Bikubenfonden vil flytte kulturpolitisk fokus fra det, der kan måles, til det, som kan mærkes

En ny rapport fra Bikubenfonden viser, at billedkunst både har emotionel, intellektuel og social betydning. Fonden håber, at rapporten kan åbne øjnene hos politikerne både i kommunerne og på Christiansborg for, at kunst ikke kun skal måles på besøgstal og entréindtægter, men også på de følelser og tanker, som bliver sat i gang.

"Space without a place" af Anette Harboe Flensburg på Kunstmuseum Brandts (foto: Seismonaut)
Mand be­trag­ter vær­ket "Spa­ce wit­hout a pla­ce" (2017) af Anet­te Har­boe Flens­burg på Kunst­mu­se­um Brandts (fo­to: Seismonaut)

Kva­li­ta­ti­ve ind­sig­ter er mindst li­ge så vig­ti­ge som kvan­ti­ta­ti­ve da­ta i vur­de­rin­gen af kun­stens be­tyd­ning i Danmark.

Det me­ner den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den med ud­gangs­punkt i en ny rap­port, som fon­den net­op har udgivet.

Rap­por­ten fra Bi­ku­ben­fon­den ta­ger ud­gangs­punkt i en un­der­sø­gel­se, som rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Sei­s­mo­naut har gen­nem­ført på bag­grund af ob­ser­va­tio­ner, in­ter­views og sam­ta­ler med 60 be­sø­gen­de i al­de­ren 15 til 81 år på Kun­sten Mu­se­um of Mo­dern Art i Aal­borg, Vej­le Kunst­mu­se­um og Kunst­mu­se­um Brandts i Odense.

Rap­por­ten do­ku­men­te­rer, at kunst kan sti­mu­le­re vo­res fø­lel­ser, tan­ker og dan­nel­se. Den kan gi­ve os ro, an­led­nin­ger til at re­flek­te­re over li­vet og vo­res hi­sto­rie, til at etab­le­re stå­ste­der el­ler bli­ve ry­stet og ud­for­dret på vo­res op­fat­tel­se af verden.

Bil­led­kunst har med an­dre ord bå­de emo­tio­nel, in­tel­lek­tu­el og so­ci­al betydning.

Iføl­ge Met­te Marcus, der er chef for kun­st­om­rå­det i Bi­ku­ben­fon­den, er fon­dens håb, at rap­por­ten blandt an­det kan in­spi­re­re og bi­dra­ge til vi­dens­grund­la­get, når nye po­li­ti­ske vi­sio­ner skal for­mu­le­res bå­de på kom­mu­nalt ni­veau og på Folketingsniveau.

Vi vil ger­ne ryk­ke fo­kus fra, hvor det er nu, hvor man kig­ger på dét, der kan må­les, til me­re at gå i ret­ning af dét, som kan mærkes.

Met­te Marcus – chef for kun­st­om­rå­det, Bikubenfonden

”Rap­por­ten er en in­vi­ta­tion til po­li­ti­ker­ne i før­ste om­gang i kom­mu­ner­ne, men be­stemt og­så på Chri­sti­ans­borg, om at star­te på en ny form for po­li­tisk sam­ta­le. Vi op­le­ver, at sam­ta­len of­te ta­ger ud­gangs­punkt i kvan­ti­ta­ti­ve da­ta som be­søgstal og en­tréind­tæg­ter, for­di det er de da­ta, der er til­gæn­ge­li­ge. Men vi sy­nes, at vi­den om, hvad kun­sten be­ty­der for den en­kel­tes tan­ker og fø­lel­ser, er mindst li­ge så vig­tigt, når man dis­ku­te­rer kul­tur­po­li­ti­ske vi­sio­ner el­ler ram­mer for vo­res kun­stin­sti­tu­tio­ner. Vi vil ger­ne ryk­ke fo­kus fra, hvor det er nu, hvor man kig­ger på dét, der kan må­les, til me­re at gå i ret­ning af dét, som kan mær­kes,” si­ger Met­te Marcus til Fundats.

Met­te Marcus hå­ber så­le­des, at rap­por­ten af po­li­ti­ker­ne vil bli­ve brugt som et sup­ple­ment til blandt an­det be­søgstal, en­tréind­tæg­ter og an­dre let må­l­ba­re ting, når der i frem­ti­den dis­ku­te­res kunst og kultur.

”Det er in­gen hem­me­lig­hed, at vi i Bi­ku­ben­fon­den me­ner, kunst er ek­stremt vig­tigt for os som sam­fund og som men­ne­sker. Vi ar­bej­der hver dag for at un­der­støt­te kunst­ner­ne og kun­stin­sti­tu­tio­ner i de­res vir­ke. Net­op der­for sy­nes vi og­så, den po­li­ti­ske sam­ta­le skal hand­le om, hvad kunst be­ty­der for os, og det kan ik­ke nød­ven­dig­vis gø­res op i, hvor man­ge der kom­mer ind ad dø­ren på et mu­se­um,” si­ger Met­te Marcus.
Kunst kan flyt­te mennesker

Tre kom­mu­ner, Aal­borg, Oden­se og Vej­le, har del­ta­get i un­der­sø­gel­sen, og de hil­ser den nye ind­sigt vel­kom­men. Bå­de den po­li­ti­ske og den ad­mi­ni­stra­ti­ve sam­ta­le kan nem­lig ha­ve god gavn af de kva­li­ta­ti­ve ind­sig­ter, som den nye rap­port brin­ger på bor­det, me­ner de tre kommuner.

“Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at kunst kan flyt­te men­ne­sker ved at ap­pel­le­re til fø­lel­ser­ne, tan­ker­ne og dan­nel­sen. Det kan må­ske ly­de ba­nalt, men vi er fak­tisk nødt til at vi­de den slags. El­lers er kun­stens be­tyd­ning ba­re no­get, vi går og på­står,” si­ger kon­tor­chef i Oden­se Kom­mu­ne Ni­co­lai Frank i en pres­se­med­del­el­se fra Bikubenfonden.

Den be­tragt­ning de­ler Mor­ten Kop­pel­hus, som er kul­tur­chef i Aal­borg Kom­mu­ne. Han ef­ter­ly­ser et op­gør med fo­re­stil­lin­gen om, at kunst kun er flø­de­skum på lagkagen.

“Med den­ne un­der­sø­gel­se kan vi se, at kun­sten er i stand til at åb­ne nog­le men­tale dø­re for folk, som sand­syn­lig­vis ik­ke åb­nes på an­dre må­der. Og vi kan se, at kun­sten gri­ber dybt ind i men­ne­skers livskva­li­tet. Med den vi­den kan vi nu spør­ge os selv, om kun­sten ik­ke net­op er nød­ven­dig for men­ne­sker på sam­me må­de, som det er nød­ven­digt at ha­ve ad­gang til par­ker og na­tur?” si­ger Mor­ten Koppelhus. 

Demokratisk underskud for kunsten

So­fie Plen­ge, der er kul­tur- og sund­heds­di­rek­tør i Vej­le Kom­mu­ne, me­ner, at mang­len­de vi­den kan ska­be et ”de­mo­kra­tisk un­der­skud for kunsten.”

”I spæn­det mel­lem fak­tu­el­le be­søgstal og in­di­vi­du­el­le, anek­do­ti­ske be­ret­nin­ger kan vi let kom­me til at over­se, hvil­ke be­tyd­nin­ger en gi­ven kun­stin­sti­tu­tion, kunst­ud­stil­ling el­ler an­den kun­stak­ti­vi­tet har for bor­ger­ne. Hvis man vil vi­de det, må man un­der­sø­ge det, og dét kræ­ver, at man bå­de har red­ska­ber­ne og ter­mi­no­lo­gi­en på plads. Jeg ser et stort po­ten­ti­a­le i at bru­ge det­te ar­bej­de til at kva­li­fi­ce­re den sam­ta­le, vi sæt­ter ram­men for på po­li­tisk ni­veau og imel­lem for­valt­nin­ger og kun­stin­sti­tu­tio­ner – ik­ke kun i Vej­le, men al­le ste­der i lan­det,” si­ger So­fie Plenge.

Med rap­por­ten her har vi ud­vik­let og te­stet en me­to­de, som vi nu stil­ler til rå­dig­hed for de re­ste­ren­de 95 kom­mu­ner og an­dre beslutningstagere.

Met­te Marcus – chef for kun­st­om­rå­det, Bikubenfonden

Sam­men med rap­por­ten ud­gi­ves et me­to­de­red­skab, som an­dre ak­tø­rer kan bru­ge til at få kva­li­ta­tiv ind­sigt i bil­led­kun­stens be­tyd­ning. Med ju­ste­rin­ger vil me­to­den og­så kun­ne an­ven­des i an­dre fora el­ler på an­dre kun­star­ter end billedkunst.

”Un­der­sø­gel­ser som den­ne er vig­ti­ge, hvis vi for al­vor skal få blik for det po­ten­ti­a­le, kun­sten og kun­stin­sti­tu­tio­ner­ne rum­mer for det sam­fund, de er en del af, og men­ne­sker­ne, som bor der. Med rap­por­ten her har vi ud­vik­let og te­stet en me­to­de, som vi nu stil­ler til rå­dig­hed for de re­ste­ren­de 95 kom­mu­ner og an­dre be­slut­nings­ta­ge­re, som er in­ter­es­se­re­de i at un­der­sø­ge, hvad bil­led­kunst be­ty­der for dem, som op­le­ver den,” si­ger Met­te Marcus.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer