Fonde og kommuner vil forbedre havmiljøet i Lillebælt

Nordea-fonden og Velux Fonden skyder tilsammen 17,1 millioner kroner i projekt ‘Bælt i balance’ i en fem-årig periode, hvor der blandt andet etableres nye stenrev og skabes bedre levevilkår for fiskene i Lillebælt. En vigtig del af projektet er at formidle viden og forskning til lokalområdet.

Lillebælt (foto: Ævar Arnfjörð Bjarmason / CC BY-SA)
Nor­dea-fon­den og Ve­lux Fon­den sky­der hen­holds­vis 9,6 og 7,5 mil­li­o­ner kro­ner ind i pro­jek­tet 'Bælt i ba­lan­ce' frem til 2025 (fo­to: Ævar Ar­n­fjörð Bjar­ma­son / CC BY-SA).

Lil­le­bælt har brug for hjælp. Der er be­hov for for­bed­rin­ger af hav­mil­jø­et, som blandt an­det skal gi­ve bed­re le­ve­vil­kår for torsk, havør­red og mar­svin. Der er be­hov for me­re forsk­ning. Og der er be­hov for at få vi­den og forsk­ning for­mid­let til bor­ge­re, be­sø­gen­de og lo­ka­le foreninger.

Der er bag­grun­den for et nyt pro­jekt kal­det ‘Bælt i ba­lan­ce’, som Nor­dea-fon­den og Ve­lux Fon­den sky­der hen­holds­vis 9,6 og 7,5 mil­li­o­ner kro­ner ind i frem til 2025. De 17,1 mil­li­o­ner fond­skro­ner sup­ple­res med 15,2 mil­li­o­ner kom­mu­na­le kro­ner fra Kol­ding, Mid­del­fart og Fre­de­ri­cia kom­mu­ner, der sam­men står bag Na­tur­park Lil­le­bælt. Den kom­mu­na­le støt­te er øre­mær­ket le­del­se og ad­mi­ni­stra­tion af projektet.

”Det her er fan­ta­stisk. Vi får nu mu­lig­hed for at gø­re no­get kon­kret for vo­res hav­mil­jø og få fle­re for­ske­re til vo­res om­rå­de. Vi bli­ver klo­ge­re og fin­der ud af, hvil­ke vir­ke­mid­ler der har ef­fekt,” si­ger Pe­ter Storm, som er for­mand for Na­tur­park Lil­le­bælt og so­ci­al­de­mo­kra­tisk med­lem af by­rå­det i Mid­del­fart Kom­mu­ne, i en pres­se­med­del­el­se fra Na­tur­park Lillebælt.

Mål­sæt­nin­gen er at ska­be kon­kre­te for­bed­rin­ger i hav­mil­jø­et ved blandt an­det at etab­le­re nye sten­rev og fi­skebør­ne­ha­ver (så­kald­te bio­huts), op­fi­ske krab­ber og mind­ske støj­en i ha­vet. Til­ta­ge­ne skal gi­ve bed­re le­ve­vil­kår for torsk, havør­red og mar­svin – og fær­re krabber.

Ini­ti­a­ti­ver­ne sup­ple­res med forsk­ning i for­bed­rin­ger­nes ef­fekt på mar­svin, torsk, fi­skeyn­gel og havør­red, og så er det es­sen­ti­elt for pro­jek­tet, at den nye vi­den og forsk­ning bli­ver for­mid­let til bor­ge­re, be­sø­gen­de og lo­ka­le for­e­nin­ger. Fa­ci­li­te­ter­ne og for­mid­lin­gen ved na­tur­par­kens kyst skal så­le­des for­bed­res, så sær­ligt sko­ler og un­ge får bed­re mu­lig­hed for at op­le­ve ha­vet og for­stå, hvad der sker un­der overfladen.

”’Bælt i Ba­lan­ce’ vil in­spi­re­re fle­re til at op­le­ve og for­stå vo­res ene­stå­en­de kyst­na­tur og alt det, som lig­ger li­ge un­der ha­vets over­fla­de. Der­for glæ­der vi os over, at pro­jek­tet fo­re­går i stærkt sam­ar­bej­de mel­lem kom­mu­ner, for­e­nin­ger, for­ske­re og turis­me­er­hver­vet,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Di­rek­tør Ane Hen­drik­sen fra Ve­lux Fon­den me­ner, at ‘Bælt i ba­lan­ce’ vi­ser vej­en ved at ar­bej­de må­l­ret­tet på be­nyt­tel­sen og be­skyt­tel­sen af ha­vets res­sour­cer i en kom­mu­nal forankring.

”Ve­lux Fon­den øn­sker et sundt hav­mil­jø i Dan­mark og støt­ter en lang ræk­ke kon­kre­te ind­sat­ser, der bi­dra­ger til at for­bed­re li­vet un­der ha­vover­fla­den og langs vo­res ky­ster. Ha­vet har be­hov for, at vi sam­ar­bej­der om lang­sig­te­de løs­nin­ger,” un­der­stre­ger Ane Hen­drik­sen i pressemeddelelsen.

Na­tur­park Lil­le­bælt er Dan­marks stør­ste na­tur­park. Om­kring 70 pro­cent af na­tur­par­ken er hav.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer