Fusion redder Fonden Center for Autisme fra konkurs

En sammenlægning af fondene Fonden Center for Autisme og Fonden Incita sikrer førstnævnte mod konkurs og skaber samtidig nye muligheder for produktudvikling. Center for Autisme fortsætter med at eksistere som brand.

I fe­bru­ar blev Fon­den Cen­ter for Au­tis­me op­ta­get i Fon­den In­ci­ta. Det blev fejret med en re­cep­tion. Pressefoto.

Fon­den Cen­ter for Au­tis­me er ef­ter fle­re må­ne­ders drøf­tel­se nu en del af den er­hvervs­dri­ven­de fond Fon­den In­ci­ta, der ar­bej­der for at hjæl­pe men­ne­sker med ud­for­drin­ger ind på arbejdsmarkedet.

Sam­men­læg­nin­gen af de to fon­de be­ty­der, at Fon­den Cen­ter for Au­tis­me und­går konkurs.

Med en ne­ga­tiv egen­ka­pi­tal på 3,7 mil­li­o­ner kro­ner i års­regn­ska­bet for 2021, var det kun mu­ligt for fon­den at fort­sæt­te sin drift, hvis den fu­sio­ne­re­de med en an­den fond.

Det for­tæl­ler fon­dens af­gå­en­de be­sty­rel­ses­for­mand, Ste­en Hou­mark, til Fundats.

”Det har ta­get godt et halvt år at fin­de ud af, hvor­dan virk­som­he­den kun­ne red­des,” si­ger Ste­en Houmark.

Glæde i Incita

I Fon­den In­ci­ta er der glæ­de over fu­sio­nen, af de to fon­de. I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser fon­den, at fu­sio­ne­rin­gen blandt an­det sker som led i en stra­te­gi, der skal styr­ke In­ci­ta og sam­ti­dig kon­so­li­de­re fon­dens mar­kedspo­si­tio­ner in­den­for sær­ligt be­skæf­ti­gel­ses­ind­sats- og uddannelsesområdet.

”Jeg glæ­der mig over, at fu­sio­nen er re­a­li­se­ret, for­di beg­ge fon­de pas­ser godt til hin­an­den og kan styr­ke hin­an­den fag­ligt og for­ret­nings­mæs­sigt,” ud­ta­ler Jens Hor­ne­mann, der er be­sty­rel­ses­for­per­son for Fon­den In­ci­ta, i pressemeddelelsen.

Fortsætter som brand

Selv­om de to fon­de nu of­fi­ci­elt er fu­sio­ne­ret, fort­sæt­ter Cen­ter for Au­tis­me med at ek­si­ste­re som selv­stæn­digt brand.

Det har væ­ret af­gø­ren­de for Fon­den Cen­ter for Au­tis­me at fin­de en må­de, hvor­på fon­den i frem­ti­den kan fort­sæt­te sit vir­ke med at va­re­ta­ge sam­fund­skri­ti­ske op­ga­ver in­den­for socialområdet.

”Med In­ci­ta har vi fun­det en kom­pe­tent part­ner, der sik­rer det­te,” ud­ta­ler Ste­en Hou­mark i pressemeddelelsen.

Det har ta­get godt et halvt år at fin­de ud af, hvor­dan virk­som­he­den kun­ne reddes

Ste­en Hou­mark – af­gå­en­de be­sty­rel­ses­for­mand, Fon­den Cen­ter for Autisme

Han kal­der sam­ti­dig be­slut­nin­gen om fu­sio­nen for ”ve­lover­ve­jet” og ”vær­di­be­grun­det.”

Iføl­ge Fon­den In­ci­ta vil fu­sio­nen blandt an­det med­fø­re nye mu­lig­he­der for produktudvikling.

”Styr­ket fag­lig­hed og nye spæn­den­de mu­lig­he­der for pro­duk­t­ud­vik­ling, di­gi­ta­li­se­ring og part­ner­ska­ber er nog­le af de sy­ner­gi­er, jeg ser frem til ef­ter fu­sion med fon­den Cen­ter for Au­tis­me,” for­tæl­ler Chri­sti­na Grønt­ved, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Fon­den Incita.

Mange år på bagen

Sam­men­lagt har de to fon­de man­ge års er­fa­ring fra so­ci­a­l­om­rå­det med sig i bagagen.

Fon­den In­ci­ta blev grund­lagt i 1966 med det for­mål at hjæl­pe ud­for­dre­de men­ne­sker ind på ar­bejds­mar­ke­det. Fon­den sam­ar­bej­der i dag med kom­mu­ner, virk­som­he­der og civilsamfund.

Fon­den Cen­ter for Au­tis­me blev grund­lagt i 1994 og hen­ven­der sig til men­ne­sker med au­tis­mespek­trums­for­styr­rel­ser, ADHD, Tou­ret­tes syn­drom, ud­vik­lings­hæm­ning, samt på­rø­ren­de og fag­folk. Fon­den til­by­der blandt an­det un­der­sø­gel­ser, rå­d­giv­ning, af­kla­ring og opkva­li­fi­ce­ring i for­hold til ar­bejds­mar­ked og ud­dan­nel­se, net­værks­grup­per og kur­ser til for­æl­dre og fagfolk.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer