Velliv Foreningen og DSI kickstarter ny stress-fond

Den nystif­te­de Fon­den Men­tal Sund­hed skal ud­bre­de stressbe­hand­ling til fle­re kom­mu­ner og pri­va­te ar­bejds­plad­ser. Fon­den mod­ta­ger lån fra Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond (DSI), og Vel­liv For­e­nin­gen bi­dra­ger med start­ka­pi­tal til fon­den, der nu kan vi­de­re­ud­vik­le be­hand­lings­pro­gram­met ’Åben og Rolig’.

Mental sundhed
Stress ko­ster år­ligt sam­fun­det mil­li­ar­der i tabt pro­duk­ti­vi­tet, dår­ligt ar­bejds­mil­jø og tab­te ar­bejds­da­ge pga. sy­ge­fra­vær. Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand Ka­ren Hæk­kerup vil Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fonds in­ve­ste­ring og lån til Fon­den Men­tal Sund­hed hjæl­pe til, at fon­den kan ud­bre­de og ud­vik­le sit evi­dens­ba­se­re­de pro­gram Åben og Ro­lig i en al­men­nyt­tig ramme.

Med et lån på knap 3 mil­li­o­ner kro­ner fra Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond (DSI) skal den nystif­te­de Fon­den Men­tal Sund­hed nu ud­bre­de pro­gram­met ’Åben og Ro­lig’ og byg­ge bro fra forsk­nings­ver­de­nen til prak­sis, så fle­re dan­ske­re kan få ad­gang til be­hand­ling af stress. 

Bag fon­den står og­så Vel­liv For­e­nin­gen, hvis al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de net­op går ud på at frem­me men­tal sund­hed i Dan­mark – sær­ligt in­den for arbejdslivet. 

Til­bud­det ’Åben og Ro­lig’ har i de se­ne­ste år væ­ret for­ank­ret i Cen­ter For Psy­kisk Sund­heds­frem­me på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Men med in­ve­ste­rin­gen over­gi­ves kon­cep­tet til Fon­den Men­tal Sundhed. 

Pro­gram­met er gen­nem de sid­ste ti år ud­vik­let på bag­grund af forsk­ning, og i de sid­ste fem år har det væ­ret an­vendt i fle­re af lan­dets kom­mu­ner, hvor det li­ge nu til­by­des i ti dan­ske kommuner. 

For­må­let med at stif­te fon­den er at ef­fek­ti­vi­se­re ud­bre­del­sen af be­hand­lings­pro­gram­met, for­kla­rer fon­dens direktør: 

”Vi vil ger­ne ska­le­re go­de ind­sat­ser på det­te felt, så de kan kom­me til gavn i he­le Dan­mark. Der­for har vi brug for en struk­tur i form af en al­men­nyt­tig fond, der kan dri­ve er­hverv og ha­ve go­de re­la­tio­ner til uni­ver­si­te­tet uden at væ­re en del af det, for at kun­ne ar­bej­de me­re flek­si­belt med ek­sem­pel­vis so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger og øko­no­misk nytænk­ning på om­rå­det,” si­ger Chri­sti­an Ga­den Jen­sen, der ind­til års­skif­tet var lek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, men nu ar­bej­der fuld tid som di­rek­tør for Fon­den Men­tal Sundhed. 

Forener forskning og praktik

Det er Vel­liv For­e­nin­gen, der har do­ne­ret fon­dens grund­ka­pi­tal på 300.000 kr., som en al­min­de­lig ud­de­ling in­den­for for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge indsatsområde. 

”Vi syn­tes, det lød spæn­den­de at væ­re med til at løf­te et team og nog­le me­to­der, som vi ved har do­ku­men­te­ret ef­fekt på stres­s­re­duk­tion, ud i en selv­stæn­dig er­hvervs­dri­ven­de fond. Vi støt­ter jo forsk­ning på man­ge må­der, og vi sy­nes det er et rig­tig godt ek­sem­pel på et pro­jekt, der for­e­ner forsk­ning og prak­tik på en god må­de. Så vi har sto­re for­vent­nin­ger til fon­den,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Vel­liv For­e­nin­gen, Lars Wal­l­berg, der sam­ti­dig er før­ste be­sty­rel­ses­for­mand for Fon­den Men­tal Sundhed. 

Hå­bet er, at in­ve­ste­rin­gen bli­ver en mo­tor, der kan væ­re med til at ki­ck­star­te en stær­ke­re na­tio­nal ind­sats mod stressbehandling.

Chri­sti­an Ga­den Jen­sen – di­rek­tør, Fon­den Men­tal Sundhed

Må­l­grup­per­ne i for­hold til ’Åben og Rolig’-samarbejdet med kom­mu­ner­ne er al­le i al­de­ren fra 15 år, som op­le­ver stress i al­vor­lig grad, og der­for har ri­si­ko for at ud­vik­le psy­ko­lo­gi­ske syg­dom­me. Cir­ka 50 pct. af pa­tien­ter­ne i de kom­mu­na­le ind­sat­ser, er men­ne­sker med ar­bejds­re­la­te­ret stress. 

Men den an­den halv­del kan ha­ve stress af man­ge an­dre år­sa­ger – f.eks. kan det væ­re stress og fru­stra­tion over net­op det at væ­re le­dig, el­ler uar­bejds­dyg­tig på grund af en kro­nisk syg­dom, el­ler det kan væ­re stu­di­er­ne el­ler ud­dan­nel­sen, der tru­er med at ud­lø­se angst el­ler de­pres­sion, el­ler fa­mi­li­e­re­la­te­ret stress, f.eks. at pas­se et fa­mi­lie­med­lem med en kri­tisk syg­dom, el­ler det kan væ­re bre­de­re so­ci­alø­ko­no­mi­ske pro­ble­mer, f.eks. at fø­le sig mar­gi­na­li­se­ret el­ler iso­le­ret, li­ge­som det og­så kan væ­re en­som­he­den, for­kla­rer Chri­sti­an Ga­den Jensen. 

”Stress er vo­res fæl­les an­svar som sam­fund, og hå­bet er, at in­ve­ste­rin­gen bli­ver en mo­tor, der kan væ­re med til at ki­ck­star­te en stær­ke­re na­tio­nal ind­sats mod stressbe­hand­ling, og som kan vi­se an­dre so­ci­a­le in­ve­sto­rer, po­li­ti­ke­re og or­ga­ni­sa­tio­ner, at det øko­no­misk kan be­ta­le sig at in­ve­ste­re i at hjæl­pe men­ne­sker til at und­gå el­ler re­du­ce­re pro­ble­mer i for­bin­del­se med de be­last­nin­ger, li­vet al­tid gi­ver,” si­ger han.

Fokus på godt arbejdsliv

Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond blev etab­le­ret af Fol­ke­tin­get i 2018 for at støt­te ud­vik­lin­gen af ind­sat­ser in­den for en ræk­ke vel­færds­om­rå­der og der­ved med­vir­ke til at ska­be bed­re liv og sam­ti­dig mind­ske det of­fent­li­ges ud­gif­ter. For fon­dens for­mand er det der­for væ­sent­lig, at det forsk­nings­ba­se­re­de pro­gram kan hjæl­pe men­ne­sker til­ba­ge i triv­sel og på arbejde. 

”An­de­len af dan­ske­re med et højt stres­sni­veau vok­ser og vok­ser, og stress, som ik­ke af­hjæl­pes, kan sæt­te dy­be spor i li­vet og ræk­ke langt ind i frem­ti­den. Sam­ti­dig ko­ster stress år­ligt sam­fun­det mil­li­ar­der i tabt pro­duk­ti­vi­tet, dår­ligt ar­bejds­mil­jø og tab­te ar­bejds­da­ge pga. sy­ge­fra­vær. Med vo­res in­ve­ste­ring og lån til Fon­den Men­tal Sund­hed hjæl­per vi til, at fon­den kan ud­bre­de og ud­vik­le sit evi­dens­ba­se­re­de pro­gram Åben og Ro­lig i en al­men­nyt­tig ram­me,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand for Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond Ka­ren Hæk­kerup i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med be­vil­lin­gen af den fe­måri­ge lå­ne­ram­me på 2,9 mio. kr. 

I Vel­liv For­e­nin­gen ar­bej­der vi pri­mært med men­tal sund­hed i ar­bejds­li­vet, og der­for var vi eni­ge om at der og­så ind­går et ho­ved­spor i Fon­den Men­tal Sundhed.

Lars Wal­l­berg – di­rek­tør, Vel­liv Foreningen

Og­så for Vel­liv For­e­nin­gen spil­ler det en af­gø­ren­de rol­le, at pro­gram­met des­u­den skal ud­bre­des til at fore­byg­ge og be­hand­le stress på ar­bejds­plad­ser­ne. For­e­nin­gen, der ejer pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv, ud­de­ler hvert år 20 pct. af sit over­skud til sund­heds­frem­men­de pro­jek­ter, og se­kre­ta­ri­a­tet har tid­li­ge­re ar­bej­det sam­men med Chri­sti­an Ga­den Jen­sen og ken­der til be­hand­lings­pro­gram­met Åben og Ro­lig, for­kla­rer Lars Wallberg. 

”Sam­ar­bej­det med Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond skal ud­bre­de pro­gram­met til fle­re kom­mu­ner, men i Vel­liv For­e­nin­gen ar­bej­der vi pri­mært med men­tal sund­hed i ar­bejds­li­vet, og der­for var vi eni­ge om at der og­så ind­går et ho­ved­spor i Fon­den Men­tal Sund­hed, som fo­ku­se­rer på er­hvervs­li­vet. Vi fandt alt i alt en vi­sion, som vi ger­ne vil­le støt­te op om og væ­re med i: At ud­bre­de de her ve­lun­der­byg­ge­de me­to­der til bå­de virk­som­he­der­ne og til he­le be­folk­nin­gen” si­ger han.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…