Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

I løbet af få dage har Novo Nordisk Fonden bevilget penge til 17 projekter fra ekspres-puljen, der skal afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus-epidemien i Danmark. Det skriver fonden i en pressemeddelelse.

Corornavirus
 
Der har væ­ret hur­tigt om­sæt­ning på No­vo Nor­disk Fon­dens ek­stra­or­di­næ­re pul­je til aku­t­te coronavirus-tiltag. 

I lø­bet af få da­ge har fon­den be­vil­get 43,7 mil­li­o­ner kro­ner til 17 pro­jek­ter i for­bin­del­se med coronakrisen. 

De be­vil­ge­de pro­jek­ter sæt­ter blandt an­det fo­kus på at for­bed­re over­våg­ning af pa­tien­ter i høj­ri­si­ko­grup­pen, re­du­ce­re an­tal­let af ind­læg­gel­ser på in­ten­si­vaf­de­lin­ger­ne, op­ret­tel­se af en te­le­fon­linje til at af­hjæl­pe en­som­hed blandt æl­dre og at kort­læg­ge om­fan­get af psy­kisk syg­dom re­la­te­ret til covid-19-pandemien.

Ud over be­vil­lin­ger­ne fra den 50 mil­li­o­ner kro­ner sto­re pul­je til aku­tind­sat­sen mod cor­o­na-epi­de­mi­en, har fon­den des­u­den net­op be­vil­get op til fem mil­li­o­ner kro­ner fra en af de or­di­næ­re pul­jer til et pro­jekt un­der le­del­se af pro­fes­sor og over­læ­ge An­ders Per­ner fra In­ten­siv Te­ra­pi Kli­nik fra Rigs­ho­spi­ta­let. An­ders Per­ners pro­jekt vil gø­re det mu­ligt for dan­ske ho­spi­ta­ler at un­der­sø­ge, om be­tæn­del­ses­dæm­pen­de be­hand­ling med bi­ny­re­bark­hor­mon kan hjæl­pe pa­tien­ter med covid-19.

No­vo Nor­disk Fon­dens Be­vil­lin­ger ud­delt til pro­jek­ter, der skal af­bø­de de sund­heds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser af cor­o­navirus-epi­de­mi­en i Danmark:
 1. Covid-19 Ward, Rigs­ho­spi­ta­let, Bis­peb­jerg Ho­spi­tal og DTU Sundhedsteknologi 
  • 3.909.009 kr.
  • Pro­jek­tet vil ud­vik­le en in­tel­li­gent trå­d­løs 24/7-over­våg­ning af cor­o­na­pa­tien­ter i høj­ri­si­ko­grup­pen. Over­våg­nin­gen skal sik­re tid­lig iden­ti­fi­ka­tion af for­vær­ring samt mar­kant re­duk­tion af pa­tient­kon­takt, smit­te, brug af vær­ne­mid­ler og be­hov for per­so­na­leres­sour­cer. Over­våg­nin­gen vil star­te i lø­bet af de næ­ste to uger.
 2. Pro-ak­tiv Be­skyt­tel­se af Ind­lag­te Lun­ge­sy­ge med covid-19: Pro-Lung-Covid-tri­al, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet samt Re­gion Hovedstaden 
  • 2.162.646 kr.
  • Pro­jek­tet vil un­der­sø­ge, om me­di­cin­ske pa­tien­ter, der ind­læg­ges akut, og som har en po­si­tiv test for 2019-nCoV, kan få gavn af be­hand­ling med det viru­s­in­fek­tions­mo­di­fi­ce­ren­de stof hy­droxy-chl­or­oquin samt det virus-im­mun­mo­du­le­ren­de og an­ti­bak­te­ri­el­le stof azit­hro­mycin. For­må­let er at fin­de en be­hand­ling, der kan fø­re til kor­te­re ind­læg­gel­se og fær­re ind­læg­gel­ser på in­ten­si­vaf­de­ling og la­ve­re dødelighed.
 3. Echovid-19, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal samt Bis­peb­jerg og Fre­de­riks­berg Hospital 
  • 1.780.000 kr.
  • Pro­jek­tet er et prospek­tivt kli­nisk stu­die, der blandt an­det skal un­der­sø­ge, om ul­tra­lyds­skan­ning af hjer­tet og ul­tra­lyds­un­der­sø­gel­se af lun­ger­ne kan for­ud­si­ge, hvil­ke pa­tien­ter der er i høj ri­si­ko for ud­vik­ling af akut lun­ge­svigt, ind­læg­gel­se på in­ten­siv af­de­ling el­ler an­den akut for­vær­ring un­der ind­læg­gel­se for covid-19. Stu­di­et vil og­så gi­ve et unikt ind­blik i, hvor­dan in­fek­tio­nen på­vir­ker hjer­tet, da al­le pa­tien­ter og­så vil få fo­re­ta­get en grun­dig hjer­te­un­der­sø­gel­se når in­fek­tio­nen er over­stå­et. Stu­di­et in­klu­de­rer pa­tien­ter ind­lagt på de fle­ste af Re­gion Ho­ved­sta­dens ho­spi­ta­ler med en la­bo­ra­to­ri­e­be­kræf­tet di­ag­no­se af covid-19.
 4. Covid-19 op­lys­nings­ind­sats, Mi­no Danmark 
  • 933.014 kr.
  • Pro­jek­tet skal ud­vik­le en di­gi­tal plat­form, der gør det mu­ligt at le­ve­re hur­ti­ge over­sæt­tel­ser af de dan­ske myn­dig­he­ders op­lys­nin­ger om den igang­væ­ren­de cor­o­navirus-epi­de­mi til sprog­li­ge mi­no­ri­tets­grup­per i lan­det. Må­let er at få over­sat re­ge­rin­gens vig­tig­ste ud­mel­din­ger til fol­ket til op mod 30 for­skel­li­ge sprog in­den­for 12 timer.
 5. Æl­dre­te­le­fo­nen, Æl­dre Sagen 
  • 495.000 kr.
  • Pro­jek­tet vil op­ret­te en æl­dre­te­le­fon, hvor fri­vil­li­ge te­le­fon­ven­ner rin­ger til æl­dre, der øn­sker en at ta­le med. For­må­let er at af­hjæl­pe en­som­hed og iso­la­tion i en tid, hvor vi ik­ke kan kom­me i kon­takt med hin­an­den på an­dre måder.
 6. Be­vil­ling ud­delt gen­nem forsk­nings­pro­gram­met So­cie­tal Re­spon­ses to and Pre­pa­red­ness for Emer­ging Viral In­fections – 2020: Over­våg­ning af in­fek­tio­ner og smit­som­me syg­dom­me, Sta­tens Se­rum Institut 
  • 10.000.000 kr.
  • Pro­jek­tet skal ud­vik­le en di­gi­tal løs­ning, der hur­ti­ge­re skal kun­ne op­da­ge og re­spon­de­re på nye in­fek­tiø­se trus­ler. En for­bed­ret di­gi­tal løs­ning er af­gø­ren­de for, at bå­de en­kel­te læ­ger og det na­tio­na­le be­red­skab har let­til­gæn­ge­lig, elek­tro­nisk ad­gang til re­le­van­te da­ta, så der hur­tigt kan ska­bes det for­nød­ne over­blik til at age­re på ud­brud af syg­dom­me og in­fek­tio­ner samt fore­byg­ge smittespredning.
 7. Cli­ni­cal testing of low dosa­ge cor­ti­son tre­at­ment (ap­pli­cab­le bey­ond COVID-19), Rigshospitalet 
  • 5.000.000 kr.
  • Pro­jek­tet vil gø­re det mu­ligt for dan­ske ho­spi­ta­ler at un­der­sø­ge, om be­tæn­del­ses­dæm­pen­de be­hand­ling med bi­ny­re­bark­hor­mon kan hjæl­pe pa­tien­ter med covid-19. Pro­jek­tet er be­vil­get uden om det aku­t­te støt­te­pro­gram. Læs me­re om pro­jek­tet her.
 8. Akut na­tio­nal forsk­nings­in­fra­struk­tur med blod­prø­ver til covid-19, Sta­tens Se­rum Institut 
  • 4.974.000 kr.
  • Pro­jek­tet vil etab­le­re et akut, bredt og na­tio­nalt covid-19-sam­ar­bej­de de næ­ste 6 må­ne­der med hen­blik på at ind­sam­le di­ag­no­sti­ske blod­prø­ver fra ho­spi­ta­ler i he­le Dan­mark. For­må­let er at op­byg­ge en unik forsk­nings­in­fra­struk­tur med 500.000 bi­o­lo­gi­ske prø­ver fra al­le ty­per pa­tien­ter, inkl. pa­tien­ter med me­get tid­li­ge sta­di­er af covid-19-in­fek­tion, pa­tien­ter med akut og liv­stru­en­de in­fek­tion og pa­tien­ter, der er ra­ske ef­ter in­fek­tio­nen. Al­le de op­sam­le­de bi­o­lo­gi­ske prø­ver stil­les gra­tis til rå­dig­hed til covid-19-re­la­te­re­de forsk­nings­pro­jek­ter de næ­ste to år. 
 9. The ef­fect of an­gi­o­ten­sin-con­ver­ting en­zy­me in­hi­bi­tion and an­gi­o­ten­sin II re­cep­tor blo­ck­a­de on the cour­se of acu­te re­spira­tory di­stress syn­dro­me in covid-19 pa­tients, Gen­tof­te Hospital 
  • 3.335.000 kr.
  • Man­ge af de svæ­rest ram­te covid-19-pa­tien­ter har for­hø­jet blod­tryk og/eller di­a­be­tes. Ho­ved­par­ten af dis­se ta­ger blod­tryks­s­æn­ken­de me­di­cin, der hæm­mer re­nin-an­gi­o­ten­sin-sy­ste­met (RAS). Ved hjælp af et ran­do­mi­se­ret kli­nisk for­søg, dan­ske re­gi­stre og da­ta­ba­ser samt pa­tientjour­na­ler vil det­te pro­jekt af­gø­re, om det er hen­sigts­mæs­sigt at fort­sæt­te el­ler stop­pe be­hand­ling med RAS-hæm­me­re hos ind­læg­gel­ses­kræ­ven­de covid-19-patienter.
 10. Glycovid-19, Steno Di­a­be­tes Cen­ter Co­pen­ha­gen, Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal samt Hvi­d­ov­re Hospital 
  • 2.992.500 kr.
  • Pro­jek­tet vil be­ly­se, hvor­dan covid-19 på­vir­ker hjer­tets pum­pe­funk­tion og blo­dets ko­agu­la­tions­ev­ne på for­skel­li­ge blod­suk­ker­ni­veau­er. Stu­di­er har vist, at en tred­je­del af pa­tien­ter, der dør af covid-19, har ek­si­ste­ren­de di­a­be­tes. En æn­dret blod­suk­ker­kon­trol un­der in­ten­siv­be­hand­ling kan po­ten­ti­elt re­sul­te­re i ne­ga­tiv ef­fekt på hjer­te­funk­tio­nen, især hos pa­tien­ter med hø­je blod­suk­ker­ni­veau­er før ind­læg­gel­se. Pro­jek­tet vil un­der­sø­ge di­a­be­tes­pa­tien­ter ved an­kom­sten til ho­spi­ta­let og covid-19-po­si­ti­ve pa­tien­ter med og uden di­a­be­tes i lø­bet af de før­ste 24 ti­mer ef­ter an­komst til in­ten­si­vaf­de­lin­gen. Des­u­den un­der­sø­ges så man­ge del­ta­ge­re som mu­ligt 4 uger ef­ter over­stå­et akutforløb.
 11. No­vo covid-19 fø­de­n­de og ny­fød­te, Aar­hus Universitetshospital 
  • 1.950.000 kr.
  • For­må­let med pro­jek­tet er at un­der­sø­ge en po­pu­la­tion be­stå­en­de af al­le gravi­de og ny­fød­te, mens covid-19-epi­de­mi­en er på sit høj­de­punkt. I den­ne tid med en på­gå­en­de, in­ter­na­tio­nal sund­heds­kri­se er der et stort be­hov for me­re vi­den om covid-19 (syg­dom­men) og SARS-CoV-2 (virus­sen) hos gravi­de, fø­de­n­de og ny­fød­te børn. Selv­om gravi­de ik­ke nød­ven­dig­vis er me­re mod­ta­ge­li­ge for vira­le in­fek­tio­ner, har det læn­ge væ­ret kendt, at de for­an­drin­ger, der sker i de­res im­mun­sy­stem og de­res fy­sik, kan væ­re as­so­ci­e­ret med et me­re al­vor­ligt for­løb af syg­dom­men end hos ik­ke-gravi­de. Pro­jek­tet er et fol­low-up-stu­die, hvor al­le gravi­de, der skal fø­de på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og på Kol­ding Sy­ge­hus – Sy­ge­hus Lil­le­bælt over en pe­ri­o­de på nog­le må­ne­der, inkluderes.
 12. Fast-Tra­ck im­ple­men­ta­tion of an ad­van­ced web-ba­sed self-tri­a­ge and as­ses­sment Chat­bot for covid-19, Re­gion Ho­ved­sta­dens Akutberedskab 
  • 1.531.827 kr.
  • For­må­let er at ud­vik­le, te­ste og ha­ste-im­ple­men­te­re en na­tio­nal chat­bot for covid-19-re­la­te­re­de spørgs­mål. Det pri­mæ­re for­mål er at gi­ve bor­ger­ne op­da­te­ret, evi­dens­ba­se­ret on­li­ne-in­for­ma­tion om, hvor­dan de skal hånd­te­re covid-19-symp­to­mer samt gi­ve re­le­vant in­for­ma­tion om, hvor­når og hvor de skal hen­ven­de sig for yder­li­ge­re me­di­cinsk rå­d­giv­ning el­ler as­si­stan­ce. Det an­det for­mål med pro­jek­tet er at re­du­ce­re opkalds­vo­lu­men og ar­bejds­pres­set på 1-1-2, 1813 og læ­ge­vag­ten samt hos prak­ti­se­ren­de læ­ger. Chat­bot­ten vil væ­re i stand til at le­ve­re vi­den­ska­be­li­ge da­ta, der iden­ti­fi­ce­rer spred­nin­gen af covid-19 i den ge­ne­rel­le befolkning.
 13. Bio­mar­kø­rer til ri­si­ko­vur­de­ring af pa­tien­ter med covid-19 - In­ter­re­gio­nalt Bio­bank-pro­jekt, Her­lev og Gen­tof­te Hospital 
  • 1.372.200 kr.
  • For­må­let med pro­jek­tet er at sam­le en stor, uselek­te­ret bio­bank over pa­tien­ter, der ind­læg­ges med covid-19. Bio­ban­ken skal bru­ges til at 1) iden­ti­fi­ce­re og sam­men­lig­ne etab­le­re­de og eks­pe­ri­men­tel­le bio­mar­kø­rer for al­vor­lig syg­dom og død og 2) kon­stru­e­re en ri­si­ko­mo­del, som in­klu­de­rer en el­ler fle­re mar­kø­rer samt kli­ni­ske da­ta. Ri­si­ko­mo­del­len kan bru­ges til at vur­de­re, hvil­ke pa­tien­ter der er i ri­si­ko for al­vor­lig syg­dom, og hvil­ke pa­tien­ter der kræ­ver min­dre in­ten­siv ob­ser­va­tion og even­tu­elt kan ses an i hjem­met. Pro­jek­tet er et prospek­tivt kohortestudie.
 14. Re­mo­te Gluco­se Mo­ni­tor­ing of Pa­tients Iso­la­ted during the Covid-19 Pan­de­mic, En­dokri­no­lo­gisk & Ne­fro­lo­gisk Af­de­ling, Nord­s­jæl­lands Hospital 
  • 1.105.755 kr.
  • For­må­let med pro­jek­tet er at gi­ve ho­spi­tals­per­so­na­let et re­al-ti­me ind­blik i, hvor­dan blod­suk­ke­ret ud­vik­ler sig hos covid-19-smit­te­de og iso­le­re­de di­a­be­tes­pa­tien­ter via kon­ti­nu­er­li­ge trå­d­lø­se gluko­se­må­le­re. Nor­malt må­les blod­suk­ke­ret på ind­lag­te pa­tien­ter fem gan­ge i døg­net ved hjælp af tra­di­tio­nel­le po­int of ca­re-ap­pa­ra­ter. Ved at fjer­n­mo­ni­to­re­re blod­suk­ke­ret kan per­so­na­let re­du­ce­re bru­gen af vær­ne­mid­ler og spa­re per­so­na­leres­sour­cer, og der kan hur­tigt gri­bes ind, hvis blod­suk­ke­ret er en­ten for lavt el­ler for højt.
 15. Men­tal He­alth Con­sequen­ces of the Covid-19 Pan­de­mic, Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal - Psykiatrien 
  • 1.050.000 kr.
  • Pro­jek­tet vil kort­læg­ge om­fan­get af psy­kisk syg­dom re­la­te­ret til covid-19-pan­de­mi­en. Det er for­ven­te­ligt, at pan­de­mi­en vil ha­ve ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for per­so­ner, som le­ver med el­ler som er i ri­si­ko for at ud­vik­le psy­kisk syg­dom. De før­ste re­sul­ta­ter vil væ­re til­gæn­ge­li­ge ef­ter cir­ka to uger, og pro­jek­tet vil der­for gi­ve vær­di­ful­de op­lys­nin­ger, der kan bru­ges til at af­bø­de kon­se­kven­ser­ne af pandemien.
 16. Etab­le­ring af mid­ler­ti­digt nød­her­berg samt sup­pe­køk­ken til so­ci­alt ud­sat­te i Aar­hus by, Rø­de Kors 
  • 730.000 kr.
  • Må­let med pro­jek­tet at sik­re over­nat­ning og be­spis­ning af sær­ligt so­ci­alt ud­sat­te i Aar­hus. covid-19-pan­de­mi­en og im­ple­men­te­rin­gen af for­sam­lings­re­strik­tio­ner har æn­dret vil­kå­re­ne for de mest so­ci­alt ud­sat­te i Aar­hus dra­ma­tisk. Her­ber­ger har måt­tet be­græn­se ka­pa­ci­te­ten, og nog­le so­ci­a­le væ­re­ste­der har helt måt­tet luk­ke. Grun­det smit­te­ri­si­ko og de ved­tag­ne for­sam­lings­re­strik­tio­ner er der på nu­væ­ren­de tids­punkt hver­ken her­bergs­plad­ser el­ler be­spis­nings­mu­lig­he­der nok i Aar­hus. For at imø­de­kom­me det­te be­hov vil pro­jek­tet etab­le­re et mid­ler­ti­digt nød­her­berg samt et sup­pe­køk­ken i Aarhus.
 17. Psy­ko­lo­gi­ske kon­se­kven­ser af covid-19 hos pa­tien­ter og på­rø­ren­de i Dan­mark, Rigs­ho­spi­ta­let og Kø­ben­havns Universitet 
  • 378.000 kr.
  • Pro­jek­tet har til for­mål at af­dæk­ke de psy­ko­lo­gi­ske kon­se­kven­ser af covid-19. Det er vel­kendt, at der un­der en epi­de­mi kan ske en stig­ning i fo­re­komst af psy­ki­ske re­ak­tio­ner, og at de fo­re­kom­mer blandt halv­de­len af den eks­po­ne­re­de po­pu­la­tion. I en in­ter­viewun­der­sø­gel­se un­der­sø­ger pro­jek­tet dels, hvor­dan det op­le­ves at væ­re i ri­si­ko for covid-19, dels at ha­ve syg­dom­men, samt hvor­dan det op­le­ves at ha­ve en svært syg på­rø­ren­de el­ler at mi­ste en på­rø­ren­de til covid-19. Pro­jek­tet vil be­skri­ve de psy­ko­lo­gi­ske re­ak­tio­ner blandt pa­tien­ter og på­rø­ren­de og op­stil­le for­slag til til­tag som mini­me­rer de psy­ko­lo­gi­ske konsekvenser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer