Lauritzen Fonden indgår samarbejde med Ungdomsbureauet

Lauritzen Fon­den og Ung­doms­bu­reau­et har ind­gå­et et fi­re-årigt sam­ar­bej­de for at få end­nu fle­re un­ge til at ta­ge or­det og bru­ge de­res stem­me i sam­fun­det.

"Vi ser en so­ci­al ulig­hed i, hvor­dan og i hvil­ke grad for­skel­li­ge un­ge en­ga­ge­rer sig. Det er til trods for, at vi fo­ku­se­rer på, at alt sam­fund­sen­ga­ge­ment sæt­ter af­tryk,” si­ger vi­ce­di­rek­tør i Ung­doms­bu­reau­et, Ka­tri­ne Dam­gaard. Fo­to fra Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de 2019 (fo­to: Tur­ning Tab­les).
Om Mang­fol­digt En­ga­ge­ment
  • Sam­ar­bej­de mel­lem Lauritzen Fon­den og Ung­doms­bu­reau­et
  • Va­rig­hed: 4 år
  • Støt­tet med: 8.300.000 kr.

Tre pro­jek­ter un­der Mang­fol­digt En­ga­ge­ment

  • En­ga­ge­ments Lab – En ny plat­form: En­ga­ge­ments Lab ind­sam­ler, be­ar­bej­der og de­ler vi­den om un­ges en­ga­ge­ments­for­mer og livsvil­kår. Gen­nem ak­tions­forsk­ning, eks­pe­ri­men­ter og so­ci­al labs skal pro­jek­tet ud­for­ske, hvor­dan un­ge mo­ti­ve­res og en­ga­ge­res for­skel­ligt. En­ga­ge­ments Lab har et sær­ligt fo­kus på Es­b­jerg, Hels­in­gør og Ma­ri­bo. Må­let på sigt er at ska­be en ny plat­form, som kan in­spi­re­re og kva­li­fi­ce­re frem­ti­di­ge pro­jek­ter med mang­fol­digt en­ga­ge­ment – ik­ke kun i for­e­nings­li­vet, men og­så i ufor­mel­le og sel­vor­ga­ni­se­re­de ci­vil­sam­fundsak­ti­vi­te­ter.
  • ”De”-bogudgivelser: Un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner ta­ger or­det, når de i sam­ar­bej­de med en skri­ve­mak­ker skal for­fat­te et es­say, som ind­kaps­ler de­res op­le­vel­ser af at le­ve som ung i net­op de­res si­tu­a­tion. Før­ste ud­gi­vel­se får tit­len ”De Gælds­sat­te”, og hand­ler om un­ge med ondt i øko­no­mi­en. Der­næst føl­ger yder­li­ge­re fi­re ud­gi­vel­ser.
  • Rum­lig - Pro­jekt­pul­je un­der Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de: Dan­marks stør­ste de­mo­kra­ti­festi­val for un­ge, Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de, skal væ­re en plat­form for al­le un­ge. Gen­nem pro­jektbør­sen Rum­lig kan en mang­fol­dig grup­pe af un­ge få bå­de spar­ring og mid­ler til at ska­be kre­a­ti­ve pro­jek­ter på fol­ke­mø­det.

Lauritzen Fon­den ud­de­ler 8,3 mio. over fi­re år til et til nyt sam­ar­bej­de med Ung­doms­bu­reau­et. Pro­jek­tet hed­der Mang­fol­digt En­ga­ge­ment og skal styr­ke de­mo­kra­tisk selv­til­lid blandt un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner.

Det op­ly­ser Ung­doms­bu­reau­et i en pres­se­med­del­el­se.

Må­let med Mang­fol­digt En­ga­ge­ment er at mod­ar­bej­de den sti­gen­de so­ci­a­le ulig­hed i un­­ge­en­­ga­­ge­­ment- og or­ga­ni­se­ring. Sær­ligt vil Ung­doms­bu­reau­et ger­ne bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan ci­vil­sam­fun­det bedst kan un­der­støt­te en bred pal­let­te af en­ga­ge­ments­for­mer, her­un­der og­så ufor­mel­le og sel­vor­ga­ni­se­re­de ak­ti­vi­te­ter.

”Vi ser en so­ci­al ulig­hed i, hvor­dan og i hvil­ke grad for­skel­li­ge un­ge en­ga­ge­rer sig. Det er til trods for, at vi fo­ku­se­rer på, at alt sam­fund­sen­ga­ge­ment sæt­ter af­tryk. Der er selv­føl­ge­lig en mas­se greb, vi dre­jer på for at få fle­re un­ge med, men det er og­så no­get, vi ger­ne vil bli­ve klo­ge­re på og ha­ve kva­li­fi­ce­ret: Hvad der vir­ker – og for hvem,” ud­ta­ler vi­ce­di­rek­tør i Ung­doms­bu­reau­et, Ka­tri­ne Dam­gaard.

I Lauritzen Fon­den er man op­ta­get af at ska­be me­re vi­den om ud­sat­te un­ges livsvil­kår og en­ga­ge­ment.

”Uan­set hvil­ken so­ci­al, øko­no­misk el­ler kul­tu­rel bag­grund man kom­mer med, så har man no­get at bi­dra­ge med til fæl­les­ska­bet. Helt lav­prak­tisk kan man si­ge, at un­der­støt­ter man un­ges sam­fund­sen­ga­ge­ment, så styr­ker man de­res mu­lig­hed for at ud­vik­le so­ci­alt net­værk og for at gri­be de chan­cer li­vet ka­ster ens vej. Vi ser frem til at bli­ve klo­ge­re på og de­le vi­den om, hvor­dan ci­vil­sam­fun­det kan bli­ve bed­re til at in­klu­de­re al­le un­ge,” si­ger Ka­mil­la Sø­gaard, chef for kul­tu­r­om­rå­det i Lauritzen Fon­den.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kræver coronakrisen nye fondsstrategier?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Ef­ter­hån­den som det før­ste chok fra cor­ona­kri­sen har lagt sig, be­gyn­der er­ken­del­ser af kon­se­kven­ser­ne…

Nødråb til danske fonde fra trængte små virksomheder

Trods di­ver­se hjæl­pe­pak­ker er sto­re de­le af er­hvervs­li­vet fort­sat rent øko­no­misk trængt op i en krog som føl­ge af cor­o­na-kri­sen. Der­for har In­du­stri­ens Fond…

Fonde skal alligevel ikke til Allinge i juni

De dan­ske fon­de og hund­red­vis af an­dre ar­ran­gø­rer af de­bat­ter skal al­li­ge­vel ik­ke til Fol­ke­mø­de i Al­lin­ge i uge 24. På et be­sty­rel­ses­mø­de fre­dag…

Velliv Foreningen åbner akutpulje til mental sundhed i ngo’er

Vel­liv For­e­nin­gen åb­ner en aku­t­pul­je på 10 mio. kr. til lo­ka­le ind­sat­ser for men­tal sund­hed i ci­vil­sam­fun­det og i min­dre virk­som­he­der, som har brug…

Dreyers Fond vil støtte corona-projekter

Drey­ers Fond vil støt­te pro­jek­ter med for­bin­del­se til cor­o­navirus bå­de un­der og ef­ter kri­sen, hvis pro­jek­ter­ne er re­la­te­ret til ad­vo­kat­bran­chen, ar­ki­tekt­fa­get el­ler i øv­rigt…

Lundbeckfonden bevilger 20 mio. fra coronapulje til hospitaler og universiteter

Det er kun halvan­den uge si­den, Lund­beck­fon­den øre­mær­ke­de 30 mio. kr. til forsk­nings­pro­jek­ter må­l­ret­tet covid19-pan­de­mi­en. Fle­re er for­sker­nes an­søg­nin­ger er nu be­hand­let og de…

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Coronakrise

Kræver coronakrisen nye fondsstrategier?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Ef­ter­hån­den som det før­ste chok fra cor­ona­kri­sen har lagt sig, be­gyn­der er­ken­del­ser af kon­se­kven­ser­ne…

Nødråb til danske fonde fra trængte små virksomheder

Trods di­ver­se hjæl­pe­pak­ker er sto­re de­le af er­hvervs­li­vet fort­sat rent øko­no­misk trængt op i en krog som føl­ge af cor­o­na-kri­sen. Der­for har In­du­stri­ens Fond…

Fonde skal alligevel ikke til Allinge i juni

De dan­ske fon­de og hund­red­vis af an­dre ar­ran­gø­rer af de­bat­ter skal al­li­ge­vel ik­ke til Fol­ke­mø­de i Al­lin­ge i uge 24. På et be­sty­rel­ses­mø­de fre­dag…

Velliv Foreningen åbner akutpulje til mental sundhed i ngo’er

Vel­liv For­e­nin­gen åb­ner en aku­t­pul­je på 10 mio. kr. til lo­ka­le ind­sat­ser for men­tal sund­hed i ci­vil­sam­fun­det og i min­dre virk­som­he­der, som har brug…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.