Eliteidrætsudøveres OL-deltagelse står og falder med fondsstøtte

Salling Fondene har netop doneret 50 mio. kr. til Team Danmarks arbejde frem mod OL i Paris om tre år og positionerer sig som den suverænt største kommercielle bidragsyder til dansk eliteidræt. Ifølge Team Danmarks sportsdirektør er fondsstøtten helt afgørende for at kunne sikre de danske atleter bedst mulige vilkår. Bestyrelsesformanden for Købmand Herman Sallings Fond glæder sig over det langsigtede samarbejde.

Fonds­for­mand Jens Bjerg Sø­ren­sen over­ræk­ker på veg­ne af Køb­mand Her­man Sal­lings Fond check­en på 50 mio. kr. til eli­tei­drætsor­ga­ni­sa­tio­nen Team Dan­marks ar­bej­de frem mod le­ge­ne i 2024.

Tre guld­me­dal­jer, fi­re sølv­me­dal­jer og fi­re bronzemedaljer.

Kuf­fer­ter­ne var tun­ge­re end for­ven­tet, da de dan­ske at­le­ter vend­te snu­der­ne hjemad ef­ter De Olym­pi­ske Le­ge i Tokyo i juli og au­gust, hvor de til­sam­men 11 vund­ne me­dal­jer til Vik­tor Axel­sen & Co. gjor­de le­ge­ne i og om­kring den ja­pan­ske ho­ved­stad til det næst­bed­ste OL for Dan­mark si­den 1948.

Men selv­om det kun er et par må­ne­der si­den, at OL i Tokyo slut­te­de, er for­be­re­del­ser­ne frem mod de næ­ste Olym­pi­ske Le­ge i Pa­ris al­le­re­de i fuld gang. Og med en net­op over­rakt do­na­tion på 50 mil­li­o­ner kro­ner til eli­tei­drætsor­ga­ni­sa­tio­nen Team Dan­marks ar­bej­de frem mod le­ge­ne i 2024, for­sø­ger Sal­ling Fon­de­ne at gø­re sit til, at OL i ’By­er­nes By’ kan bli­ve mindst li­ge så suc­ces­fuldt som le­ge­ne i Tokyo.

Vi vil ik­ke kun­ne fort­sæt­te med at ar­bej­de på den må­de, vi gør nu, hvis vi på et tids­punkt ik­ke får den støt­te fra Sal­ling Fon­de­ne, som vi mod­ta­ger i øjeblikket

Lars Bal­le Chri­sten­sen – Sport­s­di­rek­tør, Team Danmark

Den nye po­se pen­ge fra ejer­ne af Sal­ling Group samt en sær­be­vil­ling sid­ste år på 15 mil­li­o­ner kro­ner, da OL i Tokyo på grund af cor­ona­kri­sen blev ud­skudt fra 2020 til 2021, be­ty­der, at Sal­ling Fon­de­ne nu har støt­tet Team Dan­mark og de dan­ske eli­tei­dræts­u­dø­ve­re med 190 mil­li­o­ner kro­ner si­den 2009. Det gør Sal­ling Fon­de­ne til den su­verænt stør­ste kom­merci­el­le bi­drag­sy­der til dansk eliteidræt.

Sport­s­di­rek­tør i Team Dan­mark Lars Bal­le Chri­sten­sen læg­ger ik­ke skjul på, at eli­tei­dræt­ten i Dan­mark er sær­de­les af­hæn­gig af Sal­ling Fon­de­nes øko­no­mi­ske kær­lig­hed, og at det med­fø­rer en sårbarhed.

”Vi vil ik­ke kun­ne fort­sæt­te med at ar­bej­de på den må­de, vi gør nu, hvis vi på et tids­punkt ik­ke får den støt­te fra Sal­ling Fon­de­ne, som vi mod­ta­ger i øje­blik­ket. Så vil vi væ­re nødt til at pri­o­ri­te­re vo­res res­sour­cer på en helt an­den må­de, og det vil kom­me til at gø­re rig­tig ondt bå­de in­ter­nt i Team Dan­mark, men og­så i for­hold til for­bun­de­nes øko­no­mi,” si­ger Lars Bal­le Chri­sten­sen til Fundats.

Vigtigt med kontinuitet

Pen­ge­ne fra Sal­ling Fon­de­ne er pri­mært de­di­ke­ret til at sik­re de dan­ske eli­tesport­s­folk de bed­ste ram­mer og vil­kår bå­de i de­res for­be­re­del­ser og når de er af sted til mesterskaber.

Kon­kret bru­ges fonds­mid­ler­ne blandt an­det på in­di­vi­du­el støt­te til at­le­ter, be­ta­ling af løn til træ­ne­re, an­skaf­fel­se af ud­styr, styr­kel­se af eli­te- og ta­lent­mil­jø­er og del­ta­gel­se i kon­kur­ren­cer og træ­nings­ak­ti­vi­te­ter uden for Dan­marks grænser.

Der vil­le væ­re at­le­ter, der vil­le ta­ge OL-del­ta­gel­sen op til over­vej­el­se, hvis de ik­ke har den øko­no­mi til rå­dig­hed, som gør, at de kan kom­me på træ­nings­lej­re og i øv­rigt få hver­da­gen til at hæn­ge sammen

Lars Bal­le Chri­sten­sen – Sport­s­di­rek­tør, Team Danmark

Iføl­ge Lars Bal­le Chri­sten­sen er pen­ge­ne og de vil­kår, som støt­ten sik­rer, for nog­le af at­le­ter­ne de­ci­de­ret af­gø­ren­de for, om de over­ho­ve­det kan og vil skri­ve Pa­ris-le­ge­ne ind i 2024-kalenderen.

”No­get af det, vi véd vir­ker bedst i for­hold til at­le­ter­ne og de­res re­sul­ta­ter, er kon­ti­nu­i­tet. Hvis vi lyk­kes med at ska­be nog­le ram­mer og vil­kår, som de kan se sig selv i i en læn­ge­re år­ræk­ke, er sand­syn­lig­he­den for at op­nå re­sul­ta­ter me­get stør­re, end de el­lers vil­le væ­re. Uden de pen­ge, vi nu har mod­ta­get fra Sal­ling Fon­de­ne til ar­bej­det frem mod OL i 2024, vil­le de vil­kår, vi kan til­by­de at­le­ter­ne, bli­ve helt an­der­le­des. Og der vil­le væ­re at­le­ter, der vil­le ta­ge OL-del­ta­gel­sen op til over­vej­el­se, hvis de ik­ke har den øko­no­mi til rå­dig­hed, som gør, at de kan kom­me på træ­nings­lej­re og i øv­rigt få hver­da­gen til at hæn­ge sam­men,” si­ger Lars Bal­le Christensen.

Sikrer både bredde og elite et bedre fundament

For Sal­ling Fon­de­ne og Sal­ling Group har det net­op væ­ret vig­tigt at ska­be klar­hed over øko­no­mi­en for at­le­ter­ne i det kom­pri­me­re­de for­løb frem mod De Olym­pi­ske Le­ge og De Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge i Pa­ris i 2024, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand for Køb­mand Her­man Sal­lings Fond Jens Bjerg Sørensen.

”Vi er fra Sal­ling Fon­de­ne og Sal­ling Groups si­de sær­de­les gla­de for at kun­ne fort­sæt­te vo­res lang­sig­te­de sam­ar­bej­de med dansk eli­tei­dræt. Ef­ter en cor­o­na-tid fuld af usik­ker­hed for at­le­ter­ne har vi øn­sket at hjæl­pe dem til hur­tig af­kla­ring over de­res mu­lig­he­der frem mod OL og PL om un­der tre år,” ly­der det fra Jens Bjerg Sørensen.

Vi er blot gla­de for, at vi med vo­res do­na­tio­ner til Team Dan­mark kan væ­re med til at sik­re den dan­ske idræt – bred­de som eli­te – et end­nu bed­re fundament

Jens Bjerg Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Køb­mand Her­man Sal­lings Fond

Fun­dats har præ­sen­te­ret Jens Bjerg Sø­ren­sen for Team Dan­marks ud­mel­ding om, at der uden det nu­væ­ren­de støt­te­ni­veau vil­le væ­re at­le­ter, som ta­ger OL-del­ta­gel­sen op til over­vej­el­se. Men Jens Bjerg Sø­ren­sen af­vi­ser, at der, set fra Sal­ling Fon­de­nes si­de, er no­gen ri­si­ko for­bun­det med, at en støt­te­mod­ta­ger som Team Dan­mark bli­ver så af­hæn­gig af fon­de­nes midler.

”Nej, det er der ik­ke. Vi er blot gla­de for, at vi med vo­res do­na­tio­ner til Team Dan­mark kan væ­re med til at sik­re den dan­ske idræt – bred­de som eli­te – et end­nu bed­re fun­da­ment,” skri­ver Jens Bjerg Sø­ren­sen i en mail til Fundats.

På spørgs­må­let, om der lig­ger en lang­sig­tet stra­te­gi fra Sal­ling Fon­de­nes si­de i for­hold til den fort­sat­te støt­te til Team Dan­mark og dansk eli­tei­dræt, sva­rer han:

”Sport og idræt er en vig­tig del af hver­da­gen for man­ge dan­ske­re – udø­ve­re og iagt­ta­ge­re. Der­for støt­ter vi pro­jek­ter, der kan mo­ti­ve­re end­nu fle­re til at væ­re ak­ti­ve og for­bed­re fa­ci­li­te­ter og træ­nings­an­læg for bå­de bred­de og eli­te. Det er en del af vo­res fun­dats, og vi har støt­tet Team Dan­mark si­den 2009 med 190 mil­li­o­ner kro­ner sam­let set,” un­der­stre­ger Jens Bjerg Sørensen.

- Fo­re­lig­ger der en exit-stra­te­gi fra fon­de­nes si­de i for­hold til, når el­ler hvis I på et tids­punkt stop­per støt­ten til Team Dan­mark og dansk eliteidræt?

”Vi er over­be­vi­ste om, at Team Dan­mark og­så i frem­ti­den vil sæt­te ret­ning og ska­be sto­re re­sul­ta­ter in­den­for dansk idræt, og vi er stol­te over, at vo­res bi­drag fort­sat og fremad­ret­tet vil gø­re for­skel for de dan­ske udø­ve­re,” sva­rer Jens Bjerg Sørensen.

Støt­ten til Team Dan­mark er langt fra Sal­ling Fon­de­nes ene­ste mar­kan­te saltvand­s­ind­sprøjt­ning til spor­ten i Dan­mark. In­den for de se­ne­ste år har fon­de­ne blandt an­det gi­vet løf­te om, at den er klar med en kvart mil­li­ard støt­te­kro­ner til etab­le­ring af et nyt sta­dio­nom­rå­de i Aarhus.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer