Annoncespot_img

Lauritzen Fonden indgår samarbejde med Ungdomsbureauet

Lauritzen Fonden og Ungdomsbureauet har indgået et fire-årigt samarbejde for at få endnu flere unge til at tage ordet og bruge deres stemme i samfundet.

"Vi ser en so­ci­al ulig­hed i, hvor­dan og i hvil­ke grad for­skel­li­ge un­ge en­ga­ge­rer sig. Det er til trods for, at vi fo­ku­se­rer på, at alt sam­fund­sen­ga­ge­ment sæt­ter af­tryk,” si­ger vi­ce­di­rek­tør i Ung­doms­bu­reau­et, Ka­tri­ne Dam­gaard. Fo­to fra Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de 2019 (fo­to: Tur­ning Tables).
Om Mang­fol­digt Engagement
  • Sam­ar­bej­de mel­lem Lauritzen Fon­den og Ungdomsbureauet
  • Va­rig­hed: 4 år
  • Støt­tet med: 8.300.000 kr.

Tre pro­jek­ter un­der Mang­fol­digt Engagement

  • En­ga­ge­ments Lab – En ny plat­form: En­ga­ge­ments Lab ind­sam­ler, be­ar­bej­der og de­ler vi­den om un­ges en­ga­ge­ments­for­mer og livsvil­kår. Gen­nem ak­tions­forsk­ning, eks­pe­ri­men­ter og so­ci­al labs skal pro­jek­tet ud­for­ske, hvor­dan un­ge mo­ti­ve­res og en­ga­ge­res for­skel­ligt. En­ga­ge­ments Lab har et sær­ligt fo­kus på Es­b­jerg, Hels­in­gør og Ma­ri­bo. Må­let på sigt er at ska­be en ny plat­form, som kan in­spi­re­re og kva­li­fi­ce­re frem­ti­di­ge pro­jek­ter med mang­fol­digt en­ga­ge­ment – ik­ke kun i for­e­nings­li­vet, men og­så i ufor­mel­le og sel­vor­ga­ni­se­re­de civilsamfundsaktiviteter.
  • ”De”-bogudgivelser: Un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner ta­ger or­det, når de i sam­ar­bej­de med en skri­ve­mak­ker skal for­fat­te et es­say, som ind­kaps­ler de­res op­le­vel­ser af at le­ve som ung i net­op de­res si­tu­a­tion. Før­ste ud­gi­vel­se får tit­len ”De Gælds­sat­te”, og hand­ler om un­ge med ondt i øko­no­mi­en. Der­næst føl­ger yder­li­ge­re fi­re udgivelser.
  • Rum­lig - Pro­jekt­pul­je un­der Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de: Dan­marks stør­ste de­mo­kra­ti­festi­val for un­ge, Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de, skal væ­re en plat­form for al­le un­ge. Gen­nem pro­jektbør­sen Rum­lig kan en mang­fol­dig grup­pe af un­ge få bå­de spar­ring og mid­ler til at ska­be kre­a­ti­ve pro­jek­ter på folkemødet.

Lauritzen Fon­den ud­de­ler 8,3 mio. over fi­re år til et til nyt sam­ar­bej­de med Ung­doms­bu­reau­et. Pro­jek­tet hed­der Mang­fol­digt En­ga­ge­ment og skal styr­ke de­mo­kra­tisk selv­til­lid blandt un­ge i ud­sat­te positioner.

Det op­ly­ser Ung­doms­bu­reau­et i en pressemeddelelse.

Må­let med Mang­fol­digt En­ga­ge­ment er at mod­ar­bej­de den sti­gen­de so­ci­a­le ulig­hed i un­ge­en­ga­ge­ment- og or­ga­ni­se­ring. Sær­ligt vil Ung­doms­bu­reau­et ger­ne bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan ci­vil­sam­fun­det bedst kan un­der­støt­te en bred pal­let­te af en­ga­ge­ments­for­mer, her­un­der og­så ufor­mel­le og sel­vor­ga­ni­se­re­de aktiviteter.

”Vi ser en so­ci­al ulig­hed i, hvor­dan og i hvil­ke grad for­skel­li­ge un­ge en­ga­ge­rer sig. Det er til trods for, at vi fo­ku­se­rer på, at alt sam­fund­sen­ga­ge­ment sæt­ter af­tryk. Der er selv­føl­ge­lig en mas­se greb, vi dre­jer på for at få fle­re un­ge med, men det er og­så no­get, vi ger­ne vil bli­ve klo­ge­re på og ha­ve kva­li­fi­ce­ret: Hvad der vir­ker – og for hvem,” ud­ta­ler vi­ce­di­rek­tør i Ung­doms­bu­reau­et, Ka­tri­ne Damgaard.

I Lauritzen Fon­den er man op­ta­get af at ska­be me­re vi­den om ud­sat­te un­ges livsvil­kår og engagement.

”Uan­set hvil­ken so­ci­al, øko­no­misk el­ler kul­tu­rel bag­grund man kom­mer med, så har man no­get at bi­dra­ge med til fæl­les­ska­bet. Helt lav­prak­tisk kan man si­ge, at un­der­støt­ter man un­ges sam­fund­sen­ga­ge­ment, så styr­ker man de­res mu­lig­hed for at ud­vik­le so­ci­alt net­værk og for at gri­be de chan­cer li­vet ka­ster ens vej. Vi ser frem til at bli­ve klo­ge­re på og de­le vi­den om, hvor­dan ci­vil­sam­fun­det kan bli­ve bed­re til at in­klu­de­re al­le un­ge,” si­ger Ka­mil­la Sø­gaard, chef for kul­tu­r­om­rå­det i Lauritzen Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer