KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

KV Fon­den indstif­ter nye hæ­der­spri­ser i an­led­ning af fon­dens 70 års ju­bilæum. De tre før­ste mod­ta­ge­re er of­fent­lig­gjort og får i marts hver en kvart mil­li­on kro­ner ved pris­ud­de­lin­gen, som bli­ver år­ligt til­ba­ge­ven­den­de og skal syn­lig­gø­re fon­dens hi­sto­rie og ind­sats­om­rå­der.

Parasportens Dag (foto: Martin Hungeberg/Parasport Danmark)
Børn del­ta­ger i Pa­r­a­spor­tens Dag, hvor de kan prø­ve for­skel­li­ge idræts­gre­ne. Pa­r­a­sport Dan­mark, der stod for ar­ran­ge­men­tet, har mod­ta­get en af KV Fon­dens nye hæ­der­spri­ser (fo­to: Mar­tin Hungeberg/Parasport Dan­mark).

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det sam­ti­dig til en ny år­ligt til­ba­ge­ven­den­de ud­de­ling af en ræk­ke hæ­der­spri­ser.

Mødre­hjæl­pen, idræts­for­bun­det Pa­r­a­sport Dan­mark og 2019-ver­­dens­­meste­ren i lan­de­vejs­cyk­ling Mads Pe­der­sen bli­ver de før­ste tre mod­ta­ge­re af KV Fon­dens hæ­der­spris. De kan hver ta­ge hjem fra ar­ran­ge­men­tet den 23. marts med en check på 250.000 kro­ner.

Iføl­ge fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hen­rik Amand Hol­te­gaard er der to pri­mæ­re år­sa­ger til, at KV Fon­den nu træ­der ind i grup­pen af fon­de med en år­lig pris­ud­de­ling.

”Dels vil vi ger­ne hyl­de den hi­sto­rie, som fon­den har gen­nem­le­vet de se­ne­ste 70 år. Og dels øn­sker vi med pri­sen at gø­re me­re op­mærk­som på fon­den og de ind­sats­om­rå­der, som vi har sær­ligt fo­kus på,” si­ger Hen­rik Amand Hol­te­gaard til Fun­dats.

KV Fon­den har som mål­sæt­ning at ud­de­le mindst 10 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt især in­den for ud­dan­nel­se, forsk­ning, idræt og so­ci­alt ud­sat­te. Og mod­ta­ger­ne af KV Fon­dens hæ­der­spris vil al­tid væ­re at fin­de blandt per­so­ner og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har ydet en helt sær­lig præ­sta­tion el­ler ind­sats in­den­for et el­ler fle­re af dis­se fo­ku­s­om­rå­der. Som ek­sem­pel på en po­ten­ti­el frem­ti­dig pris­mod­ta­ger næv­ner Hen­rik Amand Hol­te­gaard ini­ti­a­ti­ver in­den for kræft­forsk­ning.

”Forsk­ning – og sær­ligt kræft­forsk­ning – har fon­dens be­vå­gen­hed. Men og­så stu­de­ren­de, der har ud­mær­ket sig, og som skal vi­de­reud­dan­ne sig på nog­le af ver­dens bed­ste uni­ver­si­te­ter og bu­si­­ness-sko­­ler, kan frem­over kom­me i be­tragt­ning,” si­ger Hen­rik Amand Hol­te­gaard.

Måske færre priser og lavere beløb i fremtiden

Når pri­sen ud­de­les igen i 2021, er der iføl­ge di­rek­tø­ren ik­ke nød­ven­dig­vis hver­ken det sam­me an­tal pris­mod­ta­ge­re el­ler de sam­me sto­re be­løb at ta­ge med hjem.

”For­di det er fon­dens ju­bilæumsår, ud­de­ler vi tre pri­ser i år, og det er og­så der­for, be­lø­be­ne er så sto­re. Men man kan me­get vel fo­re­stil­le sig, at der i 2021 bli­ver fær­re end tre pri­ser, og man kan og­så sag­tens fo­re­stil­le sig, at det bli­ver et la­ve­re be­løb end 250.000 kr. pr. pris­mod­ta­ger. Det er no­get, be­sty­rel­sen vil drøf­te år for år,” si­ger Hen­rik Amand Hol­te­gaard.

Det­te års pris­mod­ta­ge­re er delt ind i tre grup­per. Den so­ci­al­hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion Mødre­hjæl­pen får ‘Den so­ci­a­le hæ­der­spris’, idræts­for­bun­det Pa­r­a­sport Dan­mark mod­ta­ger ‘Pa­r­a­sport­pri­sen’, mens pri­sen til cy­kel­ryt­te­ren Mads Pe­der­sen gi­ves i ka­te­go­ri­en ‘Idræts­pri­sen’.

Om årets tre pris­mod­ta­ge­re si­ger fonds­di­rek­tø­ren:

”Fon­den har si­den stif­tel­sen i 1949 gi­vet tu­sind­vis af en­li­ge kvin­der med børn en øko­no­misk hånds­ræk­ning. Det sam­me har Mødre­hjæl­pen, som til­li­ge har haft sær­ligt fo­kus på volds­ram­te kvin­der. Den ind­sats vil vi ger­ne ho­no­re­re. KV Fon­den støt­ter i for­vej­en bå­de idræt og han­di­cap­pe­de. Der­for har det væ­ret na­tur­ligt for fon­dens be­sty­rel­se at fin­de et tvær­gå­en­de pro­jekt, der ska­ber sy­ner­gi in­den for de to ind­sats­om­rå­der, og her er val­get fal­det på Pa­r­a­sport Dan­mark og et pro­jekt, der styr­ker idræt­stil­bud­det til børn og un­ge med be­væ­­gel­­ses- og syns­han­di­cap.”

”I for­hold til Idræts­pri­sen har fon­dens be­sty­rel­se væ­ret igen­nem ad­skil­li­ge kan­di­da­ter. Fon­den støt­ter eli­tesport­s­u­dø­ve­re, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket, og dem var der man­ge af i 2019. Men især én har ef­ter be­sty­rel­sens op­fat­tel­se gjort sig sær­lig be­mær­ket: Nem­lig Mads Pe­der­sen, der vandt VM i lan­de­vejs­cyk­ling og sik­re­de Dan­mark det før­ste ver­dens­mester­skab i den di­sci­plin,” si­ger Hen­rik Amand Hol­te­gaard.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Fond og Pensiondanmark indgår partnerskab for at afhjælpe mangel på plejeboliger til ældre

An­tal­let af dan­ske­re over 80 år sti­ger mar­kant i dis­se år. Be­reg­nin­ger fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at bor­ge­re med fle­re end…

Partnerskaberne blomstrer mellem fonde og det offentlige

Na­tur, kul­tur, ar­ki­tek­tur, forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. Det er blot et ud­snit af de man­ge for­mål, som dan­ske fon­de net­op nu støt­ter gen­nem for­ma­li­se­re­de…

Fonde: Partnerskaber er et afgørende filantropisk værktøj

Part­ner­ska­ber­ne blom­strer mel­lem dan­ske fon­de og den of­fent­li­ge sek­tor. Me­re end 60 for­skel­li­ge part­ner­ska­ber mel­lem det of­fent­li­ge og bå­de små og sto­re fon­de er…

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år si­den, at Leo Fon­det gen­nem­før­te en mo­der­ni­se­rings­pro­ces, etab­le­re­de et egent­ligt fonds­se­kre­ta­ri­at og æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at sky­de et hol­dings­el­skab…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Coronakrise

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har væ­ret hur­tigt om­sæt­ning på No­vo Nor­disk Fon­dens ek­stra­or­di­næ­re pul­je til aku­t­te cor­o­navirus-til­tag. I lø­bet af få da­ge har fon­den be­vil­get 43,7 mil­li­o­ner…

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

  Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april. ”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.