Ny Carlsbergfondet: Spareknivens indhug i kulturen øger presset på fonde

Nedskæ­rin­ger år ef­ter år har gjort dansk kul­tur­liv og betingel­serne for kun­sten rin­ge­re, me­ner den funge­rende for­mand for Ny Carls­berg­fondet Mor­ten Kyn­d­rup. Han op­le­ver, at de nød­liden­de kul­tur­in­st­itu­tio­ner i sti­gen­de grad for­sø­ger at få mid­ler fra fon­de. “Vo­res håb er, at politi­kerne be­sin­der sig,” si­ger han til Fun­dats.

Morten Kyndrup (foto: Morten Holtum / Ny Carlsbergfondet)
”In­sti­tu­tio­ner­ne har i de for­løb­ne år haft blik­ket stift ret­tet mod at la­ve da­ma­ge con­trol – alt­så for­sø­ge at und­gå de vær­ste ska­de­virk­nin­ger af de be­spa­rel­ser, de er ble­vet ramt af. Det er upro­duk­tivt," si­ger Mor­ten Kyn­d­rup fun­ge­ren­de for­mand i Ny Carls­berg­fon­det (fo­to: Mor­ten Hol­tum / Ny Carls­berg­fon­det).

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i for­or­det til den nye års­be­ret­ning for 2019 fra Ny Carls­berg­fon­det, hvor den fun­ge­ren­de for­mand Mor­ten Kyn­d­rup un­der over­skrif­ten ”Kun­stens be­tin­gel­ser” be­kla­ger de nedskæ­rin­ger, sto­re de­le af kun­sten og kul­tu­ren igen­nem fle­re år har væ­ret ud­sat for fra po­li­tisk si­de.

”De be­tin­gel­ser, kun­sten i vo­res sam­fund er un­der­lagt, er i dis­se år ble­vet rin­ge­re. Skønt vi le­ver i et sam­fund, som er ri­ge­re end no­gen­sin­de, har man po­li­tisk valgt at for­rin­ge kun­stens be­tin­gel­ser: Gen­nem om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag (en eu­fe­mis­me for nedskæ­rin­ger) på in­sti­tu­tio­ner, gen­nem må­l­ret­te­de re­duk­tio­ner af hu­ma­ni­sti­ske ud­dan­nel­ser (der der­med og­så udtyn­der kunst­forsk­nin­gen) og gen­nem mas­sa­kren på lan­dets pu­blic ser­vi­­ce-me­­di­er, der ik­ke mindst ram­mer smal­le pro­gram­mer om kunst og kul­tur,” skri­ver Mor­ten Kyn­d­rup blandt an­det.

Pro­ble­met for­vær­res af at de se­ne­re års be­spa­rel­ser har gjort et per­ma­nent ind­hug i sek­to­ren, for­kla­rer Mor­ten Kyn­d­rup til Fun­dats.

”Der er ta­le om nedskæ­rin­ger i en si­tu­a­tion, hvor sam­fun­det ik­ke i øv­rigt er tvun­get til at skæ­re ned. Selv­om om­pri­o­ri­te­rings­bi­dra­get – de pro­cent­vi­se nedskæ­rin­ger – er stop­pet, er der jo ik­ke ta­le om, at de pen­ge er ført til­ba­ge. Vi er i ny si­tu­a­tion, hvor ni­veau­et er la­ve­re, end det var før, og det vil si­ge, at ek­sem­pel­vis mu­se­er­ne skal kla­re sig for fær­re pen­ge, og det sam­me gæl­der uni­ver­si­te­ter og kun­sta­ka­de­mi­er. Man må kon­sta­te­re, at det er gå­et re­la­tivt hårdt ud over he­le sek­to­ren,” si­ger han.

Vi er i ny si­tu­a­tion, hvor ni­veau­et er la­ve­re, end det var før, og det vil si­ge, at ek­sem­pel­vis mu­se­er­ne skal kla­re sig for fær­re pen­ge, og det sam­me gæl­der uni­ver­si­te­ter og kun­sta­ka­de­mi­er.

Mor­ten Kyn­d­rup – fun­ge­ren­de for­mand, Ny Carls­berg­fon­det

Ny Carls­berg­fon­det be­teg­ner sig selv som Dan­marks ene­ste fond, der ude­luk­ken­de og mest ved­hol­den­de ar­bej­der i kun­stens tje­ne­ste. Og den of­fent­li­ge spa­rek­nivs ind­hug på det kul­tu­rel­le om­rå­de har iføl­ge den fun­ge­ren­de for­mand be­ty­det et øget pres på fon­de, som støt­ter kunst og kul­tur.

”De nød­li­den­de in­sti­tu­tio­ner for­sø­ger i sti­gen­de grad at få mid­ler fra Ny Carls­berg­fon­det og an­dre fon­de til at dæk­ke hul­ler. Som ek­sem­pel kan jeg næv­ne Dan­marks Kir­ker’, Na­tio­nal­mu­se­ets sto­re værk, som blandt an­dre vi og Carls­berg­fon­det har støt­tet i ge­ne­ra­tio­ner. Na­tio­nal­mu­se­et har væ­ret nødt til at skæ­re ned på de­res bi­drag til kir­ke­vær­ket, og det be­ty­der, at der er no­get kul­tur, som for­svin­der, med­min­dre der kom­mer fle­re mid­ler ude­fra,” si­ger Mor­ten Kyn­d­rup.

Ikke sat i verden for at yde nødhjælp til kulturen

Mor­ten Kyn­d­rup un­der­stre­ger, at det ab­so­lut ik­ke er for­di, han me­ner, at al kul­tur skal be­ta­les af det of­fent­li­ge. Men der er, me­ner han, nog­le grund­læg­gen­de ”drifts­be­tin­gel­ser”, som er nød­ven­di­ge for at væ­re et ci­vi­li­se­ret sam­fund på det kul­tu­rel­le om­rå­de.

”Jeg si­ger ik­ke, vi er i en ka­ta­stro­fe, men kon­sta­te­rer ba­re, at de pro­cent­vi­se nedskæ­rin­ger hvert ene­ste år har gjort dansk kul­tur­liv og be­tin­gel­ser­ne for kun­sten rin­ge­re,” si­ger Mor­ten Kyn­d­rup.

– Be­ty­der det, at I som en fond, der, som I si­ger ”ar­bej­der i kul­tu­rens tje­ne­ste,” er nødt til at yde nød­hjælp til en kul­tu­rel sek­tor, der mang­ler pen­ge?

”Det vil vi me­get nø­dig. Det er jo ik­ke der­for, vi er sat i ver­den. Vi er der­i­mod sat i ver­den for at kun­ne yde no­get ek­stra. Det sti­gen­de pres, som vi op­le­ver fra kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ner på grund af of­fent­li­ge nedskæ­rin­ger, prø­ver vi at hånd­te­re, så godt vi nu kan. Vo­res håb er, at po­li­ti­ker­ne be­sin­der sig. Hi­sto­risk set er der et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get for at ta­ge va­re på kul­turin­sti­tu­tio­ner og en hold­ning om, at vi har nog­le vig­ti­ge fæl­les for­plig­tel­ser – men det er som om, der på det se­ne­ste har væ­ret solgt ud af de for­plig­tel­ser på grund af kort­sig­te­de, po­li­ti­ske in­ter­es­ser,” kon­sta­te­rer Mor­ten Kyn­d­rup.

In­sti­tu­tio­ner­ne har i de for­løb­ne år haft blik­ket stift ret­tet mod at la­ve da­ma­ge con­trol.

Mor­ten Kyn­d­rup – fun­ge­ren­de for­mand, Ny Carls­berg­fon­det

Som kon­se­kvens op­le­ver han, at man­ge kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ner har me­re travlt med at ret­te op på øko­no­mi­en frem for at tæn­ke i nye, kon­struk­ti­ve og in­nova­ti­ve ba­ner.

”In­sti­tu­tio­ner­ne har i de for­løb­ne år haft blik­ket stift ret­tet mod at la­ve da­ma­ge con­trol – alt­så for­sø­ge at und­gå de vær­ste ska­de­virk­nin­ger af de be­spa­rel­ser, de er ble­vet ramt af. Det er upro­duk­tivt. Kul­tu­ren skal ik­ke se sig selv som et of­fer, men som no­get der be­ri­ger os og tæn­ker kon­struk­tivt fremad­ret­tet. He­le sek­to­ren vil­le ha­ve væ­ret et an­det sted, hvis ik­ke man hav­de haft blik­ket stift ret­tet imod at und­gå ska­de­virk­nin­ger af det, der er sket,” si­ger han.

Fonde kan ikke finansiere radio og tv om kunst

I be­ret­nin­gen for 2019 be­teg­ner Ny Carls­berg­fon­det be­spa­rel­ser­ne på pu­blic ser­vi­­ce-om­­rå­­det som en ”mas­sa­kre” – og der hen­ty­des iføl­ge Mor­ten Kyn­d­rup ik­ke kun til Dan­marks Ra­dio.

”Når vi bru­ger ud­tryk­ket ‘mas­sa­kre,’ hand­ler det om den kæm­pe­sto­re nedskæ­ring på det pri­mæ­re pu­blic ser­vi­­ce-me­­die, vi har nem­lig Dan­marks Ra­dio, men vi hen­ty­der og­så til de ab­sur­de krav, der tog li­vet af Radio24syv, som el­lers hav­de ud­vik­let sig til en ori­gi­nal ta­le­ra­dio. Det er ek­semp­ler på, at der er no­gen, der ik­ke kan li­de be­stem­te for­mid­lings­in­sti­tu­tio­ner, og så sa­ver man ho­ve­d­et af dem. Det er en ube­ha­ge­lig ten­dens og en for­rin­gel­se af kun­stens be­tin­gel­ser. Men set fra et fonds­syns­punkt kan og vil vi ik­ke lap­pe præ­cis dér, hvor det of­fent­li­ge skæ­rer ned, og vi kan ik­ke be­ta­le drift af in­sti­tu­tio­ner el­ler be­ta­le kon­kre­te ra­­dio- og tv-pro­­gram­­mer for at styr­ke kun­stens be­tin­gel­ser. Det er jo ik­ke det, fon­de­ne er sat i ver­den for,” un­der­stre­ger han.

Set fra et fonds­syns­punkt kan og vil vi ik­ke lap­pe præ­cis dér, hvor det of­fent­li­ge skæ­rer ned, og vi kan ik­ke be­ta­le drift af in­sti­tu­tio­ner el­ler be­ta­le kon­kre­te ra­­dio- og tv-pro­­gram­­mer for at styr­ke kun­stens be­tin­gel­ser.

Mor­ten Kyn­d­rup – fun­ge­ren­de for­mand, Ny Carls­berg­fon­det

Den 67-åri­­ge dr.phil. og pro­fes­sor i æste­tik og kul­tur ved Aar­hus Uni­ver­si­tet har sid­det i Ny Carls­berg­fon­dets og Ny Carls­berg Glyp­to­teks be­sty­rel­ser fra 2006, og han har si­den 1. ja­nu­ar 2019 væ­ret fun­ge­ren­de for­mand for beg­ge be­sty­rel­ser. 1. marts i år til­træ­der di­rek­tø­ren for Ny Carls­berg Glyp­to­tek Chri­sti­ne Buhl An­der­sen som for­mand, hvor­ef­ter Mor­ten Kyn­d­rup igen bli­ver me­nigt med­lem af de to be­sty­rel­ser.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.