Poul Due Jensens Fond opfordrer fonde til at sætte indsatsen mod corona-krisen over normale regler

I an­led­ning af Grund­fos´ 75-års-ju­bilæum øger Po­ul Due Jen­sens Fond si­ne be­vil­lin­ger i 2020 fra 125 mil­li­o­ner til 200 mil­li­o­ner kro­ner. Fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted op­for­drer sam­ti­dig den sam­le­de fonds­bran­che til at væ­re klar til at yde ek­stra­or­di­nær hjælp og se ud over nor­ma­le reg­ler og må­der at tæn­ke på.

Nyarugusu Flygtningelejr, Tanzania (foto: Poul Due Jensens Fond)
Åb­ning af bo­re­hul 2, Ny­aru­gusu Flygt­nin­ge­lejr, Tan­za­nia. Fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted er nr. 2 fra høj­re. (fo­to: Po­ul Due Jen­sens Fond).

Det går sær­de­les godt for den ver­den­s­oms­pæn­den­de pum­pe­gi­gant Grund­fos. Det ny­ligt of­fent­lig­gjor­te 2019-regn­­skab vi­ser, at om­sæt­nin­gen sid­ste år steg med tre pro­cent og nå­e­de op på 27,5 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket er det hø­je­ste ni­veau i Bjer­ring­­bro-virk­som­he­­dens 75-åri­­ge hi­sto­rie, og må­let om 10 pro­cent over­skuds­grad blev nå­et ét år før for­ven­tet. Fon­den ejer 87,6 pro­cent af ak­tie­ka­pi­ta­len i pumpevirksomheden.

Blandt an­det der­for var der sto­re smil på læ­ber­ne, da be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond ons­dag i sid­ste uge holdt års­mø­de. Uden ri­si­ko for at gø­re et næv­ne­vær­digt ind­hug i kas­se­be­hold­nin­gen, be­slut­te­de be­sty­rel­sen på sit mø­de at mar­ke­re den øko­no­mi­ske med­vind, og ik­ke mindst Grund­­fos-kon­­cer­­nens 75-års-ju­­bilæum i maj, med en mar­kant for­ø­gel­se af sin uddelingsramme.

I 2019 ud­del­te Po­ul Due Jen­sens Fond 117 mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge for­mål, og op­rin­de­ligt var der bud­get­te­ret med 125 mil­li­o­ner ud­de­lings­kro­ner i 2020. Men dét be­løb blev af be­sty­rel­sen hæ­vet til 200 mil­li­o­ner kro­ner for blandt an­det og­så at kun­ne sky­de pen­ge ind i ind­sat­sen mod cor­o­navirus (COVID-19).

Og da stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen ons­dag af­ten – kort tid ef­ter mø­det i fonds­be­sty­rel­sen – blandt an­det be­kendt­gjor­de, at dag­in­sti­tu­tio­ner, sko­ler og uni­ver­si­te­ter skal hol­de luk­ket i to uger for at mini­me­re spred­nin­gen af cor­o­navirus, var det for fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted og be­sty­rel­sen åben­lyst, at fon­den skal sad­le om i re­sten af 2020 og sæt­te cor­o­na øverst på dagsordenen.

Vi kan se, at cor­o­na kom­mer til at præ­ge vo­res liv og vir­ke­lig­hed i man­ge år frem­over, og det kom­mer og­så til at præ­ge vo­res og de øv­ri­ge fon­de markant.

Kim Nøhr Skib­sted – di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

”Al­ting er ek­stra­or­di­nært i øje­blik­ket. Dét, vi be­slut­te­de på be­sty­rel­ses­mø­det ons­dag ef­ter­mid­dag, æn­dre­de sig med ud­mel­din­ger­ne ons­dag af­ten. Vi vil fort­sat de­le pen­ge ud til forsk­ning og læ­ring in­den for na­tur­vi­den­skab, vand­pro­jek­ter i ud­vik­ling­s­lan­de og so­ci­al in­klu­sion af sær­ligt ud­sat­te. Men vi kan se, at cor­o­na kom­mer til at præ­ge vo­res liv og vir­ke­lig­hed i man­ge år frem­over, og det kom­mer og­så til at præ­ge vo­res og de øv­ri­ge fon­de mar­kant,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted til Fundats.

Ekstra filter på alle aktiviteter

Kon­kret be­ty­der det, at sund­heds­a­spek­tet og ar­bej­det med at for­hin­dre cor­o­na og an­dre epi­de­mi­er i at spre­des kom­mer til at sæt­te et mar­kant af­tryk på Po­ul Due Jen­sens Fonds ak­ti­vi­te­ter det næ­ste lan­ge styk­ke tid. Fon­den hol­der fast i de al­le­re­de ind­gå­e­de af­ta­ler in­den for si­ne fo­ku­s­om­rå­der, un­der­stre­ger di­rek­tø­ren, men tan­ken er at læg­ge et, som Kim Nøhr Skib­sted ud­tryk­ker det, ”ek­stra fil­ter” ud over de fle­ste aktiviteter.

”Vi vil fremad­ret­tet for­sø­ge at bin­de tin­ge­ne end­nu me­re sam­men. I 2019 åb­ne­de vi blandt an­det kom­plet­te sol­drev­ne vand­sy­ste­mer i Ny­aru­gusu-flygt­­nin­­ge­lej­ren samt i fle­re om­kring­lig­gen­de lands­by­er i det nord­ve­st­li­ge Tan­za­nia, der sam­let set for­sy­ner over 200.000 men­ne­sker med rent drik­ke­vand. Vand er kil­den til liv og er for­ud­sæt­nin­gen for at ska­be en bed­re til­væ­rel­se for mil­li­o­ner af men­ne­sker – og vand, sa­ni­tet og hy­giej­ne hæn­ger sam­men med den mas­si­ve ind­sats, der er brug for i kam­pen mod cor­o­navirus. Vi føl­ger nø­je be­ho­vet for at yde hu­ma­ni­tær hjælp og ta­ler med fle­re, bl.a. UNICEF, og vi vil og­så støt­te æn­dre­de pri­o­ri­te­rin­ger in­den for forsk­nings­ind­sat­sen, der kan væ­re med til at dæm­me op for cor­o­navirus’ for­fær­de­li­ge kon­se­kven­ser nu og her og i frem­ti­den,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Iføl­ge Kim Nøhr Skib­sted er cor­o­­na-si­tu­a­tio­­nen så al­vor­lig, at han ik­ke vil af­vi­se, at den al­le­re­de ud­vi­de­de be­løbs­ram­me fra 125 til 200 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 kan vok­se yderligere.

”Vi står i en helt ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion, og vi er en vel­ha­ven­de fond. Så hvis be­ho­vet op­står, kan ram­men øges – selv­føl­ge­lig med respekt for de for­plig­tel­ser, vi har over for Grund­fos,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted, der ik­ke vil sæt­te kro­ner på, hvor stort et mil­li­onbe­løb der mak­si­malt kan kom­me på tale.

Jeg for­nem­mer al­le­re­de en stor vel­vil­je i fondene.

Kim Nøhr Skib­sted – di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

”Man kan sag­tens fo­re­stil­le sig, at der vil kom­me nye cor­o­­na-part­­ne­re til. Det kan væ­re den dan­ske re­ge­ring, der be­der om hjælp, el­ler det kan væ­re ngo´er, hvor vo­res mid­ler el­ler net­værk kan væ­re til gavn. Kan vi væ­re med til at spe­e­de forsk­nin­gen op med hen­syn til at fin­de vac­ci­ne, så er vi og­så der. Si­tu­a­tio­nen kal­der på ek­stra­or­di­nær vel­vil­je, og den har vi,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Skal være klar til at se ud over eksisterende regler

Fonds­di­rek­tø­ren op­for­drer sam­ti­dig den øv­ri­ge dan­ske fonds­bran­che til at væ­re klar til at åb­ne pen­ge­kas­ser­ne og til at tæn­ke i nye baner.

For­mand genvalgt

På sit års­mø­de gen­valg­te fonds­be­sty­rel­sen Jens Maaløe som be­sty­rel­ses­for­mand og Po­ul Due Jen­sen som næst­for­mand. Jens Maaløe sat­te sig i april 2019 for bor­den­den i fon­den som den fjer­de for­mand si­den marts 2018.

Fon­dens be­sty­rel­se be­står des­u­den af Estrid Due He­s­sel­holt, In­ger­ma­rie Due Ni­el­sen, An­net­te Due Jen­sen, Jens Mo­berg, El­se­beth Ger­ner Ni­el­sen, Flem­m­ing Kon­rad­sen, Tor­ben Ømark, Jens Erik Lys­da­hl, Ru­dy Mar­ti­ni og Me­lin­da Briski (nyvalgt). De fi­re sidst­nævn­te er medarbejdervalgte.

”De er­hvervs­dri­ven­de fon­de bør over­ve­je, hvad de kan gø­re for at hol­de sam­funds­struk­tu­ren op­pe. Vi ser al­le­re­de små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der, som væl­ter, men og­så an­dre sam­funds­struk­tu­rer er i fa­re. Og der er fle­re op­lag­te om­rå­der, hvor fon­de­ne kan hjæl­pe ved at gi­ve lån el­ler ek­stra­or­di­næ­re do­na­tio­ner. Jeg for­nem­mer al­le­re­de en stor vel­vil­je i fon­de­ne og en er­ken­del­se af, at ver­den er an­der­le­des i dag, end den var i går. Det be­ty­der, at vi må­ske skal di­ri­ge­re vo­res ind­sat­ser helt an­dre ste­der hen, end vi hidtil har gjort – og det be­ty­der og­så, at vi skal bli­ve bed­re til at se ud over ek­si­ste­ren­de reg­ler og må­der at tæn­ke på,” ly­der op­for­drin­gen fra Kim Nøhr Skibsted.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: