”Danmarks største idrætsinitiativ” omfatter også græsslåning og skovture

Nordea-fonden og Trygfonden skyder yderligere 48,4 mio. kr. ind i ‘Bevæg dig for livet’-samarbejdet, der skal gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. At slå græs eller gå en tur betragtes også som idrætsaktivitet, og med en stadig bredere fortolkning af, hvad det vil sige at være ‘idrætsaktiv’, vurderer idrætssociolog Ulrik Wagner, at samarbejdet nok skal nå sit mål.

Bevæg dig for livet – naturewalk (foto: Bo Nymann / DGI Media)
Mål­sæt­nin­gen med ‘Be­væg dig for li­vet’ er sær­de­les am­bi­tiøs. Dels skal 75 pro­cent af dan­sker­ne i 2025 dyr­ke idræt, dels skal Dan­mark i 2025 væ­re in­tet min­dre end ”ver­dens mest idrætsak­ti­ve na­tion” (fo­to: Bo Ny­mann / DGI Media).

Hvad vil det si­ge at væ­re ‘idrætsak­tiv’? Er man kun idrætsak­tiv, når man spil­ler fod­bold, hånd­bold el­ler svøm­mer i for­e­nings­re­gi? El­ler er man og­så idrætsak­tiv, hvis man slår græs, pluk­ker svam­pe i sko­ven el­ler cyk­ler en tur?

Spørgs­må­let er ak­tu­elt i for­bin­del­se med part­ner­ska­bet mel­lem Dan­marks Idræts­for­bund (DIF) og Dan­ske Gym­na­stik- og Idræts­for­e­nin­ger (DGI) kal­det ‘Be­væg dig for li­vet’, som støt­tes øko­no­misk af Nor­dea-fon­den og Trygfonden.

De to fon­de har net­op of­fent­lig­gjort, at de frem til og med 2024 hver bi­dra­ger med yder­li­ge­re 24,2 mil­li­o­ner kro­ner til det, der be­teg­nes som ‘Dan­marks stør­ste idræt­si­ni­ti­a­tiv’. De til­sam­men 48,4 mil­li­o­ner fond­skro­ner skal læg­ges oven i 154 mil­li­o­ner kro­ner, som de to fon­de si­den 2015 al­le­re­de har støt­tet ‘Be­væg dig for li­vet’ med.

Mål­sæt­nin­gen med ‘Be­væg dig for li­vet’ er sær­de­les am­bi­tiøs. Dels skal 75 pro­cent af dan­sker­ne i 2025 dyr­ke idræt, dels skal Dan­mark i 2025 væ­re in­tet min­dre end ”ver­dens mest idrætsak­ti­ve nation.” 

DGI: Idrætsaktiv behøver ikke være i forening

Be­gre­bet ‘Idrætsak­tiv’ skal dog iføl­ge for­man­den for DGI Char­lot­te Bach Tho­mas­sen for­stås i et bredt per­spek­tiv og­så uden for idræts­for­e­nin­ger­ne, selv­om det sta­dig lig­ger im­pli­cit i mål­sæt­nin­gen, at mindst 50 pro­cent af be­folk­nin­gens idrætsak­ti­vi­tet i 2025 skal ske som med­lem af en forening.

Men vi er helt åb­ne for og­så at kig­ge uden­for de tra­di­tio­nel­le medlemskaber.

Char­lot­te Bach Tho­mas­sen – for­mand, DGI 

”Vi vil ger­ne ha­ve, at så man­ge dan­ske­re som mu­ligt skal op­le­ve at væ­re en del af en idræts­for­e­ning, blandt an­det for­di vi véd, at det er med til at fast­hol­de de go­de va­ner, og hel­dig­vis er Dan­mark et af de mest for­e­nings­ak­ti­ve lan­de i for­hold til lan­de, vi nor­malt sam­men­lig­ner os med. Men vi er helt åb­ne for og­så at kig­ge uden­for de tra­di­tio­nel­le med­lem­ska­ber. Så vo­res kæm­pe­sto­re fo­kus på at gø­re inak­ti­ve dan­ske­re ak­ti­ve er ik­ke nød­ven­dig­vis hæf­tet op på, at det skal ske i en for­e­ning. Det kan og­så væ­re at lø­be en tur, gå en tur i svøm­me­hal­len el­ler cyk­le en tur sam­men med go­de ven­ner fra vej­en,” si­ger Char­lot­te Bach Tho­mas­sen til Fundats.

I tråd med DGI-for­man­dens bre­de de­fi­ni­tion af ‘idrætsak­tiv’ er be­gre­bet da og­så bå­de på ‘Be­væg dig for li­vets’ hjem­mesi­de og i pres­se­ma­te­ri­a­let i for­bin­del­se med for­læn­gel­sen af fonds­støt­ten fle­re ste­der er­stat­tet med or­det ‘ak­tiv’. Ek­sem­pel­vis skri­ver Nor­dea-fon­den i en nyhed, at sam­ar­bej­dets mål er at ”gø­re Dan­mark til ver­dens mest ak­ti­ve nation.”

Svært at være uenig i vision

Idræts­so­cio­log og for­sker i sports-ma­na­ge­ment, lek­tor Ul­rik Wag­ner fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet, har fulgt ‘Be­væg dig for livet’-samarbejdet fra be­gyn­del­sen. Han har bidt mær­ke i sam­ar­bej­dets fo­kus­skift fra klas­sisk idrætsak­ti­vi­tet i form af for­e­nings­i­dræt til en sta­dig bre­de­re vif­te af idræts- og fritidsaktiviteter.

Det er en vi­sion, som det er me­get, me­get svært at væ­re ue­nig i. Men det er in­ter­es­sant at se, hvor­dan pro­jek­tet har ud­vik­let sig over tid.

Ul­rik Wag­ner – Idræts­so­cio­log og for­sker i sports-ma­na­ge­ment, lek­tor, Syd­dansk Universitet

”Som så­dan er tan­ken om et me­re ak­tivt liv jo smuk, og det er en vi­sion, som det er me­get, me­get svært at væ­re ue­nig i. Men det er in­ter­es­sant at se, hvor­dan pro­jek­tet har ud­vik­let sig over tid. Da det blev lan­ce­ret, var væg­ten me­get lagt på hu­ske­rem­sen ‘75-50-25’ – alt­så at 75 pro­cent af dan­sker­ne skul­le væ­re idrætsak­ti­ve, 50 pro­cent af dem i en for­e­ning, og det skul­le ske in­den ´25. Den tal­rem­se er sjovt nok gle­det no­get i bag­grun­den si­den­hen. Og det op­rin­de­li­ge stær­ke fo­kus på for­e­nings­li­vet med DIF og DGI som de sto­re bæ­re­re har helt klart flyt­tet sig til i dag me­re at hand­le om, at vi skal ha­ve fle­re ak­ti­ve dan­ske­re,” si­ger Ul­rik Wagner.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den Hen­rik Le­h­mann An­der­sen er enig med Ul­rik Wag­ner i, at fo­kus i ‘Be­væg dig for livet’-projektet har flyt­tet sig fra for­e­nings­i­dræt til i sti­gen­de grad og­så at om­fat­te al­le mu­li­ge an­dre for­mer for be­væ­gel­se og fri­tidsak­ti­vi­te­ter. Den ud­vik­ling er set med Nor­dea-fon­dens øj­ne glæ­de­lig, un­der­stre­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

”Jeg tror, det er rig­tigt, at det, der ræk­ker ud over for­e­nings­li­vet, er kom­met til at fyl­de me­get me­re i pro­jek­tet. Der er sket nog­le mar­kan­te ryk i op­fat­tel­sen af, hvad be­væ­gel­se er, og hvor­dan det kan ud­fol­des i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge. For os hand­ler det­te pro­jekt om at få fle­re til at be­væ­ge sig me­re, end de gjor­de i for­vej­en, og at der bli­ver skabt nog­le stær­ke re­la­tio­ner om­kring ak­ti­vi­te­ter­ne. Så det er sær­de­les po­si­tivt, at DGI og DIF ta­ger et an­svar, som ræk­ker ud over de ak­ti­vi­te­ter, man skal be­ta­le med­lem­s­kon­tin­gent til. Det er en grund­læg­gen­de stærk ting og en må­de at ta­ge sam­funds­ansvar på, som vi bak­ker op om,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Kan ikke undgå at blive succes

Ul­rik Wag­ner, der­i­mod, ser med en vis be­kym­ring på ‘Be­væg dig for livet’-samarbejdets mi­ks af idrætsak­ti­vi­te­ter og an­dre for­mer for ak­tivt liv.

”Man må jo si­ge, at idræts­be­gre­bet bli­ver brudt lidt ned, hvis dét at gå i ha­ven og slå græs og­så bli­ver en del af de­fi­ni­tio­nen. På den må­de kan man al­tid kon­stru­e­re be­gre­bet, så det pas­ser ind i vi­sio­nen. Og der er ten­den­ser til her, at man gør be­gre­bet så bredt, at det, man har sat i gang, næ­sten ik­ke kan und­gå at bli­ve en suc­ces,” si­ger Ul­rik Wagner.

Ul­rik Wag­ner vur­de­rer så­le­des, at må­let om, at 75 pro­cent af dan­sker­ne i 2025 er idrætsak­ti­ve med den bre­de de­fi­ni­tion af be­gre­bet, ab­so­lut er in­den for rækkevidde. 

”75-50-25-rem­sen var nem at sæl­ge – og­så ind i det po­li­ti­ske ni­veau på stats­ligt og især kom­mu­nalt ni­veau. Ved ik­ke læn­ge­re at be­to­ne den fy­si­ske idrætsak­ti­vi­tet og i ste­det ha­ve nog­le me­re og me­re in­klu­de­ren­de kri­te­ri­er for, hvad det vil si­ge at væ­re ak­tiv, skal ‘Be­væg dig for livet’-samarbejdet jo nok før el­ler si­den nå sit mål,” si­ger Ul­rik Wagner.

Målsætning er en ledestjerne

Hel­ler ik­ke DGI-for­mand Char­lot­te Bach Tho­mas­sen me­ner, at det er ure­a­li­stisk, at 75 pro­cent af dan­sker­ne er idrætsak­ti­ve i 2025 og at Dan­mark vil kun­ne smyk­ke sig med tit­len som ver­dens mest idrætsak­ti­ve land sam­me år.

”Det er et me­get am­bi­tiøst mål, men jeg sy­nes ik­ke, det er ure­a­li­stisk. Man skal sæt­te sig nog­le mål, som man kan se sig i, og på den an­den si­de har det væ­ret rig­tig vig­tigt for os at væ­re så vi­sio­næ­re som mu­ligt. Mål­sæt­nin­gen om Dan­mark som ver­dens mest idrætsak­ti­ve na­tion i 2025 er en le­de­stjer­ne og no­get, vi helt med vil­je skal stå på tæ­er for at lyk­kes med. Men for­hå­bent­lig kan vi i 2025 stå på et end­nu bed­re grund­lag end det, vi stod på for 10 år si­den, og så ven­ter der et langt, sejt træk med at fast­hol­de po­si­tio­nen,” si­ger Char­lot­te Bach Thomassen.

Det er sær­de­les po­si­tivt, at DGI og DIF ta­ger et an­svar, som ræk­ker ud over de ak­ti­vi­te­ter, man skal be­ta­le med­lem­s­kon­tin­gent til. 

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

For Nor­dea-fon­dens di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen er det ik­ke væ­sent­ligt, hvad mål­sæt­nin­gen er, el­ler om den er realistisk.

”Det er ek­stremt vig­tigt for os, at dem, vi ar­bej­der sam­men med, har nog­le ide­er og dri­ver sig selv ef­ter en am­bi­tiøs vi­sion, som ræk­ker ud ef­ter no­get stør­re. Men præ­cis hvad, vi­sio­nen er, er ik­ke så vig­tigt, så læn­ge den er am­bi­tiøs. Jeg kan ik­ke sva­re på, om mål­sæt­nin­gen i ‘Be­væg dig for li­vet’ er re­a­li­stisk – det må ti­den vi­se. Men jeg fø­ler mig sik­ker på, at nu, hvor vi er trå­dt ind i sam­ar­bej­dets tred­je fa­se, vil vi for al­vor be­gyn­de at hø­ste af de in­ve­ste­rin­ger, vi har fo­re­ta­get,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Svært at opgøre andel af aktive

Re­a­li­stisk mål­sæt­ning el­ler ej, er et af de åben­ly­se spørgs­mål, hvor­dan ‘Be­væg dig for livet’-samarbejdet kon­kret vil op­gø­re an­de­len af idrætsak­ti­ve dan­ske­re, når det og­så om­fat­ter alt fra svøm­me­tu­re i ha­vet til gå­tu­re i sko­ven. Char­lot­te Bach Tho­mas­sen læg­ger ik­ke skjul på, at det kan bli­ve en van­ske­lig proces.

”Det er klart, at det nem­me er at tæl­le med­lem­mer i vo­res for­e­nin­ger – de tal in­drap­por­te­res hvert år. Det be­ty­der ik­ke, at vi ik­ke og­så kan få de an­dre aspek­ter med, det er ba­re me­get svæ­re­re. Vi har dels sund­hedsmyn­dig­he­der­nes rap­port, der kom­mer hvert fjer­de år, og som spør­ger ind til dan­sker­nes fy­si­ske ak­ti­vi­tet. Vi la­ver og­så selv i ‘Be­væg dig for livet’-regi un­der­sø­gel­ser i vo­res 22 vi­sions­kom­mu­ner, hvor vi spør­ger et ud­snit af bor­ger­ne om de­res idræts- og mo­tions­va­ner. Og så mo­ni­to­re­rer Idræt­tens Ana­ly­se­in­sti­tut idrætsva­ner ik­ke kun i for­e­nin­ger, men bredt set i Dan­mark,” si­ger Char­lot­te Bach Thomassen.

– Men én ting er den van­ske­li­ge op­gø­rel­se i Dan­mark – det rig­tig svæ­re bli­ver vel at ben­ch­mar­ke med al­le ver­dens lan­de for at kun­ne kro­ne Dan­mark som ver­dens mest idrætsak­ti­ve nation?

”Det har du ret i. Vi kom­mer i hvert fald ik­ke til at må­le på sam­me må­de i al­le ver­dens lan­de. Men der fin­des mas­ser af da­ta især i ve­st­li­ge lan­de, Ca­na­da og USA,” po­in­te­r­er DGI-formanden.

Udfordret af livsstilssygdomme og unges fravalg

Hvor­dan ud­vik­lin­gen er in­den for den nemt må­l­ba­re del af ini­ti­a­ti­vet, med­lem­stal­let i idræts­for­e­nin­ger­ne un­der DGI og DIF, hol­des der lø­ben­de et vå­gent øje med i de to ho­ved­for­bund. Sid­ste år gik det godt: Der re­gi­stre­re­de DIF og DGI 50.000 nye med­lem­mer. Men Char­lot­te Bach Tho­mas­sen er op­mærk­som på, at den po­si­ti­ve med­lem­s­ud­vik­ling kan bli­ve udfordret.

På kort sigt er en af de sto­re ud­for­drin­ger cor­ona­kri­sen og de be­græns­nin­ger, som re­strik­tio­ner­ne har med­ført for for­e­nings­i­dræt­ten. På læn­ge­re sigt er den sto­re be­kym­ring iføl­ge Char­lot­te Bach Tho­mas­sen det fak­tum, at dan­sker­ne bli­ver me­re og me­re stil­lesid­den­de og inak­ti­ve – og sta­dig fle­re dan­ske­re dø­jer med livs­stils­syg­dom­me, of­te end­da fle­re på én gang. 

Ul­rik Wag­ner me­ner, at for­e­nings­i­dræt­ten ud over livs­stils­syg­dom­me­ne slås med en an­den væ­sent­lig udfordring.

”I dis­se år ser man, at rig­tig man­ge un­ge helt ned til 12-14-år­sal­de­ren hol­der op med at dyr­ke idræt. Blandt an­det har de­le af den DIF-ori­en­te­re­de for­e­nings­i­dræt pro­ble­mer med at fast­hol­de un­ge på grund af for­e­nin­ger­nes fo­kus på re­sul­ta­ter og eli­te. Så som jeg ser det, slås ‘Be­væg dig for li­vet’ bå­de med et sund­heds­per­spek­tiv og en fast­hol­del­ses­ud­for­dring blandt un­ge men­ne­sker,” si­ger SDU-lektoren.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer