Fonde støtter nyt samlingssted for sociale investeringer

Med penge i ryggen fra Trygfonden og Bikubenfonden lancerer Den Sociale Investeringsfond et nyt fælles samlingssted for alle med beskæftigelse og interesse i sociale investeringer.

Dreng på bænk
”Ved at de­le bå­de sej­re og må­ske dyrt køb­te er­fa­rin­ger kan vi al­le bli­ve dyg­ti­ge­re til gavn for de men­ne­sker, som so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger skal hjæl­pe bed­re på vej," si­ger Fonds­chef i Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond Ca­mil­la Bjer­re Dam­gaard (mo­del­fo­to).

So​ci​a​le​in​ve​ste​rin​ger​.nu er nav­net på et nyt fæl­les sam­lings­sted for al­le, der ar­bej­der med el­ler er in­ter­es­se­re­de i so­ci­a­le investeringer.

Si­tet lan­ce­res i dag, ons­dag, af Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond og med støt­te fra Tryg­fon­den og Bi­ku­ben­fon­den, der har skudt hen­holds­vis 500.000 og 750.000 kro­ner i oprettelsen.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond er må­l­grup­pen for so​ci​a​le​in​ve​ste​rin​ger​.nu bå­de for de sær­ligt en­ga­ge­re­de og de ny­ligt in­ter­es­se­re­de blandt of­fent­li­ge myn­dig­he­der, in­ve­sto­rer, le­ve­ran­dø­rer af vel­færdsy­del­ser, fon­de, for­ske­re og de me­d­ar­bej­de­re, der skal im­ple­men­te­re so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger i hverdagen.

Fonds­chef i Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond Ca­mil­la Bjer­re Dam­gaard fast­slår, at der er et stort be­hov for et fæl­les sam­lings­sted til at ud­veks­le er­fa­rin­ger, ide­er, re­sul­ta­ter og vi­den for der­med at ud­bre­de og ska­be kva­li­tet i ar­bej­det med so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger i Danmark.

”Ved at de­le bå­de sej­re og må­ske dyrt køb­te er­fa­rin­ger kan vi al­le bli­ve dyg­ti­ge­re til gavn for de men­ne­sker, som so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger skal hjæl­pe bed­re på vej. Vi hå­ber, at so​ci​a​le​in​ve​ste​rin​ger​.nu bli­ver et sam­lings­sted, som al­le, der ar­bej­der med so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger, vil be­nyt­te, og hvor end­nu fle­re lø­ben­de vil til­slut­te sig,” si­ger Ca­mil­la Bjer­re Dam­gaard i pressemeddelelsen.

På si­tet er der blandt an­det værk­tø­jer og gu­i­des, der skal let­te ar­bej­det med so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger, og fag­li­ge me­d­ar­bej­de­re vil de­le er­fa­rin­ger om ar­bej­det med so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger i hverdagen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer