”Danmarks største idrætsinitiativ” omfatter også græsslåning og skovture

Nor­dea-fon­den og Tryg­fon­den sky­der yder­li­ge­re 48,4 mio. kr. ind i ‘Be­væg dig for livet’-samarbejdet, der skal gø­re Dan­mark til ver­dens mest idrætsak­ti­ve na­tion. At slå græs el­ler gå en tur be­trag­tes og­så som idrætsak­ti­vi­tet, og med en sta­dig bre­de­re for­tolk­ning af, hvad det vil si­ge at væ­re ‘idrætsak­tiv’, vur­de­rer idræts­so­cio­log Ul­rik Wag­ner, at sam­ar­bej­det nok skal nå sit mål.

Bevæg dig for livet – naturewalk (foto: Bo Nymann / DGI Media)
Mål­sæt­nin­gen med ‘Be­væg dig for li­vet’ er sær­de­les am­bi­tiøs. Dels skal 75 pro­cent af dan­sker­ne i 2025 dyr­ke idræt, dels skal Dan­mark i 2025 væ­re in­tet min­dre end ”ver­dens mest idrætsak­ti­ve na­tion” (fo­to: Bo Ny­mann / DGI Me­dia).

Hvad vil det si­ge at væ­re ‘idrætsak­tiv’? Er man kun idrætsak­tiv, når man spil­ler fod­bold, hånd­bold el­ler svøm­mer i for­e­nings­re­gi? El­ler er man og­så idrætsak­tiv, hvis man slår græs, pluk­ker svam­pe i sko­ven el­ler cyk­ler en tur?

Spørgs­må­let er ak­tu­elt i for­bin­del­se med part­ner­ska­bet mel­lem Dan­marks Idræts­for­bund (DIF) og Dan­ske Gym­­na­stik- og Idræts­for­e­nin­ger (DGI) kal­det ‘Be­væg dig for li­vet’, som støt­tes øko­no­misk af Nor­­dea-fon­­den og Tryg­fon­den.

De to fon­de har net­op of­fent­lig­gjort, at de frem til og med 2024 hver bi­dra­ger med yder­li­ge­re 24,2 mil­li­o­ner kro­ner til det, der be­teg­nes som ‘Dan­marks stør­ste idræt­si­ni­ti­a­tiv’. De til­sam­men 48,4 mil­li­o­ner fond­skro­ner skal læg­ges oven i 154 mil­li­o­ner kro­ner, som de to fon­de si­den 2015 al­le­re­de har støt­tet ‘Be­væg dig for li­vet’ med.

Mål­sæt­nin­gen med ‘Be­væg dig for li­vet’ er sær­de­les am­bi­tiøs. Dels skal 75 pro­cent af dan­sker­ne i 2025 dyr­ke idræt, dels skal Dan­mark i 2025 væ­re in­tet min­dre end ”ver­dens mest idrætsak­ti­ve na­tion.”

DGI: Idrætsaktiv behøver ikke være i forening

Be­gre­bet ‘Idrætsak­tiv’ skal dog iføl­ge for­man­den for DGI Char­lot­te Bach Tho­mas­sen for­stås i et bredt per­spek­tiv og­så uden for idræts­for­e­nin­ger­ne, selv­om det sta­dig lig­ger im­pli­cit i mål­sæt­nin­gen, at mindst 50 pro­cent af be­folk­nin­gens idrætsak­ti­vi­tet i 2025 skal ske som med­lem af en for­e­ning.

Men vi er helt åb­ne for og­så at kig­ge uden­for de tra­di­tio­nel­le med­lem­ska­ber.

Char­lot­te Bach Tho­mas­sen – for­mand, DGI

”Vi vil ger­ne ha­ve, at så man­ge dan­ske­re som mu­ligt skal op­le­ve at væ­re en del af en idræts­for­e­ning, blandt an­det for­di vi véd, at det er med til at fast­hol­de de go­de va­ner, og hel­dig­vis er Dan­mark et af de mest for­e­nings­ak­ti­ve lan­de i for­hold til lan­de, vi nor­malt sam­men­lig­ner os med. Men vi er helt åb­ne for og­så at kig­ge uden­for de tra­di­tio­nel­le med­lem­ska­ber. Så vo­res kæm­pe­sto­re fo­kus på at gø­re inak­ti­ve dan­ske­re ak­ti­ve er ik­ke nød­ven­dig­vis hæf­tet op på, at det skal ske i en for­e­ning. Det kan og­så væ­re at lø­be en tur, gå en tur i svøm­me­hal­len el­ler cyk­le en tur sam­men med go­de ven­ner fra vej­en,” si­ger Char­lot­te Bach Tho­mas­sen til Fun­dats.

I tråd med DGI-for­­man­­dens bre­de de­fi­ni­tion af ‘idrætsak­tiv’ er be­gre­bet da og­så bå­de på ‘Be­væg dig for li­vets’ hjem­mesi­de og i pres­se­ma­te­ri­a­let i for­bin­del­se med for­læn­gel­sen af fonds­støt­ten fle­re ste­der er­stat­tet med or­det ‘ak­tiv’. Ek­sem­pel­vis skri­ver Nor­­dea-fon­­den i en nyhed, at sam­ar­bej­dets mål er at ”gø­re Dan­mark til ver­dens mest ak­ti­ve na­tion.”

Svært at være uenig i vision

Idræts­so­cio­log og for­sker i sports-ma­­na­­ge­­ment, lek­tor Ul­rik Wag­ner fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet, har fulgt ‘Be­væg dig for livet’-samarbejdet fra be­gyn­del­sen. Han har bidt mær­ke i sam­ar­bej­dets fo­kus­skift fra klas­sisk idrætsak­ti­vi­tet i form af for­e­nings­i­dræt til en sta­dig bre­de­re vif­te af idræts- og fri­tidsak­ti­vi­te­ter.

Det er en vi­sion, som det er me­get, me­get svært at væ­re ue­nig i. Men det er in­ter­es­sant at se, hvor­dan pro­jek­tet har ud­vik­let sig over tid.

Ul­rik Wag­ner – Idræts­so­cio­log og for­sker i sports-ma­­na­­ge­­ment, lek­tor, Syd­dansk Uni­ver­si­tet

”Som så­dan er tan­ken om et me­re ak­tivt liv jo smuk, og det er en vi­sion, som det er me­get, me­get svært at væ­re ue­nig i. Men det er in­ter­es­sant at se, hvor­dan pro­jek­tet har ud­vik­let sig over tid. Da det blev lan­ce­ret, var væg­ten me­get lagt på hu­ske­rem­sen ‘75-50-25’ – alt­så at 75 pro­cent af dan­sker­ne skul­le væ­re idrætsak­ti­ve, 50 pro­cent af dem i en for­e­ning, og det skul­le ske in­den ´25. Den tal­rem­se er sjovt nok gle­det no­get i bag­grun­den si­den­hen. Og det op­rin­de­li­ge stær­ke fo­kus på for­e­nings­li­vet med DIF og DGI som de sto­re bæ­re­re har helt klart flyt­tet sig til i dag me­re at hand­le om, at vi skal ha­ve fle­re ak­ti­ve dan­ske­re,” si­ger Ul­rik Wag­ner.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­­dea-fon­­den Hen­rik Le­h­mann An­der­sen er enig med Ul­rik Wag­ner i, at fo­kus i ‘Be­væg dig for livet’-projektet har flyt­tet sig fra for­e­nings­i­dræt til i sti­gen­de grad og­så at om­fat­te al­le mu­li­ge an­dre for­mer for be­væ­gel­se og fri­tidsak­ti­vi­te­ter. Den ud­vik­ling er set med Nor­­dea-fon­­dens øj­ne glæ­de­lig, un­der­stre­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen.

”Jeg tror, det er rig­tigt, at det, der ræk­ker ud over for­e­nings­li­vet, er kom­met til at fyl­de me­get me­re i pro­jek­tet. Der er sket nog­le mar­kan­te ryk i op­fat­tel­sen af, hvad be­væ­gel­se er, og hvor­dan det kan ud­fol­des i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge. For os hand­ler det­te pro­jekt om at få fle­re til at be­væ­ge sig me­re, end de gjor­de i for­vej­en, og at der bli­ver skabt nog­le stær­ke re­la­tio­ner om­kring ak­ti­vi­te­ter­ne. Så det er sær­de­les po­si­tivt, at DGI og DIF ta­ger et an­svar, som ræk­ker ud over de ak­ti­vi­te­ter, man skal be­ta­le med­lem­s­kon­tin­gent til. Det er en grund­læg­gen­de stærk ting og en må­de at ta­ge sam­funds­ansvar på, som vi bak­ker op om,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen.

Kan ikke undgå at blive succes

Ul­rik Wag­ner, der­i­mod, ser med en vis be­kym­ring på ‘Be­væg dig for livet’-samarbejdets mi­ks af idrætsak­ti­vi­te­ter og an­dre for­mer for ak­tivt liv.

”Man må jo si­ge, at idræts­be­gre­bet bli­ver brudt lidt ned, hvis dét at gå i ha­ven og slå græs og­så bli­ver en del af de­fi­ni­tio­nen. På den må­de kan man al­tid kon­stru­e­re be­gre­bet, så det pas­ser ind i vi­sio­nen. Og der er ten­den­ser til her, at man gør be­gre­bet så bredt, at det, man har sat i gang, næ­sten ik­ke kan und­gå at bli­ve en suc­ces,” si­ger Ul­rik Wag­ner.

Ul­rik Wag­ner vur­de­rer så­le­des, at må­let om, at 75 pro­cent af dan­sker­ne i 2025 er idrætsak­ti­ve med den bre­de de­fi­ni­tion af be­gre­bet, ab­so­lut er in­den for ræk­ke­vid­de.

”75-50-25-rem­­sen var nem at sæl­ge – og­så ind i det po­li­ti­ske ni­veau på stats­ligt og især kom­mu­nalt ni­veau. Ved ik­ke læn­ge­re at be­to­ne den fy­si­ske idrætsak­ti­vi­tet og i ste­det ha­ve nog­le me­re og me­re in­klu­de­ren­de kri­te­ri­er for, hvad det vil si­ge at væ­re ak­tiv, skal ‘Be­væg dig for livet’-samarbejdet jo nok før el­ler si­den nå sit mål,” si­ger Ul­rik Wag­ner.

Målsætning er en ledestjerne

Hel­ler ik­ke DGI-for­­mand Char­lot­te Bach Tho­mas­sen me­ner, at det er ure­a­li­stisk, at 75 pro­cent af dan­sker­ne er idrætsak­ti­ve i 2025 og at Dan­mark vil kun­ne smyk­ke sig med tit­len som ver­dens mest idrætsak­ti­ve land sam­me år.

”Det er et me­get am­bi­tiøst mål, men jeg sy­nes ik­ke, det er ure­a­li­stisk. Man skal sæt­te sig nog­le mål, som man kan se sig i, og på den an­den si­de har det væ­ret rig­tig vig­tigt for os at væ­re så vi­sio­næ­re som mu­ligt. Mål­sæt­nin­gen om Dan­mark som ver­dens mest idrætsak­ti­ve na­tion i 2025 er en le­de­stjer­ne og no­get, vi helt med vil­je skal stå på tæ­er for at lyk­kes med. Men for­hå­bent­lig kan vi i 2025 stå på et end­nu bed­re grund­lag end det, vi stod på for 10 år si­den, og så ven­ter der et langt, sejt træk med at fast­hol­de po­si­tio­nen,” si­ger Char­lot­te Bach Tho­mas­sen.

Det er sær­de­les po­si­tivt, at DGI og DIF ta­ger et an­svar, som ræk­ker ud over de ak­ti­vi­te­ter, man skal be­ta­le med­lem­s­kon­tin­gent til.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nor­­dea-fon­­den

For Nor­­dea-fon­­dens di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen er det ik­ke væ­sent­ligt, hvad mål­sæt­nin­gen er, el­ler om den er re­a­li­stisk.

”Det er ek­stremt vig­tigt for os, at dem, vi ar­bej­der sam­men med, har nog­le ide­er og dri­ver sig selv ef­ter en am­bi­tiøs vi­sion, som ræk­ker ud ef­ter no­get stør­re. Men præ­cis hvad, vi­sio­nen er, er ik­ke så vig­tigt, så læn­ge den er am­bi­tiøs. Jeg kan ik­ke sva­re på, om mål­sæt­nin­gen i ‘Be­væg dig for li­vet’ er re­a­li­stisk – det må ti­den vi­se. Men jeg fø­ler mig sik­ker på, at nu, hvor vi er trå­dt ind i sam­ar­bej­dets tred­je fa­se, vil vi for al­vor be­gyn­de at hø­ste af de in­ve­ste­rin­ger, vi har fo­re­ta­get,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen.

Svært at opgøre andel af aktive

Re­a­li­stisk mål­sæt­ning el­ler ej, er et af de åben­ly­se spørgs­mål, hvor­dan ‘Be­væg dig for livet’-samarbejdet kon­kret vil op­gø­re an­de­len af idrætsak­ti­ve dan­ske­re, når det og­så om­fat­ter alt fra svøm­me­tu­re i ha­vet til gå­tu­re i sko­ven. Char­lot­te Bach Tho­mas­sen læg­ger ik­ke skjul på, at det kan bli­ve en van­ske­lig pro­ces.

”Det er klart, at det nem­me er at tæl­le med­lem­mer i vo­res for­e­nin­ger – de tal in­drap­por­te­res hvert år. Det be­ty­der ik­ke, at vi ik­ke og­så kan få de an­dre aspek­ter med, det er ba­re me­get svæ­re­re. Vi har dels sund­hedsmyn­dig­he­der­nes rap­port, der kom­mer hvert fjer­de år, og som spør­ger ind til dan­sker­nes fy­si­ske ak­ti­vi­tet. Vi la­ver og­så selv i ‘Be­væg dig for livet’-regi un­der­sø­gel­ser i vo­res 22 vi­sions­kom­mu­ner, hvor vi spør­ger et ud­snit af bor­ger­ne om de­res idræts- og mo­tions­va­ner. Og så mo­ni­to­re­rer Idræt­tens Ana­ly­se­in­sti­tut idrætsva­ner ik­ke kun i for­e­nin­ger, men bredt set i Dan­mark,” si­ger Char­lot­te Bach Tho­mas­sen.

– Men én ting er den van­ske­li­ge op­gø­rel­se i Dan­mark – det rig­tig svæ­re bli­ver vel at ben­ch­mar­ke med al­le ver­dens lan­de for at kun­ne kro­ne Dan­mark som ver­dens mest idrætsak­ti­ve na­tion?

”Det har du ret i. Vi kom­mer i hvert fald ik­ke til at må­le på sam­me må­de i al­le ver­dens lan­de. Men der fin­des mas­ser af da­ta især i ve­st­li­ge lan­de, Ca­na­da og USA,” po­in­te­r­er DGI-for­­man­­den.

Udfordret af livsstilssygdomme og unges fravalg

Hvor­dan ud­vik­lin­gen er in­den for den nemt må­l­ba­re del af ini­ti­a­ti­vet, med­lem­stal­let i idræts­for­e­nin­ger­ne un­der DGI og DIF, hol­des der lø­ben­de et vå­gent øje med i de to ho­ved­for­bund. Sid­ste år gik det godt: Der re­gi­stre­re­de DIF og DGI 50.000 nye med­lem­mer. Men Char­lot­te Bach Tho­mas­sen er op­mærk­som på, at den po­si­ti­ve med­lem­s­ud­vik­ling kan bli­ve ud­for­dret.

På kort sigt er en af de sto­re ud­for­drin­ger cor­ona­kri­sen og de be­græns­nin­ger, som re­strik­tio­ner­ne har med­ført for for­e­nings­i­dræt­ten. På læn­ge­re sigt er den sto­re be­kym­ring iføl­ge Char­lot­te Bach Tho­mas­sen det fak­tum, at dan­sker­ne bli­ver me­re og me­re stil­lesid­den­de og inak­ti­ve – og sta­dig fle­re dan­ske­re dø­jer med livs­stils­syg­dom­me, of­te end­da fle­re på én gang.

Ul­rik Wag­ner me­ner, at for­e­nings­i­dræt­ten ud over livs­stils­syg­dom­me­ne slås med en an­den væ­sent­lig ud­for­dring.

”I dis­se år ser man, at rig­tig man­ge un­ge helt ned til 12-14-år­sal­­de­ren hol­der op med at dyr­ke idræt. Blandt an­det har de­le af den DIF-ori­en­te­re­­de for­e­nings­i­dræt pro­ble­mer med at fast­hol­de un­ge på grund af for­e­nin­ger­nes fo­kus på re­sul­ta­ter og eli­te. Så som jeg ser det, slås ‘Be­væg dig for li­vet’ bå­de med et sund­heds­per­spek­tiv og en fast­hol­del­ses­ud­for­dring blandt un­ge men­ne­sker,” si­ger SDU-lek­to­ren.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…