Fondsmillioner til ny forskning i styrkede læsekompetencer hos skoleelever

Novo Nordisk Fonden støtter et fireårigt forskningsprojekt på Aarhus Universitet om læsekompetencerne hos danske folkeskoleelever med 20 millioner kroner.

For­ske­re på Aar­hus Uni­ver­si­tet skal i et fi­re­årigt forsk­nings­pro­jekt un­der­sø­ge, hvor­dan man kan styr­ke læ­se­kom­pe­ten­cer­ne hos al­le ele­ver i fol­ke­sko­len. No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­ger 20 mio. kr. til pro­jek­tet (mo­del­fo­to).

I går, man­dag, rin­ge­de det igen til ti­me på de fle­ste dan­ske sko­ler ef­ter seks ugers sommerferie.

Sam­ti­dig med, at sko­le­e­le­ver­ne nu igen skal til at væn­ne sig til sko­le­ske­ma­er, mad­pak­ker og lek­tier, går et hold af for­ske­re på Aar­hus Uni­ver­si­tet i gang med et fi­re­årigt forsk­nings­pro­jekt, der skal un­der­sø­ge, hvor­dan man kan styr­ke læ­se­kom­pe­ten­cer­ne hos al­le ele­ver i fol­ke­sko­len – navn­lig blandt de børn med de stør­ste læsevanskeligheder.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra School of Bu­si­ness and So­ci­al Sci­en­ces på Aar­hus Uni­ver­si­tet har for­sker­ne net­op mod­ta­get en do­na­tion på 20 mil­li­o­ner kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den, som gør, at forsk­nings­pro­jek­tet kan bli­ve skudt i gang.

Én ting er at ud­vik­le en ind­sats, som vir­ker for 100 el­ler 1000 børn, når de er med i et ud­vik­lings­pro­jekt med stor be­vå­gen­hed. Men am­bi­tio­nen er at ud­vik­le en læ­se­ind­sats, som vir­ker for al­le børn, og­så når pro­jek­tet er afsluttet

Si­mon Cal­mar An­der­sen – Le­der, Tryg­fon­dens Børneforskningscenter

I spid­sen for pro­jek­tet står Si­mon Cal­mar An­der­sen, der er pro­fes­sor og le­der af Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter. Pro­jek­tet gen­nem­fø­res i tæt sam­ar­bej­de med før­en­de in­ter­na­tio­na­le for­ske­re, Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet samt Aar­hus og Nord­djurs Kommuner.

De skal sam­men ud­vik­le en læ­se­ind­sats, som skal af­prø­ves i to run­der, der hver om­fat­ter en tred­je­del af al­le fol­ke­sko­ler i Dan­mark og hen­ved 16.000 ele­ver. Af­prøv­nin­ger­ne skal af­dæk­ke, hvor­dan man bedst un­der­støt­ter for­æl­dre, læ­re­re og me­d­ar­bej­de­re, så læ­se­ind­sat­sen får po­si­tiv ef­fekt for ele­ver i he­le landet.

”Vi står i den gun­sti­ge si­tu­a­tion, at vi fra lod­træk­nings­for­søg og føl­ge­forsk­ning i Aar­hus Kom­mu­ne har me­get loven­de re­sul­ta­ter med læ­se­ind­sat­sen READ. Men et grund­læg­gen­de pro­blem er, at de po­si­ti­ve ef­fek­ter of­te for­svin­der, når man ta­ger so­ci­a­le ind­sat­ser i brug i stor ska­la. For­ment­lig for­di der ik­ke er til­stræk­ke­lig støt­te til dem, der skal fø­re dem ud i li­vet. Én ting er at ud­vik­le en ind­sats, som vir­ker for 100 el­ler 1000 børn, når de er med i et ud­vik­lings­pro­jekt med stor be­vå­gen­hed. Men am­bi­tio­nen er at ud­vik­le en læ­se­ind­sats, som vir­ker for al­le børn, og­så når pro­jek­tet er af­slut­tet, og læ­se­ind­sat­sen bli­ver en del af hver­da­gen,” si­ger Si­mon Cal­mar Andersen.

Den am­bi­tion de­ler Met­te Ide David­sen, som er Se­ni­or Pro­gram­me Le­ad i No­vo Nor­disk Fonden.

”Det er vig­tigt, at al­le børn får den nød­ven­di­ge støt­te til at ud­vik­le læ­se­kom­pe­ten­cer. Vi er ge­ne­relt op­ta­ge­de af, at evi­dens­ba­se­re­de me­to­der vi­de­re­ud­vik­les og ud­bre­des, så de kan bli­ve til gavn for fle­re – sær­ligt de grup­per af børn, som har mest brug for det. Vi er des­u­den be­gej­stre­de for og har hø­je for­vent­nin­ger til det etab­le­re­de sam­ar­bej­de med bå­de lo­ka­le og na­tio­na­le myn­dig­he­der. På den må­de bli­ver forsk­nin­gen et kon­kret bi­drag til prak­sis og kan dan­ne grund­lag for bred for­ank­ring ef­ter endt pro­jekt­pe­ri­o­de. Vi ser frem til at føl­ge pro­jek­tet,” si­ger Met­te Ide Davidsen.

Nødvendigt med forskellige tilgange til forældre

Ud­vik­lin­gen af læ­se­ind­sat­sen skal kom­bi­ne­re den ny­e­ste forsk­ning med er­fa­rin­ger­ne med READ, som blandt an­det vi­ser, at det har po­si­tiv ef­fekt på læ­se­kom­pe­ten­cer­ne blandt ele­ver i ind­sko­lin­gen, hvis de­res for­æl­dre læ­ser re­gel­mæs­sigt med dem.

Sam­ti­dig skal for­æl­dre vej­le­des i, hvor­dan de kan støt­te bør­ne­nes læ­se­for­stå­el­se og hjæl­pe dem til at læ­se me­re ak­tivt ved at stil­le spørgs­mål før, un­der og ef­ter læsningen.

De po­si­ti­ve ef­fek­ter er fun­det blandt fol­ke­sko­le­e­le­ver i Aar­hus Kom­mu­ne, som har go­de er­fa­rin­ger med at an­ven­de READ i sko­ler og dag­til­bud, og som sam­men med Nord­djurs Kom­mu­ne del­ta­ger i forsk­nings­pro­jek­tet som en del af pro­jek­tets cen­tra­le rådgivningsgruppe.

”READ har vist go­de re­sul­ta­ter for bør­ne­nes læs­ning og skriv­ning – ik­ke mindst for de mest ud­sat­te børn, som READ har gi­vet et be­mær­kel­ses­vær­digt løft. Det er enormt po­si­tivt, for grund­læg­gen­de sprog­li­ge fær­dig­he­der er af­gø­ren­de for al­le børn og un­ge og for li­ge mu­lig­he­der i sko­len. Der­for er READ i dag et til­bud, som al­le dag­til­bud og sko­ler kan be­nyt­te i sam­ar­bej­det med for­æl­dre­ne om bør­ne­nes læs­ning,” si­ger Tho­mas Medom, der er rå­d­mand for Børn og Un­ge i Aar­hus Kommune.

Tho­mas Medom for­ven­ter, at det nye forsk­nings­pro­jekt vil gi­ve nyt­tig vi­den om, hvor­dan vej­led­nin­gen til for­æl­dre­nes for­skel­li­ge be­hov kan bli­ve end­nu me­re målrettet.

”Vi ar­bej­der i for­vej­en med, at for­æl­dre er for­skel­li­ge og skal mø­des på for­skel­li­ge må­der. Med forsk­nin­gen får vi me­re præ­cis vi­den om, hvil­ke til­gan­ge og red­ska­ber vi med for­del kan bru­ge i di­a­lo­gen med for­æl­dre­ne, så vi får skabt det bedst mu­li­ge sam­ar­bej­de om bør­ne­nes læs­ning og skriv­ning,” si­ger Tho­mas Medom.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer