Poul Due Jensens Fond opfordrer fonde til at sætte indsatsen mod corona-krisen over normale regler

I anledning af Grundfos´ 75-års-jubilæum øger Poul Due Jensens Fond sine bevillinger i 2020 fra 125 millioner til 200 millioner kroner. Fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted opfordrer samtidig den samlede fondsbranche til at være klar til at yde ekstraordinær hjælp og se ud over normale regler og måder at tænke på.

Nyarugusu Flygtningelejr, Tanzania (foto: Poul Due Jensens Fond)
Åb­ning af bo­re­hul 2, Ny­aru­gusu Flygt­nin­ge­lejr, Tan­za­nia. Fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted er nr. 2 fra høj­re. (fo­to: Po­ul Due Jen­sens Fond).

Det går sær­de­les godt for den ver­den­s­oms­pæn­den­de pum­pe­gi­gant Grund­fos. Det ny­ligt of­fent­lig­gjor­te 2019-regn­skab vi­ser, at om­sæt­nin­gen sid­ste år steg med tre pro­cent og nå­e­de op på 27,5 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket er det hø­je­ste ni­veau i Bjer­ring­bro-virk­som­he­dens 75-åri­ge hi­sto­rie, og må­let om 10 pro­cent over­skuds­grad blev nå­et ét år før for­ven­tet. Fon­den ejer 87,6 pro­cent af ak­tie­ka­pi­ta­len i pumpevirksomheden.

Blandt an­det der­for var der sto­re smil på læ­ber­ne, da be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond ons­dag i sid­ste uge holdt års­mø­de. Uden ri­si­ko for at gø­re et næv­ne­vær­digt ind­hug i kas­se­be­hold­nin­gen, be­slut­te­de be­sty­rel­sen på sit mø­de at mar­ke­re den øko­no­mi­ske med­vind, og ik­ke mindst Grund­fos-kon­cer­nens 75-års-ju­bilæum i maj, med en mar­kant for­ø­gel­se af sin uddelingsramme.

I 2019 ud­del­te Po­ul Due Jen­sens Fond 117 mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge for­mål, og op­rin­de­ligt var der bud­get­te­ret med 125 mil­li­o­ner ud­de­lings­kro­ner i 2020. Men dét be­løb blev af be­sty­rel­sen hæ­vet til 200 mil­li­o­ner kro­ner for blandt an­det og­så at kun­ne sky­de pen­ge ind i ind­sat­sen mod cor­o­navirus (COVID-19).

Og da stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen ons­dag af­ten – kort tid ef­ter mø­det i fonds­be­sty­rel­sen – blandt an­det be­kendt­gjor­de, at dag­in­sti­tu­tio­ner, sko­ler og uni­ver­si­te­ter skal hol­de luk­ket i to uger for at mini­me­re spred­nin­gen af cor­o­navirus, var det for fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted og be­sty­rel­sen åben­lyst, at fon­den skal sad­le om i re­sten af 2020 og sæt­te cor­o­na øverst på dagsordenen.

Vi kan se, at cor­o­na kom­mer til at præ­ge vo­res liv og vir­ke­lig­hed i man­ge år frem­over, og det kom­mer og­så til at præ­ge vo­res og de øv­ri­ge fon­de markant.

Kim Nøhr Skib­sted – di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

”Al­ting er ek­stra­or­di­nært i øje­blik­ket. Dét, vi be­slut­te­de på be­sty­rel­ses­mø­det ons­dag ef­ter­mid­dag, æn­dre­de sig med ud­mel­din­ger­ne ons­dag af­ten. Vi vil fort­sat de­le pen­ge ud til forsk­ning og læ­ring in­den for na­tur­vi­den­skab, vand­pro­jek­ter i ud­vik­ling­s­lan­de og so­ci­al in­klu­sion af sær­ligt ud­sat­te. Men vi kan se, at cor­o­na kom­mer til at præ­ge vo­res liv og vir­ke­lig­hed i man­ge år frem­over, og det kom­mer og­så til at præ­ge vo­res og de øv­ri­ge fon­de mar­kant,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted til Fundats.

Ekstra filter på alle aktiviteter

Kon­kret be­ty­der det, at sund­heds­a­spek­tet og ar­bej­det med at for­hin­dre cor­o­na og an­dre epi­de­mi­er i at spre­des kom­mer til at sæt­te et mar­kant af­tryk på Po­ul Due Jen­sens Fonds ak­ti­vi­te­ter det næ­ste lan­ge styk­ke tid. Fon­den hol­der fast i de al­le­re­de ind­gå­e­de af­ta­ler in­den for si­ne fo­ku­s­om­rå­der, un­der­stre­ger di­rek­tø­ren, men tan­ken er at læg­ge et, som Kim Nøhr Skib­sted ud­tryk­ker det, ”ek­stra fil­ter” ud over de fle­ste aktiviteter.

”Vi vil fremad­ret­tet for­sø­ge at bin­de tin­ge­ne end­nu me­re sam­men. I 2019 åb­ne­de vi blandt an­det kom­plet­te sol­drev­ne vand­sy­ste­mer i Ny­aru­gusu-flygt­nin­ge­lej­ren samt i fle­re om­kring­lig­gen­de lands­by­er i det nord­ve­st­li­ge Tan­za­nia, der sam­let set for­sy­ner over 200.000 men­ne­sker med rent drik­ke­vand. Vand er kil­den til liv og er for­ud­sæt­nin­gen for at ska­be en bed­re til­væ­rel­se for mil­li­o­ner af men­ne­sker – og vand, sa­ni­tet og hy­giej­ne hæn­ger sam­men med den mas­si­ve ind­sats, der er brug for i kam­pen mod cor­o­navirus. Vi føl­ger nø­je be­ho­vet for at yde hu­ma­ni­tær hjælp og ta­ler med fle­re, bl.a. UNICEF, og vi vil og­så støt­te æn­dre­de pri­o­ri­te­rin­ger in­den for forsk­nings­ind­sat­sen, der kan væ­re med til at dæm­me op for cor­o­navirus’ for­fær­de­li­ge kon­se­kven­ser nu og her og i frem­ti­den,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Iføl­ge Kim Nøhr Skib­sted er cor­o­na-si­tu­a­tio­nen så al­vor­lig, at han ik­ke vil af­vi­se, at den al­le­re­de ud­vi­de­de be­løbs­ram­me fra 125 til 200 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 kan vok­se yderligere.

”Vi står i en helt ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion, og vi er en vel­ha­ven­de fond. Så hvis be­ho­vet op­står, kan ram­men øges – selv­føl­ge­lig med respekt for de for­plig­tel­ser, vi har over for Grund­fos,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted, der ik­ke vil sæt­te kro­ner på, hvor stort et mil­li­onbe­løb der mak­si­malt kan kom­me på tale.

Jeg for­nem­mer al­le­re­de en stor vel­vil­je i fondene.

Kim Nøhr Skib­sted – di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

”Man kan sag­tens fo­re­stil­le sig, at der vil kom­me nye cor­o­na-part­ne­re til. Det kan væ­re den dan­ske re­ge­ring, der be­der om hjælp, el­ler det kan væ­re ngo´er, hvor vo­res mid­ler el­ler net­værk kan væ­re til gavn. Kan vi væ­re med til at spe­e­de forsk­nin­gen op med hen­syn til at fin­de vac­ci­ne, så er vi og­så der. Si­tu­a­tio­nen kal­der på ek­stra­or­di­nær vel­vil­je, og den har vi,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Skal være klar til at se ud over eksisterende regler

Fonds­di­rek­tø­ren op­for­drer sam­ti­dig den øv­ri­ge dan­ske fonds­bran­che til at væ­re klar til at åb­ne pen­ge­kas­ser­ne og til at tæn­ke i nye baner.

For­mand genvalgt

På sit års­mø­de gen­valg­te fonds­be­sty­rel­sen Jens Maaløe som be­sty­rel­ses­for­mand og Po­ul Due Jen­sen som næst­for­mand. Jens Maaløe sat­te sig i april 2019 for bor­den­den i fon­den som den fjer­de for­mand si­den marts 2018.

Fon­dens be­sty­rel­se be­står des­u­den af Estrid Due He­s­sel­holt, In­ger­ma­rie Due Ni­el­sen, An­net­te Due Jen­sen, Jens Mo­berg, El­se­beth Ger­ner Ni­el­sen, Flem­m­ing Kon­rad­sen, Tor­ben Ømark, Jens Erik Lys­da­hl, Ru­dy Mar­ti­ni og Me­lin­da Briski (nyvalgt). De fi­re sidst­nævn­te er medarbejdervalgte.

”De er­hvervs­dri­ven­de fon­de bør over­ve­je, hvad de kan gø­re for at hol­de sam­funds­struk­tu­ren op­pe. Vi ser al­le­re­de små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der, som væl­ter, men og­så an­dre sam­funds­struk­tu­rer er i fa­re. Og der er fle­re op­lag­te om­rå­der, hvor fon­de­ne kan hjæl­pe ved at gi­ve lån el­ler ek­stra­or­di­næ­re do­na­tio­ner. Jeg for­nem­mer al­le­re­de en stor vel­vil­je i fon­de­ne og en er­ken­del­se af, at ver­den er an­der­le­des i dag, end den var i går. Det be­ty­der, at vi må­ske skal di­ri­ge­re vo­res ind­sat­ser helt an­dre ste­der hen, end vi hidtil har gjort – og det be­ty­der og­så, at vi skal bli­ve bed­re til at se ud over ek­si­ste­ren­de reg­ler og må­der at tæn­ke på,” ly­der op­for­drin­gen fra Kim Nøhr Skibsted.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer