Ellab-Fonden donerer nordens største trykkammer

Med en uddeling på 35 mio. kr. betaler Ellab-Fonden halvdelen af et nyt moderne trykkammer på Rigshospitalet.

Med støt­te fra El­lab-Fon­den har Re­gions­rå­det i Re­gion Ho­ved­sta­den sik­ret et nyt tids­sva­ren­de tryk­kam­mer til Rigs­ho­spi­ta­let, som skal stå klar i slut­nin­gen af 2021.

Det op­ly­ser Re­gion Ho­ved­sta­den i en pressemeddelelse.

Dyk­ker­sy­ge, liv­stru­en­de in­fek­tio­ner, sår­he­ling, kulil­te­for­gift­nin­ger, be­hand­ling af strå­le­føl­ger fra kræft­be­hand­ling. Det er et ud­snit af de syg­dom­me, som pa­tien­ter fra he­le lan­det bli­ver be­hand­let for i Rigs­ho­spi­ta­lets trykkammer. 

Nu kan de se frem til bå­de stør­re, bed­re og me­re flek­sib­le for­hold, når et nyt rumop­delt tryk­kam­mer, frem­går det af pressemeddelelsen.

El­lab-Fon­den har do­ne­ret 35 mio. kr. til pro­jek­tet, og Re­gion Ho­ved­sta­den af­sæt­ter li­ge­le­des 35 mio. kr. til det nye trykkammer. 

Re­gions­rå­ds­for­mand Sop­hie Hæ­storp An­der­sen (S) glæ­der sig over mu­lig­he­den for at ska­be et tryk­kam­mer, der kan til­by­de pa­tien­ter­ne en me­re in­di­vi­du­a­li­se­ret behandling:
”Med et nyt tryk­kam­mer har vi en unik mu­lig­hed for at hjæl­pe de pa­tien­ter, der går igen­nem svæ­re syg­doms­for­løb og har gavn af den spe­ci­el­le be­hand­ling, som kun tryk­kam­me­ret kan til­by­de. Vi kan nu styr­ke og må­l­ret­te be­hand­lings­mu­lig­he­der­ne for end­nu fle­re pa­tien­ter fra he­le lan­det. Det har stor be­tyd­ning for bå­de pa­tien­ter­ne selv og for sam­fun­det at få dis­se men­ne­sker godt til­ba­ge til de­res nor­ma­le liv igen,” ud­ta­ler Sop­hie Hæ­storp Andersen.

El­lab-Fon­den solg­te i 2016 sin an­del af me­di­co-sel­ska­bet El­lab A/S og si­den har fon­den øget sit ud­de­lings­ni­veau. Fon­den har i sin ud­de­lings­po­li­tik fo­kus på læ­ge­mid­ler og syg­dom­me, som ik­ke har stor kom­merci­el opmærksomhed.

”Vi øn­sker at væ­re med til at ska­be en for­an­dring og støt­te pro­jek­ter, der har stor vig­tig­hed for sam­fun­det, men har lil­le be­vå­gen­hed. Tryk­kam­me­ret er for nog­le aku­t­te pa­tien­ter for­skel­len på liv og død, mens det for rig­tig man­ge an­dre pa­tien­ter spil­ler en væ­sent­lig rol­le for at få en bed­re livskva­li­tet og kom­me sig hur­tigt over et svært syg­doms­for­løb. Vi er me­get gla­de over at væ­re ka­ta­ly­sa­tor for etab­le­rin­gen af et nyt, stort og frem­tids­sik­ret tryk­kam­mer,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i El­lab-Fon­den, Sys Rovsing.

Fon­den støt­ter des­u­den vi­den­ska­be­li­ge for­mål og forskningsprojekter. 

”Vi har i for­bin­del­se med til­sag­net om den­ne do­na­tion til­ken­de­gi­vet, at El­lab-Fon­den til­li­ge læg­ger vægt på den in­ter­na­tio­na­le forsk­ning, som ta­ger ud­gangs­punkt i tryk­kam­me­rets funk­tion, og fon­den har gi­vet et fo­re­lø­bigt til­sagn om at vil­le støt­te en så­dan forsk­ning og­så,” si­ger Sys Rovsing.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer