Ny Carlsbergfondet: Spareknivens indhug i kulturen øger presset på fonde

Nedskæringer år efter år har gjort dansk kulturliv og betingel­serne for kunsten ringere, mener den funge­rende formand for Ny Carls­berg­fondet Morten Kyndrup. Han oplever, at de nød­liden­de kul­tur­in­st­itu­tio­ner i stigende grad forsøger at få midler fra fonde. “Vores håb er, at politi­kerne besinder sig,” siger han til Fundats.

Morten Kyndrup (foto: Morten Holtum / Ny Carlsbergfondet)
”In­sti­tu­tio­ner­ne har i de for­løb­ne år haft blik­ket stift ret­tet mod at la­ve da­ma­ge con­trol – alt­så for­sø­ge at und­gå de vær­ste ska­de­virk­nin­ger af de be­spa­rel­ser, de er ble­vet ramt af. Det er upro­duk­tivt," si­ger Mor­ten Kyn­d­rup fun­ge­ren­de for­mand i Ny Carls­berg­fon­det (fo­to: Mor­ten Hol­tum / Ny Carlsbergfondet).

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i for­or­det til den nye års­be­ret­ning for 2019 fra Ny Carls­berg­fon­det, hvor den fun­ge­ren­de for­mand Mor­ten Kyn­d­rup un­der over­skrif­ten ”Kun­stens be­tin­gel­ser” be­kla­ger de nedskæ­rin­ger, sto­re de­le af kun­sten og kul­tu­ren igen­nem fle­re år har væ­ret ud­sat for fra po­li­tisk side.

”De be­tin­gel­ser, kun­sten i vo­res sam­fund er un­der­lagt, er i dis­se år ble­vet rin­ge­re. Skønt vi le­ver i et sam­fund, som er ri­ge­re end no­gen­sin­de, har man po­li­tisk valgt at for­rin­ge kun­stens be­tin­gel­ser: Gen­nem om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag (en eu­fe­mis­me for nedskæ­rin­ger) på in­sti­tu­tio­ner, gen­nem må­l­ret­te­de re­duk­tio­ner af hu­ma­ni­sti­ske ud­dan­nel­ser (der der­med og­så udtyn­der kunst­forsk­nin­gen) og gen­nem mas­sa­kren på lan­dets pu­blic ser­vi­ce-me­di­er, der ik­ke mindst ram­mer smal­le pro­gram­mer om kunst og kul­tur,” skri­ver Mor­ten Kyn­d­rup blandt andet.

Pro­ble­met for­vær­res af at de se­ne­re års be­spa­rel­ser har gjort et per­ma­nent ind­hug i sek­to­ren, for­kla­rer Mor­ten Kyn­d­rup til Fundats.

”Der er ta­le om nedskæ­rin­ger i en si­tu­a­tion, hvor sam­fun­det ik­ke i øv­rigt er tvun­get til at skæ­re ned. Selv­om om­pri­o­ri­te­rings­bi­dra­get – de pro­cent­vi­se nedskæ­rin­ger – er stop­pet, er der jo ik­ke ta­le om, at de pen­ge er ført til­ba­ge. Vi er i ny si­tu­a­tion, hvor ni­veau­et er la­ve­re, end det var før, og det vil si­ge, at ek­sem­pel­vis mu­se­er­ne skal kla­re sig for fær­re pen­ge, og det sam­me gæl­der uni­ver­si­te­ter og kun­sta­ka­de­mi­er. Man må kon­sta­te­re, at det er gå­et re­la­tivt hårdt ud over he­le sek­to­ren,” si­ger han.

Vi er i ny si­tu­a­tion, hvor ni­veau­et er la­ve­re, end det var før, og det vil si­ge, at ek­sem­pel­vis mu­se­er­ne skal kla­re sig for fær­re pen­ge, og det sam­me gæl­der uni­ver­si­te­ter og kunstakademier.

Mor­ten Kyn­d­rup – fun­ge­ren­de for­mand, Ny Carlsbergfondet

Ny Carls­berg­fon­det be­teg­ner sig selv som Dan­marks ene­ste fond, der ude­luk­ken­de og mest ved­hol­den­de ar­bej­der i kun­stens tje­ne­ste. Og den of­fent­li­ge spa­rek­nivs ind­hug på det kul­tu­rel­le om­rå­de har iføl­ge den fun­ge­ren­de for­mand be­ty­det et øget pres på fon­de, som støt­ter kunst og kultur.

”De nød­li­den­de in­sti­tu­tio­ner for­sø­ger i sti­gen­de grad at få mid­ler fra Ny Carls­berg­fon­det og an­dre fon­de til at dæk­ke hul­ler. Som ek­sem­pel kan jeg næv­ne Dan­marks Kir­ker’, Na­tio­nal­mu­se­ets sto­re værk, som blandt an­dre vi og Carls­berg­fon­det har støt­tet i ge­ne­ra­tio­ner. Na­tio­nal­mu­se­et har væ­ret nødt til at skæ­re ned på de­res bi­drag til kir­ke­vær­ket, og det be­ty­der, at der er no­get kul­tur, som for­svin­der, med­min­dre der kom­mer fle­re mid­ler ude­fra,” si­ger Mor­ten Kyndrup.

Ikke sat i verden for at yde nødhjælp til kulturen

Mor­ten Kyn­d­rup un­der­stre­ger, at det ab­so­lut ik­ke er for­di, han me­ner, at al kul­tur skal be­ta­les af det of­fent­li­ge. Men der er, me­ner han, nog­le grund­læg­gen­de ”drifts­be­tin­gel­ser”, som er nød­ven­di­ge for at væ­re et ci­vi­li­se­ret sam­fund på det kul­tu­rel­le område.

”Jeg si­ger ik­ke, vi er i en ka­ta­stro­fe, men kon­sta­te­rer ba­re, at de pro­cent­vi­se nedskæ­rin­ger hvert ene­ste år har gjort dansk kul­tur­liv og be­tin­gel­ser­ne for kun­sten rin­ge­re,” si­ger Mor­ten Kyndrup.

– Be­ty­der det, at I som en fond, der, som I si­ger ”ar­bej­der i kul­tu­rens tje­ne­ste,” er nødt til at yde nød­hjælp til en kul­tu­rel sek­tor, der mang­ler penge?

”Det vil vi me­get nø­dig. Det er jo ik­ke der­for, vi er sat i ver­den. Vi er der­i­mod sat i ver­den for at kun­ne yde no­get ek­stra. Det sti­gen­de pres, som vi op­le­ver fra kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ner på grund af of­fent­li­ge nedskæ­rin­ger, prø­ver vi at hånd­te­re, så godt vi nu kan. Vo­res håb er, at po­li­ti­ker­ne be­sin­der sig. Hi­sto­risk set er der et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get for at ta­ge va­re på kul­turin­sti­tu­tio­ner og en hold­ning om, at vi har nog­le vig­ti­ge fæl­les for­plig­tel­ser – men det er som om, der på det se­ne­ste har væ­ret solgt ud af de for­plig­tel­ser på grund af kort­sig­te­de, po­li­ti­ske in­ter­es­ser,” kon­sta­te­rer Mor­ten Kyndrup.

In­sti­tu­tio­ner­ne har i de for­løb­ne år haft blik­ket stift ret­tet mod at la­ve da­ma­ge con­trol.

Mor­ten Kyn­d­rup – fun­ge­ren­de for­mand, Ny Carlsbergfondet

Som kon­se­kvens op­le­ver han, at man­ge kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ner har me­re travlt med at ret­te op på øko­no­mi­en frem for at tæn­ke i nye, kon­struk­ti­ve og in­nova­ti­ve baner.

”In­sti­tu­tio­ner­ne har i de for­løb­ne år haft blik­ket stift ret­tet mod at la­ve da­ma­ge con­trol – alt­så for­sø­ge at und­gå de vær­ste ska­de­virk­nin­ger af de be­spa­rel­ser, de er ble­vet ramt af. Det er upro­duk­tivt. Kul­tu­ren skal ik­ke se sig selv som et of­fer, men som no­get der be­ri­ger os og tæn­ker kon­struk­tivt fremad­ret­tet. He­le sek­to­ren vil­le ha­ve væ­ret et an­det sted, hvis ik­ke man hav­de haft blik­ket stift ret­tet imod at und­gå ska­de­virk­nin­ger af det, der er sket,” si­ger han.

Fonde kan ikke finansiere radio og tv om kunst

I be­ret­nin­gen for 2019 be­teg­ner Ny Carls­berg­fon­det be­spa­rel­ser­ne på pu­blic ser­vi­ce-om­rå­det som en ”mas­sa­kre” – og der hen­ty­des iføl­ge Mor­ten Kyn­d­rup ik­ke kun til Dan­marks Radio.

”Når vi bru­ger ud­tryk­ket ‘mas­sa­kre,’ hand­ler det om den kæm­pe­sto­re nedskæ­ring på det pri­mæ­re pu­blic ser­vi­ce-me­die, vi har nem­lig Dan­marks Ra­dio, men vi hen­ty­der og­så til de ab­sur­de krav, der tog li­vet af Radio24syv, som el­lers hav­de ud­vik­let sig til en ori­gi­nal ta­le­ra­dio. Det er ek­semp­ler på, at der er no­gen, der ik­ke kan li­de be­stem­te for­mid­lings­in­sti­tu­tio­ner, og så sa­ver man ho­ve­d­et af dem. Det er en ube­ha­ge­lig ten­dens og en for­rin­gel­se af kun­stens be­tin­gel­ser. Men set fra et fonds­syns­punkt kan og vil vi ik­ke lap­pe præ­cis dér, hvor det of­fent­li­ge skæ­rer ned, og vi kan ik­ke be­ta­le drift af in­sti­tu­tio­ner el­ler be­ta­le kon­kre­te ra­dio- og tv-pro­gram­mer for at styr­ke kun­stens be­tin­gel­ser. Det er jo ik­ke det, fon­de­ne er sat i ver­den for,” un­der­stre­ger han.

Set fra et fonds­syns­punkt kan og vil vi ik­ke lap­pe præ­cis dér, hvor det of­fent­li­ge skæ­rer ned, og vi kan ik­ke be­ta­le drift af in­sti­tu­tio­ner el­ler be­ta­le kon­kre­te ra­dio- og tv-pro­gram­mer for at styr­ke kun­stens betingelser.

Mor­ten Kyn­d­rup – fun­ge­ren­de for­mand, Ny Carlsbergfondet

Den 67-åri­ge dr.phil. og pro­fes­sor i æste­tik og kul­tur ved Aar­hus Uni­ver­si­tet har sid­det i Ny Carls­berg­fon­dets og Ny Carls­berg Glyp­to­teks be­sty­rel­ser fra 2006, og han har si­den 1. ja­nu­ar 2019 væ­ret fun­ge­ren­de for­mand for beg­ge be­sty­rel­ser. 1. marts i år til­træ­der di­rek­tø­ren for Ny Carls­berg Glyp­to­tek Chri­sti­ne Buhl An­der­sen som for­mand, hvor­ef­ter Mor­ten Kyn­d­rup igen bli­ver me­nigt med­lem af de to bestyrelser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer