Ellab-Fonden og Foghts Fond sikrer tilgængelighed på Ungdommens Folkemøde

Ungdommens Folkemøde skal være for alle unge, også dem med bevægelseshandicap eller kognitive udfordringer. Det er ambitionen for arrangørerne, som i samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap har sikret penge fra Ellab-Fonden og Grosserer Foghts Fond til finansiering af kørestolsvenlig fortovsbelægning og lyddæmpede loungeområder mellem stadepladserne i Søndermarken på Frederiksberg.

”Det med til­gæn­ge­lig­hed er no­get man­ge festi­va­ler først fin­der ud af i år to, tre el­ler fi­re. Men i vir­ke­lig­he­den kan man re­la­tivt let tæn­ke det ind som en in­te­gre­ret del af ar­ran­ge­men­tet al­le­re­de fra dag et,” si­ger Ken­neth Sa­lo­mon­sen, der er festi­val­chef for Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de, som den 8. og 9. sep­tem­ber bli­ver af­holdt for før­ste gang i Søn­der­mar­ken på Frederiksberg.

Ar­ran­gø­rer­ne har be­stræbt sig på at gø­re tin­ge­ne rig­tigt før­ste gang og har der­for holdt hø­rings­mø­der, hvor in­ter­es­se­re­de kun­ne kom­mer med idéer og for­slag. Det med­før­te blandt an­det en di­a­lo­græk­ke med Sam­men­slut­nin­gen af Un­ge Med Han­di­cap (SUMH), hvor mu­lig­he­der­ne for at gø­re fol­ke­mø­det så til­gæn­ge­ligt som mu­ligt blev dis­ku­te­ret. Bå­de for un­ge med be­væ­gel­ses­han­di­cap og for un­ge med kog­ni­ti­ve udfordringer.

”Vi sy­nes som ung­domsor­ga­ni­sa­tion, at Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de er et rig­tig godt pro­jekt, for­di det er vig­tigt at styr­ke ung­dom­mens stem­me i sam­fun­det. Der­u­d­over har det væ­ret spæn­den­de at kom­me med så tid­ligt i pro­ces­sen, at vi kun­ne tæn­ke til­gæn­ge­lig­hed ind i al­le kon­struk­tio­ner­ne fra star­ten, så det ik­ke har væ­ret no­get, vi skul­le kli­stre på til sidst. Det for­ven­ter jeg kom­mer til at gi­ve et bed­re re­sul­tat,” si­ger for­mand i SUMH, Si­grid Stil­ling Netteberg.

De løs­nin­ger, der kan sik­re bed­re til­gæn­ge­lig­hed på plad­sen og ved sta­der­ne, med­fø­rer dog en del ek­stra ud­gif­ter. Der­for gik Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de sam­men med SUMH i gang med at an­sø­ge for­ske­li­ge fon­de, som har fo­kus på til­gæn­ge­lig­hed. Det er lyk­ke­des at rej­se 200.000 kr. fra El­lab-Fon­den og Gros­se­rer L. F. Foghts fond.

Bedre tilgængelighed for alle

Pen­ge­ne fra fon­de­ne be­ty­der, at der på sta­de­plad­ser­ne på Søn­der­mar­kens græs­a­re­a­ler bli­ver lagt en gulv­be­læg­ning, som skal dan­ne et for­tov mel­lem sta­der­ne og sce­ner­ne, så­dan at det og­så er mu­ligt at kom­me rundt, hvis man er gang­be­svæ­ret el­ler sid­der i kø­re­stol. Der­u­d­over er det ram­per og po­di­er om­kring sce­ner og bo­der. Sær­ligt gulv­be­læg­nin­gen er no­get som for­man­den for SUMH ser frem til.

”Især gul­vet er jeg me­get spændt på, for jeg har ik­ke hørt om, at det prø­vet er før – for ek­sem­pel på nog­le af de mu­sik­festi­va­ler, vi har væ­ret in­vol­ve­ret i. Be­læg­ning er en stor pro­ble­ma­tik, hvis man er gang­be­svæ­ret el­ler sid­der i kø­re­stol, men der­u­d­over kom­mer det jo al­le til go­de, og bli­ver det regn­vejr, så slip­per vi for mud­de­ret. Det er i øv­rigt og­så no­get, som gart­ner­ne i Søn­der­mar­ken sæt­ter pris på, for­di det be­skyt­ter bå­de græs og grus­sti­er,” si­ger Si­grid Stil­ling Netteberg.

Hun un­der­stre­ger, at til­gæn­ge­lig­he­den i det he­le ta­get ik­ke kun dre­jer sig om at ska­be til­gæn­ge­lig­hed for en be­stemt grup­pe af men­ne­sker. Til­gæn­ge­lig­he­den er for alle.

”For ek­sem­pel har det væ­ret vig­tigt, at de po­di­er, der bli­ver la­vet til at man kan kom­me op og se sce­ner­ne, er no­get som al­le kan bru­ge, uan­set om du sid­der i kø­re­stol, går med rol­la­tor el­ler ej. For det er fint nok, at man kan se no­get, men hvis ik­ke al­le del­ta­ger­ne har mu­lig­hed for at bru­ge dem, så en­der det med, at dem med han­di­cap sid­der ale­ne uden rig­tig at væ­re en del af fol­ke­mø­det,” si­ger Si­grid Stil­ling Netteberg.

Ud over de fy­si­ske ram­mer og hjæl­pe­mid­ler har fonds­do­na­tio­ner­ne og­så gi­vet Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de mu­lig­hed for at ud­vik­le bed­re in­for­ma­tions­ma­te­ri­a­le om, hvor­dan til­gæn­ge­lig­he­den kon­kret er sik­ret, for­kla­rer festi­val­chef Ken­neth Salomonsen.

”Det hand­ler om på for­hånd at kom­mu­ni­ke­re mu­lig­he­der­ne, så man kan bli­ve for­sik­ret om at det her er et sted, jeg godt kan mag­te. Der­for lan­ce­rer vi in­den læn­ge en ani­me­ret for­be­re­del­ses­film, som er en vir­tu­el tur gen­nem plad­sen, så­dan at man kan for­be­re­de sig og se, hvor­dan det mu­ligt at kom­me rundt, og at der er toilet­ter med han­di­cap­fa­ci­li­te­ter og det er mu­ligt at kom­me til at få no­get at spi­se,” si­ger han.

Og iføl­ge for­man­den for SUMH er det net­op et af­gø­ren­de ele­ment i til­gæn­ge­lig­he­den, for­di det of­te er mang­len på vi­den om, hvor­dan fa­ci­li­te­ter­ne er på en gi­ven event, som hol­der folk til­ba­ge fra at ta­ge af sted.

”Der­for er in­for­ma­tion om til­gæn­ge­lig­hed fak­tisk til­gæn­ge­lig­hed i sig selv,” si­ger Si­grid Stil­ling Netteberg.

Un­der fol­ke­mø­det bli­ver der og­så mu­lig­hed for at sø­ge ro på sel­ve festi­va­l­om­rå­det, hvis man træn­ger til at for­dø­je al­le de ind­tryk, som fol­ke­mø­det by­der på.

”Vi har la­vet vo­res lo­un­ge­om­rå­de på den må­de, at hvis man for ek­sem­pel har kog­ni­ti­ve for­styr­rel­ser, så er der mu­lig­hed for at træk­ke sig til­ba­ge i et me­re luk­ket og lyd­dæm­pet rum, hvor der og­så vil væ­re lyd­dæm­pen­de hø­re­te­le­fo­ner, så­dan at man kan fin­de lidt ro til at sam­le kræf­ter og even­tu­elt ta­ge en tur til ud blandt men­ne­ske­mæng­den igen,” si­ger Ken­neth Salomonsen.

Ud­over støt­ten fra El­lab-Fon­den og Gros­se­rer L. F. Foghts Fond har Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de og­så få­et pen­ge til til­gæn­ge­lig­heds­an­læg af Gre­te Le­vins Fond. De pen­ge har ar­ran­gø­rer­ne dog hen­sat til Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de år to.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer