Forskningsfond indskyder kapital i Auriga A/S til oprensning efter Cheminova

Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond glæ­der sig over, at det nu bli­ver mu­ligt at ren­se jor­den på Har­boø­re Tan­ge ef­ter Che­mi­novas foru­re­ning. For at bi­dra­ge til op­rens­nin­gen har fon­den få­et grønt lys til at sky­de 70 mio. kr. i sit dat­ter­sel­skab Auri­ga In­du­stri­es A/S, som er den tid­li­ge­re ejer af Che­mi­nova. Der­ef­ter ned­læg­ges selskabet. 

Høfde 42 (foto: Region Midtjylland)
Op­ga­ven med at ryd­de op på de foru­re­ne­de grun­de lig­ger hos Re­gion Midtjyl­land, men det har hidtil ik­ke væ­ret mu­ligt at løf­te den sto­re op­ga­ve uden bi­stand ude­fra. En fuld op­rens­ning af ge­­ne­ra­tions-foru­re­­nin­­gen på Høf­de 42 vur­de­res at ko­ste i alt 250 mio. kro­ner (fo­to: Re­gion Midtjylland).

Godt seks år er der gå­et si­den Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond be­slut­te­de af bort­sæl­ge sprøjte­mid­del­pro­du­cen­ten Che­mi­nova fra fon­dens dat­ter­sel­skab, Auri­ga In­du­stri­es A/S.

Fon­den har tid­li­ge­re for­søgt at rej­se pen­ge til op­rens­ning ef­ter ke­mi­ka­lie­de­po­tet, men da mil­jø­om­rå­det lig­ger uden for forsk­nings­fon­dens fun­dats­be­stem­te ud­de­lings­for­mål, har det tid­li­ge­re ik­ke kun­net la­de sig gø­re. Der­for glæ­der det fon­dens for­mand, at der nu er fun­det en vej, hvor bå­de sta­ten og fond­s­kon­cer­nen kan bidrage. 

”Det har lig­get Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond me­get på sin­de at få gang i op­rens­nin­gen. En op­rens­ning af om­rå­det har ko­los­sal be­tyd­ning, ik­ke mindst for be­bo­er­ne og na­tu­ren ved Har­boø­re Tan­ge. Der­for er jeg me­get glad for, at Er­hvervs­sty­rel­sen har gi­vet os grønt lys til, at Auri­ga In­du­stri­es A/S kan gi­ve et bi­drag til op­rens­nin­gen af Høf­de 42 med de 125 mio. kro­ner,” si­ger Bri­an Bech Ni­el­sen, der er rek­tor på Aar­hus Uni­ver­si­tet og be­sty­rel­ses­for­mand for forskningsfonden. 

I dag er gift­de­po­tet ved Høf­de 42 ind­kaps­let af en 600 me­ter lang jerns­punsvæg, der for­hin­drer, at ke­mi­ka­lie­af­fal­det si­ver ud i Ve­ster­ha­vet. Myn­dig­he­der­ne har be­reg­net, at der lig­ger ca. 110 tons ke­mi­ka­li­er i depotet. 

Fundatsen rummer ikke miljøformål

Al­le­re­de i for­bin­del­se med fra­sal­get af Che­mi­nova for­søg­te fon­den at la­de Auri­ga In­du­stri­es A/S be­nyt­te en del af salgs­prove­nu­et til at sæt­te gang i en op­rens­ning ef­ter ke­mi­ka­lie­de­po­tet ved Høf­de 42 på Har­boø­re Tange. 

”I 2015 fik vi af Er­hvervs­sty­rel­sen til­la­del­se til, at vi som ho­ve­d­ak­tio­nær i Auri­ga måt­te stil­le et for­slag på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen om at sel­ska­bet ud­lod­de­de 125 mio. kr. som et bi­drag til op­rens­nin­gen ved Høf­de 42. Men på grund af reg­ler­ne om min­dre­tals­be­skyt­tel­se kun­ne vi ik­ke gen­nem­fø­re for­sla­get – de øv­ri­ge ak­tio­næ­rer nedstem­te for­sla­get,” si­ger Jør­gen Lang, der bå­de er di­rek­tør i forsk­nings­fon­den og di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem i Auri­ga In­du­stri­es A/S.

Men da vi er en fond­s­kon­cern, er det nød­ven­digt at be­de Er­hvervs­sty­rel­sen om til­la­del­se til at bi­dra­get, via dat­ter­sel­ska­bet Auri­ga, kan be­trag­tes som en er­hvervs­mæs­sig dis­po­si­tion, uden at vi der­ved om­går er­hvervs­fonds­lo­vens reg­ler om uddeling. 

Jør­gen Lang – di­rek­tør, Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond

Se­ne­re i 2016 blev de sid­ste min­dre­talsak­tio­næ­rer købt ud af sel­ska­bet ef­ter reg­ler­ne om tvangsind­løs­ning, og si­den har forsk­nings­fon­den ejet samt­li­ge ak­tier og stem­me­ret­tig­he­der i selskabet. 

”Men da vi er en fond­s­kon­cern, er det nød­ven­digt at be­de Er­hvervs­sty­rel­sen om til­la­del­se til at bi­dra­get, via dat­ter­sel­ska­bet Auri­ga, kan be­trag­tes som en er­hvervs­mæs­sig dis­po­si­tion, uden at vi der­ved om­går er­hvervs­fonds­lo­vens reg­ler om ud­de­ling. Den til­la­del­se har vi få­et,” si­ger Jør­gen Lang.

Han hen­vi­ser til fon­dens ud­de­lings­for­mål, som er at støt­te den vi­den­ska­be­li­ge forsk­ning ved Aar­hus Universitet.

Kapitalindskud fra fonden

Ved ud­gan­gen af 2019 hav­de Auri­ga In­du­stri­es A/S en egen­ka­pi­tal på ca. 54 mio. kr. Det be­ty­der, at sel­ska­bet skal ha­ve til­ført ka­pi­tal på godt 70 mio. kr. for at kun­ne stil­le med de 125 mio. kr., som skal dæk­ke halv­de­len af reg­nin­gen for oprensningsarbejdet. 

”I for­hold til sel­ve fi­nan­si­e­rin­gen har vi li­ge­le­des få­et Er­hvervs­sty­rel­sens samtyk­ke til, at vi fra fon­dens si­de kan til­fø­re sel­ska­bet de nød­ven­di­ge mid­ler i det om­fang, at Auri­ga ik­ke selv har til­stræk­ke­lig ka­pi­tal,” si­ger Jør­gen Lang.

Op­ga­ven med at ryd­de op på de foru­re­ne­de grun­de lig­ger hos Re­gion Midtjyl­land, men det har hidtil ik­ke væ­ret mu­ligt at løf­te den sto­re op­ga­ve uden bi­stand ude­fra. En fuld op­rens­ning af ge­­ne­ra­tions-foru­re­­nin­­gen på Høf­de 42 vur­de­res at ko­ste i alt 250 mio. kroner.

”Vi kan nu se et klart lys for en­den af en me­get lang og mørk tun­nel. Det vil jeg ger­ne tak­ke bå­de Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond og par­ti­er­ne bag fi­nans­lo­ven for,” si­ger re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Midtjyl­land, An­ders Küh­nau (S) i en pressemeddelelse.

Og­så mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin er til­freds med, at der med den kom­men­de fi­nans­lov er op­nå­et fler­tal for, at sta­ten kan yde sin del af bi­dra­get til at fjer­ne forureningen. 

”Ge­ne­ra­tions­foru­re­nin­ger­ne som Høf­de 42 er for­ti­dens syn­der, som vi nu for al­vor kan ta­ge fat på at få ryd­det op i. Med fi­nans­lo­vs­af­ta­len kan vi op­ren­se en ræk­ke af Dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste foru­re­nin­ger, og det er klart, at et så stort bi­drag fra Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond brin­ger os end­nu læn­ge­re. Det er jeg utro­lig glad for, og det vi­ser, at de og­så er med til at ta­ge et sam­funds­ansvar for op­ryd­nin­gen ef­ter Che­mi­nova,” si­ger mil­jø­mi­ni­ste­ren i pressemeddelelsen. 

Ud over at Re­gion Midtjyl­land do­ku­men­te­rer, at re­gio­nen får fuld fi­nan­si­e­ring til he­le op­rens­nin­gen af Høf­de 42, stil­ler Auri­ga krav om, at der ind­sæt­tes en sty­re- el­ler føl­ge­grup­pe, som sel­ska­bet får mu­lig­hed for at ud­pe­ge et el­ler fle­re med­lem­mer til. Den­ne grup­pe får som op­drag at føl­ge pro­ces­sen med op­rens­nin­gen til dørs.

”Det er li­ge som hvis et sel­skab kø­ber et stort it-sy­stem, så vil du be­ta­le i ra­ter af­hæn­gig af, hvor langt le­ve­ran­dø­ren er kom­met med pro­jek­tet. Her vil vi sik­re os, at det bli­ver en fuld og hel op­rens­ning, og at pen­ge­ne først er brugt den dag, der er helt ren­set op,” si­ger Jør­gen Lang.

Sel­ska­bet Auri­ga In­du­stri­es A/S plan­læg­ges her­ef­ter op­løst, da der ik­ke læn­ge­re er ak­ti­vi­te­ter i sel­ska­bet. Ene­ste ak­ti­vi­tet i sel­ska­bet var ind­til sal­get i 2015 ke­mi­virk­som­he­den Cheminova.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de ledelse…

Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem. Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stiftet…

Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

  20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Coronakrise

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…