Ny Carlsbergfondet: Spareknivens indhug i kulturen øger presset på fonde

Nedskæ­rin­ger år ef­ter år har gjort dansk kul­tur­liv og betingel­serne for kun­sten rin­ge­re, me­ner den funge­rende for­mand for Ny Carls­berg­fondet Mor­ten Kyn­d­rup. Han op­le­ver, at de nød­liden­de kul­tur­in­st­itu­tio­ner i sti­gen­de grad for­sø­ger at få mid­ler fra fon­de. “Vo­res håb er, at politi­kerne be­sin­der sig,” si­ger han til Fun­dats.

Morten Kyndrup (foto: Morten Holtum / Ny Carlsbergfondet)
”In­sti­tu­tio­ner­ne har i de for­løb­ne år haft blik­ket stift ret­tet mod at la­ve da­ma­ge con­trol – alt­så for­sø­ge at und­gå de vær­ste ska­de­virk­nin­ger af de be­spa­rel­ser, de er ble­vet ramt af. Det er upro­duk­tivt," si­ger Mor­ten Kyn­d­rup fun­ge­ren­de for­mand i Ny Carls­berg­fon­det (fo­to: Mor­ten Hol­tum / Ny Carls­berg­fon­det).

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i for­or­det til den nye års­be­ret­ning for 2019 fra Ny Carls­berg­fon­det, hvor den fun­ge­ren­de for­mand Mor­ten Kyn­d­rup un­der over­skrif­ten ”Kun­stens be­tin­gel­ser” be­kla­ger de nedskæ­rin­ger, sto­re de­le af kun­sten og kul­tu­ren igen­nem fle­re år har væ­ret ud­sat for fra po­li­tisk si­de.

”De be­tin­gel­ser, kun­sten i vo­res sam­fund er un­der­lagt, er i dis­se år ble­vet rin­ge­re. Skønt vi le­ver i et sam­fund, som er ri­ge­re end no­gen­sin­de, har man po­li­tisk valgt at for­rin­ge kun­stens be­tin­gel­ser: Gen­nem om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag (en eu­fe­mis­me for nedskæ­rin­ger) på in­sti­tu­tio­ner, gen­nem må­l­ret­te­de re­duk­tio­ner af hu­ma­ni­sti­ske ud­dan­nel­ser (der der­med og­så udtyn­der kunst­forsk­nin­gen) og gen­nem mas­sa­kren på lan­dets pu­blic ser­vi­­ce-me­­di­er, der ik­ke mindst ram­mer smal­le pro­gram­mer om kunst og kul­tur,” skri­ver Mor­ten Kyn­d­rup blandt an­det.

Pro­ble­met for­vær­res af at de se­ne­re års be­spa­rel­ser har gjort et per­ma­nent ind­hug i sek­to­ren, for­kla­rer Mor­ten Kyn­d­rup til Fun­dats.

”Der er ta­le om nedskæ­rin­ger i en si­tu­a­tion, hvor sam­fun­det ik­ke i øv­rigt er tvun­get til at skæ­re ned. Selv­om om­pri­o­ri­te­rings­bi­dra­get – de pro­cent­vi­se nedskæ­rin­ger – er stop­pet, er der jo ik­ke ta­le om, at de pen­ge er ført til­ba­ge. Vi er i ny si­tu­a­tion, hvor ni­veau­et er la­ve­re, end det var før, og det vil si­ge, at ek­sem­pel­vis mu­se­er­ne skal kla­re sig for fær­re pen­ge, og det sam­me gæl­der uni­ver­si­te­ter og kun­sta­ka­de­mi­er. Man må kon­sta­te­re, at det er gå­et re­la­tivt hårdt ud over he­le sek­to­ren,” si­ger han.

Vi er i ny si­tu­a­tion, hvor ni­veau­et er la­ve­re, end det var før, og det vil si­ge, at ek­sem­pel­vis mu­se­er­ne skal kla­re sig for fær­re pen­ge, og det sam­me gæl­der uni­ver­si­te­ter og kun­sta­ka­de­mi­er.

Mor­ten Kyn­d­rup – fun­ge­ren­de for­mand, Ny Carls­berg­fon­det

Ny Carls­berg­fon­det be­teg­ner sig selv som Dan­marks ene­ste fond, der ude­luk­ken­de og mest ved­hol­den­de ar­bej­der i kun­stens tje­ne­ste. Og den of­fent­li­ge spa­rek­nivs ind­hug på det kul­tu­rel­le om­rå­de har iføl­ge den fun­ge­ren­de for­mand be­ty­det et øget pres på fon­de, som støt­ter kunst og kul­tur.

”De nød­li­den­de in­sti­tu­tio­ner for­sø­ger i sti­gen­de grad at få mid­ler fra Ny Carls­berg­fon­det og an­dre fon­de til at dæk­ke hul­ler. Som ek­sem­pel kan jeg næv­ne Dan­marks Kir­ker’, Na­tio­nal­mu­se­ets sto­re værk, som blandt an­dre vi og Carls­berg­fon­det har støt­tet i ge­ne­ra­tio­ner. Na­tio­nal­mu­se­et har væ­ret nødt til at skæ­re ned på de­res bi­drag til kir­ke­vær­ket, og det be­ty­der, at der er no­get kul­tur, som for­svin­der, med­min­dre der kom­mer fle­re mid­ler ude­fra,” si­ger Mor­ten Kyn­d­rup.

Ikke sat i verden for at yde nødhjælp til kulturen

Mor­ten Kyn­d­rup un­der­stre­ger, at det ab­so­lut ik­ke er for­di, han me­ner, at al kul­tur skal be­ta­les af det of­fent­li­ge. Men der er, me­ner han, nog­le grund­læg­gen­de ”drifts­be­tin­gel­ser”, som er nød­ven­di­ge for at væ­re et ci­vi­li­se­ret sam­fund på det kul­tu­rel­le om­rå­de.

”Jeg si­ger ik­ke, vi er i en ka­ta­stro­fe, men kon­sta­te­rer ba­re, at de pro­cent­vi­se nedskæ­rin­ger hvert ene­ste år har gjort dansk kul­tur­liv og be­tin­gel­ser­ne for kun­sten rin­ge­re,” si­ger Mor­ten Kyn­d­rup.

– Be­ty­der det, at I som en fond, der, som I si­ger ”ar­bej­der i kul­tu­rens tje­ne­ste,” er nødt til at yde nød­hjælp til en kul­tu­rel sek­tor, der mang­ler pen­ge?

”Det vil vi me­get nø­dig. Det er jo ik­ke der­for, vi er sat i ver­den. Vi er der­i­mod sat i ver­den for at kun­ne yde no­get ek­stra. Det sti­gen­de pres, som vi op­le­ver fra kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ner på grund af of­fent­li­ge nedskæ­rin­ger, prø­ver vi at hånd­te­re, så godt vi nu kan. Vo­res håb er, at po­li­ti­ker­ne be­sin­der sig. Hi­sto­risk set er der et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get for at ta­ge va­re på kul­turin­sti­tu­tio­ner og en hold­ning om, at vi har nog­le vig­ti­ge fæl­les for­plig­tel­ser – men det er som om, der på det se­ne­ste har væ­ret solgt ud af de for­plig­tel­ser på grund af kort­sig­te­de, po­li­ti­ske in­ter­es­ser,” kon­sta­te­rer Mor­ten Kyn­d­rup.

In­sti­tu­tio­ner­ne har i de for­løb­ne år haft blik­ket stift ret­tet mod at la­ve da­ma­ge con­trol.

Mor­ten Kyn­d­rup – fun­ge­ren­de for­mand, Ny Carls­berg­fon­det

Som kon­se­kvens op­le­ver han, at man­ge kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ner har me­re travlt med at ret­te op på øko­no­mi­en frem for at tæn­ke i nye, kon­struk­ti­ve og in­nova­ti­ve ba­ner.

”In­sti­tu­tio­ner­ne har i de for­løb­ne år haft blik­ket stift ret­tet mod at la­ve da­ma­ge con­trol – alt­så for­sø­ge at und­gå de vær­ste ska­de­virk­nin­ger af de be­spa­rel­ser, de er ble­vet ramt af. Det er upro­duk­tivt. Kul­tu­ren skal ik­ke se sig selv som et of­fer, men som no­get der be­ri­ger os og tæn­ker kon­struk­tivt fremad­ret­tet. He­le sek­to­ren vil­le ha­ve væ­ret et an­det sted, hvis ik­ke man hav­de haft blik­ket stift ret­tet imod at und­gå ska­de­virk­nin­ger af det, der er sket,” si­ger han.

Fonde kan ikke finansiere radio og tv om kunst

I be­ret­nin­gen for 2019 be­teg­ner Ny Carls­berg­fon­det be­spa­rel­ser­ne på pu­blic ser­vi­­ce-om­­rå­­det som en ”mas­sa­kre” – og der hen­ty­des iføl­ge Mor­ten Kyn­d­rup ik­ke kun til Dan­marks Ra­dio.

”Når vi bru­ger ud­tryk­ket ‘mas­sa­kre,’ hand­ler det om den kæm­pe­sto­re nedskæ­ring på det pri­mæ­re pu­blic ser­vi­­ce-me­­die, vi har nem­lig Dan­marks Ra­dio, men vi hen­ty­der og­så til de ab­sur­de krav, der tog li­vet af Radio24syv, som el­lers hav­de ud­vik­let sig til en ori­gi­nal ta­le­ra­dio. Det er ek­semp­ler på, at der er no­gen, der ik­ke kan li­de be­stem­te for­mid­lings­in­sti­tu­tio­ner, og så sa­ver man ho­ve­d­et af dem. Det er en ube­ha­ge­lig ten­dens og en for­rin­gel­se af kun­stens be­tin­gel­ser. Men set fra et fonds­syns­punkt kan og vil vi ik­ke lap­pe præ­cis dér, hvor det of­fent­li­ge skæ­rer ned, og vi kan ik­ke be­ta­le drift af in­sti­tu­tio­ner el­ler be­ta­le kon­kre­te ra­­dio- og tv-pro­­gram­­mer for at styr­ke kun­stens be­tin­gel­ser. Det er jo ik­ke det, fon­de­ne er sat i ver­den for,” un­der­stre­ger han.

Set fra et fonds­syns­punkt kan og vil vi ik­ke lap­pe præ­cis dér, hvor det of­fent­li­ge skæ­rer ned, og vi kan ik­ke be­ta­le drift af in­sti­tu­tio­ner el­ler be­ta­le kon­kre­te ra­­dio- og tv-pro­­gram­­mer for at styr­ke kun­stens be­tin­gel­ser.

Mor­ten Kyn­d­rup – fun­ge­ren­de for­mand, Ny Carls­berg­fon­det

Den 67-åri­­ge dr.phil. og pro­fes­sor i æste­tik og kul­tur ved Aar­hus Uni­ver­si­tet har sid­det i Ny Carls­berg­fon­dets og Ny Carls­berg Glyp­to­teks be­sty­rel­ser fra 2006, og han har si­den 1. ja­nu­ar 2019 væ­ret fun­ge­ren­de for­mand for beg­ge be­sty­rel­ser. 1. marts i år til­træ­der di­rek­tø­ren for Ny Carls­berg Glyp­to­tek Chri­sti­ne Buhl An­der­sen som for­mand, hvor­ef­ter Mor­ten Kyn­d­rup igen bli­ver me­nigt med­lem af de to be­sty­rel­ser.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.