Forskningsfond indskyder kapital i Auriga A/S til oprensning efter Cheminova

Aarhus Universitets Forskningsfond glæder sig over, at det nu bliver muligt at rense jorden på Harboøre Tange efter Cheminovas forurening. For at bidrage til oprensningen har fonden fået grønt lys til at skyde 70 mio. kr. i sit datterselskab Auriga Industries A/S, som er den tidligere ejer af Cheminova. Derefter nedlægges selskabet.

Høfde 42 (foto: Region Midtjylland)
Op­ga­ven med at ryd­de op på de foru­re­ne­de grun­de lig­ger hos Re­gion Midtjyl­land, men det har hidtil ik­ke væ­ret mu­ligt at løf­te den sto­re op­ga­ve uden bi­stand ude­fra. En fuld op­rens­ning af ge­ne­ra­tions-foru­re­nin­gen på Høf­de 42 vur­de­res at ko­ste i alt 250 mio. kro­ner (fo­to: Re­gion Midtjylland).

Godt seks år er der gå­et si­den Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond be­slut­te­de af bort­sæl­ge sprøjte­mid­del­pro­du­cen­ten Che­mi­nova fra fon­dens dat­ter­sel­skab, Auri­ga In­du­stri­es A/S.

Fon­den har tid­li­ge­re for­søgt at rej­se pen­ge til op­rens­ning ef­ter ke­mi­ka­lie­de­po­tet, men da mil­jø­om­rå­det lig­ger uden for forsk­nings­fon­dens fun­dats­be­stem­te ud­de­lings­for­mål, har det tid­li­ge­re ik­ke kun­net la­de sig gø­re. Der­for glæ­der det fon­dens for­mand, at der nu er fun­det en vej, hvor bå­de sta­ten og fond­s­kon­cer­nen kan bidrage. 

”Det har lig­get Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond me­get på sin­de at få gang i op­rens­nin­gen. En op­rens­ning af om­rå­det har ko­los­sal be­tyd­ning, ik­ke mindst for be­bo­er­ne og na­tu­ren ved Har­boø­re Tan­ge. Der­for er jeg me­get glad for, at Er­hvervs­sty­rel­sen har gi­vet os grønt lys til, at Auri­ga In­du­stri­es A/S kan gi­ve et bi­drag til op­rens­nin­gen af Høf­de 42 med de 125 mio. kro­ner,” si­ger Bri­an Bech Ni­el­sen, der er rek­tor på Aar­hus Uni­ver­si­tet og be­sty­rel­ses­for­mand for forskningsfonden. 

I dag er gift­de­po­tet ved Høf­de 42 ind­kaps­let af en 600 me­ter lang jerns­punsvæg, der for­hin­drer, at ke­mi­ka­lie­af­fal­det si­ver ud i Ve­ster­ha­vet. Myn­dig­he­der­ne har be­reg­net, at der lig­ger ca. 110 tons ke­mi­ka­li­er i depotet. 

Fundatsen rummer ikke miljøformål

Al­le­re­de i for­bin­del­se med fra­sal­get af Che­mi­nova for­søg­te fon­den at la­de Auri­ga In­du­stri­es A/S be­nyt­te en del af salgs­prove­nu­et til at sæt­te gang i en op­rens­ning ef­ter ke­mi­ka­lie­de­po­tet ved Høf­de 42 på Har­boø­re Tange. 

”I 2015 fik vi af Er­hvervs­sty­rel­sen til­la­del­se til, at vi som ho­ve­d­ak­tio­nær i Auri­ga måt­te stil­le et for­slag på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen om at sel­ska­bet ud­lod­de­de 125 mio. kr. som et bi­drag til op­rens­nin­gen ved Høf­de 42. Men på grund af reg­ler­ne om min­dre­tals­be­skyt­tel­se kun­ne vi ik­ke gen­nem­fø­re for­sla­get – de øv­ri­ge ak­tio­næ­rer nedstem­te for­sla­get,” si­ger Jør­gen Lang, der bå­de er di­rek­tør i forsk­nings­fon­den og di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem i Auri­ga In­du­stri­es A/S.

Men da vi er en fond­s­kon­cern, er det nød­ven­digt at be­de Er­hvervs­sty­rel­sen om til­la­del­se til at bi­dra­get, via dat­ter­sel­ska­bet Auri­ga, kan be­trag­tes som en er­hvervs­mæs­sig dis­po­si­tion, uden at vi der­ved om­går er­hvervs­fonds­lo­vens reg­ler om uddeling. 

Jør­gen Lang – di­rek­tør, Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond

Se­ne­re i 2016 blev de sid­ste min­dre­talsak­tio­næ­rer købt ud af sel­ska­bet ef­ter reg­ler­ne om tvangsind­løs­ning, og si­den har forsk­nings­fon­den ejet samt­li­ge ak­tier og stem­me­ret­tig­he­der i selskabet. 

”Men da vi er en fond­s­kon­cern, er det nød­ven­digt at be­de Er­hvervs­sty­rel­sen om til­la­del­se til at bi­dra­get, via dat­ter­sel­ska­bet Auri­ga, kan be­trag­tes som en er­hvervs­mæs­sig dis­po­si­tion, uden at vi der­ved om­går er­hvervs­fonds­lo­vens reg­ler om ud­de­ling. Den til­la­del­se har vi få­et,” si­ger Jør­gen Lang.

Han hen­vi­ser til fon­dens ud­de­lings­for­mål, som er at støt­te den vi­den­ska­be­li­ge forsk­ning ved Aar­hus Universitet.

Kapitalindskud fra fonden

Ved ud­gan­gen af 2019 hav­de Auri­ga In­du­stri­es A/S en egen­ka­pi­tal på ca. 54 mio. kr. Det be­ty­der, at sel­ska­bet skal ha­ve til­ført ka­pi­tal på godt 70 mio. kr. for at kun­ne stil­le med de 125 mio. kr., som skal dæk­ke halv­de­len af reg­nin­gen for oprensningsarbejdet. 

”I for­hold til sel­ve fi­nan­si­e­rin­gen har vi li­ge­le­des få­et Er­hvervs­sty­rel­sens samtyk­ke til, at vi fra fon­dens si­de kan til­fø­re sel­ska­bet de nød­ven­di­ge mid­ler i det om­fang, at Auri­ga ik­ke selv har til­stræk­ke­lig ka­pi­tal,” si­ger Jør­gen Lang.

Op­ga­ven med at ryd­de op på de foru­re­ne­de grun­de lig­ger hos Re­gion Midtjyl­land, men det har hidtil ik­ke væ­ret mu­ligt at løf­te den sto­re op­ga­ve uden bi­stand ude­fra. En fuld op­rens­ning af ge­ne­ra­tions-foru­re­nin­gen på Høf­de 42 vur­de­res at ko­ste i alt 250 mio. kroner.

”Vi kan nu se et klart lys for en­den af en me­get lang og mørk tun­nel. Det vil jeg ger­ne tak­ke bå­de Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond og par­ti­er­ne bag fi­nans­lo­ven for,” si­ger re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Midtjyl­land, An­ders Küh­nau (S) i en pressemeddelelse.

Og­så mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin er til­freds med, at der med den kom­men­de fi­nans­lov er op­nå­et fler­tal for, at sta­ten kan yde sin del af bi­dra­get til at fjer­ne forureningen. 

”Ge­ne­ra­tions­foru­re­nin­ger­ne som Høf­de 42 er for­ti­dens syn­der, som vi nu for al­vor kan ta­ge fat på at få ryd­det op i. Med fi­nans­lo­vs­af­ta­len kan vi op­ren­se en ræk­ke af Dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste foru­re­nin­ger, og det er klart, at et så stort bi­drag fra Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond brin­ger os end­nu læn­ge­re. Det er jeg utro­lig glad for, og det vi­ser, at de og­så er med til at ta­ge et sam­funds­ansvar for op­ryd­nin­gen ef­ter Che­mi­nova,” si­ger mil­jø­mi­ni­ste­ren i pressemeddelelsen. 

Ud over at Re­gion Midtjyl­land do­ku­men­te­rer, at re­gio­nen får fuld fi­nan­si­e­ring til he­le op­rens­nin­gen af Høf­de 42, stil­ler Auri­ga krav om, at der ind­sæt­tes en sty­re- el­ler føl­ge­grup­pe, som sel­ska­bet får mu­lig­hed for at ud­pe­ge et el­ler fle­re med­lem­mer til. Den­ne grup­pe får som op­drag at føl­ge pro­ces­sen med op­rens­nin­gen til dørs.

”Det er li­ge som hvis et sel­skab kø­ber et stort it-sy­stem, så vil du be­ta­le i ra­ter af­hæn­gig af, hvor langt le­ve­ran­dø­ren er kom­met med pro­jek­tet. Her vil vi sik­re os, at det bli­ver en fuld og hel op­rens­ning, og at pen­ge­ne først er brugt den dag, der er helt ren­set op,” si­ger Jør­gen Lang.

Sel­ska­bet Auri­ga In­du­stri­es A/S plan­læg­ges her­ef­ter op­løst, da der ik­ke læn­ge­re er ak­ti­vi­te­ter i sel­ska­bet. Ene­ste ak­ti­vi­tet i sel­ska­bet var ind­til sal­get i 2015 ke­mi­virk­som­he­den Cheminova.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer