Færre julemærker, men flere julemærkevenner støtter udsatte børn

På trods af digitaliserede julemærker faldt juleomsætningen med en mio. kr. Omsæt­ningen er faldet med 13 mio. kr. siden 2003. Men Julemærkefonden får til gengæld opbakning fra julemærkevenner, der ønsker at støtte indsatsen for udsatte børn og driften af de fire julemærkehjem.

Fær­re solg­te ju­le­mær­ker be­ty­der fær­re pen­ge til drif­ten af de fi­re Ju­le­mær­ke­hjem, som hvert år hjæl­per 750 børn og un­ge med at få sun­de­re kostva­ner og kom­me ud af mob­ning og isola­tion. Det skri­ver Ju­le­mær­ke­fon­den i sit se­ne­ste nyhedsbrev.

”Hi­sto­risk set har vi kun­net dri­ve Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne ale­ne for ind­tæg­ter­ne fra sal­get af ju­le­mær­ker, så­dan er det ik­ke læn­ge­re. Vi er ik­ke i tvivl om, at det er de æn­dre­de kommuni­kations­vaner, der får Ju­le­mær­kesal­get til at fal­de. Vi sen­der ef­ter­hån­den me­get få fy­si­ske hils­ner til hin­an­den. Og selv­om vi har di­gi­ta­li­se­ret Ju­le­mær­ket til bå­de mail og app, så kan det ik­ke dæm­me op for fal­det i om­sæt­nin­gen på det fy­si­ske Ju­le­mær­ke,” si­ger di­rek­tør i Jule­mærke­fonden, Sø­ren Ravn Jensen.

Si­den 2003 er sal­get af ju­le­mær­ker fal­det fra 26 mio. til godt 13 mio. i ju­len 2016. Ik­ke de­sto min­dre er Sø­ren Ravn Jen­sen sik­ker på, at fon­den kan op­pe­bæ­re til­stræk­ke­li­ge indsamlings­indtægter ad an­dre kanaler.

”Jeg kan si­ge det me­get klart: Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne over­le­ver, for­di dan­sker­ne vil det. Vi op­le­ver så me­gen po­si­ti­vi­tet og støt­te til vo­res ar­bej­de med ud­sat­te børn, og især vo­res ju­le­mær­ke­ven­ner, der støt­ter Ju­le­mær­kesa­gen med et fast be­løb, er af enorm vær­di for os. De­res bi­drag dri­ver et Ju­le­mær­ke­hjem ale­ne. Og vi bli­ver fle­re og fle­re i fæl­les­ska­bet. Vi er nu over 19.000 ju­le­mær­ke­ven­ner, og vi er dybt tak­nem­me­li­ge for hver og en af dem, ” si­ger han til Ju­le­mær­ke­fon­dens nyhedsbrev.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer