Velliv Foreningen og DSI kickstarter ny stress-fond

Den nystiftede Fonden Mental Sundhed skal udbrede stressbehandling til flere kommuner og private arbejdspladser. Fonden modtager lån fra Den Sociale Investeringsfond (DSI), og Velliv Foreningen bidrager med startkapital til fonden, der nu kan videreudvikle behandlingsprogrammet ’Åben og Rolig’.

Mental sundhed
Stress ko­ster år­ligt sam­fun­det mil­li­ar­der i tabt pro­duk­ti­vi­tet, dår­ligt ar­bejds­mil­jø og tab­te ar­bejds­da­ge pga. sy­ge­fra­vær. Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand Ka­ren Hæk­kerup vil Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fonds in­ve­ste­ring og lån til Fon­den Men­tal Sund­hed hjæl­pe til, at fon­den kan ud­bre­de og ud­vik­le sit evi­dens­ba­se­re­de pro­gram Åben og Ro­lig i en al­men­nyt­tig ramme.

Med et lån på knap 3 mil­li­o­ner kro­ner fra Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond (DSI) skal den nystif­te­de Fon­den Men­tal Sund­hed nu ud­bre­de pro­gram­met ’Åben og Ro­lig’ og byg­ge bro fra forsk­nings­ver­de­nen til prak­sis, så fle­re dan­ske­re kan få ad­gang til be­hand­ling af stress. 

Bag fon­den står og­så Vel­liv For­e­nin­gen, hvis al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de net­op går ud på at frem­me men­tal sund­hed i Dan­mark – sær­ligt in­den for arbejdslivet. 

Til­bud­det ’Åben og Ro­lig’ har i de se­ne­ste år væ­ret for­ank­ret i Cen­ter For Psy­kisk Sund­heds­frem­me på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Men med in­ve­ste­rin­gen over­gi­ves kon­cep­tet til Fon­den Men­tal Sundhed. 

Pro­gram­met er gen­nem de sid­ste ti år ud­vik­let på bag­grund af forsk­ning, og i de sid­ste fem år har det væ­ret an­vendt i fle­re af lan­dets kom­mu­ner, hvor det li­ge nu til­by­des i ti dan­ske kommuner. 

For­må­let med at stif­te fon­den er at ef­fek­ti­vi­se­re ud­bre­del­sen af be­hand­lings­pro­gram­met, for­kla­rer fon­dens direktør: 

”Vi vil ger­ne ska­le­re go­de ind­sat­ser på det­te felt, så de kan kom­me til gavn i he­le Dan­mark. Der­for har vi brug for en struk­tur i form af en al­men­nyt­tig fond, der kan dri­ve er­hverv og ha­ve go­de re­la­tio­ner til uni­ver­si­te­tet uden at væ­re en del af det, for at kun­ne ar­bej­de me­re flek­si­belt med ek­sem­pel­vis so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger og øko­no­misk nytænk­ning på om­rå­det,” si­ger Chri­sti­an Ga­den Jen­sen, der ind­til års­skif­tet var lek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, men nu ar­bej­der fuld tid som di­rek­tør for Fon­den Men­tal Sundhed. 

Forener forskning og praktik

Det er Vel­liv For­e­nin­gen, der har do­ne­ret fon­dens grund­ka­pi­tal på 300.000 kr., som en al­min­de­lig ud­de­ling in­den­for for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge indsatsområde. 

”Vi syn­tes, det lød spæn­den­de at væ­re med til at løf­te et team og nog­le me­to­der, som vi ved har do­ku­men­te­ret ef­fekt på stres­s­re­duk­tion, ud i en selv­stæn­dig er­hvervs­dri­ven­de fond. Vi støt­ter jo forsk­ning på man­ge må­der, og vi sy­nes det er et rig­tig godt ek­sem­pel på et pro­jekt, der for­e­ner forsk­ning og prak­tik på en god må­de. Så vi har sto­re for­vent­nin­ger til fon­den,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Vel­liv For­e­nin­gen, Lars Wal­l­berg, der sam­ti­dig er før­ste be­sty­rel­ses­for­mand for Fon­den Men­tal Sundhed. 

Hå­bet er, at in­ve­ste­rin­gen bli­ver en mo­tor, der kan væ­re med til at ki­ck­star­te en stær­ke­re na­tio­nal ind­sats mod stressbehandling.

Chri­sti­an Ga­den Jen­sen – di­rek­tør, Fon­den Men­tal Sundhed

Må­l­grup­per­ne i for­hold til ’Åben og Rolig’-samarbejdet med kom­mu­ner­ne er al­le i al­de­ren fra 15 år, som op­le­ver stress i al­vor­lig grad, og der­for har ri­si­ko for at ud­vik­le psy­ko­lo­gi­ske syg­dom­me. Cir­ka 50 pct. af pa­tien­ter­ne i de kom­mu­na­le ind­sat­ser, er men­ne­sker med ar­bejds­re­la­te­ret stress. 

Men den an­den halv­del kan ha­ve stress af man­ge an­dre år­sa­ger – f.eks. kan det væ­re stress og fru­stra­tion over net­op det at væ­re le­dig, el­ler uar­bejds­dyg­tig på grund af en kro­nisk syg­dom, el­ler det kan væ­re stu­di­er­ne el­ler ud­dan­nel­sen, der tru­er med at ud­lø­se angst el­ler de­pres­sion, el­ler fa­mi­li­e­re­la­te­ret stress, f.eks. at pas­se et fa­mi­lie­med­lem med en kri­tisk syg­dom, el­ler det kan væ­re bre­de­re so­ci­alø­ko­no­mi­ske pro­ble­mer, f.eks. at fø­le sig mar­gi­na­li­se­ret el­ler iso­le­ret, li­ge­som det og­så kan væ­re en­som­he­den, for­kla­rer Chri­sti­an Ga­den Jensen. 

”Stress er vo­res fæl­les an­svar som sam­fund, og hå­bet er, at in­ve­ste­rin­gen bli­ver en mo­tor, der kan væ­re med til at ki­ck­star­te en stær­ke­re na­tio­nal ind­sats mod stressbe­hand­ling, og som kan vi­se an­dre so­ci­a­le in­ve­sto­rer, po­li­ti­ke­re og or­ga­ni­sa­tio­ner, at det øko­no­misk kan be­ta­le sig at in­ve­ste­re i at hjæl­pe men­ne­sker til at und­gå el­ler re­du­ce­re pro­ble­mer i for­bin­del­se med de be­last­nin­ger, li­vet al­tid gi­ver,” si­ger han.

Fokus på godt arbejdsliv

Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond blev etab­le­ret af Fol­ke­tin­get i 2018 for at støt­te ud­vik­lin­gen af ind­sat­ser in­den for en ræk­ke vel­færds­om­rå­der og der­ved med­vir­ke til at ska­be bed­re liv og sam­ti­dig mind­ske det of­fent­li­ges ud­gif­ter. For fon­dens for­mand er det der­for væ­sent­lig, at det forsk­nings­ba­se­re­de pro­gram kan hjæl­pe men­ne­sker til­ba­ge i triv­sel og på arbejde. 

”An­de­len af dan­ske­re med et højt stres­sni­veau vok­ser og vok­ser, og stress, som ik­ke af­hjæl­pes, kan sæt­te dy­be spor i li­vet og ræk­ke langt ind i frem­ti­den. Sam­ti­dig ko­ster stress år­ligt sam­fun­det mil­li­ar­der i tabt pro­duk­ti­vi­tet, dår­ligt ar­bejds­mil­jø og tab­te ar­bejds­da­ge pga. sy­ge­fra­vær. Med vo­res in­ve­ste­ring og lån til Fon­den Men­tal Sund­hed hjæl­per vi til, at fon­den kan ud­bre­de og ud­vik­le sit evi­dens­ba­se­re­de pro­gram Åben og Ro­lig i en al­men­nyt­tig ram­me,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand for Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond Ka­ren Hæk­kerup i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med be­vil­lin­gen af den fe­måri­ge lå­ne­ram­me på 2,9 mio. kr. 

I Vel­liv For­e­nin­gen ar­bej­der vi pri­mært med men­tal sund­hed i ar­bejds­li­vet, og der­for var vi eni­ge om at der og­så ind­går et ho­ved­spor i Fon­den Men­tal Sundhed.

Lars Wal­l­berg – di­rek­tør, Vel­liv Foreningen

Og­så for Vel­liv For­e­nin­gen spil­ler det en af­gø­ren­de rol­le, at pro­gram­met des­u­den skal ud­bre­des til at fore­byg­ge og be­hand­le stress på ar­bejds­plad­ser­ne. For­e­nin­gen, der ejer pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv, ud­de­ler hvert år 20 pct. af sit over­skud til sund­heds­frem­men­de pro­jek­ter, og se­kre­ta­ri­a­tet har tid­li­ge­re ar­bej­det sam­men med Chri­sti­an Ga­den Jen­sen og ken­der til be­hand­lings­pro­gram­met Åben og Ro­lig, for­kla­rer Lars Wallberg. 

”Sam­ar­bej­det med Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond skal ud­bre­de pro­gram­met til fle­re kom­mu­ner, men i Vel­liv For­e­nin­gen ar­bej­der vi pri­mært med men­tal sund­hed i ar­bejds­li­vet, og der­for var vi eni­ge om at der og­så ind­går et ho­ved­spor i Fon­den Men­tal Sund­hed, som fo­ku­se­rer på er­hvervs­li­vet. Vi fandt alt i alt en vi­sion, som vi ger­ne vil­le støt­te op om og væ­re med i: At ud­bre­de de her ve­lun­der­byg­ge­de me­to­der til bå­de virk­som­he­der­ne og til he­le be­folk­nin­gen” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer