Annoncespot_img

Carlsbergfondene bevilger 95 mio. kr. til corona-indsatser

Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet bevilger nu 95 mio. kr. til virusforskere, kunstmuseer og civilsamfund i indsatsen mod coronavirus. Et udtryk for fondssektorens agilitet, siger bestyrelsesformand i Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher.

Carlsbergfamilien
De tre fon­de i carls­berg­fa­mi­li­en har be­slut­tet at ud­de­le ek­stra mid­ler til ind­sat­sen i for­bin­del­se med cor­ona­kri­sen. Pen­ge­ne går til forsk­ning, mu­se­er og ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner (il­lu­stra­tion: Carlsbergfondet).

De tre ud­de­len­de fon­de i Carls­berg­fa­mi­li­en vil med hver de­res kon­kre­te bi­drag for­sø­ge at af­bø­de ud­for­drin­ger­ne for­bun­det med den glo­ba­le Covid-19-epidemi.

Der­for ud­de­ler fon­de­ne nu i alt 95 mio. kr. til pro­jek­ter in­den for virus­forsk­ning, kunst­mu­se­er og ci­vil­sam­fun­dets ungdomsorganisationer.

De nye be­vil­lin­ger er ud­tryk for, at fonds­sek­to­ren kan age­re agilt og sam­ti­dig lang­sig­tet, si­ger Carls­berg­fon­dets for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher. Der er ik­ke ta­le om pen­ge til pro­jek­ter, der har lig­get i skuf­fen med ansøgninger.

"Det her er no­get, vi har hand­let på in­den for de sid­ste 48 ti­mer. Jeg tal­te med be­sty­rel­sen i Carls­berg­fon­det i tirs­dags for at dis­ku­te­re, hvad vi skul­le gø­re ek­stra­or­di­nært i den giv­ne si­tu­a­tion," si­ger for­mand for Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Besenbacher.

”Covid-19 ud­vik­ler sig li­ge nu eks­po­nen­ti­elt, så vi er gla­de for, at vi på kort tid har kun­net mo­bi­li­se­re et sam­ar­bej­de mel­lem en ræk­ke af Dan­marks og ver­dens frem­me­ste for­ske­re for at bi­dra­ge til løs­nin­gen af de enor­me ud­for­drin­ger, vi står over­for. Carls­bergs grund­læg­ge­re J.C. og Carl Ja­cob­sen samt Carls­berg­fon­det er hi­sto­risk set trå­dt til, når sam­fun­det har væ­ret i kri­se. Vi kan ri­si­ke­re, at den næ­ste epi­de­mi har po­ten­ti­a­le til at ud­lø­se en end­nu stør­re sund­heds­kri­se end Covid-19, så vi er nødt til som na­tion og ci­vi­li­sa­tion at tæn­ke lang­sig­tet og øge vo­res vi­dens­ni­veau,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Carls­berg­fon­det be­vil­ger der­for 60 mio. kr. til tre ind­sat­ser. Med 25 mio. kr. støt­ter fon­den en na­tur­vi­den­ska­be­lig grup­pe af in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te virus­for­ske­re i et sam­ar­bej­de mel­lem Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet (KU), Aar­hus Uni­ver­si­tet (AU) og Sta­tens Se­rum Institut.

Der­u­d­over be­vil­ger fon­den 25 mio. kr. til en sam­funds­vi­den­ska­be­lig og hu­ma­ni­stisk grup­pe af ad­færds­for­ske­re, der i et sam­ar­bej­de mel­lem KU, AU og Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet skal for­ske i, hvor­dan vi som sam­fund hånd­te­rer epi­de­mi­er mest effektivt.

Des­u­den be­vil­ger fon­den 10 mio. kr. til en tvær­vi­den­ska­be­lig grup­pe ved Roskil­de Uni­ver­si­tet, der skal for­ske i hi­sto­ri­ske epi­de­mi­ers op­stå­en, spred­ning og ophør.

Må­let med de tre pro­jek­ter er at ba­ne vej for nye, glo­ba­le ind­sig­ter i ad­færd, fore­byg­gel­se, di­ag­no­se og be­hand­ling til be­red­ska­bet mod Covid-19 og frem­ti­di­ge epidemier.

Ny Carlsbergfondet åbner for at støtte drift

Ny Carls­berg­fon­det, der støt­ter kun­sten i det dan­ske sam­fund, be­vil­ger ek­stra­or­di­nært 30 mio. kr. til gen­start af kri­se­ram­te kunst­mu­se­er, der i øje­blik­ket er luk­ket ef­ter an­vis­ning fra myndighederne.

“Vi for­ven­ter, at der fra po­li­tisk si­de la­ves til­tag, der hol­der hån­den un­der de ram­te mu­se­er, som ud­gør en vig­tig del af dansk kul­tur- og er­hvervs­liv. Fra Ny Carls­berg­fon­dets si­de vil vi ger­ne bak­ke op om den ind­sats, så kunst­mu­se­er­ne kan genåb­ne med de­res plan­lag­te pro­gram­mer og for­hå­bent­lig der­ved ge­nind­ta­ge de­res væ­sent­li­ge rol­le i det dan­ske sam­fund. Som fond er det vo­res op­ga­ve at vir­ke til gavn for kun­sten og kend­ska­bet til kunst i Dan­mark,” si­ger Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, for­mand for Ny Carlsbergfondet.

I den for­bin­del­se åb­ner Chri­sti­ne Buhl An­der­sen for, at fonds­mid­ler i et vist om­fang og­så kan bru­ges på drift – en ud­giftspost, som fon­de tra­di­tio­nelt ik­ke dækker.

"Vo­res bi­drag skal ses i sam­men­hæng med det, man og­så gør fra po­li­tisk si­de. Her vil man­ge mu­se­er for­hå­bent­lig og­så kom­me ind un­der er­hvervs­livs­pul­jer­ne, så­dan at de kan sø­ge f.eks. løn­kom­pen­sa­tion, og vi ved, at der ar­bej­des på og­så at sik­re min­dre mu­se­er og selv­stæn­di­ge. Vo­res mid­ler vil ha­ve en an­der­le­des flek­si­bel ka­rak­ter, og vi er ek­stra­or­di­nært vil­li­ge til at se ge­ne­røst på ud­gif­ter­nes ka­rak­ter. Vi vil fo­ku­se­re på, hvad der skal til for at gen­nem­fø­re mu­se­er­nes pro­gram­mer, og­så selv om der er ta­le om ud­gif­ter, der nor­malt lig­ger i de­res drifts­bud­get. Og det er ek­stra­or­di­nært," si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Tuborgfondet giver en ekstra hånd til ungdomsorganisationer

Ci­vil­sam­fun­dets ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner mod­ta­ger des­u­den 5 mio. kr. i form af en aku­t­pul­je, der skal støt­te ak­ti­vi­te­ter må­l­ret­tet de men­ne­sker, der er sær­ligt be­rørt af Covid-19.

Ud­over støt­ten til ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne på 5 mio. kr. vil fon­den og­så hol­de øje med be­ho­vet for hjælp til de de­le af er­hvervs­li­vet, der er hårdt ramt af den ak­tu­el­le si­tu­a­tion, f.eks. spil­le­ste­der og den ryt­mi­ske musik.

“Vi øn­sker at gi­ve mu­lig­hed for at un­ge i fæl­les­skab kan om­sæt­te de­res idéer og lyst til at gø­re en for­skel for de men­ne­sker, der net­op nu er sær­ligt be­rørt som kon­se­kvens af epi­de­mi­en. Vi har et helt sær­ligt ci­vil­sam­fund i Dan­mark, og fra Tu­borg­fon­dets si­de øn­sker vi at gi­ve un­ge fri­vil­li­ge mid­ler­ne til at løf­te de kon­kre­te op­ga­ver, som man­ge men­ne­sker kan ha­ve gavn af i den­ne aku­t­te si­tu­a­tion,” si­ger Tu­borg­fon­dets for­mand An­ne-Ma­rie Skov.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer