Handlingsmøde skal nytænke handicap

Over fire dage vil deltagerne på et stort internationalt handlings­møde – ’Reimagine’ – forsøge at svare på, hvordan man nytænker handicap­området. Mødet afholdes i Hel­sing­ør i slutningen af august.

Kronborg Slot (foto: Thomas Rahbek)
Det in­ter­na­tio­na­le hand­lings­mø­de, Rei­mag­i­ne, bli­ver af­holdt i Hels­in­gør d. 21.-24. au­gust. Mø­det be­står af en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter, så­som sce­ne­kunst, action lab, tal­ks, de­bat­ter og performances.

FN’s ver­dens­mål om in­klu­sion og min­dre ulig­hed – Leaving no one be­hind – ri­si­ke­rer at en­de i po­li­tik, top-down og brand­ta­ler uden at kom­me de en­kel­te men­ne­sker med han­di­cap til go­de. Det me­ner ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne til et in­ter­na­tio­nalt hand­lings­mø­de i Helsingør.

For­må­let med mø­det er der­for at fin­de ud af, hvor­dan man kan nytæn­ke han­di­ca­p­om­rå­det og ska­be hand­ling, skri­ver ar­ran­gø­rer­ne i en pressemeddelelse.

Det sto­re hand­lings­mø­de bli­ver af­holdt d. 21.-24. au­gust un­der nav­net Rei­mag­i­ne og be­står af en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter, så­som sce­ne­kunst, action lab, tal­ks, de­bat­ter og performances.

Ak­ti­vi­te­ter­ne skal fun­ge­re som ram­mer for, at for­skel­li­ge per­so­ner, ak­tø­rer og or­ga­ni­sa­tio­ner får mu­lig­hed for at mø­de hin­an­den på kryds og tværs for at fin­de på nye må­der at tæn­ke han­di­ca­p­om­rå­det på.

”Når pro­ble­mer­ne bli­ver så kom­plek­se og vo­res mål er at ska­be hand­ling, er det af­gø­ren­de, at vi la­ver ak­ti­vi­te­ter, der ik­ke kun ta­ler til ho­ve­d­et og spe­ci­fik­ke fag­lig­he­der el­ler eks­per­ter, men som og­så for­ank­res i krop­pen, vo­res fø­lel­ser, vær­di­er og kul­tur. Der­for be­nyt­ter vi os af man­ge for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter, der kan sam­le os al­le som he­le men­ne­sker om­kring et kom­plekst pro­blem,” si­ger Kri­sti­an Molt­ke Mar­ti­ny, der er kog­ni­tions­for­sker og ho­ve­d­ansvar­lig for Reimagine.

Han er medstif­ter af det nye vi­dens­cen­ter Ena­ct­lab S/I, der sam­ar­bej­der med Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hvor han bl.a. for­sker i sund­hed og han­di­cap. Det er Ena­ct­lab, der ar­ran­ge­rer hand­lings­mø­det i Hels­in­gør i sam­ar­bej­de med Be­vi­ca Fon­den, El­sass Fon­den, Ham­lets­ce­nen og Hels­in­gør Kommune.

Vil ændre vanetænkningen

Iføl­ge Kri­sti­an Molt­ke Mar­ti­ny er de gængse op­fat­tel­ser af han­di­cap of­te selv­for­stær­ken­de og stigmatiserende:

”Hvis vi ta­ger f.eks. til­gæn­ge­lig­hed som be­greb, re­du­ce­res det man­ge gan­ge til kun at væ­re et spørgs­mål om ele­va­to­rer, ram­per og an­tal­let af han­di­cap­toilet­ter. Her over­ser man of­te de per­son­li­ge, psy­ko­lo­gi­ske og so­ci­a­le grun­de til, at til­gæn­ge­lig­hed er af­gø­ren­de for per­so­ner med han­di­cap. Vi skal der­for tæn­ke til­gæn­ge­lig­hed i me­get bre­de­re for­stand. Til­gæn­ge­lig­hed til be­skæf­ti­gel­se, so­ci­alt samvær og fa­mi­lie er li­ge så af­gø­ren­de for per­so­ner med han­di­cap som alt an­det,” si­ger han.

Ar­ran­gø­rer­ne bag hand­lings­mø­det Rei­mag­i­ne øn­sker der­for at gø­re op med van­te fo­re­stil­lin­ger om han­di­cap og ul­ti­ma­tivt vi­se sam­fun­det, at der er for­skel­li­ge krop­pe og for­skel­li­ge må­der at væ­re i ver­den på.

Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, di­rek­tør i Be­vi­ca Fon­den, me­ner og­så, at det gi­ver god me­ning at ud­for­dre vo­res va­ne­tænk­ning om­kring handicap:

”Man kom­mer må­ske lidt for of­te til at tæn­ke ’dem og os’. Men det hand­ler jo ba­re om, at vi kom­mer i for­skel­li­ge stør­rel­ser og ud­ga­ver – og at vo­res om­gi­vel­ser skal kun­ne fav­ne os al­le sam­men. Og på li­ge­vær­di­ge vil­kår. Jeg hå­ber der­for, at Rei­mag­i­ne kan skub­be ved vo­res va­ne­tænk­ning og kre­a­ti­vi­tet,” si­ger hun i pressemeddelelsen.

At nytæn­ke han­di­cap væk­ker genklang hos Ni­ck El­sass, for­mand for El­sass Fon­den, der og­så støt­ter Rei­mag­i­ne-pro­jek­tet som helhed:

”Pro­jek­tet hand­ler i bund og grund om at gø­re op med ste­reo­ty­pe for­tæl­lin­ger, der for­stær­ker fø­lel­sen af at væ­re an­der­le­des, uden­for og han­di­cap­pet. Det kan vi na­tur­lig­vis ik­ke an­det end at bak­ke op om. Der­for har vi valgt at støt­te pro­jek­tet øko­no­misk blandt an­det ved at sik­re dyg­ti­ge vi­den­ska­be­li­ge res­sour­cer til pro­jek­tet,” si­ger han.

Bå­de Be­vi­ca Fon­den og El­sass Fon­den er fon­de, som bl.a. har til for­mål at støt­te men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap. Og selv­om der er go­de mu­lig­he­der for at sø­ge støt­te på han­di­ca­p­om­rå­det, så op­le­ver Kri­sti­an Molt­k­te Mar­ti­ny of­te at sø­ge­mu­lig­he­der­ne kan væ­re de­fi­ne­ret af fi­nan­si­e­rings­kil­der­nes for­stå­el­se af ‘han­di­cap’ el­ler ‘til­gæn­ge­lig­hed’:

“Som vi ser det, er der fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der nok. Men ka­te­go­ri­er­ne for at sø­ge og få pro­jek­ter god­kendt er en ud­for­dring for pro­jek­ter, der går på tværs af ka­te­go­ri­er. I ste­det for at af­græn­se til­gæn­ge­lig­hed til hvor­vidt der fin­des en ele­va­tor, kan man nytæn­ke til­gæn­ge­lig­hed som f.eks. kul­tu­rel til­gæn­ge­lig­hed,” si­ger Kri­sti­an Molt­ke Mar­ti­ny og uddyber:

”Be­vi­ca og El­sass har væ­ret go­de til at nytæn­ke, og de har væ­ret mo­di­ge til støt­te pro­jek­ter på tværs af ka­te­go­ri­er som forsk­ning, kom­mu­ni­ka­tion, kul­tur og til­gæn­ge­lig­hed. Ena­ct­lab vil ger­ne blan­de kul­tur-, so­ci­al-, vi­den- og han­di­ca­p­om­rå­det – og nytæn­ke al­le om­rå­der, som vi f.eks. gjor­de det med do­ku­men­tar­fil­men Na­tu­rens Uor­den og te­a­ter­fo­re­stil­lin­gen Men­ne­ske­byr­den. Men det gør det ud­for­dren­de at sø­ge fonds­mid­ler, for hvil­ken ka­te­go­ri kan vi så pla­ce­re pro­jek­tet i? Det er pro­jek­ter om hhv. han­di­cap og de­pres­sion – men de hand­ler li­ge så me­get om kunst, forsk­ning og for­mid­ling,” si­ger han.

Læs me­re om hand­lings­mø­det og de for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter un­der Rei­mag­i­ne her: rei​mag​i​ne2019​.dk

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer