Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

2020 har iføl­ge di­rek­tør Flem­m­ing Ni­el­sen væ­ret et ”vildt år” for Den Dan­ske Na­tur­fond. Di­rek­tø­ren ser med stor til­freds­hed til­ba­ge på igang­sæt­tel­sen af syv nye pro­jek­ter i det for­gang­ne år, en tredob­ling i an­tal­let af dan­ske­re, som fast støt­ter fon­den, og me­re end en for­dob­ling i de ind­sam­le­de midler.

Fyns Hoved (foto: Jesper Edvardsen / Den Danske Naturfond)
Den Dan­ske Na­tur­fond har i 2020 sat gang i re­kord­man­ge pro­jek­ter. På bil­le­det ses Fyns Ho­ved, hvor Fon­den si­den 2018 har ar­bej­det på at ska­be en me­re ens­ar­tet na­tur­for­valt­ning på tværs af de nu­væ­ren­de ejer­skel og der­med for­bed­re na­tur­vær­di­er­ne (fo­to: Jes­per Ed­vards­en / Den Dan­ske Naturfond).

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og må­l­ti­der er ble­vet ind­ta­get un­der åben him­mel som al­drig før.

2020 har ik­ke kun væ­ret et år præ­get af smit­te, død og et er­hvervs­liv i knæ i kølvan­det på cor­ona­kri­sen, men har og­så væ­ret ken­de­teg­net af en stor og for man­ge dan­ske­re helt ny in­ter­es­se for na­tur og klima.

Dan­sker­nes ny­vund­ne na­tur­be­gej­string og kli­ma­be­vidst­hed har og­så for­plan­tet sig til teg­ne­bo­gen og Mo­­bile­­pay-ap­­pen, og dén ten­dens er blandt an­dre kom­met Den Dan­ske Na­tur­fond til gode.

Fon­den, som blev stif­tet i 2015 af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, har så­le­des iføl­ge di­rek­tør Flem­m­ing Ni­el­sen haft et ”vildt år” præ­get af dels re­kord­man­ge igang­s­at­te pro­jek­ter, dels en mar­kant stig­ning i an­tal­let af fa­ste støt­ter og mod­tag­ne donationer.

”Vi har igang­s­at syv pro­jek­ter i 2020, og det er fle­re end i nog­le tid­li­ge­re år. Og sam­ti­dig har 2020 væ­ret året, hvor vi vir­ke­lig har haft held til at gø­re Den Dan­ske Na­tur­fond til en ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tion. Tid­li­ge­re har der ik­ke, li­ge­som på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de og i for­hold til syg­doms­be­kæm­pel­se, væ­ret tra­di­tion for at sam­le pen­ge ind på det grøn­ne om­rå­de. Men vi kan kon­sta­te­re, at det på ét år er lyk­ke­des os bå­de at tredob­le an­tal­let af per­so­ner, som hver må­ned gi­ver et fast bi­drag, fra cir­ka 1.500 til 5.200 per­so­ner samt me­re end for­dob­le de ind­sam­le­de mid­ler fra cir­ka fi­re til ni mil­li­o­ner kro­ner,” si­ger Flem­m­ing Ni­el­sen til Fundats.

9.400 skovbeviser under juletræerne

Flem­m­ing Ni­el­sen me­ner, at der især er tre for­kla­rin­ger på succesen.

”For det før­ste bli­ver vi me­re og me­re kend­te og sta­dig bed­re for­ank­ret i be­folk­nin­gens be­vidst­hed. For det an­det er der de se­ne­re år – og klart for­stær­ket i et cor­o­­na-år – kom­met en øget op­mærk­som­hed på den dan­ske na­tur, un­der­støt­tet af ek­sem­pel­vis na­tur­se­ri­en på DR. Og for det tred­je til­by­der Den Dan­ske Na­tur­fond no­get, som er let for­stå­e­ligt. Når vi si­ger, at man for sin støt­te på 12 kro­ner får be­skyt­tel­se af én kva­drat­me­ter na­tur, er det nemt at for­stå. Man får et fy­sisk sko­v­be­vis, som man kan hæn­ge op på sin væg, og man har mu­lig­hed for at ta­ge ud i en skov og se, hvor det helt kon­kret er, de do­ne­re­de mid­ler gør en for­skel,” si­ger Flem­m­ing Nielsen.

Op til jul blev fon­dens sko­v­be­vi­ser mar­keds­ført kraf­tigt på blandt an­det so­ci­a­le me­di­er, og kampag­nen re­sul­te­re­de iføl­ge Flem­m­ing Ni­el­sen i, at der lå ik­ke fær­re end 9.400 sko­v­be­vi­ser un­der de dan­ske ju­le­træ­er for to uger si­den. Det er me­re end en for­dob­ling i for­hold til ju­len 2019.

Tid­li­ge­re har der ik­ke, li­ge­som på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de og i for­hold til syg­doms­be­kæm­pel­se, væ­ret tra­di­tion for at sam­le pen­ge ind på det grøn­ne område.

Flem­m­ing Ni­el­sen – di­rek­tør, Den Dan­ske Naturfond

– Når dan­sker­ne er ble­vet vac­ci­ne­ret, cor­o­­na-pan­­de­­mi­en er over­stå­et og vi igen kan rej­se til ud­lan­det, fryg­ter du så ik­ke, at na­­tur- og kli­main­ter­es­sen igen da­ler og kur­ven der­med ven­der for Den Dan­ske Naturfond?

”Umid­del­bart tror jeg, fo­ku­se­rin­gen på na­tur, kli­ma og he­le den grøn­ne dags­or­den vil fort­sæt­te. Dét med at pas­se bed­re på jor­dens res­sour­cer og ge­ne­ra­tions­for­plig­tel­sen til, at vo­res børn og bør­ne­børn og­så kom­mer til at op­le­ve or­ki­de­er og som­mer­fug­le på en eng, går ik­ke væk be­tin­get af cor­o­na. Og vi har kun­net kon­sta­te­re en sti­gen­de in­ter­es­se si­den vo­res stif­tel­se – og­så før cor­o­na,” po­in­te­r­er Flem­m­ing Nielsen.

6.000 danskere har købt skov på Lolland

Blandt de op­køb, Den Dan­ske Na­tur­fond har fo­re­ta­get i 2020 af i alt 4.150.000 kva­drat­me­ter skov og na­tur, er Frej­lev Skov på Lol­land. Her har fon­den ini­ti­e­ret, at 6.000 dan­ske­re sam­men nu ejer sko­va­re­al, som de har er­hver­vet for to mil­li­o­ner kroner.

Det er iføl­ge Flem­m­ing Ni­el­sen før­ste gang i dan­marks­hi­sto­ri­en, at bor­ge­re i fæl­les­skab har be­talt hver en kro­ne til op­køb af et styk­ke skov el­ler na­tur i Danmark.

An­dre ste­der, Den Dan­ske Na­tur­fond har sør­get for me­re vild na­tur, er Hals Mo­se i Nord­jyl­land, der nu bli­ver genop­ret­tet ef­ter at væ­re øde­lagt af dræ­ning og dyrk­ning, og et 1.300.000 kva­drat­me­ter stort om­rå­de ved Ma­ri­e­lyst på Fal­ster, som fon­den har købt af lo­ka­le land­mænd og jor­de­je­re. Om­rå­det om­dan­nes til na­tur med vil­de he­ste og nye le­ve­ste­der for fug­le, dyr og planter.

Den Dan­ske Na­tur­fond har fi­re øko­no­mi­ske ben at stå på: Dels do­na­tio­ner fra pri­vat­per­so­ner og virk­som­he­der. Dels part­ner­ska­ber om­kring pro­jek­ter, hvor sam­ar­bejds­part­ne­re af­hol­der ud­gif­ter, som der­for ik­ke be­la­ster na­tur­fon­dens øko­no­mi. Dels bi­drag og sam­ar­bej­der med an­dre fon­de. Og en­de­lig – og ik­ke mindst – ple­je af fon­dens grund­ka­pi­tal, så den gi­ver det bedst mu­li­ge afkast.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…