Ellab-Fonden donerer nordens største trykkammer

Med en ud­de­ling på 35 mio. kr. be­ta­ler El­lab-Fon­den halv­de­len af et nyt mo­der­ne tryk­kam­mer på Rigs­ho­spi­ta­let.

Med støt­te fra El­­lab-Fon­­den har Re­gions­rå­det i Re­gion Ho­ved­sta­den sik­ret et nyt tids­sva­ren­de tryk­kam­mer til Rigs­ho­spi­ta­let, som skal stå klar i slut­nin­gen af 2021.

Det op­ly­ser Re­gion Ho­ved­sta­den i en pres­se­med­del­el­se.

Dyk­ker­sy­ge, liv­stru­en­de in­fek­tio­ner, sår­he­ling, kulil­te­for­gift­nin­ger, be­hand­ling af strå­le­føl­ger fra kræft­be­hand­ling. Det er et ud­snit af de syg­dom­me, som pa­tien­ter fra he­le lan­det bli­ver be­hand­let for i Rigs­ho­spi­ta­lets tryk­kam­mer.

Nu kan de se frem til bå­de stør­re, bed­re og me­re flek­sib­le for­hold, når et nyt rumop­delt tryk­kam­mer, frem­går det af pres­se­med­del­el­sen.

El­­lab-Fon­­den har do­ne­ret 35 mio. kr. til pro­jek­tet, og Re­gion Ho­ved­sta­den af­sæt­ter li­ge­le­des 35 mio. kr. til det nye tryk­kam­mer.

Re­gions­rå­ds­for­mand Sop­hie Hæ­storp An­der­sen (S) glæ­der sig over mu­lig­he­den for at ska­be et tryk­kam­mer, der kan til­by­de pa­tien­ter­ne en me­re in­di­vi­du­a­li­se­ret be­hand­ling:
”Med et nyt tryk­kam­mer har vi en unik mu­lig­hed for at hjæl­pe de pa­tien­ter, der går igen­nem svæ­re syg­doms­for­løb og har gavn af den spe­ci­el­le be­hand­ling, som kun tryk­kam­me­ret kan til­by­de. Vi kan nu styr­ke og må­l­ret­te be­hand­lings­mu­lig­he­der­ne for end­nu fle­re pa­tien­ter fra he­le lan­det. Det har stor be­tyd­ning for bå­de pa­tien­ter­ne selv og for sam­fun­det at få dis­se men­ne­sker godt til­ba­ge til de­res nor­ma­le liv igen,” ud­ta­ler Sop­hie Hæ­storp An­der­sen.

El­­lab-Fon­­den solg­te i 2016 sin an­del af me­­di­co-sel­ska­­bet El­lab A/S og si­den har fon­den øget sit ud­de­lings­ni­veau. Fon­den har i sin ud­de­lings­po­li­tik fo­kus på læ­ge­mid­ler og syg­dom­me, som ik­ke har stor kom­merci­el op­mærk­som­hed.

”Vi øn­sker at væ­re med til at ska­be en for­an­dring og støt­te pro­jek­ter, der har stor vig­tig­hed for sam­fun­det, men har lil­le be­vå­gen­hed. Tryk­kam­me­ret er for nog­le aku­t­te pa­tien­ter for­skel­len på liv og død, mens det for rig­tig man­ge an­dre pa­tien­ter spil­ler en væ­sent­lig rol­le for at få en bed­re livskva­li­tet og kom­me sig hur­tigt over et svært syg­doms­for­løb. Vi er me­get gla­de over at væ­re ka­ta­ly­sa­tor for etab­le­rin­gen af et nyt, stort og frem­tids­sik­ret tryk­kam­mer,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i El­­lab-Fon­­den, Sys Rovsing.

Fon­den støt­ter des­u­den vi­den­ska­be­li­ge for­mål og forsk­nings­pro­jek­ter.

”Vi har i for­bin­del­se med til­sag­net om den­ne do­na­tion til­ken­de­gi­vet, at El­­lab-Fon­­den til­li­ge læg­ger vægt på den in­ter­na­tio­na­le forsk­ning, som ta­ger ud­gangs­punkt i tryk­kam­me­rets funk­tion, og fon­den har gi­vet et fo­re­lø­bigt til­sagn om at vil­le støt­te en så­dan forsk­ning og­så,” si­ger Sys Rovsing.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.