Annoncespot_img

15 millioner kroner til lokale naturprojekter og ildsjæle

Den Danske Naturfond har offentliggjort sin første indkaldelse af forslag og projekter til en pulje på 15 mio. kr., som skal støtte lokale naturprojekter. Projekterne skal handle om konkrete arealer og være med til at sikre eksisterende natur eller skabe ny natur og flere levesteder for dyr og planter i ansøgernes lokalområde.

“Et pro­jekt kan for ek­sem­pel væ­re gen­ska­bel­se af et min­dre na­tu­r­om­rå­de, et lo­kalt sam­ar­bej­de om at for­bed­re et na­tu­ra­re­al, fri­vil­li­ge som vil gø­re en ind­sats for sær­ligt tru­e­de el­ler sjæld­ne ar­ter el­ler no­get helt fjer­de,” si­ger di­rek­tø­ren for Den Dan­ske Na­tur­fond, Flem­m­ing Ni­el­sen i en pressemeddelelse.

Pulj­en er må­l­ret­tet lo­ka­le pro­jek­ter og ildsjæ­le – og am­bi­tio­ner­ne er hø­je. Pro­jek­ter­ne skal ska­be må­l­bar og va­rig ef­fekt, og det er en for­del, hvis re­sul­ta­ter og er­fa­rin­ger kan bru­ges an­dre ste­der. Den Dan­ske Na­tur­fond læg­ger vægt på, at pro­jek­ter­ne bæ­rer præg af nytænk­ning, gi­ver go­de mu­lig­he­der for na­tu­ro­p­le­vel­ser og byg­ger på lo­kalt samarbejde.

“Med den­ne pul­je vil vi og­så ger­ne støt­te de min­dre pro­jek­ter og de lo­ka­le sam­ar­bej­der og ildsjæ­le, som jeg er sik­ker på, der er man­ge af. Go­de na­tur­pro­jek­ter byg­ger of­te på et sam­ar­bej­de mel­lem fle­re ak­tø­rer og vi hå­ber, at mang­fol­dig­he­den vil væ­re stor - bå­de når det gæl­der idéer til ak­ti­vi­te­ter og til lo­kalt sam­ar­bej­de,” si­ger Flem­m­ing Nielsen.

An­søg­nings­fri­sten er den 1. au­gust 2016. Al­le und­ta­get of­fent­li­ge myn­dig­he­der kan sø­ge pulj­en via Den Dan­ske Na­tur­fonds hjem­mesi­de, op­ly­ser fon­den i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

TEMA: Danmarks Fonde sætter fokus på lokale fondes betydning for udvikling, landbo- og kul­tur­liv samt den sociale sammen­hængs­kraft i landets såkaldte yderområder og landdistrikter. Læs mere på temasiden Fonde i Det Lokale Danmark.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer