Kendt kunstner stifter fond og slår dørene op til containerakademi uden containere

Professor, kunstner og fondsformand Bjørn Nørgaard er manden bag ideen om at tilbyde 30 unge kunstnere atelierplads i Københavns Nordhavn til en lav husleje. I et interview med Fundats fortæller Bjørn Nørgaard her om en langstrakt og bumpet vej fra idé til udførelse af det fondsfinansierede projekt.

"Dén dag, kom­mu­nen gi­ver start­til­la­del­sen, går vi i gang," si­ger kunst­ne­ren Bjørn Nør­gaard, som ser frem til, at byg­ge­ri­et af Con­tai­nera­ka­de­mi­et snart star­ter, og at de før­ste kunst­ne­re kan ryk­ke ind i ate­li­e­rer­ne i som­me­ren 2023 (Fo­to: Fundats).

Han kan ik­ke la­de væ­re med at gri­ne lidt, når han for­tæl­ler historien.

For ef­ter­hån­den en del år si­den var pro­fes­sor, bil­led­hug­ger og per­for­man­ce­kunst­ner Bjørn Nør­gaard og de øv­ri­ge med­lem­mer af for­e­nin­gen ’Kul­tur­mil­jø­sel­ska­bet af 2001´ på be­søg hos sel­ska­bet By & Havn. For­e­nin­gen fik en rund­vis­ning i Kø­ben­havns Nord­havn, og Bjørn Nør­gaard erin­drer, at han ik­ke kun­ne dy sig for at pro­vo­ke­re vær­ter­ne for rundvisningen.

”Jeg vid­ste jo godt, at By & Havn ik­ke hav­de lagt no­gen pla­ner for kunst. Så jeg spurg­te selv­føl­ge­lig dumt: ’Hvor­dan ser je­res kunst­pla­ner ud?’ Det ud­lø­ste så­dan lidt ’jaaa’ og ’joooo’ – hvor­ef­ter jeg sag­de til dem: ’Mens I op­fø­rer en mas­se hu­se for at red­de me­troø­ko­no­mi­en, bli­ver de un­ge kunst­ne­re i Kø­ben­havn hjem­lø­se. Har I ik­ke et hus her­u­de, hvor vi kan la­ve et atelier?’”

“Sva­ret til mig var,” fort­sæt­ter Bjørn Nør­gaard, “at det hav­de de ik­ke - men at jeg i ste­det kun­ne få en grund i 10 år. Og det fik in­ve­sto­ren Klaus Kastb­jerg, som og­så var med på rund­vis­nin­gen, til at fo­re­slå at la­ve nog­le ate­li­e­rer a la det kon­tor­hus, som han selv har i en con­tai­ner. Der­med op­stod ide­en om ate­li­e­rer til un­ge kunst­ne­re byg­get af con­tai­ne­re og kal­de ste­det Containerakademiet.”

Da jeg star­te­de på det her, var jeg ik­ke fyldt 70 end­nu. Nu nær­mer jeg mig 75

Bjørn Nør­gaard – For­mand, Containerakademiet

Fun­dats har sat én af Dan­marks mest kend­te kunst­ne­re og man­den bag de 17 go­be­li­ner om Dan­marks hi­sto­rie, der hæn­ger på Chri­sti­ans­borg, og den navn­kun­di­ge he­steo­f­ring i 1970 stæv­ne til en snak om Containerakademiet.

Den ak­tu­el­le an­led­ning er dels, at Con­tai­nera­ka­de­mi­et i 2021 med Bjørn Nør­gaard som medstif­ter og be­sty­rel­ses­for­mand blev re­gi­stre­ret i cvr-re­gi­stret som én af det for­gang­ne års 20 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de.

Dels at de pla­ner, der op­stod for ef­ter­hån­den en del år si­den ved en rund­vis­ning i Nord­hav­nen, og som for to-tre år si­den fik 15 mil­li­o­ner kro­ner i fonds­støt­te, nu langt om læn­ge ser ud til at kun­ne bli­ve re­a­li­se­ret, idet lo­kal­pla­nen for om­rå­det ven­tes ved­ta­get i maj.

”Da jeg star­te­de på det her, var jeg ik­ke fyldt 70 end­nu. Nu nær­mer jeg mig 75! Jeg vil­le ik­ke ha­ve haft no­get imod, at det var gå­et lidt hur­ti­ge­re,” si­ger Bjørn Nør­gaard med et smil.

Containere koster ’en bondegård’

Kong­stan­ken for Bjørn Nør­gaard med Con­tai­nera­ka­de­mi­et – bå­de nu og da ide­en op­stod – er at skaf­fe un­ge kunst­ne­re mu­lig­hed for og plads til at ud­fol­de de­res kunst­ne­ri­ske kre­a­ti­vi­tet i en ho­ved­stad, hvor så­vel an­tal­let af bo­li­ger som bo­lig­pri­ser­ne er ste­get eksplosivt.

”Ef­ter­hån­den kan vi ik­ke se by­en for ba­re bo­li­ger, og det sy­nes jeg er et pro­blem. Og det er et kæm­pe­pro­blem for de un­ge kunst­ne­re, at de ja­ges ud af bag­går­de­ne og hu­se­ne. Der mang­ler for­stå­el­se for, at man helt grund­læg­gen­de ik­ke har en by som Kø­ben­havn for, at folk skal bo der, men der­i­mod på grund af den han­del, der skal fin­de sted, og de uni­ver­si­te­ter, te­a­tre, bi­o­gra­fer og an­dre for­mer for kunst, som by­en skal rum­me. Det er dét og ik­ke be­bo­el­se, der ska­ber en by,” me­ner Bjørn Nørgaard.

Con­tai­nera­ka­de­mi­et er så­le­des må­l­ret­tet nye, un­ge kunst­ne­re, som ik­ke har råd til at kø­be de­res eget værk­sted, og som mang­ler ate­li­er­plads til at ud­fol­de de­res drøm­me og visioner.

Ef­ter­hån­den kan vi ik­ke se by­en for ba­re bo­li­ger, og det sy­nes jeg er et problem

Bjørn Nør­gaard – For­mand, Containerakademiet

Fra star­ten var det Bjørn Nør­gaards tan­ke, at der skul­le ryk­kes 30 sto­re, brug­te ship­pingcon­tai­ne­re ind i den kæm­pe­sto­re Tun­nel­fa­brik­ken på Yd­re Nord­havn i Kø­ben­havn – ste­det, hvor tun­nel­e­le­men­ter­ne til Øre­sunds­for­bin­del­se til­ba­ge i 1990´erne blev støbt. Men ud­vik­lin­gen de se­ne­ste år har med­ført, at det bli­ver et Con­tai­nera­ka­de­mi uden con­tai­ne­re, for­kla­rer han.

”På grund af blandt an­det covid lig­ger al­le con­tai­ner­ne på Stil­le­ha­vet og i Nor­dat­lan­ten og ko­ster en bon­de­gård. Con­tai­ne­re er sim­pelt­hen ste­get så me­get i pris, at den op­rin­de­li­ge mo­del ik­ke kun­ne hæn­ge sam­men øko­no­misk. Ind­køb af 30 con­tai­ne­re vil­le ha­ve spist det me­ste af for­mu­en. Der­for har ar­ki­tek­ten fo­re­slå­et, at vi i ste­det etab­le­rer en la­ger­hal som én stor con­tai­ner, og der­u­d­over kom­mer der to me­get sto­re fæl­lesa­te­li­e­rer,” si­ger Bjørn Nørgaard.

”Vi be­hol­der nav­net Con­tai­nera­ka­de­mi­et, og det kan væ­re, vi en dag får råd til at stil­le en con­tai­ner op der­u­de med nav­net på,” til­fø­jer han med et smil.

Vig­tigst af alt for Bjørn Nør­gaard er, po­in­te­r­er han, at der og­så uden con­tai­ne­rind­ma­den sta­dig vil væ­re 30 ate­li­er­plad­ser, som kan ud­le­jes til kunst­ner­ne til en ”me­get lav husleje”.

Finansieret af tre fonde

Til maj fyl­der Bjørn Nør­gaard 75 år, og han når for­ment­lig og­så at run­de 76, in­den dø­re­ne til Con­tai­nera­ka­de­mi­et bli­ver slå­et op.

Pro­jek­tet er grun­det sel­ve lo­kal­plans­god­ken­del­sen ble­vet stærkt for­sin­ket. I øje­blik­ket er lo­kal­pla­nen for Tun­nel­fa­brik­ken i hø­ring for an­den gang, og den for­ven­tes en­de­ligt ved­ta­get til maj, og først der­ef­ter kan byg­ge­ri­et og in­dret­nin­gen af Con­tai­nera­ka­de­mi­et gå i gang.

Det bli­ver ret straight, ret mini­ma­li­stisk – der kom­mer hver­ken små tår­ne el­ler ge­s­vejs­nin­ger – så der­for for­ven­ter jeg, at det er re­a­li­stisk, at de før­ste kunst­ne­re kan ryk­ke ind i som­me­ren 2023

Bjørn Nør­gaard – For­mand, Containerakademiet

”Man må si­ge, at det har væ­ret en langstrakt pro­ces. Men nu er vi ryk­ket ind hos Tun­nel­fa­brik­ken, og den grund, som By & Havn har stil­let til rå­dig­hed i 10 år, og som der skal byg­ges på, er ryd­det. Sam­ti­dig er jord­bunds­un­der­sø­gel­ser­ne i gang. Det be­ty­der, at dén dag, kom­mu­nen gi­ver start­til­la­del­sen, går vi i gang. Og sel­ve byg­ge­ri­et ta­ger ik­ke me­re end et år. Det bli­ver ret straight, ret mini­ma­li­stisk – der kom­mer hver­ken små tår­ne el­ler ge­s­vejs­nin­ger – så der­for for­ven­ter jeg, at det er re­a­li­stisk, at de før­ste kunst­ne­re kan ryk­ke ind i som­me­ren 2023,” si­ger Bjørn Nørgaard.

Til­ba­ge i 2019-2020 støt­te­de A.P. Møl­ler Fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Au­gusti­nus Fon­den etab­le­rin­gen af Con­tai­nera­ka­de­mi­et med hen­holds­vis seks, fem og fi­re mil­li­o­ner kro­ner. Og det er fort­sat de til­sam­men 15 mil­li­o­ner fond­skro­ner, som ud­gør byggesummen.

”Ar­ki­tek­ten og en­tre­pre­nø­ren har få­et at vi­de, at der er 15 mil­li­o­ner kro­ner at gø­re godt med. Det er, hvad der er, og når der er byg­get for 15 mil­li­o­ner, kom­mer der ik­ke fle­re ud­be­ta­lin­ger,” fast­slår Bjørn Nørgaard.

- Og de 15 mil­li­o­ner kro­ner fra de tre fon­de har lig­get på ki­ste­bun­den i nog­le år, mens du har ven­tet på, at pro­jek­tet kom i gang?

”Nej, på grund af ne­ga­tiv ren­te har jeg la­det pen­ge­ne stå hos fon­de­ne, ind­til vi skal bru­ge dem. Der er jo in­gen grund til at be­ta­le ne­ga­ti­ve ren­ter af 15 mil­li­o­ner kro­ner i fle­re år,” si­ger Bjørn Nørgaard.

Komité udpeger lejere

Hvil­ke kunst­ne­re, der som de før­ste 30 får lov til at ryk­ke ind i Con­tai­nera­ka­de­mi­et til som­me­ren 2023, af­gø­res af en ko­mi­te be­stå­en­de af kunstkyndige.

”Det skal ik­ke væ­re mig el­ler re­sten af be­sty­rel­sen, som ud­pe­ger le­jer­ne. Det skal der­i­mod væ­re no­gen ude­frakom­men­de og uaf­hæn­gi­ge. Det har vi lo­vet fon­de­ne, da vi fik be­vil­lin­ger­ne til pro­jek­tet. Fon­de­ne var me­get op­mærk­som­me på, at det ik­ke bli­ver mo­ster El­se og on­kel Pe­ter der står og ma­ler! Nu har vi skilt tin­ge­ne ad, så fon­de­ne kan væ­re no­gen­lun­de sik­re på, alt bli­ver gjort or­dent­ligt og for­nuf­tigt,” si­ger Bjørn Nørgaard.

Skul­le der op­ho­be sig pen­ge i fon­den, kan det gi­ves di­rek­te til­ba­ge ved at ud­vi­de og for­bed­re aka­de­mi­et, kø­be nye ma­ski­ner el­ler ned­sæt­te huslejen

Bjørn Nør­gaard – For­mand, Containerakademiet

At Con­tai­nera­ka­de­mi­et dri­ves som en er­hvervs­dri­ven­de fond, er der iføl­ge Bjørn Nør­gaard fle­re år­sa­ger til.

”Fon­den er en me­get vel­eg­net sel­skabs­form, når du har et gan­ske be­stemt for­mål, du ger­ne vil op­fyl­de. Vi vil skul­le skif­te ud i be­sty­rel­sen hen ad vej­en, og det er me­get hånd­ter­bart at sik­re op­fyl­del­se af fon­dens for­mål ved, at be­sty­rel­sen al­tid be­står af nog­le kva­li­fi­ce­re­de men­ne­sker. Der­u­d­over er der jo ik­ke no­get krav om, at en fond skal væ­re over­skuds­gi­ven­de, og i vo­res til­fæl­de er for­må­let ik­ke at tje­ne pen­ge, men pri­mært at sik­re un­ge kunst­ne­re et ate­li­er. Og skul­le der op­ho­be sig pen­ge i fon­den, kan det gi­ves di­rek­te til­ba­ge ved at ud­vi­de og for­bed­re aka­de­mi­et, kø­be nye ma­ski­ner el­ler ned­sæt­te hus­lej­en,” si­ger Bjørn Nørgaard.

Mens Con­tai­nera­ka­de­mi­et bli­ver op­ført, be­står be­sty­rel­sen af Bjørn Nør­gaard, Klaus Kastb­jerg og Hen­rik Ste­en­strup. Sidst­nævn­te er di­rek­tør for ejen­dom­me og by­liv i By & Havn.

”I før­ste om­gang hand­ler det om at få byg­get ate­li­e­rer­ne, og når vi er fær­di­ge med at byg­ge, skal vi skif­te be­sty­rel­sen ud til en me­re kunst­kyn­dig be­sty­rel­se,” si­ger Bjørn Nørgaard.

Bjørn Nørgaards blå bog

  • Født 21. maj 1947 (74 år).
  • Bil­led­hug­ger, gra­fi­ker og performancekunstner.
  • Pro­fes­sor 1985-1994 ved Den Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mi og pro­fes­sor på CNAA, China Na­tio­nal Aca­de­my of Fi­ne Arts i Beijing.
  • Kendt bl.a. for sin slagt­ning i 1970 af he­sten Rø­de Fa­ne i pro­test mod Viet­nam­kri­gen og sin ud­fø­rel­se af 17 go­be­li­ner om Dan­marks hi­sto­rie, der blev op­hængt i 1990 på Chri­sti­ans­borg i an­led­ning af Dron­ning Mar­gret­hes 50-års fødselsdag.
  • Rid­der af Dan­ne­brog 1994.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer