KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

KV Fonden indstifter nye hæderspriser i anledning af fondens 70 års jubilæum. De tre første modtagere er offentliggjort og får i marts hver en kvart million kroner ved prisuddelingen, som bliver årligt tilbagevendende og skal synliggøre fondens historie og indsatsområder.

Parasportens Dag (foto: Martin Hungeberg/Parasport Danmark)
Børn del­ta­ger i Pa­r­a­spor­tens Dag, hvor de kan prø­ve for­skel­li­ge idræts­gre­ne. Pa­r­a­sport Dan­mark, der stod for ar­ran­ge­men­tet, har mod­ta­get en af KV Fon­dens nye hæ­der­spri­ser (fo­to: Mar­tin Hungeberg/Parasport Danmark).

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det sam­ti­dig til en ny år­ligt til­ba­ge­ven­den­de ud­de­ling af en ræk­ke hæderspriser.

Mødre­hjæl­pen, idræts­for­bun­det Pa­r­a­sport Dan­mark og 2019-ver­dens­meste­ren i lan­de­vejs­cyk­ling Mads Pe­der­sen bli­ver de før­ste tre mod­ta­ge­re af KV Fon­dens hæ­der­spris. De kan hver ta­ge hjem fra ar­ran­ge­men­tet den 23. marts med en check på 250.000 kroner.

Iføl­ge fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hen­rik Amand Hol­te­gaard er der to pri­mæ­re år­sa­ger til, at KV Fon­den nu træ­der ind i grup­pen af fon­de med en år­lig prisuddeling.

”Dels vil vi ger­ne hyl­de den hi­sto­rie, som fon­den har gen­nem­le­vet de se­ne­ste 70 år. Og dels øn­sker vi med pri­sen at gø­re me­re op­mærk­som på fon­den og de ind­sats­om­rå­der, som vi har sær­ligt fo­kus på,” si­ger Hen­rik Amand Hol­te­gaard til Fundats.

KV Fon­den har som mål­sæt­ning at ud­de­le mindst 10 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt især in­den for ud­dan­nel­se, forsk­ning, idræt og so­ci­alt ud­sat­te. Og mod­ta­ger­ne af KV Fon­dens hæ­der­spris vil al­tid væ­re at fin­de blandt per­so­ner og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har ydet en helt sær­lig præ­sta­tion el­ler ind­sats in­den­for et el­ler fle­re af dis­se fo­ku­s­om­rå­der. Som ek­sem­pel på en po­ten­ti­el frem­ti­dig pris­mod­ta­ger næv­ner Hen­rik Amand Hol­te­gaard ini­ti­a­ti­ver in­den for kræftforskning.

”Forsk­ning – og sær­ligt kræft­forsk­ning – har fon­dens be­vå­gen­hed. Men og­så stu­de­ren­de, der har ud­mær­ket sig, og som skal vi­de­reud­dan­ne sig på nog­le af ver­dens bed­ste uni­ver­si­te­ter og bu­si­ness-sko­ler, kan frem­over kom­me i be­tragt­ning,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Måske færre priser og lavere beløb i fremtiden

Når pri­sen ud­de­les igen i 2021, er der iføl­ge di­rek­tø­ren ik­ke nød­ven­dig­vis hver­ken det sam­me an­tal pris­mod­ta­ge­re el­ler de sam­me sto­re be­løb at ta­ge med hjem.

”For­di det er fon­dens ju­bilæumsår, ud­de­ler vi tre pri­ser i år, og det er og­så der­for, be­lø­be­ne er så sto­re. Men man kan me­get vel fo­re­stil­le sig, at der i 2021 bli­ver fær­re end tre pri­ser, og man kan og­så sag­tens fo­re­stil­le sig, at det bli­ver et la­ve­re be­løb end 250.000 kr. pr. pris­mod­ta­ger. Det er no­get, be­sty­rel­sen vil drøf­te år for år,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Det­te års pris­mod­ta­ge­re er delt ind i tre grup­per. Den so­ci­al­hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion Mødre­hjæl­pen får ‘Den so­ci­a­le hæ­der­spris’, idræts­for­bun­det Pa­r­a­sport Dan­mark mod­ta­ger ‘Pa­r­a­sport­pri­sen’, mens pri­sen til cy­kel­ryt­te­ren Mads Pe­der­sen gi­ves i ka­te­go­ri­en ‘Idræts­pri­sen’.

Om årets tre pris­mod­ta­ge­re si­ger fondsdirektøren:

”Fon­den har si­den stif­tel­sen i 1949 gi­vet tu­sind­vis af en­li­ge kvin­der med børn en øko­no­misk hånds­ræk­ning. Det sam­me har Mødre­hjæl­pen, som til­li­ge har haft sær­ligt fo­kus på volds­ram­te kvin­der. Den ind­sats vil vi ger­ne ho­no­re­re. KV Fon­den støt­ter i for­vej­en bå­de idræt og han­di­cap­pe­de. Der­for har det væ­ret na­tur­ligt for fon­dens be­sty­rel­se at fin­de et tvær­gå­en­de pro­jekt, der ska­ber sy­ner­gi in­den for de to ind­sats­om­rå­der, og her er val­get fal­det på Pa­r­a­sport Dan­mark og et pro­jekt, der styr­ker idræt­stil­bud­det til børn og un­ge med be­væ­gel­ses- og synshandicap.”

”I for­hold til Idræts­pri­sen har fon­dens be­sty­rel­se væ­ret igen­nem ad­skil­li­ge kan­di­da­ter. Fon­den støt­ter eli­tesport­s­u­dø­ve­re, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket, og dem var der man­ge af i 2019. Men især én har ef­ter be­sty­rel­sens op­fat­tel­se gjort sig sær­lig be­mær­ket: Nem­lig Mads Pe­der­sen, der vandt VM i lan­de­vejs­cyk­ling og sik­re­de Dan­mark det før­ste ver­dens­mester­skab i den di­sci­plin,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer