Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

Le­go Fon­den og Le­go Kon­cer­nen igang­sæt­ter to ini­ti­a­ti­ver, der skal hjæl­pe børn i flygt­nin­ge­lej­re og børn ramt af iso­la­tion og ka­ran­tæ­ne un­der coronakrisen. 

Education Cannot Wait (foto: UNICEF/UN0339412/Frank Dejongh)
Le­go Fon­den igang­sæt­ter to ini­ti­a­ti­ver, der skal hjæl­pe al­le børn – fra de mest sår­ba­re, der le­ver i flygt­nin­ge­lej­re og i lan­de på­vir­ket af krig, til de børn, der be­fin­der sig i en si­tu­a­tion, hvor de er ramt af ka­ran­tæ­ne og iso­la­tion (fo­to: UNICEF/UN0339412/Frank Dejongh).

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go Fon­den og Le­go Kon­cer­nen gå­et sam­men om at støt­te op om børns al­ler­vig­tig­ste behov.”

Så­dan ind­le­des et fæl­les åbent brev fra de to ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tø­rer Jo­hn Goodwin, Le­go Fon­den og Ni­els B. Chri­sti­an­sen, Le­go Koncernen.

Det før­ste ini­ti­a­tiv er en do­na­tion på 330 mio. kr. fra Le­go Fon­den, som skal hjæl­pe børn i nød og gi­ve ad­gang til læ­ring gen­nem leg. Pen­ge­ne for­de­les på tre grup­per af fon­dens sam­ar­bejds­part­ne­re, som ar­bej­der med ka­ta­stro­fer og lang­va­ri­ge kri­ser i udlandet.

”Vi kan ik­ke la­de covid-19 slå en hel ge­ne­ra­tion af børn til­ba­ge. Forsk­ning vi­ser, at læ­ring gen­nem leg er af­gø­ren­de for børns psy­ko­lo­gi­ske, fø­lel­ses­mæs­si­ge og kog­ni­ti­ve hel­bred og ud­vik­ling, og at le­gen og­så gør dem mod­stands­dyg­ti­ge over­for mod­gang og sæt­ter dem i stand til at byg­ge de­res frem­tid. Vi må støt­te al­le børn, og­så de mest ud­sat­te, og gi­ve dem ad­gang til un­der­vis­ning, så de fort­sat kan ud­vik­le de fær­dig­he­der, som er så af­gø­ren­de for, at de kan tri­ves i den­ne om­skif­te­li­ge ver­den. Vi er be­æ­re­de over at sam­ar­bej­de med Educa­tion Can­not Wait og vo­res an­dre part­ne­re, som ar­bej­der ek­stremt hårdt un­der van­ske­li­ge for­hold på at gi­ve un­der­vis­ning, håb og en frem­tid til de mest ud­sat­te børn,” si­ger adm. di­rek­tør i Le­go Fon­den, Jo­hn Goodwin i en pressemeddelelse.

Det an­det ini­ti­a­tiv har fo­kus på det sto­re an­tal børn ver­den over som i øje­blik­ket ik­ke er i sko­le som føl­ge sundhedskrisen.

”Der­for har vi valgt at sam­le vo­res de­sig­ne­re, STEM-eks­­per­ter (Sci­en­ce, Te­ch­no­lo­gy, En­gi­ne­e­ring og Math), kre­a­ti­ve folk og eks­per­ter i leg. Vi har dyk­ket ned i ar­ki­ver­ne og fun­det på nye, sjove ide­er og in­spira­tion til læ­ring gen­nem leg for børn og for­æl­dre. Det er vo­res håb, at vi kan fjer­ne no­get af den stress og be­last­ning, fa­mi­li­er gen­nem­le­ver, mens de prø­ver at hol­de de­res børn be­skæf­ti­ge­de og en­ga­ge­re­de,” skri­ver Le­­go-di­rek­tø­rer­­ne i det åb­ne brev.

Le­­go-fa­­mi­li­en sam­ler ide­er­ne på hjem­mesi­den le​go​.com/​l​e​t​s​b​u​i​l​d​t​o​g​e​t​her og på de­res so­ci­a­le ka­na­ler, hvor børn og voks­ne kan få sjove ide­er til ting, man kan byg­ge og få dag­li­ge ud­for­drin­ger fra Le­gos designere.

“Børn be­fin­der sig i en svær si­tu­a­tion, når de er væk fra klas­se­væ­rel­ser­ne og de­res nor­ma­le læ­rings­mil­jø. Vi vil ger­ne hjæl­pe for­æl­dre og fa­mi­li­er med at gø­re de­res bed­ste i den si­tu­a­tion. Vi ved, at børn læ­rer gen­nem le­gen og ud­vik­ler helt es­sen­ti­el­le fær­dig­he­der, som sam­ar­bej­de, kom­mu­ni­ka­tion og pro­blem­løs­ning. Vi vil bli­ve ved med at støt­te, ud­vik­le og in­spi­re­re børn gen­nem den­ne svæ­re tid,” si­ger adm. di­rek­tør i Le­go Kon­cer­nen, Ni­els B. Christiansen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…