Forskningsfond indskyder kapital i Auriga A/S til oprensning efter Cheminova

Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond glæ­der sig over, at det nu bli­ver mu­ligt at ren­se jor­den på Har­boø­re Tan­ge ef­ter Che­mi­novas foru­re­ning. For at bi­dra­ge til op­rens­nin­gen har fon­den få­et grønt lys til at sky­de 70 mio. kr. i sit dat­ter­sel­skab Auri­ga In­du­stri­es A/S, som er den tid­li­ge­re ejer af Che­mi­nova. Der­ef­ter ned­læg­ges selskabet. 

Høfde 42 (foto: Region Midtjylland)
Op­ga­ven med at ryd­de op på de foru­re­ne­de grun­de lig­ger hos Re­gion Midtjyl­land, men det har hidtil ik­ke væ­ret mu­ligt at løf­te den sto­re op­ga­ve uden bi­stand ude­fra. En fuld op­rens­ning af ge­­ne­ra­tions-foru­re­­nin­­gen på Høf­de 42 vur­de­res at ko­ste i alt 250 mio. kro­ner (fo­to: Re­gion Midtjylland).

Godt seks år er der gå­et si­den Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond be­slut­te­de af bort­sæl­ge sprøjte­mid­del­pro­du­cen­ten Che­mi­nova fra fon­dens dat­ter­sel­skab, Auri­ga In­du­stri­es A/S.

Fon­den har tid­li­ge­re for­søgt at rej­se pen­ge til op­rens­ning ef­ter ke­mi­ka­lie­de­po­tet, men da mil­jø­om­rå­det lig­ger uden for forsk­nings­fon­dens fun­dats­be­stem­te ud­de­lings­for­mål, har det tid­li­ge­re ik­ke kun­net la­de sig gø­re. Der­for glæ­der det fon­dens for­mand, at der nu er fun­det en vej, hvor bå­de sta­ten og fond­s­kon­cer­nen kan bidrage. 

”Det har lig­get Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond me­get på sin­de at få gang i op­rens­nin­gen. En op­rens­ning af om­rå­det har ko­los­sal be­tyd­ning, ik­ke mindst for be­bo­er­ne og na­tu­ren ved Har­boø­re Tan­ge. Der­for er jeg me­get glad for, at Er­hvervs­sty­rel­sen har gi­vet os grønt lys til, at Auri­ga In­du­stri­es A/S kan gi­ve et bi­drag til op­rens­nin­gen af Høf­de 42 med de 125 mio. kro­ner,” si­ger Bri­an Bech Ni­el­sen, der er rek­tor på Aar­hus Uni­ver­si­tet og be­sty­rel­ses­for­mand for forskningsfonden. 

I dag er gift­de­po­tet ved Høf­de 42 ind­kaps­let af en 600 me­ter lang jerns­punsvæg, der for­hin­drer, at ke­mi­ka­lie­af­fal­det si­ver ud i Ve­ster­ha­vet. Myn­dig­he­der­ne har be­reg­net, at der lig­ger ca. 110 tons ke­mi­ka­li­er i depotet. 

Fundatsen rummer ikke miljøformål

Al­le­re­de i for­bin­del­se med fra­sal­get af Che­mi­nova for­søg­te fon­den at la­de Auri­ga In­du­stri­es A/S be­nyt­te en del af salgs­prove­nu­et til at sæt­te gang i en op­rens­ning ef­ter ke­mi­ka­lie­de­po­tet ved Høf­de 42 på Har­boø­re Tange. 

”I 2015 fik vi af Er­hvervs­sty­rel­sen til­la­del­se til, at vi som ho­ve­d­ak­tio­nær i Auri­ga måt­te stil­le et for­slag på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen om at sel­ska­bet ud­lod­de­de 125 mio. kr. som et bi­drag til op­rens­nin­gen ved Høf­de 42. Men på grund af reg­ler­ne om min­dre­tals­be­skyt­tel­se kun­ne vi ik­ke gen­nem­fø­re for­sla­get – de øv­ri­ge ak­tio­næ­rer nedstem­te for­sla­get,” si­ger Jør­gen Lang, der bå­de er di­rek­tør i forsk­nings­fon­den og di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem i Auri­ga In­du­stri­es A/S.

Men da vi er en fond­s­kon­cern, er det nød­ven­digt at be­de Er­hvervs­sty­rel­sen om til­la­del­se til at bi­dra­get, via dat­ter­sel­ska­bet Auri­ga, kan be­trag­tes som en er­hvervs­mæs­sig dis­po­si­tion, uden at vi der­ved om­går er­hvervs­fonds­lo­vens reg­ler om uddeling. 

Jør­gen Lang – di­rek­tør, Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond

Se­ne­re i 2016 blev de sid­ste min­dre­talsak­tio­næ­rer købt ud af sel­ska­bet ef­ter reg­ler­ne om tvangsind­løs­ning, og si­den har forsk­nings­fon­den ejet samt­li­ge ak­tier og stem­me­ret­tig­he­der i selskabet. 

”Men da vi er en fond­s­kon­cern, er det nød­ven­digt at be­de Er­hvervs­sty­rel­sen om til­la­del­se til at bi­dra­get, via dat­ter­sel­ska­bet Auri­ga, kan be­trag­tes som en er­hvervs­mæs­sig dis­po­si­tion, uden at vi der­ved om­går er­hvervs­fonds­lo­vens reg­ler om ud­de­ling. Den til­la­del­se har vi få­et,” si­ger Jør­gen Lang.

Han hen­vi­ser til fon­dens ud­de­lings­for­mål, som er at støt­te den vi­den­ska­be­li­ge forsk­ning ved Aar­hus Universitet.

Kapitalindskud fra fonden

Ved ud­gan­gen af 2019 hav­de Auri­ga In­du­stri­es A/S en egen­ka­pi­tal på ca. 54 mio. kr. Det be­ty­der, at sel­ska­bet skal ha­ve til­ført ka­pi­tal på godt 70 mio. kr. for at kun­ne stil­le med de 125 mio. kr., som skal dæk­ke halv­de­len af reg­nin­gen for oprensningsarbejdet. 

”I for­hold til sel­ve fi­nan­si­e­rin­gen har vi li­ge­le­des få­et Er­hvervs­sty­rel­sens samtyk­ke til, at vi fra fon­dens si­de kan til­fø­re sel­ska­bet de nød­ven­di­ge mid­ler i det om­fang, at Auri­ga ik­ke selv har til­stræk­ke­lig ka­pi­tal,” si­ger Jør­gen Lang.

Op­ga­ven med at ryd­de op på de foru­re­ne­de grun­de lig­ger hos Re­gion Midtjyl­land, men det har hidtil ik­ke væ­ret mu­ligt at løf­te den sto­re op­ga­ve uden bi­stand ude­fra. En fuld op­rens­ning af ge­­ne­ra­tions-foru­re­­nin­­gen på Høf­de 42 vur­de­res at ko­ste i alt 250 mio. kroner.

”Vi kan nu se et klart lys for en­den af en me­get lang og mørk tun­nel. Det vil jeg ger­ne tak­ke bå­de Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond og par­ti­er­ne bag fi­nans­lo­ven for,” si­ger re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Midtjyl­land, An­ders Küh­nau (S) i en pressemeddelelse.

Og­så mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin er til­freds med, at der med den kom­men­de fi­nans­lov er op­nå­et fler­tal for, at sta­ten kan yde sin del af bi­dra­get til at fjer­ne forureningen. 

”Ge­ne­ra­tions­foru­re­nin­ger­ne som Høf­de 42 er for­ti­dens syn­der, som vi nu for al­vor kan ta­ge fat på at få ryd­det op i. Med fi­nans­lo­vs­af­ta­len kan vi op­ren­se en ræk­ke af Dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste foru­re­nin­ger, og det er klart, at et så stort bi­drag fra Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond brin­ger os end­nu læn­ge­re. Det er jeg utro­lig glad for, og det vi­ser, at de og­så er med til at ta­ge et sam­funds­ansvar for op­ryd­nin­gen ef­ter Che­mi­nova,” si­ger mil­jø­mi­ni­ste­ren i pressemeddelelsen. 

Ud over at Re­gion Midtjyl­land do­ku­men­te­rer, at re­gio­nen får fuld fi­nan­si­e­ring til he­le op­rens­nin­gen af Høf­de 42, stil­ler Auri­ga krav om, at der ind­sæt­tes en sty­re- el­ler føl­ge­grup­pe, som sel­ska­bet får mu­lig­hed for at ud­pe­ge et el­ler fle­re med­lem­mer til. Den­ne grup­pe får som op­drag at føl­ge pro­ces­sen med op­rens­nin­gen til dørs.

”Det er li­ge som hvis et sel­skab kø­ber et stort it-sy­stem, så vil du be­ta­le i ra­ter af­hæn­gig af, hvor langt le­ve­ran­dø­ren er kom­met med pro­jek­tet. Her vil vi sik­re os, at det bli­ver en fuld og hel op­rens­ning, og at pen­ge­ne først er brugt den dag, der er helt ren­set op,” si­ger Jør­gen Lang.

Sel­ska­bet Auri­ga In­du­stri­es A/S plan­læg­ges her­ef­ter op­løst, da der ik­ke læn­ge­re er ak­ti­vi­te­ter i sel­ska­bet. Ene­ste ak­ti­vi­tet i sel­ska­bet var ind­til sal­get i 2015 ke­mi­virk­som­he­den Cheminova.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…