Universitetsfond overtager sit hjertebarn

En langstrakt proces med at gøre kursus- og konferencecentret Sandbjerg Gods ved Als Sund til et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond er nu afsluttet. Godset har ifølge direktør i universitetsfonden Jørgen Lang en helt særlig plads i fondens hjerte, og fonden vil bruge store beløb på at renovere og fremtidssikre godset.

I for­bin­del­se med uni­ver­si­tets­lo­ven i 1970 blev Sand­b­jerg Gods la­vet om til en er­hvervs­dri­ven­de fond. Nu er god­set ble­vet et dat­ter­sel­skab un­der Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond (Fo­to­graf: Car­sten Lundager).

Fø­lel­ser­ne har i dén grad væ­ret en del af lig­nin­gen for Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond, der ef­ter en langstrakt pro­ces of­fi­ci­elt kan be­næv­ne Sand­b­jerg Gods nord­vest for Søn­der­borg ved Als Sund som et 100 pro­cent ejet dat­ter­sel­skab i AUFF-koncernen.

Det er så­le­des an­det og me­re end ba­re et smukt be­lig­gen­de gods med kur­sus- og kon­fe­ren­ce­cen­ter, som Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond nu for­melt ejer 100 pro­cent. Iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i AUFF Jør­gen Lang er god­set ”et hjer­te­barn” for fonden.

”Det kan sam­men­lig­nes med den fø­lel­se, du kan ha­ve i for­hold til et som­mer­hus, du kom i som barn og hav­de di­ne bed­ste fe­ri­er. Som vok­sen kan du sta­dig ha­ve fø­lel­sen af, at li­ge præ­cis dét som­mer­hus er dit sted. I fon­den har vi det på sam­me må­de med Sand­b­jerg Gods – du fø­ler, du kom­mer hjem, når du er på Sand­b­jerg Gods. Det er et fan­ta­stisk sted, og der kom­mer al­tid fan­ta­sti­ske idéer, tan­ker og rig­tig me­get god spar­ring ud af at væ­re li­ge præ­cis dér frem for, hvis du ta­ger på ho­tel el­ler et til­fæl­digt kon­fe­ren­ce­cen­ter,” si­ger Jør­gen Lang til Fundats.

For at sik­re, at vi fik Sand­b­jerg Gods i sik­ker havn, har vi læn­ge ar­bej­det på at ned­læg­ge fon­den bag god­set, hvil­ket jo ab­so­lut ik­ke er det nem­me­ste i ver­den at få lov til, og over­dra­ge god­set til AUFF

Jør­gen Lang – Di­rek­tør, Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond

Sand­b­jerg Gods kan da­te­res helt til­ba­ge til Her­tug Hans den Yn­gre i mid­ten af 1500-tal­let. Det er 66 år si­den, Aar­hus Uni­ver­si­tet modt­og god­set som en ga­ve af en­ke­fru El­len Dahl.

De se­ne­ste to år har be­sty­rel­sen for Sand­b­jerg Gods og AUFF ar­bej­det på at sik­re god­sets frem­tid som kur­sus- og kon­fe­ren­ce­cen­ter ved at over­dra­ge god­set til forskningsfonden.

”I for­bin­del­se med uni­ver­si­tets­lo­ven i 1970 blev Sand­b­jerg Gods la­vet om til en er­hvervs­dri­ven­de fond, som si­den har le­vet på godt og ondt i op- og ned­gang­sti­der. Un­der­vejs har god­set få­et støt­te af blandt an­dre os til renove­ring, men nu er ti­den kom­met, hvor det vir­ke­lig træn­ger til en gen­nem­gri­ben­de up­da­te. Dét kræ­ver pen­ge, og skal man bru­ge pen­ge, skal man ha­ve pen­ge,” si­ger Jør­gen Lang.

De nød­ven­di­ge pen­ge har AUFF, der kom ud af 2020 med et re­sul­tat på 182 mil­li­o­ner kroner.

”For at sik­re, at vi fik Sand­b­jerg Gods i sik­ker havn, har vi læn­ge ar­bej­det på at ned­læg­ge fon­den bag god­set, hvil­ket jo ab­so­lut ik­ke er det nem­me­ste i ver­den at få lov til, og over­dra­ge god­set til AUFF. Det er lyk­ke­des nu, og al­le­re­de i den­ne må­ned bli­ver der sat gang i en om­fat­ten­de renove­ring, så vi kan sik­re, at god­set igen bli­ver en god for­ret­ning og sta­dig er her om 50 år. Det kom­mer til at ko­ste man­ge pen­ge, men vi har de nød­ven­di­ge mus­k­ler,” un­der­stre­ger Jør­gen Lang.

Forretning skal løbe rundt

Fonds­di­rek­tø­ren læg­ger ik­ke skjul på, at de se­ne­ste år har væ­ret øko­no­misk be­la­sten­de for Sand­b­jerg Gods, som kom ud af 2020 med et mi­nus på bund­linj­en på 3,2 mil­li­o­ner kro­ner. Om­sæt­nin­gen blev hal­ve­ret fra 2019 til 2020, og op­gø­rel­sen over an­tal­let af døg­nop­hold på kur­sus- og kon­fe­ren­ce­cen­tret for­tæl­ler om et dra­stisk fald fra 2019 til 2020: Fra 6.961 til 2.706.

Fon­den er en ejer, der vil væ­re med til at ud­vik­le og styr­ke god­set i sin san­de arv med vi­den og forsk­ning, Søn­derjyl­lands hi­sto­rie og re­sten af det dan­ske folk i højsædet

Hen­rik Dal­gaard – Di­rek­tør, Sand­b­jerg Gods

”Cor­o­na­pe­ri­o­den har ik­ke væ­ret sjov for Sand­b­jerg Gods. Kom­bi­na­tio­nen af ik­ke at ha­ve kun­der og sta­dig ha­ve ud­gif­ten til at ha­ve et gods be­tød et or­dent­ligt un­der­skud. Vo­res over­ta­gel­se vil gi­ve sta­bi­li­tet og gø­re, at der er råd til ta­ge de dår­li­ge ting med de go­de ting. På lang sigt skal det væ­re en for­ret­ning, der lø­ber rundt,” si­ger Jør­gen Lang.

I 2020-års­be­ret­nin­gen fra AUFF glæ­der god­sets nye di­rek­tør Hen­rik Dal­gaard sig over, at frem­ti­den er ble­vet sikret.

”At vi nu bli­ver et dat­ter­sel­skab af fon­den, be­ty­der me­get for god­set frem­over. Fon­den er en ejer, der vil væ­re med til at ud­vik­le og styr­ke god­set i sin san­de arv med vi­den og forsk­ning, Søn­derjyl­lands hi­sto­rie og re­sten af det dan­ske folk i høj­sæ­det,” si­ger Hen­rik Dal­gaard, der kom­mer fra en stil­ling som di­rek­tions­as­si­stent i AUFF.
Den om­fat­ten­de renove­ring, der nu sæt­tes i gang, om­fat­ter og­så en om­læg­ning til grøn­ne ener­gi­løs­nin­ger, der un­der­støt­ter uni­ver­si­te­tets mål­sæt­ning om at re­du­ce­re klimaaftrykket.

På læn­ge­re sigt er for­vent­nin­gen, at god­set skal væ­re vært for sto­re in­ter­na­tio­na­le kon­fe­ren­cer og skan­di­na­vi­ske ar­ran­ge­men­ter og ak­ti­vi­te­ter. Kon­kret bli­ver der blandt an­det ar­bej­det på at etab­le­re en så­kaldt vi­dens­festi­val, ’Sand­b­jerg­mø­det’, der skal ta­ge af­sæt i forsk­nin­gen på Aar­hus Universitet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer