KU afviser kritik af rektors manglende viden om natur og miljø

Rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hen­rik C. We­ge­ner har en stor vi­den om na­tur og mil­jø fra blandt an­det EU- og FN-sam­men­hæng og som di­rek­tør for DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet. Det po­in­te­r­er uni­ver­si­te­tet som svar på den kri­tik, to for­ske­re har rejst af We­ge­ners mang­len­de ind­gå­en­de kend­skab til na­tu­r­om­rå­det, ef­ter at han for ny­lig er ble­vet ud­pe­get som be­sty­rel­ses­med­lem i Den Dan­ske Na­tur­fond. Næst­for­mand i Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, Gu­stav Garth-Grü­ner fra na­tur­fon­dens rå­d­gi­ven­de ud­valg glæ­der sig over kon­struk­tio­nen med et ud­valg, som kan rå­d­gi­ve be­sty­rel­sen og gi­ve den in­put fra ”den vir­ke­li­ge verden.”

Henrik Wegener (foto: Jon Nordahl/Københavns Universitet)
Rek­tor­kol­le­giets valg af Hen­rik C. We­ge­ner til Den Dan­ske Na­tur­fonds be­sty­rel­se er ble­vet kri­ti­se­ret, for­di be­sty­rel­sen kom­mer til at mang­le fag­lig­hed in­den for na­tur­be­skyt­tel­se og bi­o­di­ver­si­tet (fo­to: Jon Nordahl/Københavns Universitet).

Nyhe­den røg stort set di­rek­te i stør­ste­delen af de dan­ske me­di­er, da Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et i mid­ten af ja­nu­ar i en pres­se­med­del­el­se kun­ne for­tæl­le, at mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin har ud­pe­get den pen­sio­ne­re­de tid­li­ge­re vi­den­ska­be­li­ge di­rek­tør i Zoo­lo­gisk Ha­ve Bengt Holst til ny for­mand for Den Dan­ske Naturfond.

Knap så me­get op­sigt vak­te det, at Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et i sam­me om­bæ­ring for­tal­te, at mi­ni­ste­ren sam­ti­dig har ud­pe­get rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hen­rik C. We­ge­ner til nyt be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den, ef­ter at KU-rek­to­ren var ble­vet indstil­let af Rek­tor­kol­le­gi­et for Dan­ske Universiteter.

Mens den tid­li­ge­re Zoo-di­rek­tør løb med næ­sten al me­di­e­op­mærk­som­he­den, spær­re­de to dan­ske bi­o­di­ver­si­tets­for­ske­re til gen­gæld øj­ne­ne op ved nyhe­den om den nye be­sty­rel­ses­post til Hen­rik C. We­ge­ner. I en ar­ti­kel i Uni­ver­si­tetsa­vi­sen den 28. ja­nu­ar ud­tryk­te bå­de Hans Hen­rik Bruun, som er lek­tor i øko­lo­gi og bi­o­di­ver­si­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, og se­ni­o­r­for­sker i bi­o­di­ver­si­tet på Aar­hus Uni­ver­si­tet Ras­mus Ej­r­næs skarp kri­tik af ud­næv­nel­sen af Hen­rik C. Wegener.

”Det var me­nin­gen, at der skul­le ud­pe­ges no­gen, der vir­ke­lig ved no­get om na­tur og bi­o­di­ver­si­tet. Og den fag­lig­hed mang­ler i be­sty­rel­sen,” lød det fra Hans Hen­rik Bruun.

”Det er ik­ke ba­re en hyg­gepost, det er en fond, som sta­ten har in­ve­ste­ret mid­ler i for at få bed­re na­tur i Dan­mark. Hvis det skal fo­re­gå no­gen­lun­de ef­fek­tivt, så skal der sid­de nog­le dyg­ti­ge og en­ga­ge­re­de men­ne­sker i be­sty­rel­sen, der har vi­den om na­tur og bi­o­di­ver­si­tet, som de kan bru­ge til gavn for fæl­les­ska­bet. Det kan jeg ik­ke se er til­fæl­det,” sup­ple­re­de Ras­mus Ej­r­næs over for Universitetsavisen.

Mangler tung faglighed

Beg­ge un­der­stre­ge­de, at de­res kri­tik pri­mært er ret­tet mod Rek­tor­kol­le­gi­et, der har til op­ga­ve at indstil­le tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer til fon­den, hvoraf to iføl­ge vedtæg­ter­ne blandt an­det skal ha­ve ”ind­gå­en­de kend­skab til og over­blik over for­hol­de­ne for na­tur, bi­o­di­ver­si­tet og mil­jø i Dan­mark.” De skal des­u­den ”ha­ve le­del­se­ser­fa­ring på højt or­ga­ni­sa­to­risk niveau.”

”Uni­ver­si­te­ter står for vi­den og fag­lig­hed og evi­dens, og det sy­nes jeg, man kort­slut­ter her. Man har pe­get på nog­le men­ne­sker, som jeg ik­ke me­ner le­ver op til præ­mis­sen. Der skal en an­den tung fag­lig­hed ind i be­sty­rel­sen, fag­per­so­ner, der ik­ke ba­re ved no­get om ud­nyt­tel­se af sko­ve, men om det, vi skal hen til: me­re vild na­tur. Det har Rek­tor­kol­le­gi­et ik­ke le­vet op til,” lød det fra Hans Hen­rik Bruun.

Uden at dét, vi si­ger i det rå­d­gi­ven­de ud­valg, er bin­den­de, bli­ver vo­res in­put en form for gu­i­de­li­ne til be­sty­rel­sen om at hol­de sig på sporet.

Gu­stav Garth-Grü­­ner – Næst­for­mand, Bæ­re­dyg­tigt Landbrug

Men over for Fun­dats af­vi­ser Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet fuld­stæn­dig kri­tik­ken af val­get af Hen­rik C. We­ge­ner, der på sin over­sigt over ud­dan­nel­ser blandt an­det har en kan­di­dat­grad i fø­de­va­re­vi­den­skab og en ph.d.-grad i mikrobiologi.

Vi­ce­di­rek­tør Jas­per Ste­en Win­kel fra KU Kom­mu­ni­ka­tion un­der­stre­ger dels, at Hen­rik C. We­ge­ner er indstil­let af for­man­den og næst­for­man­den af Rek­tor­kol­le­gi­et, god­kendt af en uaf­hæn­gig be­sty­rel­se for fon­den og ud­pe­get af en minister. 

Dels at Hen­rik C. We­ge­ner har ad­mi­ni­stra­tiv er­fa­ring blandt an­det som rek­tor på KU og pr­o­rek­tor på Dan­marks Tek­ni­ske Universitet.

Og dels at KU-rek­to­ren har en stor vi­den om na­tur, mil­jø og bi­o­di­ver­si­tet fra blandt an­det EU- og FN-sammenhæng.

Har arbejdet med sammenhæng mellem miljø og biodiversitet

I re­la­tion til na­tur og mil­jø næv­ner Jas­per Ste­en Win­kel blandt an­det Hen­rik C. We­ge­ners vi­den fra Eu­ro­pe­an Food Sa­fe­ty Aut­ho­ri­ty, Eu­ro­pe­an En­viron­ment Agen­cy, Eu­ro­pe­an Me­di­ci­nes Agen­cy og Eu­ro­pe­an Cen­tre for Di­sea­se Pre­ven­tion and Con­trol samt WHO og FAO i FN-regi.

”Hen­rik har og­så stor er­fa­ring med forsk­ning i og sam­ar­bej­de med of­fent­li­ge, pri­va­te og NGO’er om po­­li­tik- og sek­tor­ud­vik­ling og for­valt­ning in­den for land­brug, mil­jø, fø­de­va­rer, vildt, fi­ske­ri i den dansk kon­tekst. Som forsk­nings­chef i Dan­marks Ve­te­ri­næ­rin­sti­tut og Dan­marks Fø­de­va­re­forsk­ning un­der Land­­brugs- og si­den Mil­jø og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et ar­bej­de­de han blandt an­det med sam­men­hæn­gen mel­lem mil­jø og bi­o­di­ver­si­tet i for­hold til hus­dyr og fø­de­va­re­pro­duk­tion. Som in­sti­tut­di­rek­tør i DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet var han over­ord­net an­svar­lig for sam­ar­bej­de med Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et og Mil­jøsty­rel­sen om en ræk­ke myn­dig­heds­op­ga­ver in­den for mil­jø og fø­de­va­re­om­rå­det,” skri­ver Jas­per Ste­en Win­kel blandt an­det i en mail til Fundats.

Han til­fø­jer, at rek­to­ren selv har for­sket i sam­spil­let mel­lem men­ne­skers, mil­jø­ets og dy­re­nes sund­hed ud fra et bredt sundhedsperspektiv.

– Hvor stor vi­den skal man ef­ter din me­ning ha­ve om mil­jø, na­tur­be­skyt­tel­se og bi­o­di­ver­si­tet for at kun­ne sid­de i be­sty­rel­sen for Den Dan­ske Naturfond?

”Hen­rik er ik­ke til­t­rå­dt, så du må spør­ge for­man­den. Men som jeg for­står det, kan det bå­de væ­re ad­mi­ni­stra­ti­ve kom­pe­ten­cer, for­stå­el­se for le­del­se og vi­den in­den­for na­tur mv.,” sva­rer Jas­per Ste­en Winkel.

Sober og reel proces

Be­sty­rel­sen

Be­sty­rel­sen i Den Dan­ske Naturfond:

 • Bengt Holst (for­mand), fhv. vi­den­ska­be­lig di­rek­tør i Zoo kbh.
 • Ben­te Over­gaard (næst­for­mand), pro­fes­sio­nelt bestyrelsesmedlem
 • Han­ne Leth An­der­sen, rek­tor på Roskil­de Universitet
 • Hen­rik We­ge­ner, rek­tor på Kø­ben­havns Universitet
 • Per Hol­ten-An­­der­­sen, fhv. rek­tor på CBS
 • Han­ne Sten­sen Chri­sten­sen, ud­vik­lings­chef Argo
 • Frank La­de­gaard Eri­ch­sen, tv-vært og tilrettelægger.

Ik­ke kun Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, men og­så di­rek­tør Jes­per Lan­ger­gaard fra Dan­ske Uni­ver­si­te­ter af­vi­ser de to bi­o­di­ver­si­tets­for­ske­res kritik.

Over for Uni­ver­si­tetsa­vi­sen fast­slår Jes­per Lan­ger­gaard, at pro­ces­sen i Rek­tor­kol­le­gi­et med at indstil­le Hen­rik C. We­ge­ner har væ­ret ”helt ef­ter bo­gen,” og at Hen­rik C. We­ge­ner er indstil­let, for­di Rek­tor­kol­le­gi­et har vur­de­ret, han le­ver op til fon­dens kri­te­ri­er, bå­de fag­ligt og ledelsesmæssigt.

”Vi for­hol­der os til de kri­te­ri­er, som Den Dan­ske Na­tur­fond har stil­let op, og vi har hørt al­le uni­ver­si­te­ter­ne. Det har væ­ret en so­ber og re­el pro­ces, og jeg har til­tro til, at vi har indstil­let de per­so­ner, der bedst har mat­chet kri­te­ri­er­ne. Og så er det mil­jø­mi­ni­ste­ren, der står for den en­de­li­ge ud­peg­ning. Jeg kan kun si­ge, at pro­ces­sen har væ­ret helt ef­ter bo­gen,” si­ger Jes­per Langergaard.

Jes­per Lan­ger­gaard op­ly­ser, at Rek­tor­kol­le­gi­et indstil­le­de to kan­di­da­ter til den be­sty­rel­ses­post, som mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin ud­pe­ge­de Hen­rik C. We­ge­ner til. Over for Uni­ver­si­tetsa­vi­sen vil Jes­per Lan­ger­gaard ik­ke af­slø­re, hvem den an­den kan­di­dat var.

Rådgivende udvalg holder bestyrelsen ”på sporet”

Det Rå­d­gi­ven­de Ud­valg

Det Rå­d­gi­ven­de Ud­valg til Den Dan­ske Naturfond:

 • Præ­si­dent Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding (Dan­marks Naturfredningsforening)
 • For­mand Egon Øster­gaard (Dansk Or­ni­to­lo­gisk Forening)
 • For­mand Ni­els-Chri­sti­an Le­vin-Han­­sen (Friluftsrådet)
 • For­mand Claus Lind Chri­sten­sen (Dan­marks Jægerforbund)
 • Bi­o­log Char­lot­te Mos­høj (Det Grøn­ne Kontaktudvalg/Dansk Pattedyrforening)
 • Vi­ce­for­mand Lo­ne An­der­sen (Land­brug og Fødevarer)
 • Di­rek­tør Jan Søn­der­gaard (Dansk Skovforening)
 • Be­sty­rel­ses­med­lem Gu­stav Garth-Grüner (Bæ­re­dyg­tigt Landbrug)
 • For­mand Per Køl­ster (Øko­lo­gisk Landsforening)
 • Vi­ce­kon­tor­chef Tro­els Gar­de (Kom­mu­ner­nes Landsforening)
 • Vi­ce­in­sti­tut­le­der Flem­m­ing Skov (Aar­hus Universitet)
 • Pro­fes­sor Jør­gen Prim­da­hl (Kø­ben­havns Universitet).

Den Dan­ske Na­tur­fond blev stif­tet i ja­nu­ar 2015 af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond. Den syv per­so­ner sto­re be­sty­rel­se i Den Dan­ske Na­tur­fond med Bengt Holst som ny for bor­den­den rå­d­gi­ves og er i di­a­log med et 12 per­so­ner stort så­kaldt ”rå­d­gi­ven­de ud­valg”. Ud­val­get be­står af re­præ­sen­tan­ter fra for­e­nin­ger og in­ter­es­­se- og er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner in­den for jord­brug, na­tur, mil­jø og fril­ufts­liv, og der­u­d­over sid­der der en re­præ­sen­tant fra bå­de Aar­hus og Kø­ben­havns Universiteter.

Næst­for­man­den i Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, Gu­stav Garth-Grü­­ner, er blandt de 12 med­lem­mer i Den Dan­ske Na­tur­fonds rå­d­gi­ven­de ud­valg. Gu­stav Garth-Grü­­ner un­der­stre­ger over for Fun­dats, at han ik­ke har no­gen hold­ning til, hvem der sid­der i be­sty­rel­sen, og han øn­sker så­le­des ik­ke at kom­men­te­re ud­peg­nin­gen af Hen­rik C. Wegener.

Men i re­la­tion til spørgs­må­let om hvil­ke kom­pe­ten­cer, det kræ­ver for at sid­de i be­sty­rel­sen, vil Gu­stav Garth-Grü­­ner ger­ne slå et slag for kon­struk­tio­nen med et rå­d­gi­ven­de ud­valg, der gi­ver in­put til fonds­be­sty­rel­sens arbejde.

”Jeg sy­nes, det er fan­ta­stisk, at man har la­vet et sy­stem, hvor man spør­ger og lyt­ter til in­ter­es­sen­ter­ne – bå­de på den ene og den an­den si­de – hvad der er hen­sigts­mæs­sigt at gø­re, så be­sty­rel­sen ik­ke står med nog­le di­lem­ma­er ef­ter­føl­gen­de. Uden at dét, vi si­ger i det rå­d­gi­ven­de ud­valg, er bin­den­de, bli­ver vo­res in­put en form for gu­i­de­li­ne til be­sty­rel­sen om at hol­de sig på spo­ret – man kan si­ge, at vo­res in­put gør, at de i be­sty­rel­sen ik­ke er helt på bar bund i for­hold til den vir­ke­li­ge ver­den. Det vig­tig­ste er, at be­sty­rel­sen er lyd­hør over­for de in­put, der kom­mer ude­fra,” si­ger Gu­stav Garth-Grüner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: