Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

2020 har ifølge direktør Flemming Nielsen været et ”vildt år” for Den Danske Naturfond. Direktøren ser med stor tilfredshed tilbage på igangsættelsen af syv nye projekter i det forgangne år, en tredobling i antallet af danskere, som fast støtter fonden, og mere end en fordobling i de indsamlede midler.

Fyns Hoved (foto: Jesper Edvardsen / Den Danske Naturfond)
Den Dan­ske Na­tur­fond har i 2020 sat gang i re­kord­man­ge pro­jek­ter. På bil­le­det ses Fyns Ho­ved, hvor Fon­den si­den 2018 har ar­bej­det på at ska­be en me­re ens­ar­tet na­tur­for­valt­ning på tværs af de nu­væ­ren­de ejer­skel og der­med for­bed­re na­tur­vær­di­er­ne (fo­to: Jes­per Ed­vards­en / Den Dan­ske Naturfond).

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og må­l­ti­der er ble­vet ind­ta­get un­der åben him­mel som al­drig før.

2020 har ik­ke kun væ­ret et år præ­get af smit­te, død og et er­hvervs­liv i knæ i kølvan­det på cor­ona­kri­sen, men har og­så væ­ret ken­de­teg­net af en stor og for man­ge dan­ske­re helt ny in­ter­es­se for na­tur og klima.

Dan­sker­nes ny­vund­ne na­tur­be­gej­string og kli­ma­be­vidst­hed har og­så for­plan­tet sig til teg­ne­bo­gen og Mo­bile­pay-ap­pen, og dén ten­dens er blandt an­dre kom­met Den Dan­ske Na­tur­fond til gode.

Fon­den, som blev stif­tet i 2015 af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, har så­le­des iføl­ge di­rek­tør Flem­m­ing Ni­el­sen haft et ”vildt år” præ­get af dels re­kord­man­ge igang­s­at­te pro­jek­ter, dels en mar­kant stig­ning i an­tal­let af fa­ste støt­ter og mod­tag­ne donationer.

”Vi har igang­s­at syv pro­jek­ter i 2020, og det er fle­re end i nog­le tid­li­ge­re år. Og sam­ti­dig har 2020 væ­ret året, hvor vi vir­ke­lig har haft held til at gø­re Den Dan­ske Na­tur­fond til en ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tion. Tid­li­ge­re har der ik­ke, li­ge­som på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de og i for­hold til syg­doms­be­kæm­pel­se, væ­ret tra­di­tion for at sam­le pen­ge ind på det grøn­ne om­rå­de. Men vi kan kon­sta­te­re, at det på ét år er lyk­ke­des os bå­de at tredob­le an­tal­let af per­so­ner, som hver må­ned gi­ver et fast bi­drag, fra cir­ka 1.500 til 5.200 per­so­ner samt me­re end for­dob­le de ind­sam­le­de mid­ler fra cir­ka fi­re til ni mil­li­o­ner kro­ner,” si­ger Flem­m­ing Ni­el­sen til Fundats.

9.400 skovbeviser under juletræerne

Flem­m­ing Ni­el­sen me­ner, at der især er tre for­kla­rin­ger på succesen.

”For det før­ste bli­ver vi me­re og me­re kend­te og sta­dig bed­re for­ank­ret i be­folk­nin­gens be­vidst­hed. For det an­det er der de se­ne­re år – og klart for­stær­ket i et cor­o­na-år – kom­met en øget op­mærk­som­hed på den dan­ske na­tur, un­der­støt­tet af ek­sem­pel­vis na­tur­se­ri­en på DR. Og for det tred­je til­by­der Den Dan­ske Na­tur­fond no­get, som er let for­stå­e­ligt. Når vi si­ger, at man for sin støt­te på 12 kro­ner får be­skyt­tel­se af én kva­drat­me­ter na­tur, er det nemt at for­stå. Man får et fy­sisk sko­v­be­vis, som man kan hæn­ge op på sin væg, og man har mu­lig­hed for at ta­ge ud i en skov og se, hvor det helt kon­kret er, de do­ne­re­de mid­ler gør en for­skel,” si­ger Flem­m­ing Nielsen.

Op til jul blev fon­dens sko­v­be­vi­ser mar­keds­ført kraf­tigt på blandt an­det so­ci­a­le me­di­er, og kampag­nen re­sul­te­re­de iføl­ge Flem­m­ing Ni­el­sen i, at der lå ik­ke fær­re end 9.400 sko­v­be­vi­ser un­der de dan­ske ju­le­træ­er for to uger si­den. Det er me­re end en for­dob­ling i for­hold til ju­len 2019.

Tid­li­ge­re har der ik­ke, li­ge­som på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de og i for­hold til syg­doms­be­kæm­pel­se, væ­ret tra­di­tion for at sam­le pen­ge ind på det grøn­ne område.

Flem­m­ing Ni­el­sen – di­rek­tør, Den Dan­ske Naturfond

– Når dan­sker­ne er ble­vet vac­ci­ne­ret, cor­o­na-pan­de­mi­en er over­stå­et og vi igen kan rej­se til ud­lan­det, fryg­ter du så ik­ke, at na­tur- og kli­main­ter­es­sen igen da­ler og kur­ven der­med ven­der for Den Dan­ske Naturfond?

”Umid­del­bart tror jeg, fo­ku­se­rin­gen på na­tur, kli­ma og he­le den grøn­ne dags­or­den vil fort­sæt­te. Dét med at pas­se bed­re på jor­dens res­sour­cer og ge­ne­ra­tions­for­plig­tel­sen til, at vo­res børn og bør­ne­børn og­så kom­mer til at op­le­ve or­ki­de­er og som­mer­fug­le på en eng, går ik­ke væk be­tin­get af cor­o­na. Og vi har kun­net kon­sta­te­re en sti­gen­de in­ter­es­se si­den vo­res stif­tel­se – og­så før cor­o­na,” po­in­te­r­er Flem­m­ing Nielsen.

6.000 danskere har købt skov på Lolland

Blandt de op­køb, Den Dan­ske Na­tur­fond har fo­re­ta­get i 2020 af i alt 4.150.000 kva­drat­me­ter skov og na­tur, er Frej­lev Skov på Lol­land. Her har fon­den ini­ti­e­ret, at 6.000 dan­ske­re sam­men nu ejer sko­va­re­al, som de har er­hver­vet for to mil­li­o­ner kroner.

Det er iføl­ge Flem­m­ing Ni­el­sen før­ste gang i dan­marks­hi­sto­ri­en, at bor­ge­re i fæl­les­skab har be­talt hver en kro­ne til op­køb af et styk­ke skov el­ler na­tur i Danmark.

An­dre ste­der, Den Dan­ske Na­tur­fond har sør­get for me­re vild na­tur, er Hals Mo­se i Nord­jyl­land, der nu bli­ver genop­ret­tet ef­ter at væ­re øde­lagt af dræ­ning og dyrk­ning, og et 1.300.000 kva­drat­me­ter stort om­rå­de ved Ma­ri­e­lyst på Fal­ster, som fon­den har købt af lo­ka­le land­mænd og jor­de­je­re. Om­rå­det om­dan­nes til na­tur med vil­de he­ste og nye le­ve­ste­der for fug­le, dyr og planter.

Den Dan­ske Na­tur­fond har fi­re øko­no­mi­ske ben at stå på: Dels do­na­tio­ner fra pri­vat­per­so­ner og virk­som­he­der. Dels part­ner­ska­ber om­kring pro­jek­ter, hvor sam­ar­bejds­part­ne­re af­hol­der ud­gif­ter, som der­for ik­ke be­la­ster na­tur­fon­dens øko­no­mi. Dels bi­drag og sam­ar­bej­der med an­dre fon­de. Og en­de­lig – og ik­ke mindst – ple­je af fon­dens grund­ka­pi­tal, så den gi­ver det bedst mu­li­ge afkast.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer