KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

KV Fon­den indstif­ter nye hæ­der­spri­ser i an­led­ning af fon­dens 70 års ju­bilæum. De tre før­ste mod­ta­ge­re er of­fent­lig­gjort og får i marts hver en kvart mil­li­on kro­ner ved pris­ud­de­lin­gen, som bli­ver år­ligt til­ba­ge­ven­den­de og skal syn­lig­gø­re fon­dens hi­sto­rie og indsatsområder.

Parasportens Dag (foto: Martin Hungeberg/Parasport Danmark)
Børn del­ta­ger i Pa­r­a­spor­tens Dag, hvor de kan prø­ve for­skel­li­ge idræts­gre­ne. Pa­r­a­sport Dan­mark, der stod for ar­ran­ge­men­tet, har mod­ta­get en af KV Fon­dens nye hæ­der­spri­ser (fo­to: Mar­tin Hungeberg/Parasport Danmark).

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det sam­ti­dig til en ny år­ligt til­ba­ge­ven­den­de ud­de­ling af en ræk­ke hæderspriser.

Mødre­hjæl­pen, idræts­for­bun­det Pa­r­a­sport Dan­mark og 2019-ver­­dens­­meste­ren i lan­de­vejs­cyk­ling Mads Pe­der­sen bli­ver de før­ste tre mod­ta­ge­re af KV Fon­dens hæ­der­spris. De kan hver ta­ge hjem fra ar­ran­ge­men­tet den 23. marts med en check på 250.000 kroner.

Iføl­ge fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hen­rik Amand Hol­te­gaard er der to pri­mæ­re år­sa­ger til, at KV Fon­den nu træ­der ind i grup­pen af fon­de med en år­lig prisuddeling.

”Dels vil vi ger­ne hyl­de den hi­sto­rie, som fon­den har gen­nem­le­vet de se­ne­ste 70 år. Og dels øn­sker vi med pri­sen at gø­re me­re op­mærk­som på fon­den og de ind­sats­om­rå­der, som vi har sær­ligt fo­kus på,” si­ger Hen­rik Amand Hol­te­gaard til Fundats.

KV Fon­den har som mål­sæt­ning at ud­de­le mindst 10 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt især in­den for ud­dan­nel­se, forsk­ning, idræt og so­ci­alt ud­sat­te. Og mod­ta­ger­ne af KV Fon­dens hæ­der­spris vil al­tid væ­re at fin­de blandt per­so­ner og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har ydet en helt sær­lig præ­sta­tion el­ler ind­sats in­den­for et el­ler fle­re af dis­se fo­ku­s­om­rå­der. Som ek­sem­pel på en po­ten­ti­el frem­ti­dig pris­mod­ta­ger næv­ner Hen­rik Amand Hol­te­gaard ini­ti­a­ti­ver in­den for kræftforskning.

”Forsk­ning – og sær­ligt kræft­forsk­ning – har fon­dens be­vå­gen­hed. Men og­så stu­de­ren­de, der har ud­mær­ket sig, og som skal vi­de­reud­dan­ne sig på nog­le af ver­dens bed­ste uni­ver­si­te­ter og bu­si­­ness-sko­­ler, kan frem­over kom­me i be­tragt­ning,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Måske færre priser og lavere beløb i fremtiden

Når pri­sen ud­de­les igen i 2021, er der iføl­ge di­rek­tø­ren ik­ke nød­ven­dig­vis hver­ken det sam­me an­tal pris­mod­ta­ge­re el­ler de sam­me sto­re be­løb at ta­ge med hjem.

”For­di det er fon­dens ju­bilæumsår, ud­de­ler vi tre pri­ser i år, og det er og­så der­for, be­lø­be­ne er så sto­re. Men man kan me­get vel fo­re­stil­le sig, at der i 2021 bli­ver fær­re end tre pri­ser, og man kan og­så sag­tens fo­re­stil­le sig, at det bli­ver et la­ve­re be­løb end 250.000 kr. pr. pris­mod­ta­ger. Det er no­get, be­sty­rel­sen vil drøf­te år for år,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Det­te års pris­mod­ta­ge­re er delt ind i tre grup­per. Den so­ci­al­hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion Mødre­hjæl­pen får ‘Den so­ci­a­le hæ­der­spris’, idræts­for­bun­det Pa­r­a­sport Dan­mark mod­ta­ger ‘Pa­r­a­sport­pri­sen’, mens pri­sen til cy­kel­ryt­te­ren Mads Pe­der­sen gi­ves i ka­te­go­ri­en ‘Idræts­pri­sen’.

Om årets tre pris­mod­ta­ge­re si­ger fondsdirektøren:

”Fon­den har si­den stif­tel­sen i 1949 gi­vet tu­sind­vis af en­li­ge kvin­der med børn en øko­no­misk hånds­ræk­ning. Det sam­me har Mødre­hjæl­pen, som til­li­ge har haft sær­ligt fo­kus på volds­ram­te kvin­der. Den ind­sats vil vi ger­ne ho­no­re­re. KV Fon­den støt­ter i for­vej­en bå­de idræt og han­di­cap­pe­de. Der­for har det væ­ret na­tur­ligt for fon­dens be­sty­rel­se at fin­de et tvær­gå­en­de pro­jekt, der ska­ber sy­ner­gi in­den for de to ind­sats­om­rå­der, og her er val­get fal­det på Pa­r­a­sport Dan­mark og et pro­jekt, der styr­ker idræt­stil­bud­det til børn og un­ge med be­væ­­gel­­ses- og synshandicap.”

”I for­hold til Idræts­pri­sen har fon­dens be­sty­rel­se væ­ret igen­nem ad­skil­li­ge kan­di­da­ter. Fon­den støt­ter eli­tesport­s­u­dø­ve­re, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket, og dem var der man­ge af i 2019. Men især én har ef­ter be­sty­rel­sens op­fat­tel­se gjort sig sær­lig be­mær­ket: Nem­lig Mads Pe­der­sen, der vandt VM i lan­de­vejs­cyk­ling og sik­re­de Dan­mark det før­ste ver­dens­mester­skab i den di­sci­plin,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…