Historisk høj inflation: Mødrehjælpen forbereder sig på flere fattige

Udgifterne til helt almindelige dagligvarer er på himmelflugt. Det udgør en reel trussel for landets fattigste familier, der risikerer at skulle gå fra hus og hjem. Hos fonden Mødrehjælpen forsøger de på flere planer at minimere konsekvenserne.

Den sti­gen­de in­f­la­tion får især kon­se­kven­ser for lavind­komst­fa­mi­li­er, der i sid­ste en­de ri­si­ke­rer at må gå fra hus og hjem, ly­der det fra Mødrehjælpen.

Ale­ne på ét år er dag­lig­va­rer som ba­by­mad, smør og pas­ta ste­get mel­lem 16 og 24 pro­cent i pris. Na­tur- og by­gas er næ­sten for­doblet i pris, og hvis bi­len skal kø­re en læn­ge­re tur, så skal der mar­kant fle­re pen­ge op af lom­men end tid­li­ge­re år. Det vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Dan­mark og re­sten af den ve­st­li­ge ver­den er ramt af den hø­je­ste in­f­la­tion si­den mu­rens fald, og det gør det dy­re­re at kø­be ind, bo og trans­por­te­re sig.

De øge­de ud­gif­ter kan mær­kes af de fle­ste, men sær­ligt for én må­l­grup­pe kan det ha­ve uover­sku­e­li­ge kon­se­kven­ser: Lavind­komst­fa­mi­li­er­ne, der i for­vej­en er pres­se­de på økonomien.

Det for­tæl­ler Nin­na Thom­sen, der er di­rek­tør for fon­den Mødrehjælpen.

”I sid­ste en­de be­ty­der det, at nog­le må gå fra hus og hjem. Vi har fa­mi­li­er, som, når må­ne­den går på hæld, ik­ke har råd til mad el­ler til at gi­ve bør­ne­ne vin­ter­tøj. Bør­ne­ne kom­mer ik­ke til at gå til spej­der el­ler fod­bold, og de kom­mer ik­ke med til bør­ne­fød­sels­da­ge,” si­ger Nin­na Thomsen.

”Det er svært at spå om, hvad vi får af yder­li­ge­re pris­stig­nin­ger, men når jeg lyt­ter til, hvad øko­no­mer­ne si­ger, så er det jo, at vi står i en si­tu­a­tion, der ser skidt ud," si­ger Nin­na Thomsen.

De fattigste mærkede inflationen allerede i efteråret

År­sa­ger­ne til den hi­sto­risk hø­je in­f­la­tion er man­ge, men øko­no­mer pe­ger især på cor­o­na, pres­se­de for­sy­nings­kæ­der og den snart tre uger lan­ge krig i Ukraine.

Al­le­re­de i ef­ter­å­ret – læn­ge før Pu­tins trop­per in­va­de­re­de de­res na­bo­land – mær­ke­de de hos Mødre­hjæl­pen en sti­gen­de des­pe­ra­tion blandt øko­no­misk træng­te fa­mi­li­er over de sti­gen­de priser.

”So­ci­al­rå­d­gi­ver­ne i vo­res rå­d­giv­ning kun­ne se, at de sti­gen­de pri­ser ram­mer fa­mi­li­er­ne rig­tig hårdt. Det er ty­pisk de fa­mi­li­er, som står uden­for ar­bejds­mar­ke­det el­ler er i lav­t­lønsjob. De bli­ver over­væl­de­de over, at der plud­se­lig kom­mer en me­get hø­je­re reg­ning, end de ha­ve ven­tet,” for­tæl­ler Nin­na Thomsen.

Og det er ik­ke små­pen­ge, fa­mi­li­er­ne sam­let set skal af med. In­f­la­tio­nen er sam­let set ste­get med 4,8 pro­cent i for­hold til året før, og det be­ty­der, at en gen­nem­snits­fa­mi­lie skal af med 19.200 kro­ner me­re om året. Det har Syd­bank be­reg­net for TV2.

Vi har fa­mi­li­er, som, når må­ne­den går på hæld, ik­ke har råd til mad el­ler til at gi­ve bør­ne­ne vintertøj.

Nin­na Thom­sen – Di­rek­tør, Mødrehjælpen

Et politisk ansvar

Ud­vik­lin­gen er stærkt be­kym­ren­de, ly­der det fra Nin­na Thomsen.

”Det er svært at spå om, hvad vi får af yder­li­ge­re pris­stig­nin­ger, men når jeg lyt­ter til, hvad øko­no­mer­ne si­ger, så er det jo, at vi står i en si­tu­a­tion, der ser skidt ud. Især for de dår­ligst stil­le­de fa­mi­li­er, der bru­ger en me­get stor del af de­res øko­no­mi på for­brug. Det er jeg be­kym­ret for, og det er no­get, som vi kom­mer til at føl­ge tæt i Mødre­hjæl­pen,” si­ger hun.

Nin­na Thom­sen for­tæl­ler, at Mødre­hjæl­pen der­for ar­bej­der på fle­re pla­ner for at sik­re de fat­tig­ste bør­ne­fa­mi­li­er mod den sti­gen­de inflation.

Først og frem­mest ar­bej­der fon­den for at, der fra po­li­tisk si­de bli­ver ta­get hen­syn til den ek­stra­or­di­næ­re prisstigning.

”Det er en po­li­tisk op­ga­ve for en so­ci­al­de­mo­kra­tisk re­ge­ring at sik­re, at når in­f­la­tio­nen stik­ker af, så bli­ver de fa­mi­li­er, der le­ver på små kår, ik­ke ta­ber­ne,” si­ger Nin­na Thom­sen og for­kla­rer, at Mødre­hjæl­pen ge­ne­relt ar­bej­der for at få sat ydel­ser­ne op.

”Der står i re­ge­rings­grund­la­get at bør­ne­fat­tig­dom skal be­kæm­pes. Et af vo­res sto­re greb på den klin­ge er at kæm­pe for, at ydel­ser­ne bli­ver sat op. Det vil gø­re en kæm­pe for­skel for de fat­tig­ste fa­mi­li­er, hvis kon­tant­hjæl­pen og ydel­ser til flygt­nin­ge og ind­van­drer sæt­tes op,” ly­der det fra Nin­na Thomsen.

I den kon­kre­te si­tu­a­tion med ga­l­o­pe­ren­de pri­ser for­sø­ger Mødre­hjæl­pen ud­over at på­vir­ke den po­li­ti­ske pro­ces des­u­den at rå­d­gi­ve de sår­ba­re fa­mi­li­er bedst muligt.

Det gæl­der alt fra rå­d­giv­ning om, hvor­dan man bedst kan spa­re på var­me­reg­nin­gen, selv­om det med Nin­na Thom­sens eg­ne ord ”for­slår som en skræd­der i hel­ve­de,” til kon­kret rå­d­giv­ning om søg­ning af of­fent­li­ge ydel­ser og pri­va­te legater.

”Men den go­de løs­ning er ik­ke, at fa­mi­li­er­ne skal ren­de rundt med hat­ten i hån­den og for­sø­ge at fin­de le­ga­ter. Det er først og frem­mest en po­li­tisk op­ga­ve,” si­ger Nin­na Thomsen.

Hun vil i den kom­men­de tid gå i di­a­log med fon­de, sam­ar­bejds­part­ne­re og an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner for at fin­de løs­nin­ger, der kan sik­re lan­dets mest ud­sat­te familier.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer