Carlsbergfondene bevilger 95 mio. kr. til corona-indsatser

Carls­berg­fon­det, Ny Carls­berg­fon­det og Tu­borg­fon­det be­vil­ger nu 95 mio. kr. til virus­for­ske­re, kunst­mu­se­er og ci­vil­sam­fund i ind­sat­sen mod cor­o­navirus. Et ud­tryk for fonds­sek­to­rens agi­li­tet, si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher.

Carlsbergfamilien
De tre fon­de i carls­berg­fa­mi­li­en har be­slut­tet at ud­de­le ek­stra mid­ler til ind­sat­sen i for­bin­del­se med cor­ona­kri­sen. Pen­ge­ne går til forsk­ning, mu­se­er og ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner (il­lu­stra­tion: Carls­berg­fon­det).

De tre ud­de­len­de fon­de i Carls­berg­fa­mi­li­en vil med hver de­res kon­kre­te bi­drag for­sø­ge at af­bø­de ud­for­drin­ger­ne for­bun­det med den glo­ba­le Covid-19-epi­­­de­­mi.

Der­for ud­de­ler fon­de­ne nu i alt 95 mio. kr. til pro­jek­ter in­den for virus­forsk­ning, kunst­mu­se­er og ci­vil­sam­fun­dets ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner.

De nye be­vil­lin­ger er ud­tryk for, at fonds­sek­to­ren kan age­re agilt og sam­ti­dig lang­sig­tet, si­ger Carls­berg­fon­dets for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher. Der er ik­ke ta­le om pen­ge til pro­jek­ter, der har lig­get i skuf­fen med an­søg­nin­ger.

"Det her er no­get, vi har hand­let på in­den for de sid­ste 48 ti­mer. Jeg tal­te med be­sty­rel­sen i Carls­berg­fon­det i tirs­dags for at dis­ku­te­re, hvad vi skul­le gø­re ek­stra­or­di­nært i den giv­ne si­tu­a­tion," si­ger for­mand for Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher.

”Covid-19 ud­vik­ler sig li­ge nu eks­po­nen­ti­elt, så vi er gla­de for, at vi på kort tid har kun­net mo­bi­li­se­re et sam­ar­bej­de mel­lem en ræk­ke af Dan­marks og ver­dens frem­me­ste for­ske­re for at bi­dra­ge til løs­nin­gen af de enor­me ud­for­drin­ger, vi står over­for. Carls­bergs grund­læg­ge­re J.C. og Carl Ja­cob­sen samt Carls­berg­fon­det er hi­sto­risk set trå­dt til, når sam­fun­det har væ­ret i kri­se. Vi kan ri­si­ke­re, at den næ­ste epi­de­mi har po­ten­ti­a­le til at ud­lø­se en end­nu stør­re sund­heds­kri­se end Covid-19, så vi er nødt til som na­tion og ci­vi­li­sa­tion at tæn­ke lang­sig­tet og øge vo­res vi­dens­ni­veau,” si­ger Flem­m­ing Be­sen­ba­cher.

Carls­berg­fon­det be­vil­ger der­for 60 mio. kr. til tre ind­sat­ser. Med 25 mio. kr. støt­ter fon­den en na­tur­vi­den­ska­be­lig grup­pe af in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te virus­for­ske­re i et sam­ar­bej­de mel­lem Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet (KU), Aar­hus Uni­ver­si­tet (AU) og Sta­tens Se­rum In­sti­tut.

Der­u­d­over be­vil­ger fon­den 25 mio. kr. til en sam­funds­vi­den­ska­be­lig og hu­ma­ni­stisk grup­pe af ad­færds­for­ske­re, der i et sam­ar­bej­de mel­lem KU, AU og Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet skal for­ske i, hvor­dan vi som sam­fund hånd­te­rer epi­de­mi­er mest ef­fek­tivt.

Des­u­den be­vil­ger fon­den 10 mio. kr. til en tvær­vi­den­ska­be­lig grup­pe ved Roskil­de Uni­ver­si­tet, der skal for­ske i hi­sto­ri­ske epi­de­mi­ers op­stå­en, spred­ning og op­hør.

Må­let med de tre pro­jek­ter er at ba­ne vej for nye, glo­ba­le ind­sig­ter i ad­færd, fore­byg­gel­se, di­ag­no­se og be­hand­ling til be­red­ska­bet mod Covid-19 og frem­ti­di­ge epi­de­mi­er.

Ny Carlsbergfondet åbner for at støtte drift

Ny Carls­berg­fon­det, der støt­ter kun­sten i det dan­ske sam­fund, be­vil­ger ek­stra­or­di­nært 30 mio. kr. til gen­start af kri­se­ram­te kunst­mu­se­er, der i øje­blik­ket er luk­ket ef­ter an­vis­ning fra myn­dig­he­der­ne.

“Vi for­ven­ter, at der fra po­li­tisk si­de la­ves til­tag, der hol­der hån­den un­der de ram­te mu­se­er, som ud­gør en vig­tig del af dansk kul­­tur- og er­hvervs­liv. Fra Ny Carls­berg­fon­dets si­de vil vi ger­ne bak­ke op om den ind­sats, så kunst­mu­se­er­ne kan genåb­ne med de­res plan­lag­te pro­gram­mer og for­hå­bent­lig der­ved ge­nind­ta­ge de­res væ­sent­li­ge rol­le i det dan­ske sam­fund. Som fond er det vo­res op­ga­ve at vir­ke til gavn for kun­sten og kend­ska­bet til kunst i Dan­mark,” si­ger Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, for­mand for Ny Carls­berg­fon­det.

I den for­bin­del­se åb­ner Chri­sti­ne Buhl An­der­sen for, at fonds­mid­ler i et vist om­fang og­så kan bru­ges på drift – en ud­giftspost, som fon­de tra­di­tio­nelt ik­ke dæk­ker.

"Vo­res bi­drag skal ses i sam­men­hæng med det, man og­så gør fra po­li­tisk si­de. Her vil man­ge mu­se­er for­hå­bent­lig og­så kom­me ind un­der er­hvervs­livs­pul­jer­ne, så­dan at de kan sø­ge f.eks. løn­kom­pen­sa­tion, og vi ved, at der ar­bej­des på og­så at sik­re min­dre mu­se­er og selv­stæn­di­ge. Vo­res mid­ler vil ha­ve en an­der­le­des flek­si­bel ka­rak­ter, og vi er ek­stra­or­di­nært vil­li­ge til at se ge­ne­røst på ud­gif­ter­nes ka­rak­ter. Vi vil fo­ku­se­re på, hvad der skal til for at gen­nem­fø­re mu­se­er­nes pro­gram­mer, og­så selv om der er ta­le om ud­gif­ter, der nor­malt lig­ger i de­res drifts­bud­get. Og det er ek­stra­or­di­nært," si­ger Chri­sti­ne Buhl An­der­sen.

Tuborgfondet giver en ekstra hånd til ungdomsorganisationer

Ci­vil­sam­fun­dets ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner mod­ta­ger des­u­den 5 mio. kr. i form af en aku­t­pul­je, der skal støt­te ak­ti­vi­te­ter må­l­ret­tet de men­ne­sker, der er sær­ligt be­rørt af Covid-19.

Ud­over støt­ten til ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne på 5 mio. kr. vil fon­den og­så hol­de øje med be­ho­vet for hjælp til de de­le af er­hvervs­li­vet, der er hårdt ramt af den ak­tu­el­le si­tu­a­tion, f.eks. spil­le­ste­der og den ryt­mi­ske mu­sik.

“Vi øn­sker at gi­ve mu­lig­hed for at un­ge i fæl­les­skab kan om­sæt­te de­res idéer og lyst til at gø­re en for­skel for de men­ne­sker, der net­op nu er sær­ligt be­rørt som kon­se­kvens af epi­de­mi­en. Vi har et helt sær­ligt ci­vil­sam­fund i Dan­mark, og fra Tu­borg­fon­dets si­de øn­sker vi at gi­ve un­ge fri­vil­li­ge mid­ler­ne til at løf­te de kon­kre­te op­ga­ver, som man­ge men­ne­sker kan ha­ve gavn af i den­ne aku­t­te si­tu­a­tion,” si­ger Tu­borg­fon­dets for­mand An­­ne-Ma­rie Skov.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Fond og Pensiondanmark indgår partnerskab for at afhjælpe mangel på plejeboliger til ældre

An­tal­let af dan­ske­re over 80 år sti­ger mar­kant i dis­se år. Be­reg­nin­ger fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at bor­ge­re med fle­re end…

Partnerskaberne blomstrer mellem fonde og det offentlige

Na­tur, kul­tur, ar­ki­tek­tur, forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. Det er blot et ud­snit af de man­ge for­mål, som dan­ske fon­de net­op nu støt­ter gen­nem for­ma­li­se­re­de…

Fonde: Partnerskaber er et afgørende filantropisk værktøj

Part­ner­ska­ber­ne blom­strer mel­lem dan­ske fon­de og den of­fent­li­ge sek­tor. Me­re end 60 for­skel­li­ge part­ner­ska­ber mel­lem det of­fent­li­ge og bå­de små og sto­re fon­de er…

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år si­den, at Leo Fon­det gen­nem­før­te en mo­der­ni­se­rings­pro­ces, etab­le­re­de et egent­ligt fonds­se­kre­ta­ri­at og æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at sky­de et hol­dings­el­skab…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Coronakrise

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har væ­ret hur­tigt om­sæt­ning på No­vo Nor­disk Fon­dens ek­stra­or­di­næ­re pul­je til aku­t­te cor­o­navirus-til­tag. I lø­bet af få da­ge har fon­den be­vil­get 43,7 mil­li­o­ner…

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

  Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april. ”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.