “Tran­si­tion”Trap­holt
Ma­ria Wan­del ’Les Ro­ches Noi­res’ og ’See You Later’Vend­sy­s­sel Kunstmuseum
Pe­ter Voss-Knu­de “The An­ti-Ter­ror Album”Mu­se­et for Samtidskunst
Ma­rie Lund – PavillonHolste­bro Kunstmuseum
To vær­ker af Ro­se EkenClay Ke­ra­mi­kmu­se­um Danmark
Ma­le­ri­er af Fars­had Farzankia.Ar­ken Mu­se­um for Mo­der­ne Kunst
Vi­de­o­vær­ket “Ex-vo­to” af Julie Born SchwartzMu­se­et for Re­li­gi­øs Kunst
Ma­ria Wæhrens tre ma­le­ri­er: “Bå­let”, “Kor­net” og “Du som er”Mu­se­et for Re­li­gi­øs Kunst
Ama­lie Jakob­sen: grup­pe af 3 nye vær­ker, Proon, Un­tit­led, Untitled.Es­b­jerg Kunstmuseum
Værk af Tho­re Hal­las “And go­ing af­ter Stran­ge Flesh”Vej­le Kunstmuseum
Tove Storch: Un­tit­led (Ar­chi­ve of Drawings ma­de be­twe­en 1981-2000)Heart, Her­ning Kunstmuseum

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer