Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

På grund af cor­o­na er Tryg­fon­dens be­søgs­hunde man­ge ste­der smæk­ket ude af de æl­dre­hjem, hvor de ta­ger på be­søg for at glæ­de en­som­me æl­dre. I Nord­jyl­land er ord­nin­gen i prak­sis gå­et helt i stå, ef­ter re­ge­rin­gen luk­ke­de lands­de­len ned på grund af cor­o­nas­mit­te i mink. Det ram­mer de æl­dre hårdt, si­ger Tryg­fon­den, som sam­ti­dig for­sø­ger at tæn­ke kre­a­tivt.

Besøgshunde (foto: Trygfonden)
Be­søgs­hund­e­ne og de­res eje­re er højt spe­ci­a­li­se­re­de fri­vil­li­ge, der be­sø­ger blandt an­det ple­je­cen­tre for at ska­be glæ­de i hver­da­gen hos æl­dre og en­som­me men­ne­sker (fo­to: Tryg­fon­den).

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen.

Re­ge­rin­gen be­slut­ning om at luk­ke syv nord­jy­ske kom­mu­ner ef­ter smit­te i mink har nem­lig be­ty­det, at Tryg­fon­dens be­søgs­hunde er ble­vet smæk­ket grun­digt ude fra ple­je­cen­tre og æl­dre­hjem i top­pen af Dan­mark.

Be­søgs­hund­e­ne og de­res eje­re er højt spe­ci­a­li­se­re­de fri­vil­li­ge, der be­sø­ger blandt an­det ple­je­cen­tre for at ska­be glæ­de i hver­da­gen hos æl­dre og en­som­me men­ne­sker.

Før cor­o­na­en ram­te lan­det i for­å­ret be­søg­te 700 be­søgs­hunde el­lers hver uge be­bo­e­re på æl­dre­hjem sam­men med de­res eje­re i re­gi af Tryg­fon­den.

Men da lan­det luk­ke­de i marts, gik det og­så ud over hund­e­be­sø­ge­ne, som Tryg­fon­den valg­te helt at indstil­le i en pe­ri­o­de.

Ef­ter utå­l­mo­digt at ha­ve ven­tet henover som­me­ren fik be­søgs­hund­e­ne imid­ler­tid igen mu­lig­hed for at ta­ge på be­søg i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber, hvor fon­den genåb­ne­de ord­nin­gen – med mas­ser af hånd­sprit og vær­ne­mid­ler, selv­føl­ge­lig.

Men på grund af sti­gen­de smit­te­tal og de stram­me re­strik­tio­ner i lands­de­len er sep­tem­bers frem­gang i be­sø­ge­ne i Nord­jyl­land nu ble­vet til en brat op­brems­ning.

Bor­ger­ne i lands­de­len “op­for­dres kraf­tigt til ik­ke at kryd­se kom­mu­ne­græn­ser,” og “al­le an­dre op­for­dres kraf­tigt til ik­ke at be­sø­ge de nævn­te kom­mu­ner,” har myn­dig­he­der­ne blandt an­det meldt ud, selv­om re­strik­tio­nen net­op igen er ble­vet løs­net en smu­le.

Og det er gå­et hårdt ud over hund­e­be­sø­ge­ne, for­tæl­ler Tryg­fon­den.

“In­gen har ak­tivt og fra cen­tralt hold be­stemt, at ord­nin­gen skal luk­kes ned. Men i re­a­li­te­ten er ord­nin­gen jo luk­ket i Nord­jyl­land i øje­blik­ket,” si­ger Ga­li­na Ples­ner, som er pro­jek­t­chef for be­søgs­hund­e­ord­nin­gen hos Tryg­fon­den.

Spreder sig nedad

Selv­om Ga­li­na Ples­ner ved, at ned­luk­nin­gen gør ondt på bå­de de en­som­me æl­dre, ple­je­per­so­na­let og be­søgs­hund­e­teams, så prø­ver hun sam­ti­dig at fo­ku­se­re på det po­si­ti­ve i, at cor­o­na­ti­den kan væ­re med til at gi­ve os al­le go­de idéer, når det kom­mer til at op­fyl­de so­ci­a­le be­hov.

“Pe­ri­o­den har på al­le må­der in­vi­te­ret til at væ­re kre­a­tiv, når det kom­mer til at ska­be kon­takt på nye må­der. Det vil vi ger­ne væ­re med til at un­der­støt­te,” si­ger Ga­li­na Ples­ner.

Det ef­ter­la­der nem­lig i den grad et so­ci­alt tom­rum, når be­søgs­hund­e­ne og de­res eje­re på grund af re­strik­tio­ner bli­ver bedt om at hol­de af­stand til de æl­dre.

Det for­tæl­ler San­ne Søn­der­gaard, der sam­men med sin hund El­vis ud­gør et af Tryg­fon­dens be­søgs­hund­e­teams.

Selv­om den en­kel­te le­der på ple­je­hjem­me­ne be­stem­mer, om de vil ha­ve be­søg, så er det i prak­sis kom­mu­nen, der ud­stik­ker ret­nings­linjer­ne.

Ga­li­na Ples­ner – pro­jek­t­chef for be­søgs­hund­e­ord­nin­gen, Tryg­fon­den

Der­for var hun og­så glad, da det i sep­tem­ber blev mu­ligt igen at ta­ge på be­søg hos de æl­dre – selv­om det skul­le fo­re­gå med mas­ser af hånd­sprit og i tel­te.

“Da vi fik mu­lig­hed for igen at ta­ge ud på be­søg i sep­tem­ber, så fun­ge­re­de det egent­lig ret godt og trygt, selv­om det fo­re­gik med vær­ne­mid­ler og mund­bind på,” si­ger hun.

Men på grund af stram­nin­ger i re­strik­tio­ner­ne er be­sø­ge­ne nu luk­ket ned igen.

For når myn­dig­he­der­ne på det kraf­tig­ste op­for­drer bor­ge­re i Nord­jyl­land til at be­græn­se de­res so­ci­a­le kon­takt, så ser de en­kel­te ple­je­hjem­s­le­de­re nem­lig of­te in­gen an­den ud­vej end at af­ly­se hund­e­be­sø­ge­ne, selv­om fon­den gør alt, hvad den kan for at ska­be tryg­ge ram­mer, vur­de­rer Ga­li­na Ples­ner.

“Vo­res til­ba­ge­mel­din­ger fra Face­book og på e-mail er, at be­sø­ge­ne i Nord­jyl­land er luk­ket ned. Og det hand­ler i Nord­jyl­land me­get om mel­din­ger­ne fra de en­kel­te kom­mu­ner, som spre­der sig nedad i sy­ste­met. Selv­om den en­kel­te le­der på ple­je­hjem­me­ne be­stem­mer, om de vil ha­ve be­søg, så er det i prak­sis kom­mu­nen, der ud­stik­ker ret­nings­linjer­ne,” si­ger hun.

Savnet

Li­ge nu hå­ber San­ne Søn­der­gaard, at re­strik­tio­ner­ne for­hå­bent­lig snart løs­nes igen, så hun og El­vis igen kan kom­me på be­søg.

Hun har det fint med, at be­sø­ge­ne fort­sat skal fo­re­gå ef­ter de nye ret­nings­linjer for cor­o­na­sik­re be­søg, som var for­ud­sæt­nin­gen for, at Tryg­fon­den åb­ne­de for be­søg­stje­ne­sten i sep­tem­ber.

“Man nå­e­de jo li­ge at hå­be, at man kun­ne gå rig­tig i gang igen. Det blev der så sat en stop­per for. Men det fun­ge­re­de egent­lig godt på trods af vær­ne­mid­ler – det føl­tes trygt,” si­ger San­ne Søn­der­gaard.

Og hun er ik­ke den ene­ste, der glæ­der sig.

“For jeg kan da helt sik­kert mær­ke, at vi har væ­ret sav­net i den tid, vi har væ­ret væk. Vi har jo få­et op­byg­get et bånd til man­ge af de æl­dre, for­di vi er kom­met sam­me sted igen­nem fle­re år. Hel­dig­vis fik vi hur­tigt op­byg­get kon­tak­ten igen, da det blev mu­ligt at ta­ge be­søg igen i sep­tem­ber, før det luk­ke­de ned igen,” for­tæl­ler San­ne Søn­der­gaard og fort­sæt­ter:

“Der er in­gen tvivl om, at der er ik­ke sket ret me­get ude i æl­dre­hjem­me­ne i de her må­ne­der. Der­for kun­ne jeg og­så se i øj­ne­ne på de æl­dre, hvor­dan de ba­re ly­ste op, da de så El­vis igen. De her be­søg gør en kæm­pe for­skel i den al­min­de­lig hver­dag for de æl­dre,” si­ger San­ne Søn­der­gaard.

Selv­om de fle­ste æl­dre­hjem har luk­ket for be­søg, så for­sø­ger San­ne Søn­der­gaard al­li­ge­vel at be­va­re for­bin­del­se til de æl­dre ved at tæn­ke kre­a­tivt.

For ny­lig var hun i Kø­ben­havn med El­vis for blandt an­det at be­sø­ge Tryg­fon­den. Nu er hun ved at skri­ve en ar­ti­kel om tu­ren til de æl­dre, så de kan føl­ge med i, hvad hun og El­vis la­ver.

“Jeg hå­ber, at vi kan be­va­re kon­tak­ten på en el­ler an­den vis. Det vil­le væ­re rart ik­ke at skul­le star­te helt for­fra igen. Og El­vis og jeg er i hvert fald klar til at gå i gang igen. Jeg hå­ber, det bli­ver snart,” si­ger San­ne Søn­der­gaard.

Politisk beslutning

Hos Tryg­fon­den ved man, at de hår­de ned­luk­nin­ger ram­mer man­ge en­som­me æl­dre hårdt.

Der­for for­sø­ger den filan­tro­pi­ske for­e­ning og­så at de­le al­le go­de idéer, der kan bi­dra­ge til at be­va­re den so­ci­a­le kon­takt, der for man­ge en­som­me æl­dre er livsvig­tig.

“Det her går hårdt ud over de en­som­me. Men vi vil ger­ne hjæl­pe med at væ­re in­nova­ti­ve om­kring, hvor­dan vi er sam­men un­der nog­le nye vil­kår. Og det kan vi og vo­res fri­vil­li­ge godt bi­dra­ge med, så læn­ge vi over­hol­der ret­nings­linjer fra myn­dig­he­der­ne og re­ge­rin­gen,” si­ger Ga­li­na Ples­ner og ud­dy­ber:

“Ef­ter ned­luk­nin­gen i marts gik vo­res teams f.eks. tu­re for­bi vin­du­er­ne på ple­je­cen­tre­ne ved de æl­dre, og de send­te vi­deo­er og po­st­kort, og hvad de el­lers kun­ne fin­de på for at væ­re kre­a­ti­ve i en svær si­tu­a­tion. For man­ge be­bo­e­re er be­søgs­hund­e­ne jo en vig­tig kon­takt til om­ver­de­nen,” si­ger Ga­li­na Ples­ner.

Selv­om ned­luk­nin­ger­ne ram­mer de æl­dre og en­som­me hårdt, så støt­ter Tryg­fon­den helt op om det, som re­ge­rin­gen be­slut­ter, un­der­stre­ger Ga­li­na Ples­ner.

“Om der skal luk­kes ned i nog­le om­rå­der el­ler ej er jo en po­li­tisk be­slut­ning. Vi har in­gen me­ning om, hvor­vidt det er rig­tigt el­ler for­kert. Men det er vig­tigt at hu­ske i he­le si­tu­a­tio­nen, at det her går ik­ke væk i mor­gen, ba­re for­di smit­te­tal­le­ne even­tu­elt fal­der. Så vi har indstil­let os på, at vi skal væ­re kre­a­ti­ve, for vo­res be­søg bli­ver an­der­le­des i frem­ti­den,” si­ger Ga­li­na Ples­ner.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…