Ellab-Fonden donerer nordens største trykkammer

Med en ud­de­ling på 35 mio. kr. be­ta­ler El­lab-Fon­den halv­de­len af et nyt mo­der­ne tryk­kam­mer på Rigs­ho­spi­ta­let.

Med støt­te fra El­­lab-Fon­­den har Re­gions­rå­det i Re­gion Ho­ved­sta­den sik­ret et nyt tids­sva­ren­de tryk­kam­mer til Rigs­ho­spi­ta­let, som skal stå klar i slut­nin­gen af 2021.

Det op­ly­ser Re­gion Ho­ved­sta­den i en pres­se­med­del­el­se.

Dyk­ker­sy­ge, liv­stru­en­de in­fek­tio­ner, sår­he­ling, kulil­te­for­gift­nin­ger, be­hand­ling af strå­le­føl­ger fra kræft­be­hand­ling. Det er et ud­snit af de syg­dom­me, som pa­tien­ter fra he­le lan­det bli­ver be­hand­let for i Rigs­ho­spi­ta­lets tryk­kam­mer.

Nu kan de se frem til bå­de stør­re, bed­re og me­re flek­sib­le for­hold, når et nyt rumop­delt tryk­kam­mer, frem­går det af pres­se­med­del­el­sen.

El­­lab-Fon­­den har do­ne­ret 35 mio. kr. til pro­jek­tet, og Re­gion Ho­ved­sta­den af­sæt­ter li­ge­le­des 35 mio. kr. til det nye tryk­kam­mer.

Re­gions­rå­ds­for­mand Sop­hie Hæ­storp An­der­sen (S) glæ­der sig over mu­lig­he­den for at ska­be et tryk­kam­mer, der kan til­by­de pa­tien­ter­ne en me­re in­di­vi­du­a­li­se­ret be­hand­ling:
”Med et nyt tryk­kam­mer har vi en unik mu­lig­hed for at hjæl­pe de pa­tien­ter, der går igen­nem svæ­re syg­doms­for­løb og har gavn af den spe­ci­el­le be­hand­ling, som kun tryk­kam­me­ret kan til­by­de. Vi kan nu styr­ke og må­l­ret­te be­hand­lings­mu­lig­he­der­ne for end­nu fle­re pa­tien­ter fra he­le lan­det. Det har stor be­tyd­ning for bå­de pa­tien­ter­ne selv og for sam­fun­det at få dis­se men­ne­sker godt til­ba­ge til de­res nor­ma­le liv igen,” ud­ta­ler Sop­hie Hæ­storp An­der­sen.

El­­lab-Fon­­den solg­te i 2016 sin an­del af me­­di­co-sel­ska­­bet El­lab A/S og si­den har fon­den øget sit ud­de­lings­ni­veau. Fon­den har i sin ud­de­lings­po­li­tik fo­kus på læ­ge­mid­ler og syg­dom­me, som ik­ke har stor kom­merci­el op­mærk­som­hed.

”Vi øn­sker at væ­re med til at ska­be en for­an­dring og støt­te pro­jek­ter, der har stor vig­tig­hed for sam­fun­det, men har lil­le be­vå­gen­hed. Tryk­kam­me­ret er for nog­le aku­t­te pa­tien­ter for­skel­len på liv og død, mens det for rig­tig man­ge an­dre pa­tien­ter spil­ler en væ­sent­lig rol­le for at få en bed­re livskva­li­tet og kom­me sig hur­tigt over et svært syg­doms­for­løb. Vi er me­get gla­de over at væ­re ka­ta­ly­sa­tor for etab­le­rin­gen af et nyt, stort og frem­tids­sik­ret tryk­kam­mer,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i El­­lab-Fon­­den, Sys Rovsing.

Fon­den støt­ter des­u­den vi­den­ska­be­li­ge for­mål og forsk­nings­pro­jek­ter.

”Vi har i for­bin­del­se med til­sag­net om den­ne do­na­tion til­ken­de­gi­vet, at El­­lab-Fon­­den til­li­ge læg­ger vægt på den in­ter­na­tio­na­le forsk­ning, som ta­ger ud­gangs­punkt i tryk­kam­me­rets funk­tion, og fon­den har gi­vet et fo­re­lø­bigt til­sagn om at vil­le støt­te en så­dan forsk­ning og­så,” si­ger Sys Rovsing.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.