Den A.P. Møllerske Støttefond genstarter Det Sociale Initiativ

Bestyrelsesformand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla ser gerne, at fonden modtager nye ansøgninger målrettet børn, socialt udsatte og frivillige instanser i de kommende år.

Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond blev op­ret­tet i 1983. Fon­dens for­mål er at støt­te vel­gø­ren­de og al­men­nyt­ti­ge for­mål, samt yde støt­te til det so­ci­a­le om­rå­de og an­sat­te med til­knyt­ning til A.P. Møl­ler Grup­pen, der bl.a. om­fat­ter Mær­sk A/S.

I 2016 af­sat­te Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond 750 mil­li­o­ner kro­ner til det så­kald­te ”Det So­ci­a­le Ini­ti­a­tiv,” der hav­de til for­mål at yde hjælp til selv­hjælp for ud­sat­te borgere.

Ved ud­gan­gen af 2021 var den øre­mær­ke­de do­na­tions­ram­me fuldt ud­mønt­et, og det be­ty­der, at Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond nu ger­ne mod­ta­ger nye an­søg­nin­ger in­den­for området.

Det ud­ta­ler fon­dens for­mand, Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la, i A.P. Møl­ler-fon­de­nes net­op pu­bli­ce­re­de årsskrift.

”Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond vil ger­ne byg­ge vi­de­re på de po­si­ti­ve er­fa­rin­ger og ser der­for ger­ne nye an­søg­nin­ger ret­tet mod børn, so­ci­alt ud­sat­te og fri­vil­li­ge in­stan­ser i de kom­men­de år,” skri­ver Ane Mær­sk McK­in­ney Uggla.

Ingen fastsat ramme

Der er ik­ke af­sat en egent­lig ram­me for de kom­men­de ud­de­lin­ger, men føl­ger den de for­ri­ge års ud­de­lin­ger, så vil der bli­ve ud­delt for ca. 150 mil­li­o­ner kro­ner i år­ligt gennemsnit.

De tid­li­ge­re ud­de­lin­ger har væ­ret pri­o­ri­te­ret ud fra fokusområderne:

  • Livs­me­string, ud­dan­nel­se og arbejde
  • Er­hverv­s­ud­dan­nel­se el­ler job til ud­sat­te unge
  • Ud­sat­te fa­mi­li­ers bæredygtighed
  • Ud­sat­te un­ges fri­tidsjob el­ler iværksætteri
  • So­ci­alt byg­ge­ri med må­l­bar effekt

119 bevillingsmodtagere

Den A. P. Møl­ler­ske Støt­te­fonds sam­le­de do­na­tio­ner på 750 mil­li­o­ner kro­ner til Det so­ci­a­le ini­ti­a­tiv blev for­delt på 119 be­vil­lings­mod­ta­ge­re i pe­ri­o­den 2016 til 2019.

De tæl­ler alt fra kom­mu­ner, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, kri­se­cen­tre og for­e­nin­ger. Af de of­fent­li­ge til­gæn­ge­li­ge be­vil­lings­li­ster frem­går det, at de ud­del­te be­løb lig­ger i stør­rel­ses­or­de­nen fra 20.000 kro­ner til knap 28 mil­li­o­ner kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer