Augustinus Fonden sætter ny uddelingsrekord

2021 blev et rekordår for Augustinus Fonden målt på uddelingskroner. Den knap 80 år gamle fond bevilgede hele 399 millioner kroner til alt fra Steinway-flygler til forskning om grønlandske dialekter. Inspireret af sine kollegafonde, der er forankrede i natur- og sundhedsvidenskab, ønsker Augustinus Fonden at spille en rolle for den humanistiske forskning i Danmark.

Au­gusti­nus Fon­den har i 2021 til­fø­jet en bratsch til in­stru­ment­sam­lin­gen. Brats­chen er byg­get af den ta­lent­ful­de dan­ske in­stru­ment­byg­ger No­e­mie Vi­aud og ko­ste­de en be­vil­ling på 140.000 kro­ner. En bratsch er et stry­ge­in­stru­ment i vi­o­l­in­fa­mi­li­en. Pres­se­fo­to af No­e­mie Viaud.

Med ud­de­lin­ger for i alt 399 mil­li­o­ner kro­ner blev 2021 året, hvor Au­gusti­nus Fon­den ud­del­te sit hidtil hø­je­ste beløb.

Pen­ge­ne blev for­delt på tre ho­ved­om­rå­der, der tæl­ler Kunst og kul­tur, vi­den og ud­dan­nel­se samt so­ci­a­le ind­sat­ser. Det op­ly­ser fon­den på sin hjem­mesi­de.

Ud­de­lings­re­kor­den skal først og frem­mest ses som et ud­tryk for, at fon­den har haft suc­ces med at im­ple­men­te­re den ud­de­lings­stra­te­gi, som fon­den fær­dig­for­mu­le­re­de i ef­ter­å­ret 2020, og som Fun­dats blandt an­det har be­skre­vet i et in­ter­view med An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord: Ny stra­te­gi ce­men­te­rer Au­gusti­nus Fon­dens an­søg­nings­drev­ne filan­tro­pi.

Det for­tæl­ler fon­dens di­rek­tør, Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, til Fundats.

”Da vi star­te­de året, hav­de vi net­op af­slut­tet en stra­te­gi­pro­ces, hvor vi skær­pe­de vo­res fo­kus på, hvor der er, vi ger­ne vil gø­re en for­skel. Det be­ty­der, at vi på en ræk­ke om­rå­der har væ­ret me­re op­sø­gen­de og let­te­re at af­læ­se for vo­res om­gi­vel­ser. Det har haft be­tyd­ning for, at vi er gå­et et skridt opad i vo­res sam­le­de ud­de­lin­ger,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Au­gusti­nus Fon­den er en er­hvervs­dri­ven­de fond, der gen­nem in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Chr. Au­gusti­nus Fa­brik­ker har so­li­de ak­tiepo­ster i blandt an­det Fritz Han­sen, Scan­di­navi­an To­bac­co Group, Gyl­den­dal, Jeu­dan og Ti­vo­li. Ge­ne­relt går det godt for fon­dens erhvervsben.

”Vi er i den si­tu­a­tion, at vi godt kan øge vo­res be­vil­lin­ger, hvis der er en ef­ter­spørgsel, som gi­ver me­ning for os. Ud­vik­lin­gen de se­ne­re år har re­sul­te­ret i, at vi øko­no­misk har mu­lig­hed for ska­be stør­re sam­funds­re­le­vans gen­nem vo­res ak­ti­vi­te­ter,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Pres­se­fo­to af Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Flere penge til musik

Et af de om­rå­der, der ny­der godt af de øge­de ud­de­lin­ger, er mu­si­k­om­rå­det. Her er Au­gusti­nus Fon­dens ud­de­lin­ger ste­get med 30 procent.

”Vi har gjort en sær­lig ind­sats for vo­res in­stru­ment­sam­ling, og vi har brugt 2021 på at kø­be nye in­stru­men­ter, som vi lå­ner ud til un­ge mu­si­kal­ske ta­len­ter. Der har vi haft øget fo­kus på ef­ter stra­te­gi­pro­ces­sen,” for­tæl­ler Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Af de 399 mil­li­o­ner kro­ner har fon­den brugt lidt over syv mil­li­o­ner kro­ner på ot­te be­vil­lin­ger til in­stru­men­ter. In­stru­men­ter­ne tæl­ler blandt an­dre fi­re Ste­inway flyg­ler til un­ge pi­a­ni­st­ta­len­ter, to vi­o­li­ner af den nu­le­ven­de ty­ske vi­o­lin­byg­ger Ste­fan-Pe­ter Gre­i­ner, samt en ny­byg­get bratsch af den ta­lent­ful­de un­ge dan­ske in­stru­ment­byg­ger Noé­mie Viaud.

”Vi har si­den 1978 op­byg­get vo­res sam­ling af stry­ge­in­stru­men­ter. Vi har ty­pisk er­hver­vet hi­sto­ri­ske meste­rin­stru­men­ter fra 1700-tal­lets Ita­li­en, men i 2021 har vi og­så købt ny­byg­ge­de høj­kva­li­tet­sin­stru­men­ter til sam­lin­gen. Vi vil ger­ne af­spej­le vo­res sam­tid, væ­re vi­sio­næ­re og sam­ti­dig sat­se på de in­stru­men­ter, som om 300 år kan vi­se sig at væ­re meste­rin­stru­men­ter,” ly­der det fra Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Samtidskunst og kulturarv får støtte

An­dre om­rå­der som har få­et ek­stra me­get støt­te sid­ste år af Au­gusti­nus Fon­den er blandt an­det den un­ge sam­tids­kunst, hvor gal­le­ri­er og ud­stil­lings­ste­der har få­et fle­re bevillinger.

En­de­lig har Au­gusti­nus Fon­den fo­re­lø­big be­vil­get 90 mil­li­o­ner kro­ner til forsk­ning in­den for hu­ma­ni­o­ra i 2021-2023. Det gæl­der blandt an­det, at fon­den som et led i den nye stra­te­gi har etab­le­ret et pro­gram til støt­te for kul­tu­rarvs­forsk­ning. I 2021 har fon­den støt­tet 18 for­skel­li­ge kul­tu­rarvspro­jek­ter med sam­men­lagt 30 mil­li­o­ner kro­ner. Pro­jek­ter­ne dre­jer sig om alt fra grøn­land­ske di­a­lek­ter til jø­di­ske kunst­sam­le­re i Nor­den, og bag dem står bå­de uni­ver­si­te­ter og museer.

Man­ge af vo­res kol­le­ga­fon­de gør et rig­tig godt styk­ke ar­bej­de på det na­tur- og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge område

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Di­re­tør, Au­gusti­nus Fonden

”Man­ge af vo­res kol­le­ga­fon­de gør et rig­tig godt styk­ke ar­bej­de på det na­tur- og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de. Det har vi re­flek­te­ret me­get over og er nå­et frem til, at vi kan spil­le en rol­le for den hu­ma­ni­sti­ske forsk­nings­ind­sats,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler og kal­der den hu­ma­ni­sti­ske forsk­ning for ”hjer­te­blod.”

Fonden har lyttet

I år­ti­er har Au­gusti­nus Fon­den fast støt­tet kul­turin­sti­tu­tio­ner som Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter og Lou­i­si­a­na Mu­se­et med af­ta­ler, der lø­ber over tre-fi­re år. Frem­over støt­ter fon­den fle­re og fle­re ini­ti­a­ti­ver med fonds­be­vil­lin­ger, der stræk­ker sig over fle­re år.

”Vi er i sti­gen­de grad be­gyndt at la­ve fler­åri­ge af­ta­ler med de sto­re mu­se­er. Nu gør vi det og­så på det so­ci­a­le om­rå­de med or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der helt ne­de på ga­de­plan,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Han for­tæl­ler, at år­sa­gen til, at fon­den frem­over kom­mer til at ope­re­re med fle­re fler­åri­ge be­vil­lin­ger blandt an­det skyl­des, at det kan af­la­ste pro­jek­ter­ne ad­mi­ni­stra­tivt, og at fon­den har op­fat­tet det som et øn­ske blandt samarbejdspartnere.

Vi er igen­nem de sid­ste par år ble­vet me­get me­re dialogorienterede

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

”Vi er igen­nem de sid­ste par år ble­vet me­get me­re di­a­log­o­ri­en­te­re­de. Vi er i lø­ben­de di­a­log med re­præ­sen­tan­ter fra de om­rå­der, vi støt­ter, og vi er ble­vet bed­re til at lyt­te til, hvad det er for finju­ste­rin­ger, som vi skal fo­re­ta­ge i vo­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter for at imø­de­kom­me den vir­ke­lig­hed, de ar­bej­der i,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer