Christiansborg ønsker mere struktur på fondsmidler i folkeskolen

Fondenes massive interesse for folkeskolen får nu politikere til at efter­spørge klare ret­nings­lin­jer, fælles forum og et uafhængigt skoleråd. Under­vis­nings­mini­ste­r Merete Riis­ager har sat gang i et arbejde, der skal afklare, hvordan et sam­arbej­de med fondene kan under­støt­tes bedst muligt.

Fonde i folkeskolen
 
På Chri­sti­ans­borg er sko­le­ord­fø­re­re fra he­le det po­li­ti­ske spek­trum eni­ge om, at fon­de­nes sto­re og sti­gen­de in­ter­es­se for fol­ke­sko­len, gi­ver nog­le ud­for­drin­ger, der skal ta­ges po­li­tisk hånd om.

Hos Ra­di­ka­le Ven­stre for­står sko­le­ord­fø­rer Ma­ri­an­ne Jel­ved ud­mær­ket, at Dan­marks Læ­rer­forening i en ar­ti­kel her i Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har ef­ter­lyst bå­de po­li­tisk stil­ling­ta­gen og sty­ring af de man­ge fonds­mid­ler i folkeskolen.

Sko­ler­ne skal ik­ke væ­re et tag-selv-bol­sje for sær­li­ge interesser.

Ma­ri­an­ne Jel­ved – sko­le­ord­fø­rer, Ra­di­ka­le Venstre

”Det for­står jeg godt, at læ­rer­for­e­nin­gen ef­ter­ly­ser. Per­son­ligt er jeg over­ra­sket over den fri­mo­dig­hed, der ken­de­teg­ner fon­de med mid­ler, som de ger­ne hver især vil prø­ve af på sko­le­ele­ver­ne i da­gens sko­ler. Sko­ler­ne skal ik­ke væ­re et tag-selv-bol­sje for sær­li­ge in­ter­es­ser,” si­ger Ma­ri­an­ne Jelved.

Hun un­der­stre­ger, at fol­ke­sko­len er for­plig­tet på sit for­mål, som bå­de rum­mer en dan­nel­ses­op­ga­ve og fa­ge­nes for­mål. Og hun er di­rek­te op­rørt over, at fon­de – iføl­ge Agi Cson­ka, pro­gram­chef for Vil­lum Fon­dens sats­ning på ‘Børn, un­ge og sci­en­ce’ – de næ­ste fem år har pla­ner om at bru­ge 2-3 mil­li­ar­der kro­ner på at styr­ke na­tur­fag i sko­le og uddannelse.

”Hvor­dan und­går man en skævvrid­ning af sko­lens ind­hold? Sko­lens fag er sam­let i tre grup­per; de hu­ma­ni­sti­ske fag, de prak­tisk-mu­si­ske fag og de na­tur­fag­li­ge fag. Al­le tre grup­per er li­ge vig­ti­ge for ele­ver­nes ud­vik­ling,” po­in­te­r­er Ma­ri­an­ne Jelved.

For at und­gå et over­lo­ad af pro­jek­ter ude på sko­ler­ne – uden me­ning for læ­rer­ne, me­ner hun, at den en­kel­te sko­le al­tid skal ha­ve ve­to­ret for del­ta­gel­se i et fonds­fi­nan­si­e­ret forløb.

”Det skal ik­ke kun­ne la­de sig gø­re, at en kom­mu­ne og dens for­valt­ning kan be­stem­me, om en sko­le del­ta­ger i et ud­vik­lings­ar­bej­de fi­nan­si­e­ret af fon­de. Om ik­ke an­det, så skal der lov­gi­ves om det,” si­ger hun og fortsætter:

”Sko­len og de be­rør­te læ­re­re skal ha­ve me­d­ar­bej­der­skab til ud­vik­lings­for­løb – el­lers gi­ver det in­gen mening.”

Hun me­ner, at fond­s­pen­ge vil­le gav­ne langt me­re, hvis de blev gi­vet til vi­de­reud­dan­nel­se til læ­rer­ne el­ler til styr­kel­se af læ­rer­ud­dan­nel­sen. Og så fo­re­slår hun, at der op­ret­tes et selv­stæn­digt og uaf­hæn­gigt sko­le­råd – a la Etisk Råd.

”Et forum med re­le­van­te vi­dens- og fag­per­so­ner; sko­le­folk, fi­lo­sof­fer og fag­folk som Per Schultz Jør­gen­sen og Hans Månsson.”

”Et rå­d­gi­ven­de og de­bat­ska­ben­de sko­le­råd, der med ud­gangs­punkt i fol­ke­sko­le­loven skal for­hol­de sig til ini­ti­a­ti­ver og be­væ­gel­ser, der på­vir­ker sko­lens hver­dag i en ret­ning, der bry­der med me­nin­gen med sko­len, sko­lens in­te­gri­tet og ba­lan­cen i sko­lens ind­hold. F.eks. fon­de­nes in­va­sion el­ler stig­nin­gen i brug af vi­ka­rer uden re­le­van­te kom­pe­ten­cer,” for­kla­rer Ma­ri­an­ne Jelved.

Venstre efterlyser retningslinjer

Hos re­ge­rings­par­ti­et Ven­stre me­ner un­der­vis­nings­ord­fø­rer An­ni Mat­t­hie­sen grund­læg­gen­de, at fonds­mid­ler i fol­ke­sko­len er fint.

”Par­ti­er­ne her på Chri­sti­ans­borg sør­ger for, at fol­ke­sko­ler­ne har de nød­ven­di­ge øko­no­mi­ske ram­mer til at ska­be læ­ring for. Men jeg ser in­tet til hin­der for, at fol­ke­sko­ler­ne fin­der sup­ple­ment i ek­sem­pel­vis fonds­mid­ler, der kan hjæl­pe til at igang­sæt­te pro­jek­ter, som kan styr­ke ele­ver­nes fag­lig­hed yder­li­ge­re,” si­ger An­ni Matthiesen.

Men sko­ler­ne skal pas­se på med ik­ke at si­ge ja til for man­ge fonds­støt­te­de pro­jek­ter ad gang­en. For sko­ler­ne skal ha­ve tid og plads til de en­kel­te pro­jek­ter – og ik­ke mindst til at eva­lu­e­re pro­jek­ter­ne, un­der­stre­ger hun.

Med fon­de­nes sti­gen­de in­ter­es­se me­ner An­ni Mat­t­hie­sen dog, at der brug for nog­le kla­re ret­nings­lin­jer i for­hold til fonds­mid­ler i folkeskolen.

”Det er vig­tigt med nog­le ret­nings­linjer, som bå­de fon­de og fol­ke­sko­ler kan for­hol­de sig til. For fonds­støt­te­de pro­jek­ter skal un­der­byg­ge fol­ke­sko­lens for­mål og po­li­tisk fast­sat­te ram­mer, og fon­de må ik­ke bli­ve for sty­ren­de, så fol­ke­sko­ler­ne bli­ver skub­bet i be­stem­te ret­nin­ger på grund af fond­s­in­ter­es­ser,” si­ger hun.

Yder­li­ge­re me­ner An­ni Mat­t­hie­sen, at der er be­hov for et fæl­les forum, som Agi Cson­ka fore­slog i for­ri­ge ud­ga­ve af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.

”Et fæl­les forum, hvor cen­tra­le ak­tø­rer in­den for spæn­dings­fel­tet mel­lem fond og fol­ke­sko­le mø­des jævn­ligt, vil væ­re en god idé. Så man ved, hvem der har gang i hvad, og man kan ta­le om, hvad der vir­ker og ik­ke vir­ker i fol­ke­sko­le­re­gi,” si­ger An­ni Matthiesen.

Så­vel ret­nings­linjer som det fæl­les forum me­ner hun, at un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Riis­ager (LA) bør ta­ge ini­ti­a­tiv til.

Vi er fra mi­ni­ste­ri­ets si­de ved at af­kla­re, hvor­dan vi un­der­støt­ter et sam­ar­bej­de med fon­de­ne, så al­le er be­vid­ste om de­res roller.

Me­re­te Ri­isa­ger – undervisningsminister

Dansk Folkeparti: Man kan også sige nej

Hos re­ge­rin­gens støt­te­par­ti Dansk Fol­ke­par­ti er un­der­vis­nings­ord­fø­rer Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl enig i, at der er brug for et fæl­les forum – el­ler må­ske end­da fle­re fora – for fon­de i folkeskolen.

”Helt over­ord­net er Dansk Fol­ke­par­ti og jeg gla­de for, at der er pri­va­te fon­de, som vil gi­ve mid­ler til forsk­ning og ud­vik­ling på al­le om­rå­der. Men en af ud­for­drin­ger­ne på fol­ke­sko­le­om­rå­det er at sik­re en sam­men­hæng og en ko­or­di­ne­ring af til­ta­ge­ne. Så der er brug for fora med re­le­van­te ak­tø­rer og po­li­ti­ke­re, som kan drøf­te en over­ord­net stra­te­gi for ind­sat­sen og sik­re en ko­or­di­ne­ring,” si­ger Jens Hen­rik Thu­le­sen Dahl.

Et så­dant forum el­ler må­ske fle­re – alt ef­ter fo­ku­s­om­rå­der – me­ner han, at Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning vil væ­re de bed­ste til at stå i spid­sen for.

Sam­ti­dig ef­ter­ly­ser han en na­tio­nal forsk­nings­stra­te­gi på folkeskoleområdet.

”Pro­ble­ma­tik­ken om­kring fon­de­nes på­virk­ning og mu­li­ge sty­ring af forsk­nin­gen på fol­ke­sko­le­om­rå­det er prin­ci­pi­elt den sam­me som på uni­ver­si­te­ter­ne. Og på det om­rå­de fo­re­slår jeg, at vi med mi­ni­ste­ren for bor­den­den sam­ler de re­le­van­te par­ter; Dan­marks Pæ­da­go­gi­ske Uni­ver­si­tet, professions­højskolerne, KL mv. for en drøf­tel­se af en na­tio­nal forsk­nings­stra­te­gi,” si­ger han.

Der­u­d­over un­der­stre­ger Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl, at det er lov­ligt at si­ge nej til pro­jek­ter, hvis man ik­ke lo­kalt har res­sour­cer til at gen­nem­fø­re dem, el­ler de ik­ke pas­ser med den ud­vik­ling, man i øv­rigt ar­bej­der med.

”Der er rig­tig man­ge pro­jek­ter rundt i kom­mu­ner­ne, hvor man er lø­bet ef­ter pen­ge­ne. Men der er be­hov for, at den en­kel­te kom­mu­ne for­hol­der sig kri­tisk til pro­jek­ter og kun del­ta­ger i dem, som pas­ser med de stra­te­gi­er og po­li­tik­ker, som kom­mu­nen har for ud­vik­ling af den lo­ka­le fol­ke­sko­le. Så fon­de­ne ik­ke sty­rer ud­vik­lin­gen,” po­in­te­r­er Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl, der selv sid­der i by­rå­det i As­sens Kommune.

Enhedslisten imod fondspenge i skolen

Hos En­heds­li­sten er man helt ge­ne­relt mod­stan­der af fond­s­pen­ge i folkeskolen.

”Der er utvivl­s­omt en ræk­ke fon­de, der i en god me­ning øn­sker at bi­dra­ge til fol­ke­sko­lens ud­vik­ling, men jeg me­ner, vi skal ha­ve en fol­ke­sko­le, der er helt igen­nem of­fent­ligt fi­nan­sie­ret. De man­ge fonds­mid­ler hø­rer ik­ke hjem­me i fol­ke­sko­len, for fonds­be­vil­lin­ger må på in­gen må­de væ­re sty­ren­de for sko­lens mål og ud­vik­ling. Øn­sker fon­de at bi­dra­ge til fol­ke­sko­lens ud­vik­ling kun­ne mid­ler­ne der­for pas­sen­de do­ne­res til forsk­ning på om­rå­det – vel at mær­ke uden no­gen som helst form for bin­din­ger på an­ven­del­sen af mid­ler­ne,” ly­der det fra Jakob Sølv­høj, un­der­vis­nings­ord­fø­rer for Enhedslisten.

Undervisningsminister vil have reel værdi

Trods po­li­ti­ske for­skel­lig­he­der er der stor en­gi­hed blandt un­der­vis­nings­ord­fø­rer­ne om, at fon­de­nes sti­gen­de in­ter­es­se for fol­ke­sko­len er en udfordring.

Det sam­me me­ner un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger, der har sat gang i en af­dæk­ning af, hvor­dan sam­ar­bej­det med fon­de­ne kan un­der­støt­tes til al­les bedste.

”Helt grund­læg­gen­de er det po­si­tivt, at fon­de­ne er in­ter­es­se­re­de i at læg­ge res­sour­cer i ud­dan­nel­ses­om­rå­det. Det kan gi­ve nog­le mu­lig­he­der, vi el­lers ik­ke vil­le ha­ve haft. Men jeg me­ner sam­ti­dig, det er en ny og og­så ud­for­dren­de si­tu­a­tion for sek­to­ren. Det kan væ­re svært for den en­kel­te sko­le at vur­de­re, om de pro­jek­ter, fon­de­ne til­by­der, er til­stræk­ke­ligt fag­ligt og pæ­da­go­gisk un­der­byg­get,” si­ger Me­re­te Ri­isa­ger, der har sat si­ne em­beds­folk til at se på, hvor­dan et frugt­bart sam­ar­bej­de med fon­de­ne kan struktureres.

”Vi skal der­for se på, om fon­de­nes en­ga­ge­ment på ud­dan­nel­ses­om­rå­det hæn­ger til­stræk­ke­ligt sam­men med det, vi øn­sker at op­nå med sko­len og un­der­vis­nin­gen, samt den forsk­ning og vi­den, der er på om­rå­det. Vi er fra mi­ni­ste­ri­ets si­de der­for ved at af­kla­re, hvor­dan vi und­er­støt­ter et sam­ar­bej­de med fon­de­ne, så al­le er be­vid­ste om de­res rol­ler, og så ind­sat­ser­ne ska­ber re­el vær­di og go­de ram­mer for sko­ler­ne og eleverne.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer