Fonden for Socialt Ansvar inviterer flere foreninger med ind under paraplyen

Or­ga­ni­sa­tio­nen 2 Ti­mer om Ugen er net­op ble­vet op­ta­get i Fon­den for So­ci­alt An­svar, og fon­den er i di­a­log med an­dre små or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger in­den for fri­vil­ligt so­ci­alt ar­bej­de om at bli­ve en del af pa­raply­or­ga­ni­sa­tio­nen. Der­med kan ildsjæ­le­ne bru­ge de­res ener­gi og tid på de bor­ge­re, der har brug for hjælp, frem for på ad­mi­ni­stra­tion, po­in­te­r­er fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Thit Aaris-Høeg. 

”Ved at sam­le fle­re min­dre, fri­vil­li­ge ind­sat­ser un­der vo­res vin­ger kan vi op­nå en stør­re ef­fekt, for­di ind­sat­ser­ne kan fo­ku­se­re kræf­ter­ne der, hvor de gør en for­skel,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt An­svar Thit Aaris-Høeg

Den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt An­svar Thit Aa­ris-Hø­eg til­by­der nu plads un­der pa­raply­en til de man­ge små og mel­lem­sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger i Dan­mark, der age­rer in­den for det fri­vil­li­ge so­ci­a­le område.

De in­vi­te­res til at bli­ve en del af Fon­den for So­ci­alt An­svar og dels få glæ­de af fon­dens 20-åri­­ge er­fa­rin­ger med at dri­ve fri­vil­li­ge so­ci­a­le ind­sat­ser, blandt an­dre Nat­te­rav­ne­ne, dels at bli­ve en del af en fæl­les administration.

”Det ad­mi­ni­stra­ti­ve ar­bej­de kan væ­re tungt og er i øv­rigt ik­ke det, som ildsjæ­le­ne i de små or­ga­ni­sa­tio­ner er sat i ver­den for at la­ve. Ved at sam­le fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner un­der én fæl­les ad­mi­ni­stra­tion, fri­sæt­ter vi ener­gi og tid hos de man­ge ildsjæ­le, så de kan ta­ge sig af dem, der har brug for det. Der­for vil jeg ger­ne kom­me med en in­vi­ta­tion til, at fle­re kan væ­re med un­der vo­res pa­raply, hvis de vil, og den in­vi­ta­tion gæl­der al­le, som ar­bej­der med fri­vil­ligt so­ci­alt ar­bej­de,” si­ger Thit Aa­ris-Hø­eg til Fundats.

Det fri­vil­li­ge so­ci­a­le om­rå­de er – sær­ligt for de små og mel­lem­sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner – præ­get af øko­no­misk usik­ker­hed samt stør­re og stør­re krav til an­søg­nin­ger, do­ku­men­ta­tion, ef­fekt, af­rap­por­te­rin­ger og pro­fes­sio­nel ledelse

Thit Aa­ris-Hø­eg – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den for So­ci­alt Ansvar

Fon­den for So­ci­alt An­svar har net­op ind­gå­et en af­ta­le med fri­vil­li­gor­ga­ni­sa­tio­nen 2 Ti­mer om Ugen om at op­ta­ge or­ga­ni­sa­tio­nen som en del af fon­den. Der er ta­le om en ”fuld op­ta­gel­se”, og det be­ty­der, at fon­den nu hæf­ter bå­de øko­no­misk og juri­disk for or­ga­ni­sa­tio­nen og dens ak­ti­vi­te­ter, op­ly­ser Thit Aaris-Høeg.

Men iføl­ge Thit Aa­ris-Hø­eg sam­ar­bej­der Fon­den for So­ci­alt An­svar og­så med an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, ind­sat­ser og pro­jek­ter, som ik­ke er ble­vet fuldt op­ta­get i fon­den, men blot væl­ger at få ud­ført ad­mi­ni­stra­tivt ar­bej­de el­ler ha­ve fy­sisk ba­se hos fonden.

Det af­gø­ren­de for Fon­den for So­ci­alt An­svar er ik­ke for­men for til­knyt­ning, men der­i­mod at fri­gø­re res­sour­cer i de små or­ga­ni­sa­tio­ner til det, de er bedst til.

”Vi øn­sker i Fon­den for So­ci­alt An­svar at væ­re med til at styr­ke ci­vil­sam­fun­det som hel­hed. Det fri­vil­li­ge so­ci­a­le om­rå­de er – sær­ligt for de små og mel­lem­sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner – præ­get af øko­no­misk usik­ker­hed samt stør­re og stør­re krav til an­søg­nin­ger, do­ku­men­ta­tion, ef­fekt, af­rap­por­te­rin­ger og pro­fes­sio­nel le­del­se. Ved at sam­le fle­re min­dre, fri­vil­li­ge ind­sat­ser un­der vo­res vin­ger kan vi op­nå en stør­re ef­fekt, for­di ind­sat­ser­ne kan fo­ku­se­re kræf­ter­ne der, hvor de gør en for­skel. Og vi kan som pa­raply­or­ga­ni­sa­tion så bi­dra­ge med vig­ti­ge kom­pe­ten­cer i et bæ­re­dyg­tigt se­tup. Den til­gang, tror vi, er en del af løs­nin­gen på sek­to­rens man­ge ud­for­drin­ger,” si­ger Thit Aaris-Høeg.

Viden om opbygning og skalering af organisationer

Når Thit Aa­ris-Hø­eg selv skal pe­ge på, hvad det især er for kon­kre­te kom­pe­ten­cer, Fon­den for So­ci­alt An­svar kan til­by­de de små og mel­lem­sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner, næv­ner hun i før­ste om­gang fon­dens er­fa­rin­ger med me­to­de­ud­vik­ling og den så­kald­te fran­­chai­­se-mo­­del, hvor kon­cep­ter byg­ges op og skaleres.

”Det har vi gjort ad­skil­li­ge gan­ge og er rig­tig go­de til. Vi er og­så go­de til at fin­de ud af, hvad der skal dri­ves som in­ve­ste­rings­mo­del­ler, og hvad der bør dri­ves som fri­vil­ligt ar­bej­de. Vi har en mas­se for­skel­li­ge me­to­der og vi­den om, hvor­dan man byg­ger og ska­le­rer fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner, og på den må­de er vi ik­ke ba­re en driftsor­ga­ni­sa­tion, men en or­ga­ni­sa­tion med 20 års er­fa­ring i at dri­ve fri­vil­lig­hed,” un­der­stre­ger Thit Aaris-Høeg.

Selv­om blæk­ket knap nok er ble­vet tørt på af­ta­len med 2 Ti­mer om Ugen, går der næp­pe lang tid, før Fon­den for So­ci­alt An­svar kan præ­sen­te­re si­ne næ­ste nye sam­ar­bejds­part­ne­re fra civilsamfundet.

”Vi er i di­a­log med fle­re for­e­nin­ger in­den for fri­vil­ligt so­ci­alt ar­bej­de, men det er en læn­ge­re pro­ces at op­ta­ge an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner – det er ik­ke no­get, man gør fra den ene dag til den an­den, og der er no­get due di­li­gen­ce, som skal væ­re gen­nem­ført. Det er og­så der­for, vi har en ru­ge­kas­se, hvor or­ga­ni­sa­tio­ner kan væ­re sam­men med os i et halvt års tid, og hvor vi hjæl­per hin­an­den med at fin­de os til ret­te i et even­tu­elt sam­ar­bej­de,” si­ger Thit Aaris-Høeg.

Skal ikke være børneorganisation

Den nye sam­ar­bejds­part­ner 2 Ti­mer om Ugen har for­ud for op­ta­gel­sen i Fon­den for So­ci­alt An­svar net­op væ­ret igen­nem fon­dens rugekasse.

Vi sy­nes al­le­re­de, der er rig­tig man­ge dyg­ti­ge bør­ne­or­ga­ni­sa­tio­ner, og fon­den er ik­ke og har al­drig væ­ret må­l­ret­tet ét be­stemt velfærdsområde

Thit Aa­ris-Hø­eg – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den for So­ci­alt Ansvar

Or­ga­ni­sa­tio­nen er fri­vil­ligt fun­de­ret og op­byg­get om­kring mø­der mel­lem fri­vil­li­ge og et el­ler fle­re børn, som har brug for at få styr­ket de­res dansk­kom­pe­ten­cer. 2 Ti­mer om Ugen støt­ter fler­spro­ge­de børn i al­de­ren tre-ot­te år sprog­ligt, kul­tu­relt og so­ci­alt og har som kon­kret mål, at bør­ne­ne kom­mer godt igen­nem sprog­vur­de­rin­gen in­den skolestart.

Det lang­sig­te­de mål er at gi­ve bør­ne­ne en god sko­lestart og gi­ve dem fær­dig­he­der og selv­til­lid, der bi­dra­ger til, at de gen­nem­fø­rer en ungdomsuddannelse.

Thit Aa­ris-Hø­eg un­der­stre­ger, at det nye sam­ar­bej­de med 2 Ti­mer om Ugen ik­ke skal ta­ges som ud­tryk for en frem­ti­dig sær­lig sats­ning i fon­den på bør­­ne- og ungeområdet.

”Når vi væl­ger at ta­ge en bør­ne­ret­tet ind­sats med ind un­der pa­raply­en, er det blandt an­det for­di, at vi på in­te­gra­tions­om­rå­det i for­vej­en har fat i rig­tig man­ge fa­mi­li­er, og det er helt na­tur­ligt for os og­så at hjæl­pe fa­mi­li­er­nes børn. Så det er ik­ke et spørgs­mål om, at vi fo­re­stil­ler os, vi skal væ­re en bør­ne­or­ga­ni­sa­tion – vi sy­nes al­le­re­de, der er rig­tig man­ge dyg­ti­ge bør­ne­or­ga­ni­sa­tio­ner, og fon­den er ik­ke og har al­drig væ­ret må­l­ret­tet ét be­stemt vel­færds­om­rå­de. Men det hand­ler dels om, at sam­ar­bej­det med 2 Ti­mer om Ugen lig­ger i na­tur­lig for­læn­gel­se af vo­res ar­bej­de med By­dels­mødre og Ba­ba – for­di far er vig­tig, dels at det pas­ser ind i vo­res stra­te­gi om at sam­le de min­dre or­ga­ni­sa­tio­ner un­der én hat,” si­ger Thit Aaris-Høeg.

Mange børn i Danmark har det ikke godt

Hun be­to­ner sam­ti­dig, at der ge­ne­relt i Dan­mark er sto­re ud­for­drin­ger på børn- og un­ge­om­rå­det, blandt an­det i re­la­tion til an­de­len af un­ge, som al­drig kom­mer i gang med en ungdomsuddannelse.

”Bør­ne­om­rå­det er utro­lig vig­tigt – ik­ke kun for­di, bør­ne­ne er næ­ste ge­ne­ra­tion og skal dri­ve sam­fun­det vi­de­re, men og­så for­di, vi har sto­re pro­ble­mer på bør­ne­om­rå­det. På trods af, at vi er et vel­b­jer­get vel­færds­sam­fund, er der man­ge børn, som ik­ke har det godt, og man­ge får desvær­re ik­ke en ung­doms­ud­dan­nel­se. Sidst­nævn­te er i sig selv et kæm­pe­stort pro­blem. Der­for vil vi ger­ne bi­dra­ge til, at al­le børn kom­mer godt igen­nem fol­ke­sko­len og får mu­lig­hed for at få en ung­doms­ud­dan­nel­se,” si­ger Thit Aaris-Høeg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: