Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

På grund af cor­o­na er Tryg­fon­dens be­søgs­hunde man­ge ste­der smæk­ket ude af de æl­dre­hjem, hvor de ta­ger på be­søg for at glæ­de en­som­me æl­dre. I Nord­jyl­land er ord­nin­gen i prak­sis gå­et helt i stå, ef­ter re­ge­rin­gen luk­ke­de lands­de­len ned på grund af cor­o­nas­mit­te i mink. Det ram­mer de æl­dre hårdt, si­ger Tryg­fon­den, som sam­ti­dig for­sø­ger at tæn­ke kreativt.

Besøgshunde (foto: Trygfonden)
Be­søgs­hund­e­ne og de­res eje­re er højt spe­ci­a­li­se­re­de fri­vil­li­ge, der be­sø­ger blandt an­det ple­je­cen­tre for at ska­be glæ­de i hver­da­gen hos æl­dre og en­som­me men­ne­sker (fo­to: Trygfonden).

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen.

Re­ge­rin­gen be­slut­ning om at luk­ke syv nord­jy­ske kom­mu­ner ef­ter smit­te i mink har nem­lig be­ty­det, at Tryg­fon­dens be­søgs­hunde er ble­vet smæk­ket grun­digt ude fra ple­je­cen­tre og æl­dre­hjem i top­pen af Danmark.

Be­søgs­hund­e­ne og de­res eje­re er højt spe­ci­a­li­se­re­de fri­vil­li­ge, der be­sø­ger blandt an­det ple­je­cen­tre for at ska­be glæ­de i hver­da­gen hos æl­dre og en­som­me mennesker.

Før cor­o­na­en ram­te lan­det i for­å­ret be­søg­te 700 be­søgs­hunde el­lers hver uge be­bo­e­re på æl­dre­hjem sam­men med de­res eje­re i re­gi af Trygfonden.

Men da lan­det luk­ke­de i marts, gik det og­så ud over hund­e­be­sø­ge­ne, som Tryg­fon­den valg­te helt at indstil­le i en periode.

Ef­ter utå­l­mo­digt at ha­ve ven­tet henover som­me­ren fik be­søgs­hund­e­ne imid­ler­tid igen mu­lig­hed for at ta­ge på be­søg i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber, hvor fon­den genåb­ne­de ord­nin­gen – med mas­ser af hånd­sprit og vær­ne­mid­ler, selvfølgelig.

Men på grund af sti­gen­de smit­te­tal og de stram­me re­strik­tio­ner i lands­de­len er sep­tem­bers frem­gang i be­sø­ge­ne i Nord­jyl­land nu ble­vet til en brat opbremsning.

Bor­ger­ne i lands­de­len “op­for­dres kraf­tigt til ik­ke at kryd­se kom­mu­ne­græn­ser,” og “al­le an­dre op­for­dres kraf­tigt til ik­ke at be­sø­ge de nævn­te kom­mu­ner,” har myn­dig­he­der­ne blandt an­det meldt ud, selv­om re­strik­tio­nen net­op igen er ble­vet løs­net en smule.

Og det er gå­et hårdt ud over hund­e­be­sø­ge­ne, for­tæl­ler Trygfonden.

“In­gen har ak­tivt og fra cen­tralt hold be­stemt, at ord­nin­gen skal luk­kes ned. Men i re­a­li­te­ten er ord­nin­gen jo luk­ket i Nord­jyl­land i øje­blik­ket,” si­ger Ga­li­na Ples­ner, som er pro­jek­t­chef for be­søgs­hund­e­ord­nin­gen hos Trygfonden.

Spreder sig nedad

Selv­om Ga­li­na Ples­ner ved, at ned­luk­nin­gen gør ondt på bå­de de en­som­me æl­dre, ple­je­per­so­na­let og be­søgs­hund­e­teams, så prø­ver hun sam­ti­dig at fo­ku­se­re på det po­si­ti­ve i, at cor­o­na­ti­den kan væ­re med til at gi­ve os al­le go­de idéer, når det kom­mer til at op­fyl­de so­ci­a­le behov.

“Pe­ri­o­den har på al­le må­der in­vi­te­ret til at væ­re kre­a­tiv, når det kom­mer til at ska­be kon­takt på nye må­der. Det vil vi ger­ne væ­re med til at un­der­støt­te,” si­ger Ga­li­na Plesner.

Det ef­ter­la­der nem­lig i den grad et so­ci­alt tom­rum, når be­søgs­hund­e­ne og de­res eje­re på grund af re­strik­tio­ner bli­ver bedt om at hol­de af­stand til de ældre.

Det for­tæl­ler San­ne Søn­der­gaard, der sam­men med sin hund El­vis ud­gør et af Tryg­fon­dens besøgshundeteams.

Selv­om den en­kel­te le­der på ple­je­hjem­me­ne be­stem­mer, om de vil ha­ve be­søg, så er det i prak­sis kom­mu­nen, der ud­stik­ker retningslinjerne.

Ga­li­na Ples­ner – pro­jek­t­chef for be­søgs­hund­e­ord­nin­gen, Trygfonden

Der­for var hun og­så glad, da det i sep­tem­ber blev mu­ligt igen at ta­ge på be­søg hos de æl­dre – selv­om det skul­le fo­re­gå med mas­ser af hånd­sprit og i telte.

“Da vi fik mu­lig­hed for igen at ta­ge ud på be­søg i sep­tem­ber, så fun­ge­re­de det egent­lig ret godt og trygt, selv­om det fo­re­gik med vær­ne­mid­ler og mund­bind på,” si­ger hun.

Men på grund af stram­nin­ger i re­strik­tio­ner­ne er be­sø­ge­ne nu luk­ket ned igen.

For når myn­dig­he­der­ne på det kraf­tig­ste op­for­drer bor­ge­re i Nord­jyl­land til at be­græn­se de­res so­ci­a­le kon­takt, så ser de en­kel­te ple­je­hjem­s­le­de­re nem­lig of­te in­gen an­den ud­vej end at af­ly­se hund­e­be­sø­ge­ne, selv­om fon­den gør alt, hvad den kan for at ska­be tryg­ge ram­mer, vur­de­rer Ga­li­na Plesner.

“Vo­res til­ba­ge­mel­din­ger fra Face­book og på e-mail er, at be­sø­ge­ne i Nord­jyl­land er luk­ket ned. Og det hand­ler i Nord­jyl­land me­get om mel­din­ger­ne fra de en­kel­te kom­mu­ner, som spre­der sig nedad i sy­ste­met. Selv­om den en­kel­te le­der på ple­je­hjem­me­ne be­stem­mer, om de vil ha­ve be­søg, så er det i prak­sis kom­mu­nen, der ud­stik­ker ret­nings­linjer­ne,” si­ger hun.

Savnet

Li­ge nu hå­ber San­ne Søn­der­gaard, at re­strik­tio­ner­ne for­hå­bent­lig snart løs­nes igen, så hun og El­vis igen kan kom­me på besøg.

Hun har det fint med, at be­sø­ge­ne fort­sat skal fo­re­gå ef­ter de nye ret­nings­linjer for cor­o­na­sik­re be­søg, som var for­ud­sæt­nin­gen for, at Tryg­fon­den åb­ne­de for be­søg­stje­ne­sten i september.

“Man nå­e­de jo li­ge at hå­be, at man kun­ne gå rig­tig i gang igen. Det blev der så sat en stop­per for. Men det fun­ge­re­de egent­lig godt på trods af vær­ne­mid­ler – det føl­tes trygt,” si­ger San­ne Søndergaard.

Og hun er ik­ke den ene­ste, der glæ­der sig.

“For jeg kan da helt sik­kert mær­ke, at vi har væ­ret sav­net i den tid, vi har væ­ret væk. Vi har jo få­et op­byg­get et bånd til man­ge af de æl­dre, for­di vi er kom­met sam­me sted igen­nem fle­re år. Hel­dig­vis fik vi hur­tigt op­byg­get kon­tak­ten igen, da det blev mu­ligt at ta­ge be­søg igen i sep­tem­ber, før det luk­ke­de ned igen,” for­tæl­ler San­ne Søn­der­gaard og fortsætter:

“Der er in­gen tvivl om, at der er ik­ke sket ret me­get ude i æl­dre­hjem­me­ne i de her må­ne­der. Der­for kun­ne jeg og­så se i øj­ne­ne på de æl­dre, hvor­dan de ba­re ly­ste op, da de så El­vis igen. De her be­søg gør en kæm­pe for­skel i den al­min­de­lig hver­dag for de æl­dre,” si­ger San­ne Søndergaard.

Selv­om de fle­ste æl­dre­hjem har luk­ket for be­søg, så for­sø­ger San­ne Søn­der­gaard al­li­ge­vel at be­va­re for­bin­del­se til de æl­dre ved at tæn­ke kreativt.

For ny­lig var hun i Kø­ben­havn med El­vis for blandt an­det at be­sø­ge Tryg­fon­den. Nu er hun ved at skri­ve en ar­ti­kel om tu­ren til de æl­dre, så de kan føl­ge med i, hvad hun og El­vis laver.

“Jeg hå­ber, at vi kan be­va­re kon­tak­ten på en el­ler an­den vis. Det vil­le væ­re rart ik­ke at skul­le star­te helt for­fra igen. Og El­vis og jeg er i hvert fald klar til at gå i gang igen. Jeg hå­ber, det bli­ver snart,” si­ger San­ne Søndergaard.

Politisk beslutning

Hos Tryg­fon­den ved man, at de hår­de ned­luk­nin­ger ram­mer man­ge en­som­me æl­dre hårdt.

Der­for for­sø­ger den filan­tro­pi­ske for­e­ning og­så at de­le al­le go­de idéer, der kan bi­dra­ge til at be­va­re den so­ci­a­le kon­takt, der for man­ge en­som­me æl­dre er livsvigtig.

“Det her går hårdt ud over de en­som­me. Men vi vil ger­ne hjæl­pe med at væ­re in­nova­ti­ve om­kring, hvor­dan vi er sam­men un­der nog­le nye vil­kår. Og det kan vi og vo­res fri­vil­li­ge godt bi­dra­ge med, så læn­ge vi over­hol­der ret­nings­linjer fra myn­dig­he­der­ne og re­ge­rin­gen,” si­ger Ga­li­na Ples­ner og uddyber:

“Ef­ter ned­luk­nin­gen i marts gik vo­res teams f.eks. tu­re for­bi vin­du­er­ne på ple­je­cen­tre­ne ved de æl­dre, og de send­te vi­deo­er og po­st­kort, og hvad de el­lers kun­ne fin­de på for at væ­re kre­a­ti­ve i en svær si­tu­a­tion. For man­ge be­bo­e­re er be­søgs­hund­e­ne jo en vig­tig kon­takt til om­ver­de­nen,” si­ger Ga­li­na Plesner.

Selv­om ned­luk­nin­ger­ne ram­mer de æl­dre og en­som­me hårdt, så støt­ter Tryg­fon­den helt op om det, som re­ge­rin­gen be­slut­ter, un­der­stre­ger Ga­li­na Plesner.

“Om der skal luk­kes ned i nog­le om­rå­der el­ler ej er jo en po­li­tisk be­slut­ning. Vi har in­gen me­ning om, hvor­vidt det er rig­tigt el­ler for­kert. Men det er vig­tigt at hu­ske i he­le si­tu­a­tio­nen, at det her går ik­ke væk i mor­gen, ba­re for­di smit­te­tal­le­ne even­tu­elt fal­der. Så vi har indstil­let os på, at vi skal væ­re kre­a­ti­ve, for vo­res be­søg bli­ver an­der­le­des i frem­ti­den,” si­ger Ga­li­na Plesner.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…