Annoncespot_img

Jascha Fonden efterlyser samarbejde på tværs af mindre fonde

Jascha Fonden er en mel­lemstor almen­nyttig familie­fond, der blev stiftet i 1992 af A.P. Møllers yngste datter Jane Schalde­mose. I dag er det stif­terens eneste datter, Anette Føls­gaard, der står i spidsen for fonden som bestyrel­ses­for­mand. Hun efterlyser mere sam­ar­bej­de på tværs af de små og mel­lem­store fonde i Danmark. Eventuelt for­ma­li­se­ret i et privat initiativ som Fon­de­nes Videns­cen­ter. Vi tegner et portræt af fonden.

Anette Følsgaard, Jascha Fonden

På en fond­s­kon­fe­ren­ce i ef­ter­å­ret rej­ste Ja­s­cha Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Anet­te Føls­gaard sig op og ef­ter­ly­ste me­re sam­ar­bej­de på tværs af de små og mel­lem­sto­re fonde.

”Det vil­le væ­re gavn­ligt for bå­de an­sø­ger­ne og fon­de­ne selv, hvis der blev skabt et over­blik over de man­ge små og mel­lem­sto­re fon­de i Dan­mark og et re­elt sam­ar­bej­de,” si­ger Anet­te Føls­gaard, da vi mø­der hen­de og ad­mi­ni­stra­tor Char­lot­te Hvid i Ved­bæk, hvor fon­den har adresse.

De op­le­ver, at man­ge af de min­dre fon­de har svært ved at få ud­delt de­res fonds­mid­ler til re­le­van­te pro­jek­ter, for­di de ik­ke er så kend­te af an­sø­ger­ne og ik­ke selv har mand­skab til at op­sø­ge de go­de projekter.

Det sam­me op­le­ve­de man i de før­ste år af Ja­s­cha Fon­dens le­ve­tid i star­ten af 1990’erne, hvor fon­den var væ­sent­lig min­dre end i dag og ik­ke så kendt. Det er ik­ke læn­ge­re et ud­talt pro­blem at fin­de go­de pro­jek­ter at støt­te her 25 år se­ne­re, hvor fon­den er me­re kendt i de re­le­van­te mil­jø­er. Al­li­ge­vel øn­sker Anet­te Føls­gaard me­re samarbejde.

”Et for­ma­li­se­ret sam­ar­bej­de på tværs af de små og mel­lem­sto­re fon­de kun­ne gø­re det mu­ligt at løf­te stør­re pro­jek­ter i flok og gu­i­de an­sø­ge­re vi­de­re til an­dre re­le­van­te fon­de,” for­kla­rer Følsgaard.

Hun un­der­stre­ger, at det bør ske på pri­vat ini­ti­a­tiv uden sta­tens ind­blan­ding og luf­ter en tan­ke om, hvor­vidt Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter med ti­den vil stå for så­dan en ind­sats. De min­dre fon­de har ik­ke res­sour­cer og an­sat­te til selv at or­ga­ni­se­re og struk­tu­re­re det, og de sto­re er­hvervs­fon­de står ik­ke i sam­me si­tu­a­tion som de al­men­nyt­ti­ge fon­de, hvor­for de hel­ler ik­ke er op­lag­te at sæt­te i spid­sen af det fonds­net­værk, der efterlyses.

”Vi vil rig­tig ger­ne sam­ar­bej­de med an­dre. Vi ser det som en blåstem­pling, hvis an­dre og­så støt­ter et pro­jekt,” si­ger Anet­te Føls­gaard. Det gæl­der bå­de an­dre fon­de, for­e­nin­ger og det offentlige.

”Når vi støt­ter so­ci­a­le pro­jek­ter, kan vi godt fin­de på at la­de vo­res støt­te væ­re be­tin­get af, at kom­mu­nen og­så er med i det. På den må­de er vi og­så sik­re på, at der er en form for til­syn med pro­jek­tet,” for­kla­rer ad­mi­ni­stra­tor Char­lot­te Hvid.

”Før­ste gang vi gjor­de det, var for 10-12 år si­den, hvor vi modt­og en an­søg­ning på 60.000 kr. til en fi­ske­sti ved Var­de Å. Først tænk­te vi, at det var da slet ik­ke no­get for os! Men vi tyg­ge­de lidt på den og meld­te til­ba­ge, at vi vil­le gi­ve 30.000 kr., hvis kom­mu­nen vil­le gi­ve det sam­me be­løb. Det lyk­ke­des – og si­den har vi of­te brugt den mo­del,” for­tæl­ler Anet­te Følsgaard.

’Der må gerne være lidt flødeskum’

Ja­s­cha Fon­den blev stif­tet i 1992 af A.P. Møl­lers yng­ste dat­ter Ja­ne Schal­de­mo­se. Fon­dens ka­pi­tal var en ga­ve fra stif­te­ren. Da hun af­gik ved dø­den i 2002, ar­ve­de fon­den et væ­sent­ligt be­løb til for­ø­gel­se af fon­dens for­mue. Året ef­ter kun­ne Ja­s­cha Fon­den ud­de­le ca. 2 mio. kr. Si­den er fon­dens do­na­tio­ner ste­get. I 2016 be­vil­ge­de fon­den 25,5 mio. kr., og i 2017 blev der be­vil­get 20,2 mio. kr. Ja­s­cha Fon­den støt­ter bå­de for­e­nin­ger, in­sti­tu­tio­ner og pri­va­te personer.

Der gø­res en dyd ud af at støt­te bredt: ”Så få pen­ge til så man­ges for­nø­jel­se som mu­ligt,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Anet­te Følsgaard.

”Og der må og­så ger­ne væ­re lidt flødeskum.”

Fon­den blan­der sig helst ik­ke i sel­ve pro­jek­ter­ne, for­di man øn­sker, at an­sø­ger­ne selv har ejer­skab over pro­jek­ter­ne. Til gen­gæld føl­ger man op på pro­jek­ter­ne og sik­rer sig, at fonds­mid­ler­ne bru­ges kor­rekt. Hvis an­sø­ger­ne ik­ke bru­ger he­le det do­ne­re­de be­løb, bli­ver de bedt om at be­ta­le pen­ge tilbage.

”Det bru­ger vi en del res­sour­cer på, men det gi­ver os en stør­re fø­lel­se af ret­fær­dig­hed, og vig­tigst af alt gi­ver det os en bed­re mu­lig­hed for at støt­te fle­re,” for­kla­rer Følsgaard.

Der ydes pri­mært støt­te til dø­ve og han­di­cap­pe­de børn og un­ge og de­res på­rø­ren­de, ef­ter­be­hand­ling af psy­kisk sy­ge, forsk­ning i Par­kin­sons syg­dom, sk­lero­se og mu­skel­svind – og støt­te til pa­tien­ter, der li­der af dis­se sygdomme.

Fon­dens for­mål af­spej­ler stif­te­rens in­ter­es­ser, og de ud­for­drin­ger hun og hen­des fa­mi­lie selv hav­de in­de på li­vet. Ja­ne Schal­de­mo­se var hø­re­hæm­met og øn­ske­de der­for at gø­re no­get godt for dø­ve. In­ter­es­sen for han­di­cap­pe­de børn og un­ge skyl­des, at Anet­tes tæt­te barn­doms­ve­nin­de, som kom me­get i barn­doms­hjem­met, fik sk­lero­se. Stif­te­rens mand, in­ge­ni­ør Kjeld Schal­de­mo­se, der hav­de en le­den­de stil­ling hos Det Dan­ske Stå­lval­se­værk, hav­de en psy­kisk li­del­se, for­tæl­ler Anet­te Føls­gaard. Fa­mi­li­en bo­e­de i Fre­de­riks­værk og Ja­ne Schal­de­mo­se var me­get en­ga­ge­ret i at yde vel­gø­ren­de ar­bej­de i lokalområdet.

Ja­s­cha Fon­den dri­ves sta­dig med hjer­tet. ”Hvis vi for ek­sem­pel­vis får en an­søg­ning fra en can­cer­pa­tient, som må­ske ik­ke er her me­re, når vi hol­der næ­ste be­sty­rel­ses­mø­de, så sør­ger vi for at be­hand­le sa­gen hur­tigt,” for­tæl­ler Anet­te Følsgaard.

Af Ja­s­cha Fon­dens sam­le­de ud­de­lin­ger i 2018 gik cir­ka 15 pct. til be­hand­ling og hjæl­pe­mid­ler til pri­va­te per­so­ner. Ek­sem­pel­vis støt­ter man ger­ne han­di­cap­pe­de i at få mu­lig­hed for at ha­ve et ak­tivt liv og dyr­ke sport ved at gi­ve pen­ge til bl.a. sport­s­kø­re­sto­le og hjæl­pe­re, så de han­di­cap­pe­de kan del­ta­ge i konkurrencer.

Der­u­d­over støt­tes eks­pe­ri­men­te­ren­de so­ci­a­le pro­jek­ter og al­men­nyt­ti­ge for­mål. Fon­den støt­ter bl.a. hjem­lø­secaféer, for­e­nin­ger til støt­te for børn af al­ko­hol­mis­bru­ge­re, væ­re­ste­der for un­ge på kan­ten af sam­fun­det, og se­ne­st har fon­den støt­tet en he­st til han­di­caprid­ning på den lo­ka­le ri­de­sko­le i Vedbæk.

Det er i Føls­gaard­hu­set i Ved­bæk, at fon­den ad­mi­ni­stre­res. Føls­gaard­hu­set blev etab­le­ret i 2015 af Anet­te Føls­gaard, hen­des mand, ar­ki­tek­ten Car­sten Føls­gaard samt de­res fi­re døtre, og dan­ner ram­men om fa­mi­li­ens fæl­les­kon­tor og sel­ska­ber: et ar­ki­tekt- og de­sign­fir­ma, er­hverv- og bo­lig­le­je­mål, et in­ve­ste­rings­sel­skab samt Ja­s­cha Fon­den. Fon­den har ik­ke no­gen an­sat­te men kø­ber ti­mer hos me­d­ar­bej­der­ne i fæl­les­kon­to­ret til administration.

Be­sty­rel­sen er uløn­net og be­står af æg­te­par­ret Anet­te og Car­sten Føls­gaard og den ene af de­res fi­re døtre The­re­se Føls­gaard samt fi­re øv­ri­ge med­lem­mer med eks­per­ti­se i nog­le af fon­dens uddelingsområder.

’Hvad ville din mor have sagt?’

Det frem­går ik­ke af fon­dens hjem­mesi­de, hvem der er stif­te­ren. Til spørgs­må­let om hvor­for sva­rer Anet­te Føls­gaard, at hen­des mor var et pri­vat og be­ske­dent men­ne­ske, hvil­ket man fort­sat øn­sker at respek­te­re bl.a. ved ik­ke at næv­ne hen­de på hjemmesiden.

”Vi kan sta­dig hu­ske, hvor­dan hen­des sjæl var skru­et sam­men. Der var ik­ke sto­re arm­be­væ­gel­ser der,” si­ger Anet­te Føls­gaard. I tråd med det­te, øn­sker fon­den sta­dig ik­ke at bli­ve nævnt i for­bin­del­se med donationer.

”Vi har he­le ti­den væ­ret åb­ne og har haft en hjem­mesi­de i man­ge år. Vi vil ger­ne mod­ta­ge an­søg­nin­ger – er­go er vi nødt til at ha­ve en vis form for åben­hed. Men vi går ik­ke ud og re­k­la­me­rer for os selv. Vi sy­nes ik­ke, at vi er de in­ter­es­san­te. Det er pro­jek­ter­ne, der er in­ter­es­san­te,” for­kla­rer Char­lot­te Hvid.

“‘Hvad vil­le din mor ha­ve sagt’, si­ger vi sta­dig på kon­to­ret, når vi sid­der og vur­de­rer an­søg­nin­ger­ne,” for­tæl­ler Char­lot­te Hvid.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Trine Gammelgaard
Trine Gammelgaard
Journalist & podcast-vært

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer