Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

På grund af corona er Trygfondens besøgshunde mange steder smækket ude af de ældrehjem, hvor de tager på besøg for at glæde ensomme ældre. I Nordjylland er ordningen i praksis gået helt i stå, efter regeringen lukkede landsdelen ned på grund af coronasmitte i mink. Det rammer de ældre hårdt, siger Trygfonden, som samtidig forsøger at tænke kreativt.

Besøgshunde (foto: Trygfonden)
Be­søgs­hund­e­ne og de­res eje­re er højt spe­ci­a­li­se­re­de fri­vil­li­ge, der be­sø­ger blandt an­det ple­je­cen­tre for at ska­be glæ­de i hver­da­gen hos æl­dre og en­som­me men­ne­sker (fo­to: Trygfonden).

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen.

Re­ge­rin­gen be­slut­ning om at luk­ke syv nord­jy­ske kom­mu­ner ef­ter smit­te i mink har nem­lig be­ty­det, at Tryg­fon­dens be­søgs­hunde er ble­vet smæk­ket grun­digt ude fra ple­je­cen­tre og æl­dre­hjem i top­pen af Danmark.

Be­søgs­hund­e­ne og de­res eje­re er højt spe­ci­a­li­se­re­de fri­vil­li­ge, der be­sø­ger blandt an­det ple­je­cen­tre for at ska­be glæ­de i hver­da­gen hos æl­dre og en­som­me mennesker.

Før cor­o­na­en ram­te lan­det i for­å­ret be­søg­te 700 be­søgs­hunde el­lers hver uge be­bo­e­re på æl­dre­hjem sam­men med de­res eje­re i re­gi af Trygfonden.

Men da lan­det luk­ke­de i marts, gik det og­så ud over hund­e­be­sø­ge­ne, som Tryg­fon­den valg­te helt at indstil­le i en periode.

Ef­ter utå­l­mo­digt at ha­ve ven­tet henover som­me­ren fik be­søgs­hund­e­ne imid­ler­tid igen mu­lig­hed for at ta­ge på be­søg i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber, hvor fon­den genåb­ne­de ord­nin­gen – med mas­ser af hånd­sprit og vær­ne­mid­ler, selvfølgelig.

Men på grund af sti­gen­de smit­te­tal og de stram­me re­strik­tio­ner i lands­de­len er sep­tem­bers frem­gang i be­sø­ge­ne i Nord­jyl­land nu ble­vet til en brat opbremsning.

Bor­ger­ne i lands­de­len “op­for­dres kraf­tigt til ik­ke at kryd­se kom­mu­ne­græn­ser,” og “al­le an­dre op­for­dres kraf­tigt til ik­ke at be­sø­ge de nævn­te kom­mu­ner,” har myn­dig­he­der­ne blandt an­det meldt ud, selv­om re­strik­tio­nen net­op igen er ble­vet løs­net en smule.

Og det er gå­et hårdt ud over hund­e­be­sø­ge­ne, for­tæl­ler Trygfonden.

“In­gen har ak­tivt og fra cen­tralt hold be­stemt, at ord­nin­gen skal luk­kes ned. Men i re­a­li­te­ten er ord­nin­gen jo luk­ket i Nord­jyl­land i øje­blik­ket,” si­ger Ga­li­na Ples­ner, som er pro­jek­t­chef for be­søgs­hund­e­ord­nin­gen hos Trygfonden.

Spreder sig nedad

Selv­om Ga­li­na Ples­ner ved, at ned­luk­nin­gen gør ondt på bå­de de en­som­me æl­dre, ple­je­per­so­na­let og be­søgs­hund­e­teams, så prø­ver hun sam­ti­dig at fo­ku­se­re på det po­si­ti­ve i, at cor­o­na­ti­den kan væ­re med til at gi­ve os al­le go­de idéer, når det kom­mer til at op­fyl­de so­ci­a­le behov.

“Pe­ri­o­den har på al­le må­der in­vi­te­ret til at væ­re kre­a­tiv, når det kom­mer til at ska­be kon­takt på nye må­der. Det vil vi ger­ne væ­re med til at un­der­støt­te,” si­ger Ga­li­na Plesner.

Det ef­ter­la­der nem­lig i den grad et so­ci­alt tom­rum, når be­søgs­hund­e­ne og de­res eje­re på grund af re­strik­tio­ner bli­ver bedt om at hol­de af­stand til de ældre.

Det for­tæl­ler San­ne Søn­der­gaard, der sam­men med sin hund El­vis ud­gør et af Tryg­fon­dens besøgshundeteams.

Selv­om den en­kel­te le­der på ple­je­hjem­me­ne be­stem­mer, om de vil ha­ve be­søg, så er det i prak­sis kom­mu­nen, der ud­stik­ker retningslinjerne.

Ga­li­na Ples­ner – pro­jek­t­chef for be­søgs­hund­e­ord­nin­gen, Trygfonden

Der­for var hun og­så glad, da det i sep­tem­ber blev mu­ligt igen at ta­ge på be­søg hos de æl­dre – selv­om det skul­le fo­re­gå med mas­ser af hånd­sprit og i telte.

“Da vi fik mu­lig­hed for igen at ta­ge ud på be­søg i sep­tem­ber, så fun­ge­re­de det egent­lig ret godt og trygt, selv­om det fo­re­gik med vær­ne­mid­ler og mund­bind på,” si­ger hun.

Men på grund af stram­nin­ger i re­strik­tio­ner­ne er be­sø­ge­ne nu luk­ket ned igen.

For når myn­dig­he­der­ne på det kraf­tig­ste op­for­drer bor­ge­re i Nord­jyl­land til at be­græn­se de­res so­ci­a­le kon­takt, så ser de en­kel­te ple­je­hjem­s­le­de­re nem­lig of­te in­gen an­den ud­vej end at af­ly­se hund­e­be­sø­ge­ne, selv­om fon­den gør alt, hvad den kan for at ska­be tryg­ge ram­mer, vur­de­rer Ga­li­na Plesner.

“Vo­res til­ba­ge­mel­din­ger fra Face­book og på e-mail er, at be­sø­ge­ne i Nord­jyl­land er luk­ket ned. Og det hand­ler i Nord­jyl­land me­get om mel­din­ger­ne fra de en­kel­te kom­mu­ner, som spre­der sig nedad i sy­ste­met. Selv­om den en­kel­te le­der på ple­je­hjem­me­ne be­stem­mer, om de vil ha­ve be­søg, så er det i prak­sis kom­mu­nen, der ud­stik­ker ret­nings­linjer­ne,” si­ger hun.

Savnet

Li­ge nu hå­ber San­ne Søn­der­gaard, at re­strik­tio­ner­ne for­hå­bent­lig snart løs­nes igen, så hun og El­vis igen kan kom­me på besøg.

Hun har det fint med, at be­sø­ge­ne fort­sat skal fo­re­gå ef­ter de nye ret­nings­linjer for cor­o­na­sik­re be­søg, som var for­ud­sæt­nin­gen for, at Tryg­fon­den åb­ne­de for be­søg­stje­ne­sten i september.

“Man nå­e­de jo li­ge at hå­be, at man kun­ne gå rig­tig i gang igen. Det blev der så sat en stop­per for. Men det fun­ge­re­de egent­lig godt på trods af vær­ne­mid­ler – det føl­tes trygt,” si­ger San­ne Søndergaard.

Og hun er ik­ke den ene­ste, der glæ­der sig.

“For jeg kan da helt sik­kert mær­ke, at vi har væ­ret sav­net i den tid, vi har væ­ret væk. Vi har jo få­et op­byg­get et bånd til man­ge af de æl­dre, for­di vi er kom­met sam­me sted igen­nem fle­re år. Hel­dig­vis fik vi hur­tigt op­byg­get kon­tak­ten igen, da det blev mu­ligt at ta­ge be­søg igen i sep­tem­ber, før det luk­ke­de ned igen,” for­tæl­ler San­ne Søn­der­gaard og fortsætter:

“Der er in­gen tvivl om, at der er ik­ke sket ret me­get ude i æl­dre­hjem­me­ne i de her må­ne­der. Der­for kun­ne jeg og­så se i øj­ne­ne på de æl­dre, hvor­dan de ba­re ly­ste op, da de så El­vis igen. De her be­søg gør en kæm­pe for­skel i den al­min­de­lig hver­dag for de æl­dre,” si­ger San­ne Søndergaard.

Selv­om de fle­ste æl­dre­hjem har luk­ket for be­søg, så for­sø­ger San­ne Søn­der­gaard al­li­ge­vel at be­va­re for­bin­del­se til de æl­dre ved at tæn­ke kreativt.

For ny­lig var hun i Kø­ben­havn med El­vis for blandt an­det at be­sø­ge Tryg­fon­den. Nu er hun ved at skri­ve en ar­ti­kel om tu­ren til de æl­dre, så de kan føl­ge med i, hvad hun og El­vis laver.

“Jeg hå­ber, at vi kan be­va­re kon­tak­ten på en el­ler an­den vis. Det vil­le væ­re rart ik­ke at skul­le star­te helt for­fra igen. Og El­vis og jeg er i hvert fald klar til at gå i gang igen. Jeg hå­ber, det bli­ver snart,” si­ger San­ne Søndergaard.

Politisk beslutning

Hos Tryg­fon­den ved man, at de hår­de ned­luk­nin­ger ram­mer man­ge en­som­me æl­dre hårdt.

Der­for for­sø­ger den filan­tro­pi­ske for­e­ning og­så at de­le al­le go­de idéer, der kan bi­dra­ge til at be­va­re den so­ci­a­le kon­takt, der for man­ge en­som­me æl­dre er livsvigtig.

“Det her går hårdt ud over de en­som­me. Men vi vil ger­ne hjæl­pe med at væ­re in­nova­ti­ve om­kring, hvor­dan vi er sam­men un­der nog­le nye vil­kår. Og det kan vi og vo­res fri­vil­li­ge godt bi­dra­ge med, så læn­ge vi over­hol­der ret­nings­linjer fra myn­dig­he­der­ne og re­ge­rin­gen,” si­ger Ga­li­na Ples­ner og uddyber:

“Ef­ter ned­luk­nin­gen i marts gik vo­res teams f.eks. tu­re for­bi vin­du­er­ne på ple­je­cen­tre­ne ved de æl­dre, og de send­te vi­deo­er og po­st­kort, og hvad de el­lers kun­ne fin­de på for at væ­re kre­a­ti­ve i en svær si­tu­a­tion. For man­ge be­bo­e­re er be­søgs­hund­e­ne jo en vig­tig kon­takt til om­ver­de­nen,” si­ger Ga­li­na Plesner.

Selv­om ned­luk­nin­ger­ne ram­mer de æl­dre og en­som­me hårdt, så støt­ter Tryg­fon­den helt op om det, som re­ge­rin­gen be­slut­ter, un­der­stre­ger Ga­li­na Plesner.

“Om der skal luk­kes ned i nog­le om­rå­der el­ler ej er jo en po­li­tisk be­slut­ning. Vi har in­gen me­ning om, hvor­vidt det er rig­tigt el­ler for­kert. Men det er vig­tigt at hu­ske i he­le si­tu­a­tio­nen, at det her går ik­ke væk i mor­gen, ba­re for­di smit­te­tal­le­ne even­tu­elt fal­der. Så vi har indstil­let os på, at vi skal væ­re kre­a­ti­ve, for vo­res be­søg bli­ver an­der­le­des i frem­ti­den,” si­ger Ga­li­na Plesner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer