KU afviser kritik af rektors manglende viden om natur og miljø

Rektor på Københavns Universitet Henrik C. Wegener har en stor viden om natur og miljø fra blandt andet EU- og FN-sammenhæng og som direktør for DTU Fødevareinstituttet. Det pointerer universitetet som svar på den kritik, to forskere har rejst af Wegeners manglende indgående kendskab til naturområdet, efter at han for nylig er blevet udpeget som bestyrelsesmedlem i Den Danske Naturfond. Næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Gustav Garth-Grüner fra naturfondens rådgivende udvalg glæder sig over konstruktionen med et udvalg, som kan rådgive bestyrelsen og give den input fra ”den virkelige verden.”

Henrik Wegener (foto: Jon Nordahl/Københavns Universitet)
Rek­tor­kol­le­giets valg af Hen­rik C. We­ge­ner til Den Dan­ske Na­tur­fonds be­sty­rel­se er ble­vet kri­ti­se­ret, for­di be­sty­rel­sen kom­mer til at mang­le fag­lig­hed in­den for na­tur­be­skyt­tel­se og bi­o­di­ver­si­tet (fo­to: Jon Nordahl/Københavns Universitet).

Nyhe­den røg stort set di­rek­te i stør­ste­delen af de dan­ske me­di­er, da Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et i mid­ten af ja­nu­ar i en pres­se­med­del­el­se kun­ne for­tæl­le, at mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin har ud­pe­get den pen­sio­ne­re­de tid­li­ge­re vi­den­ska­be­li­ge di­rek­tør i Zoo­lo­gisk Ha­ve Bengt Holst til ny for­mand for Den Dan­ske Naturfond.

Knap så me­get op­sigt vak­te det, at Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et i sam­me om­bæ­ring for­tal­te, at mi­ni­ste­ren sam­ti­dig har ud­pe­get rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hen­rik C. We­ge­ner til nyt be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den, ef­ter at KU-rek­to­ren var ble­vet indstil­let af Rek­tor­kol­le­gi­et for Dan­ske Universiteter.

Mens den tid­li­ge­re Zoo-di­rek­tør løb med næ­sten al me­di­e­op­mærk­som­he­den, spær­re­de to dan­ske bi­o­di­ver­si­tets­for­ske­re til gen­gæld øj­ne­ne op ved nyhe­den om den nye be­sty­rel­ses­post til Hen­rik C. We­ge­ner. I en ar­ti­kel i Uni­ver­si­tetsa­vi­sen den 28. ja­nu­ar ud­tryk­te bå­de Hans Hen­rik Bruun, som er lek­tor i øko­lo­gi og bi­o­di­ver­si­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, og se­ni­o­r­for­sker i bi­o­di­ver­si­tet på Aar­hus Uni­ver­si­tet Ras­mus Ej­r­næs skarp kri­tik af ud­næv­nel­sen af Hen­rik C. Wegener.

”Det var me­nin­gen, at der skul­le ud­pe­ges no­gen, der vir­ke­lig ved no­get om na­tur og bi­o­di­ver­si­tet. Og den fag­lig­hed mang­ler i be­sty­rel­sen,” lød det fra Hans Hen­rik Bruun.

”Det er ik­ke ba­re en hyg­gepost, det er en fond, som sta­ten har in­ve­ste­ret mid­ler i for at få bed­re na­tur i Dan­mark. Hvis det skal fo­re­gå no­gen­lun­de ef­fek­tivt, så skal der sid­de nog­le dyg­ti­ge og en­ga­ge­re­de men­ne­sker i be­sty­rel­sen, der har vi­den om na­tur og bi­o­di­ver­si­tet, som de kan bru­ge til gavn for fæl­les­ska­bet. Det kan jeg ik­ke se er til­fæl­det,” sup­ple­re­de Ras­mus Ej­r­næs over for Universitetsavisen.

Mangler tung faglighed

Beg­ge un­der­stre­ge­de, at de­res kri­tik pri­mært er ret­tet mod Rek­tor­kol­le­gi­et, der har til op­ga­ve at indstil­le tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer til fon­den, hvoraf to iføl­ge vedtæg­ter­ne blandt an­det skal ha­ve ”ind­gå­en­de kend­skab til og over­blik over for­hol­de­ne for na­tur, bi­o­di­ver­si­tet og mil­jø i Dan­mark.” De skal des­u­den ”ha­ve le­del­se­ser­fa­ring på højt or­ga­ni­sa­to­risk niveau.”

”Uni­ver­si­te­ter står for vi­den og fag­lig­hed og evi­dens, og det sy­nes jeg, man kort­slut­ter her. Man har pe­get på nog­le men­ne­sker, som jeg ik­ke me­ner le­ver op til præ­mis­sen. Der skal en an­den tung fag­lig­hed ind i be­sty­rel­sen, fag­per­so­ner, der ik­ke ba­re ved no­get om ud­nyt­tel­se af sko­ve, men om det, vi skal hen til: me­re vild na­tur. Det har Rek­tor­kol­le­gi­et ik­ke le­vet op til,” lød det fra Hans Hen­rik Bruun.

Uden at dét, vi si­ger i det rå­d­gi­ven­de ud­valg, er bin­den­de, bli­ver vo­res in­put en form for gu­i­de­li­ne til be­sty­rel­sen om at hol­de sig på sporet.

Gu­stav Garth-Grü­ner – Næst­for­mand, Bæ­re­dyg­tigt Landbrug

Men over for Fun­dats af­vi­ser Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet fuld­stæn­dig kri­tik­ken af val­get af Hen­rik C. We­ge­ner, der på sin over­sigt over ud­dan­nel­ser blandt an­det har en kan­di­dat­grad i fø­de­va­re­vi­den­skab og en ph.d.-grad i mikrobiologi.

Vi­ce­di­rek­tør Jas­per Ste­en Win­kel fra KU Kom­mu­ni­ka­tion un­der­stre­ger dels, at Hen­rik C. We­ge­ner er indstil­let af for­man­den og næst­for­man­den af Rek­tor­kol­le­gi­et, god­kendt af en uaf­hæn­gig be­sty­rel­se for fon­den og ud­pe­get af en minister. 

Dels at Hen­rik C. We­ge­ner har ad­mi­ni­stra­tiv er­fa­ring blandt an­det som rek­tor på KU og pr­o­rek­tor på Dan­marks Tek­ni­ske Universitet.

Og dels at KU-rek­to­ren har en stor vi­den om na­tur, mil­jø og bi­o­di­ver­si­tet fra blandt an­det EU- og FN-sammenhæng.

Har arbejdet med sammenhæng mellem miljø og biodiversitet

I re­la­tion til na­tur og mil­jø næv­ner Jas­per Ste­en Win­kel blandt an­det Hen­rik C. We­ge­ners vi­den fra Eu­ro­pe­an Food Sa­fe­ty Aut­ho­ri­ty, Eu­ro­pe­an En­viron­ment Agen­cy, Eu­ro­pe­an Me­di­ci­nes Agen­cy og Eu­ro­pe­an Cen­tre for Di­sea­se Pre­ven­tion and Con­trol samt WHO og FAO i FN-regi.

”Hen­rik har og­så stor er­fa­ring med forsk­ning i og sam­ar­bej­de med of­fent­li­ge, pri­va­te og NGO’er om po­li­tik- og sek­tor­ud­vik­ling og for­valt­ning in­den for land­brug, mil­jø, fø­de­va­rer, vildt, fi­ske­ri i den dansk kon­tekst. Som forsk­nings­chef i Dan­marks Ve­te­ri­næ­rin­sti­tut og Dan­marks Fø­de­va­re­forsk­ning un­der Land­brugs- og si­den Mil­jø og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et ar­bej­de­de han blandt an­det med sam­men­hæn­gen mel­lem mil­jø og bi­o­di­ver­si­tet i for­hold til hus­dyr og fø­de­va­re­pro­duk­tion. Som in­sti­tut­di­rek­tør i DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet var han over­ord­net an­svar­lig for sam­ar­bej­de med Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et og Mil­jøsty­rel­sen om en ræk­ke myn­dig­heds­op­ga­ver in­den for mil­jø og fø­de­va­re­om­rå­det,” skri­ver Jas­per Ste­en Win­kel blandt an­det i en mail til Fundats.

Han til­fø­jer, at rek­to­ren selv har for­sket i sam­spil­let mel­lem men­ne­skers, mil­jø­ets og dy­re­nes sund­hed ud fra et bredt sundhedsperspektiv.

– Hvor stor vi­den skal man ef­ter din me­ning ha­ve om mil­jø, na­tur­be­skyt­tel­se og bi­o­di­ver­si­tet for at kun­ne sid­de i be­sty­rel­sen for Den Dan­ske Naturfond?

”Hen­rik er ik­ke til­t­rå­dt, så du må spør­ge for­man­den. Men som jeg for­står det, kan det bå­de væ­re ad­mi­ni­stra­ti­ve kom­pe­ten­cer, for­stå­el­se for le­del­se og vi­den in­den­for na­tur mv.,” sva­rer Jas­per Ste­en Winkel.

Sober og reel proces

Be­sty­rel­sen

Be­sty­rel­sen i Den Dan­ske Naturfond:

 • Bengt Holst (for­mand), fhv. vi­den­ska­be­lig di­rek­tør i Zoo kbh.
 • Ben­te Over­gaard (næst­for­mand), pro­fes­sio­nelt bestyrelsesmedlem
 • Han­ne Leth An­der­sen, rek­tor på Roskil­de Universitet
 • Hen­rik We­ge­ner, rek­tor på Kø­ben­havns Universitet
 • Per Hol­ten-An­der­sen, fhv. rek­tor på CBS
 • Han­ne Sten­sen Chri­sten­sen, ud­vik­lings­chef Argo
 • Frank La­de­gaard Eri­ch­sen, tv-vært og tilrettelægger.

Ik­ke kun Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, men og­så di­rek­tør Jes­per Lan­ger­gaard fra Dan­ske Uni­ver­si­te­ter af­vi­ser de to bi­o­di­ver­si­tets­for­ske­res kritik.

Over for Uni­ver­si­tetsa­vi­sen fast­slår Jes­per Lan­ger­gaard, at pro­ces­sen i Rek­tor­kol­le­gi­et med at indstil­le Hen­rik C. We­ge­ner har væ­ret ”helt ef­ter bo­gen,” og at Hen­rik C. We­ge­ner er indstil­let, for­di Rek­tor­kol­le­gi­et har vur­de­ret, han le­ver op til fon­dens kri­te­ri­er, bå­de fag­ligt og ledelsesmæssigt.

”Vi for­hol­der os til de kri­te­ri­er, som Den Dan­ske Na­tur­fond har stil­let op, og vi har hørt al­le uni­ver­si­te­ter­ne. Det har væ­ret en so­ber og re­el pro­ces, og jeg har til­tro til, at vi har indstil­let de per­so­ner, der bedst har mat­chet kri­te­ri­er­ne. Og så er det mil­jø­mi­ni­ste­ren, der står for den en­de­li­ge ud­peg­ning. Jeg kan kun si­ge, at pro­ces­sen har væ­ret helt ef­ter bo­gen,” si­ger Jes­per Langergaard.

Jes­per Lan­ger­gaard op­ly­ser, at Rek­tor­kol­le­gi­et indstil­le­de to kan­di­da­ter til den be­sty­rel­ses­post, som mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin ud­pe­ge­de Hen­rik C. We­ge­ner til. Over for Uni­ver­si­tetsa­vi­sen vil Jes­per Lan­ger­gaard ik­ke af­slø­re, hvem den an­den kan­di­dat var.

Rådgivende udvalg holder bestyrelsen ”på sporet”

Det Rå­d­gi­ven­de Ud­valg

Det Rå­d­gi­ven­de Ud­valg til Den Dan­ske Naturfond:

 • Præ­si­dent Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding (Dan­marks Naturfredningsforening)
 • For­mand Egon Øster­gaard (Dansk Or­ni­to­lo­gisk Forening)
 • For­mand Ni­els-Chri­sti­an Le­vin-Han­sen (Friluftsrådet)
 • For­mand Claus Lind Chri­sten­sen (Dan­marks Jægerforbund)
 • Bi­o­log Char­lot­te Mos­høj (Det Grøn­ne Kontaktudvalg/Dansk Pattedyrforening)
 • Vi­ce­for­mand Lo­ne An­der­sen (Land­brug og Fødevarer)
 • Di­rek­tør Jan Søn­der­gaard (Dansk Skovforening)
 • Be­sty­rel­ses­med­lem Gu­stav Garth-Grüner (Bæ­re­dyg­tigt Landbrug)
 • For­mand Per Køl­ster (Øko­lo­gisk Landsforening)
 • Vi­ce­kon­tor­chef Tro­els Gar­de (Kom­mu­ner­nes Landsforening)
 • Vi­ce­in­sti­tut­le­der Flem­m­ing Skov (Aar­hus Universitet)
 • Pro­fes­sor Jør­gen Prim­da­hl (Kø­ben­havns Universitet).

Den Dan­ske Na­tur­fond blev stif­tet i ja­nu­ar 2015 af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond. Den syv per­so­ner sto­re be­sty­rel­se i Den Dan­ske Na­tur­fond med Bengt Holst som ny for bor­den­den rå­d­gi­ves og er i di­a­log med et 12 per­so­ner stort så­kaldt ”rå­d­gi­ven­de ud­valg”. Ud­val­get be­står af re­præ­sen­tan­ter fra for­e­nin­ger og in­ter­es­se- og er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner in­den for jord­brug, na­tur, mil­jø og fril­ufts­liv, og der­u­d­over sid­der der en re­præ­sen­tant fra bå­de Aar­hus og Kø­ben­havns Universiteter.

Næst­for­man­den i Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, Gu­stav Garth-Grü­ner, er blandt de 12 med­lem­mer i Den Dan­ske Na­tur­fonds rå­d­gi­ven­de ud­valg. Gu­stav Garth-Grü­ner un­der­stre­ger over for Fun­dats, at han ik­ke har no­gen hold­ning til, hvem der sid­der i be­sty­rel­sen, og han øn­sker så­le­des ik­ke at kom­men­te­re ud­peg­nin­gen af Hen­rik C. Wegener.

Men i re­la­tion til spørgs­må­let om hvil­ke kom­pe­ten­cer, det kræ­ver for at sid­de i be­sty­rel­sen, vil Gu­stav Garth-Grü­ner ger­ne slå et slag for kon­struk­tio­nen med et rå­d­gi­ven­de ud­valg, der gi­ver in­put til fonds­be­sty­rel­sens arbejde.

”Jeg sy­nes, det er fan­ta­stisk, at man har la­vet et sy­stem, hvor man spør­ger og lyt­ter til in­ter­es­sen­ter­ne – bå­de på den ene og den an­den si­de – hvad der er hen­sigts­mæs­sigt at gø­re, så be­sty­rel­sen ik­ke står med nog­le di­lem­ma­er ef­ter­føl­gen­de. Uden at dét, vi si­ger i det rå­d­gi­ven­de ud­valg, er bin­den­de, bli­ver vo­res in­put en form for gu­i­de­li­ne til be­sty­rel­sen om at hol­de sig på spo­ret – man kan si­ge, at vo­res in­put gør, at de i be­sty­rel­sen ik­ke er helt på bar bund i for­hold til den vir­ke­li­ge ver­den. Det vig­tig­ste er, at be­sty­rel­sen er lyd­hør over­for de in­put, der kom­mer ude­fra,” si­ger Gu­stav Garth-Grüner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer