KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

KV Fon­den indstif­ter nye hæ­der­spri­ser i an­led­ning af fon­dens 70 års ju­bilæum. De tre før­ste mod­ta­ge­re er of­fent­lig­gjort og får i marts hver en kvart mil­li­on kro­ner ved pris­ud­de­lin­gen, som bli­ver år­ligt til­ba­ge­ven­den­de og skal syn­lig­gø­re fon­dens hi­sto­rie og ind­sats­om­rå­der.

Parasportens Dag (foto: Martin Hungeberg/Parasport Danmark)
Børn del­ta­ger i Pa­r­a­spor­tens Dag, hvor de kan prø­ve for­skel­li­ge idræts­gre­ne. Pa­r­a­sport Dan­mark, der stod for ar­ran­ge­men­tet, har mod­ta­get en af KV Fon­dens nye hæ­der­spri­ser (fo­to: Mar­tin Hungeberg/Parasport Dan­mark).

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det sam­ti­dig til en ny år­ligt til­ba­ge­ven­den­de ud­de­ling af en ræk­ke hæ­der­spri­ser.

Mødre­hjæl­pen, idræts­for­bun­det Pa­r­a­sport Dan­mark og 2019-ver­­dens­­meste­ren i lan­de­vejs­cyk­ling Mads Pe­der­sen bli­ver de før­ste tre mod­ta­ge­re af KV Fon­dens hæ­der­spris. De kan hver ta­ge hjem fra ar­ran­ge­men­tet den 23. marts med en check på 250.000 kro­ner.

Iføl­ge fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hen­rik Amand Hol­te­gaard er der to pri­mæ­re år­sa­ger til, at KV Fon­den nu træ­der ind i grup­pen af fon­de med en år­lig pris­ud­de­ling.

”Dels vil vi ger­ne hyl­de den hi­sto­rie, som fon­den har gen­nem­le­vet de se­ne­ste 70 år. Og dels øn­sker vi med pri­sen at gø­re me­re op­mærk­som på fon­den og de ind­sats­om­rå­der, som vi har sær­ligt fo­kus på,” si­ger Hen­rik Amand Hol­te­gaard til Fun­dats.

KV Fon­den har som mål­sæt­ning at ud­de­le mindst 10 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt især in­den for ud­dan­nel­se, forsk­ning, idræt og so­ci­alt ud­sat­te. Og mod­ta­ger­ne af KV Fon­dens hæ­der­spris vil al­tid væ­re at fin­de blandt per­so­ner og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har ydet en helt sær­lig præ­sta­tion el­ler ind­sats in­den­for et el­ler fle­re af dis­se fo­ku­s­om­rå­der. Som ek­sem­pel på en po­ten­ti­el frem­ti­dig pris­mod­ta­ger næv­ner Hen­rik Amand Hol­te­gaard ini­ti­a­ti­ver in­den for kræft­forsk­ning.

”Forsk­ning – og sær­ligt kræft­forsk­ning – har fon­dens be­vå­gen­hed. Men og­så stu­de­ren­de, der har ud­mær­ket sig, og som skal vi­de­reud­dan­ne sig på nog­le af ver­dens bed­ste uni­ver­si­te­ter og bu­si­­ness-sko­­ler, kan frem­over kom­me i be­tragt­ning,” si­ger Hen­rik Amand Hol­te­gaard.

Måske færre priser og lavere beløb i fremtiden

Når pri­sen ud­de­les igen i 2021, er der iføl­ge di­rek­tø­ren ik­ke nød­ven­dig­vis hver­ken det sam­me an­tal pris­mod­ta­ge­re el­ler de sam­me sto­re be­løb at ta­ge med hjem.

”For­di det er fon­dens ju­bilæumsår, ud­de­ler vi tre pri­ser i år, og det er og­så der­for, be­lø­be­ne er så sto­re. Men man kan me­get vel fo­re­stil­le sig, at der i 2021 bli­ver fær­re end tre pri­ser, og man kan og­så sag­tens fo­re­stil­le sig, at det bli­ver et la­ve­re be­løb end 250.000 kr. pr. pris­mod­ta­ger. Det er no­get, be­sty­rel­sen vil drøf­te år for år,” si­ger Hen­rik Amand Hol­te­gaard.

Det­te års pris­mod­ta­ge­re er delt ind i tre grup­per. Den so­ci­al­hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion Mødre­hjæl­pen får ‘Den so­ci­a­le hæ­der­spris’, idræts­for­bun­det Pa­r­a­sport Dan­mark mod­ta­ger ‘Pa­r­a­sport­pri­sen’, mens pri­sen til cy­kel­ryt­te­ren Mads Pe­der­sen gi­ves i ka­te­go­ri­en ‘Idræts­pri­sen’.

Om årets tre pris­mod­ta­ge­re si­ger fonds­di­rek­tø­ren:

”Fon­den har si­den stif­tel­sen i 1949 gi­vet tu­sind­vis af en­li­ge kvin­der med børn en øko­no­misk hånds­ræk­ning. Det sam­me har Mødre­hjæl­pen, som til­li­ge har haft sær­ligt fo­kus på volds­ram­te kvin­der. Den ind­sats vil vi ger­ne ho­no­re­re. KV Fon­den støt­ter i for­vej­en bå­de idræt og han­di­cap­pe­de. Der­for har det væ­ret na­tur­ligt for fon­dens be­sty­rel­se at fin­de et tvær­gå­en­de pro­jekt, der ska­ber sy­ner­gi in­den for de to ind­sats­om­rå­der, og her er val­get fal­det på Pa­r­a­sport Dan­mark og et pro­jekt, der styr­ker idræt­stil­bud­det til børn og un­ge med be­væ­­gel­­ses- og syns­han­di­cap.”

”I for­hold til Idræts­pri­sen har fon­dens be­sty­rel­se væ­ret igen­nem ad­skil­li­ge kan­di­da­ter. Fon­den støt­ter eli­tesport­s­u­dø­ve­re, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket, og dem var der man­ge af i 2019. Men især én har ef­ter be­sty­rel­sens op­fat­tel­se gjort sig sær­lig be­mær­ket: Nem­lig Mads Pe­der­sen, der vandt VM i lan­de­vejs­cyk­ling og sik­re­de Dan­mark det før­ste ver­dens­mester­skab i den di­sci­plin,” si­ger Hen­rik Amand Hol­te­gaard.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.