Handlingsmøde skal nytænke handicap

Over fi­re da­ge vil del­ta­ger­ne på et stort in­ter­na­tio­nalt handlings­møde – ’Rei­mag­i­ne’ – for­sø­ge at sva­re på, hvor­dan man nytæn­ker handicap­området. Mø­det af­hol­des i Hel­sing­ør i slut­nin­gen af au­gust.

Kronborg Slot (foto: Thomas Rahbek)
Det in­ter­na­tio­na­le hand­lings­mø­de, Rei­mag­i­ne, bli­ver af­holdt i Hels­in­gør d. 21.-24. au­gust. Mø­det be­står af en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter, så­som sce­ne­kunst, action lab, tal­ks, de­bat­ter og per­for­man­ces.

FN’s ver­dens­mål om in­klu­sion og min­dre ulig­hed – Leaving no one be­hind – ri­si­ke­rer at en­de i po­li­tik, top-down og brand­ta­ler uden at kom­me de en­kel­te men­ne­sker med han­di­cap til go­de. Det me­ner ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne til et in­ter­na­tio­nalt hand­lings­mø­de i Hels­in­gør.

For­må­let med mø­det er der­for at fin­de ud af, hvor­dan man kan nytæn­ke han­di­ca­p­om­rå­det og ska­be hand­ling, skri­ver ar­ran­gø­rer­ne i en pres­se­med­del­el­se.

Det sto­re hand­lings­mø­de bli­ver af­holdt d. 21.-24. au­gust un­der nav­net Rei­mag­i­ne og be­står af en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter, så­som sce­ne­kunst, action lab, tal­ks, de­bat­ter og per­for­man­ces.

Ak­ti­vi­te­ter­ne skal fun­ge­re som ram­mer for, at for­skel­li­ge per­so­ner, ak­tø­rer og or­ga­ni­sa­tio­ner får mu­lig­hed for at mø­de hin­an­den på kryds og tværs for at fin­de på nye må­der at tæn­ke han­di­ca­p­om­rå­det på.

”Når pro­ble­mer­ne bli­ver så kom­plek­se og vo­res mål er at ska­be hand­ling, er det af­gø­ren­de, at vi la­ver ak­ti­vi­te­ter, der ik­ke kun ta­ler til ho­ve­d­et og spe­ci­fik­ke fag­lig­he­der el­ler eks­per­ter, men som og­så for­ank­res i krop­pen, vo­res fø­lel­ser, vær­di­er og kul­tur. Der­for be­nyt­ter vi os af man­ge for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter, der kan sam­le os al­le som he­le men­ne­sker om­kring et kom­plekst pro­blem,” si­ger Kri­sti­an Molt­ke Mar­ti­ny, der er kog­ni­tions­for­sker og ho­ve­d­ansvar­lig for Rei­mag­i­ne.

Han er medstif­ter af det nye vi­dens­cen­ter Ena­ct­lab S/I, der sam­ar­bej­der med Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hvor han bl.a. for­sker i sund­hed og han­di­cap. Det er Ena­ct­lab, der ar­ran­ge­rer hand­lings­mø­det i Hels­in­gør i sam­ar­bej­de med Be­vi­ca Fon­den, El­sass Fon­den, Ham­lets­ce­nen og Hels­in­gør Kom­mu­ne.

Vil ændre vanetænkningen

Iføl­ge Kri­sti­an Molt­ke Mar­ti­ny er de gængse op­fat­tel­ser af han­di­cap of­te selv­for­stær­ken­de og stig­ma­ti­se­ren­de:

”Hvis vi ta­ger f.eks. til­gæn­ge­lig­hed som be­greb, re­du­ce­res det man­ge gan­ge til kun at væ­re et spørgs­mål om ele­va­to­rer, ram­per og an­tal­let af han­di­cap­toilet­ter. Her over­ser man of­te de per­son­li­ge, psy­ko­lo­gi­ske og so­ci­a­le grun­de til, at til­gæn­ge­lig­hed er af­gø­ren­de for per­so­ner med han­di­cap. Vi skal der­for tæn­ke til­gæn­ge­lig­hed i me­get bre­de­re for­stand. Til­gæn­ge­lig­hed til be­skæf­ti­gel­se, so­ci­alt samvær og fa­mi­lie er li­ge så af­gø­ren­de for per­so­ner med han­di­cap som alt an­det,” si­ger han.

Ar­ran­gø­rer­ne bag hand­lings­mø­det Rei­mag­i­ne øn­sker der­for at gø­re op med van­te fo­re­stil­lin­ger om han­di­cap og ul­ti­ma­tivt vi­se sam­fun­det, at der er for­skel­li­ge krop­pe og for­skel­li­ge må­der at væ­re i ver­den på.

Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, di­rek­tør i Be­vi­ca Fon­den, me­ner og­så, at det gi­ver god me­ning at ud­for­dre vo­res va­ne­tænk­ning om­kring han­di­cap:

”Man kom­mer må­ske lidt for of­te til at tæn­ke ’dem og os’. Men det hand­ler jo ba­re om, at vi kom­mer i for­skel­li­ge stør­rel­ser og ud­ga­ver – og at vo­res om­gi­vel­ser skal kun­ne fav­ne os al­le sam­men. Og på li­ge­vær­di­ge vil­kår. Jeg hå­ber der­for, at Rei­mag­i­ne kan skub­be ved vo­res va­ne­tænk­ning og kre­a­ti­vi­tet,” si­ger hun i pres­se­med­del­el­sen.

At nytæn­ke han­di­cap væk­ker genklang hos Ni­ck El­sass, for­mand for El­sass Fon­den, der og­så støt­ter Rei­­mag­i­­ne-pro­jek­tet som hel­hed:

”Pro­jek­tet hand­ler i bund og grund om at gø­re op med ste­reo­ty­pe for­tæl­lin­ger, der for­stær­ker fø­lel­sen af at væ­re an­der­le­des, uden­for og han­di­cap­pet. Det kan vi na­tur­lig­vis ik­ke an­det end at bak­ke op om. Der­for har vi valgt at støt­te pro­jek­tet øko­no­misk blandt an­det ved at sik­re dyg­ti­ge vi­den­ska­be­li­ge res­sour­cer til pro­jek­tet,” si­ger han.

Bå­de Be­vi­ca Fon­den og El­sass Fon­den er fon­de, som bl.a. har til for­mål at støt­te men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap. Og selv­om der er go­de mu­lig­he­der for at sø­ge støt­te på han­di­ca­p­om­rå­det, så op­le­ver Kri­sti­an Molt­k­te Mar­ti­ny of­te at sø­ge­mu­lig­he­der­ne kan væ­re de­fi­ne­ret af fi­nan­si­e­rings­kil­der­nes for­stå­el­se af ‘han­di­cap’ el­ler ‘til­gæn­ge­lig­hed’:

“Som vi ser det, er der fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der nok. Men ka­te­go­ri­er­ne for at sø­ge og få pro­jek­ter god­kendt er en ud­for­dring for pro­jek­ter, der går på tværs af ka­te­go­ri­er. I ste­det for at af­græn­se til­gæn­ge­lig­hed til hvor­vidt der fin­des en ele­va­tor, kan man nytæn­ke til­gæn­ge­lig­hed som f.eks. kul­tu­rel til­gæn­ge­lig­hed,” si­ger Kri­sti­an Molt­ke Mar­ti­ny og ud­dy­ber:

”Be­vi­ca og El­sass har væ­ret go­de til at nytæn­ke, og de har væ­ret mo­di­ge til støt­te pro­jek­ter på tværs af ka­te­go­ri­er som forsk­ning, kom­mu­ni­ka­tion, kul­tur og til­gæn­ge­lig­hed. Ena­ct­lab vil ger­ne blan­de kul­­tur-, so­ci­al-, vi­­den- og han­di­ca­p­om­rå­det – og nytæn­ke al­le om­rå­der, som vi f.eks. gjor­de det med do­ku­men­tar­fil­men Na­tu­rens Uor­den og te­a­ter­fo­re­stil­lin­gen Men­ne­ske­byr­den. Men det gør det ud­for­dren­de at sø­ge fonds­mid­ler, for hvil­ken ka­te­go­ri kan vi så pla­ce­re pro­jek­tet i? Det er pro­jek­ter om hhv. han­di­cap og de­pres­sion – men de hand­ler li­ge så me­get om kunst, forsk­ning og for­mid­ling,” si­ger han.

Læs me­re om hand­lings­mø­det og de for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter un­der Rei­mag­i­ne her: rei​mag​i​ne2019​.dk

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.