Fonden for Socialt Ansvar inviterer flere foreninger med ind under paraplyen

Organisationen 2 Timer om Ugen er netop blevet optaget i Fonden for Socialt Ansvar, og fonden er i dialog med andre små organisationer og foreninger inden for frivilligt socialt arbejde om at blive en del af paraplyorganisationen. Dermed kan ildsjælene bruge deres energi og tid på de borgere, der har brug for hjælp, frem for på administration, pointerer fondens administrerende direktør Thit Aaris-Høeg.

”Ved at sam­le fle­re min­dre, fri­vil­li­ge ind­sat­ser un­der vo­res vin­ger kan vi op­nå en stør­re ef­fekt, for­di ind­sat­ser­ne kan fo­ku­se­re kræf­ter­ne der, hvor de gør en for­skel,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt An­svar Thit Aaris-Høeg

Den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt An­svar Thit Aa­ris-Hø­eg til­by­der nu plads un­der pa­raply­en til de man­ge små og mel­lem­sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger i Dan­mark, der age­rer in­den for det fri­vil­li­ge so­ci­a­le område.

De in­vi­te­res til at bli­ve en del af Fon­den for So­ci­alt An­svar og dels få glæ­de af fon­dens 20-åri­ge er­fa­rin­ger med at dri­ve fri­vil­li­ge so­ci­a­le ind­sat­ser, blandt an­dre Nat­te­rav­ne­ne, dels at bli­ve en del af en fæl­les administration.

”Det ad­mi­ni­stra­ti­ve ar­bej­de kan væ­re tungt og er i øv­rigt ik­ke det, som ildsjæ­le­ne i de små or­ga­ni­sa­tio­ner er sat i ver­den for at la­ve. Ved at sam­le fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner un­der én fæl­les ad­mi­ni­stra­tion, fri­sæt­ter vi ener­gi og tid hos de man­ge ildsjæ­le, så de kan ta­ge sig af dem, der har brug for det. Der­for vil jeg ger­ne kom­me med en in­vi­ta­tion til, at fle­re kan væ­re med un­der vo­res pa­raply, hvis de vil, og den in­vi­ta­tion gæl­der al­le, som ar­bej­der med fri­vil­ligt so­ci­alt ar­bej­de,” si­ger Thit Aa­ris-Hø­eg til Fundats.

Det fri­vil­li­ge so­ci­a­le om­rå­de er – sær­ligt for de små og mel­lem­sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner – præ­get af øko­no­misk usik­ker­hed samt stør­re og stør­re krav til an­søg­nin­ger, do­ku­men­ta­tion, ef­fekt, af­rap­por­te­rin­ger og pro­fes­sio­nel ledelse

Thit Aa­ris-Hø­eg – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den for So­ci­alt Ansvar

Fon­den for So­ci­alt An­svar har net­op ind­gå­et en af­ta­le med fri­vil­li­gor­ga­ni­sa­tio­nen 2 Ti­mer om Ugen om at op­ta­ge or­ga­ni­sa­tio­nen som en del af fon­den. Der er ta­le om en ”fuld op­ta­gel­se”, og det be­ty­der, at fon­den nu hæf­ter bå­de øko­no­misk og juri­disk for or­ga­ni­sa­tio­nen og dens ak­ti­vi­te­ter, op­ly­ser Thit Aaris-Høeg.

Men iføl­ge Thit Aa­ris-Hø­eg sam­ar­bej­der Fon­den for So­ci­alt An­svar og­så med an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, ind­sat­ser og pro­jek­ter, som ik­ke er ble­vet fuldt op­ta­get i fon­den, men blot væl­ger at få ud­ført ad­mi­ni­stra­tivt ar­bej­de el­ler ha­ve fy­sisk ba­se hos fonden.

Det af­gø­ren­de for Fon­den for So­ci­alt An­svar er ik­ke for­men for til­knyt­ning, men der­i­mod at fri­gø­re res­sour­cer i de små or­ga­ni­sa­tio­ner til det, de er bedst til.

”Vi øn­sker i Fon­den for So­ci­alt An­svar at væ­re med til at styr­ke ci­vil­sam­fun­det som hel­hed. Det fri­vil­li­ge so­ci­a­le om­rå­de er – sær­ligt for de små og mel­lem­sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner – præ­get af øko­no­misk usik­ker­hed samt stør­re og stør­re krav til an­søg­nin­ger, do­ku­men­ta­tion, ef­fekt, af­rap­por­te­rin­ger og pro­fes­sio­nel le­del­se. Ved at sam­le fle­re min­dre, fri­vil­li­ge ind­sat­ser un­der vo­res vin­ger kan vi op­nå en stør­re ef­fekt, for­di ind­sat­ser­ne kan fo­ku­se­re kræf­ter­ne der, hvor de gør en for­skel. Og vi kan som pa­raply­or­ga­ni­sa­tion så bi­dra­ge med vig­ti­ge kom­pe­ten­cer i et bæ­re­dyg­tigt se­tup. Den til­gang, tror vi, er en del af løs­nin­gen på sek­to­rens man­ge ud­for­drin­ger,” si­ger Thit Aaris-Høeg.

Viden om opbygning og skalering af organisationer

Når Thit Aa­ris-Hø­eg selv skal pe­ge på, hvad det især er for kon­kre­te kom­pe­ten­cer, Fon­den for So­ci­alt An­svar kan til­by­de de små og mel­lem­sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner, næv­ner hun i før­ste om­gang fon­dens er­fa­rin­ger med me­to­de­ud­vik­ling og den så­kald­te fran­chai­se-mo­del, hvor kon­cep­ter byg­ges op og skaleres.

”Det har vi gjort ad­skil­li­ge gan­ge og er rig­tig go­de til. Vi er og­så go­de til at fin­de ud af, hvad der skal dri­ves som in­ve­ste­rings­mo­del­ler, og hvad der bør dri­ves som fri­vil­ligt ar­bej­de. Vi har en mas­se for­skel­li­ge me­to­der og vi­den om, hvor­dan man byg­ger og ska­le­rer fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner, og på den må­de er vi ik­ke ba­re en driftsor­ga­ni­sa­tion, men en or­ga­ni­sa­tion med 20 års er­fa­ring i at dri­ve fri­vil­lig­hed,” un­der­stre­ger Thit Aaris-Høeg.

Selv­om blæk­ket knap nok er ble­vet tørt på af­ta­len med 2 Ti­mer om Ugen, går der næp­pe lang tid, før Fon­den for So­ci­alt An­svar kan præ­sen­te­re si­ne næ­ste nye sam­ar­bejds­part­ne­re fra civilsamfundet.

”Vi er i di­a­log med fle­re for­e­nin­ger in­den for fri­vil­ligt so­ci­alt ar­bej­de, men det er en læn­ge­re pro­ces at op­ta­ge an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner – det er ik­ke no­get, man gør fra den ene dag til den an­den, og der er no­get due di­li­gen­ce, som skal væ­re gen­nem­ført. Det er og­så der­for, vi har en ru­ge­kas­se, hvor or­ga­ni­sa­tio­ner kan væ­re sam­men med os i et halvt års tid, og hvor vi hjæl­per hin­an­den med at fin­de os til ret­te i et even­tu­elt sam­ar­bej­de,” si­ger Thit Aaris-Høeg.

Skal ikke være børneorganisation

Den nye sam­ar­bejds­part­ner 2 Ti­mer om Ugen har for­ud for op­ta­gel­sen i Fon­den for So­ci­alt An­svar net­op væ­ret igen­nem fon­dens rugekasse.

Vi sy­nes al­le­re­de, der er rig­tig man­ge dyg­ti­ge bør­ne­or­ga­ni­sa­tio­ner, og fon­den er ik­ke og har al­drig væ­ret må­l­ret­tet ét be­stemt velfærdsområde

Thit Aa­ris-Hø­eg – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den for So­ci­alt Ansvar

Or­ga­ni­sa­tio­nen er fri­vil­ligt fun­de­ret og op­byg­get om­kring mø­der mel­lem fri­vil­li­ge og et el­ler fle­re børn, som har brug for at få styr­ket de­res dansk­kom­pe­ten­cer. 2 Ti­mer om Ugen støt­ter fler­spro­ge­de børn i al­de­ren tre-ot­te år sprog­ligt, kul­tu­relt og so­ci­alt og har som kon­kret mål, at bør­ne­ne kom­mer godt igen­nem sprog­vur­de­rin­gen in­den skolestart.

Det lang­sig­te­de mål er at gi­ve bør­ne­ne en god sko­lestart og gi­ve dem fær­dig­he­der og selv­til­lid, der bi­dra­ger til, at de gen­nem­fø­rer en ungdomsuddannelse.

Thit Aa­ris-Hø­eg un­der­stre­ger, at det nye sam­ar­bej­de med 2 Ti­mer om Ugen ik­ke skal ta­ges som ud­tryk for en frem­ti­dig sær­lig sats­ning i fon­den på bør­ne- og ungeområdet.

”Når vi væl­ger at ta­ge en bør­ne­ret­tet ind­sats med ind un­der pa­raply­en, er det blandt an­det for­di, at vi på in­te­gra­tions­om­rå­det i for­vej­en har fat i rig­tig man­ge fa­mi­li­er, og det er helt na­tur­ligt for os og­så at hjæl­pe fa­mi­li­er­nes børn. Så det er ik­ke et spørgs­mål om, at vi fo­re­stil­ler os, vi skal væ­re en bør­ne­or­ga­ni­sa­tion – vi sy­nes al­le­re­de, der er rig­tig man­ge dyg­ti­ge bør­ne­or­ga­ni­sa­tio­ner, og fon­den er ik­ke og har al­drig væ­ret må­l­ret­tet ét be­stemt vel­færds­om­rå­de. Men det hand­ler dels om, at sam­ar­bej­det med 2 Ti­mer om Ugen lig­ger i na­tur­lig for­læn­gel­se af vo­res ar­bej­de med By­dels­mødre og Ba­ba – for­di far er vig­tig, dels at det pas­ser ind i vo­res stra­te­gi om at sam­le de min­dre or­ga­ni­sa­tio­ner un­der én hat,” si­ger Thit Aaris-Høeg.

Mange børn i Danmark har det ikke godt

Hun be­to­ner sam­ti­dig, at der ge­ne­relt i Dan­mark er sto­re ud­for­drin­ger på børn- og un­ge­om­rå­det, blandt an­det i re­la­tion til an­de­len af un­ge, som al­drig kom­mer i gang med en ungdomsuddannelse.

”Bør­ne­om­rå­det er utro­lig vig­tigt – ik­ke kun for­di, bør­ne­ne er næ­ste ge­ne­ra­tion og skal dri­ve sam­fun­det vi­de­re, men og­så for­di, vi har sto­re pro­ble­mer på bør­ne­om­rå­det. På trods af, at vi er et vel­b­jer­get vel­færds­sam­fund, er der man­ge børn, som ik­ke har det godt, og man­ge får desvær­re ik­ke en ung­doms­ud­dan­nel­se. Sidst­nævn­te er i sig selv et kæm­pe­stort pro­blem. Der­for vil vi ger­ne bi­dra­ge til, at al­le børn kom­mer godt igen­nem fol­ke­sko­len og får mu­lig­hed for at få en ung­doms­ud­dan­nel­se,” si­ger Thit Aaris-Høeg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer