Forskningsleder efter nedslående skole-undersøgelse: Vigtigt at STEM-fonde nu lytter frem for at søge snuptagsløsninger

Danske elever i 4. klasse er blevet dårligere til matematik og mindre glade for faget siden 2015, viser den internationale undersøgelse TIMSS. Forskningsleder Christian Christrup Kjeldsen fra DPU kalder resultaterne “meget bekymrende,” men han opfordrer også private fonde med interesse for STEM-området til lytte, før de bevilger hurtige penge.

Matematik (modelfoto)
Re­sul­ta­ter­ne er iføl­ge for­sker­ne bag den dan­ske del af un­der­sø­gel­sen så be­kym­ren­de, at de ad­va­rer om et “al­vor­ligt dan­nel­ses­tab,” hvis ik­ke ud­vik­lin­gen ven­des nu (mo­del­fo­to).

Der er nok at ta­ge fat på for de pri­va­te fon­de, som med mil­li­ar­der af kro­ner støt­ter ud­vik­lin­gen af STEM-fa­ge­ne i grundskolen.

Nye re­sul­ta­ter fra den in­ter­na­tio­na­le un­der­sø­gel­se TIMSS 2019 teg­ner nem­lig et dystert bil­le­de af den fag­li­ge ud­vik­ling hos de dan­ske ele­ver i bå­de fa­ge­ne ma­te­ma­tik og na­tur- og teknologi.

Re­sul­ta­ter­ne er iføl­ge for­sker­ne bag den dan­ske del af un­der­sø­gel­sen så be­kym­ren­de, at de ad­va­rer om et “al­vor­ligt dan­nel­ses­tab,” hvis ik­ke ud­vik­lin­gen ven­des nu.

”Ele­ver­nes gen­nem­snit­li­ge dyg­tig­hed i ma­te­ma­tik er fal­det mar­kant, ef­ter at man el­lers har set frem­gang i snart 20 år. Sam­ti­dig er der sket et stort fald i, hvor godt ele­ver­ne kan li­de ma­te­ma­tik­fa­get. Det er me­get be­kym­ren­de,” si­ger Chri­sti­an Chri­strup Kjeld­sen, vi­ce­in­sti­tut­le­der ved Dan­marks Pæ­da­go­gi­ske Uni­ver­si­tet ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, som har væ­ret an­svar­lig for den dan­ske del af undersøgelsen.

Ele­ver­nes fal­den­de in­ter­es­se for ma­te­ma­tik be­kym­rer ham:

”Tid­li­ge­re har ele­ver­ne i Dan­mark væ­ret for­holds­vis gla­de for ma­te­ma­tik frem til 4. klas­se­trin, men hvor in­ter­es­sen så er fal­det frem mod ud­sko­lin­gen. Nu sæt­ter det tid­li­ge­re ind, og det er et kæm­pe pro­blem, for vi kan for­ud­si­ge, at det vil be­ty­de en end­nu min­dre in­ter­es­se, når ele­ver­ne for­la­der grund­sko­len. Det har be­tyd­ning for de­res vi­de­re ud­dan­nel­ses­valg,” si­ger han.

Iføl­ge Chri­sti­an Chri­strup Kjeld­sen un­der­stre­ger de nye re­sul­ta­ter be­ho­vet for, at pri­va­te fon­de fort­sat en­ga­ge­rer sig i at ud­vik­le STEM-fa­ge­ne i grundskolen.

“I for­hold til fon­de­ne be­ty­der de her re­sul­ta­ter først og frem­mest, at der fort­sat er brug for, at de støt­ter ud­vik­lin­gen af STEM-fa­ge­ne. For selv­om vi li­ge hol­der skin­det på næ­sen i na­tur- og tek­no­lo­gi, så ser vi – ud­over fal­det i ma­te­ma­tik – rent fak­tisk og­så et sta­ti­stisk fald in­den for bi­o­lo­gi­om­rå­det og in­den for fy­sik- og ke­miom­rå­det, når man dyk­ker ned i de en­kel­te fag­om­rå­der. I for­hold til fon­de­nes am­bi­tio­ner vil det jo set i et frem­tids­per­spek­tiv væ­re gan­ske be­kym­ren­de, hvis vi ik­ke får ret­tet op på det,” si­ger Chri­sti­an Chri­strup Kjeldsen.

Stå sammen

Iføl­ge Chri­sti­an Chri­strup Kjeld­sen er der i ly­set af de nye re­sul­ta­ter nu be­hov for, at al­le ak­tø­rer om­kring sko­len løf­ter i flok for at af­dæk­ke, hvor­dan ud­vik­lin­gen kan ven­des igen.

Bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil har kaldt de nye re­sul­ta­ter ‘gan­ske al­vor­li­ge’ og be­slut­tet at ned­sæt­te en eks­pert­grup­pe i det nye år, som skal kom­me med an­be­fa­lin­ger til at styr­ke ele­ver­nes kom­pe­ten­cer i matematik.

Der skal først en hand­lings­plan til, og når dén er der, så tror jeg det er vig­tigt, at fon­de­ne lyt­ter og ik­ke nød­ven­dig­vis skal fin­de sin egen niche.

Chri­sti­an Chri­strup Kjeld­sen – vi­ce­in­sti­tut­le­der, DPU – Aar­hus Universitet

– Men hvil­ken rol­le kan fon­de, som har mål­sæt­nin­ger på STEM-om­rå­det, og som ger­ne vil bi­dra­ge, så spille?

"Når dem, som har fin­gre­ne ne­de i bol­le­dej­en, får iden­ti­fi­ce­ret, hvor der kan gø­res no­get kon­kret for at løf­te fa­ge­ne, så kan fon­de­ne spil­le med ved at lyt­te til den pro­fes­sio­nel­le vur­de­ring og bag­ef­ter even­tu­elt støt­te. Be­kym­rin­gen kan væ­re, hvis fon­de­ne, som trods alt ik­ke sid­der med den kon­kre­te og næ­re vi­den om, hvad der sker i sko­len, be­gyn­der at ska­be sig idéer om snup­tags­løs­nin­ger. Så får vi ik­ke løst pro­ble­met, men ba­re mud­ret bil­le­det og sat ting i værk, som ta­ger op­mærk­som­he­den. Så det er vir­ke­lig vig­tigt, at fon­de­ne er lyt­ten­de i den her si­tu­a­tion, sna­re­re end at for­sø­ge kom­me med løs­nin­gen," si­ger Chri­sti­an Chri­strup Kjeldsen.

Han ap­pel­le­rer der­for til, at der nu iværk­sæt­tes en na­tio­nal ind­sats, som han kal­der “tvin­gen­de nød­ven­dig,” og han un­der­stre­ger, at ind­sat­sen skal byg­ge på bå­de forsk­nings­vi­den og praksiserfaring.

“Først når det er gjort, kom­mer fon­de­ne ind i bil­le­det, me­ner jeg. Da jeg så re­ak­tio­ner­ne på re­sul­ta­ter­ne i går, hav­de man­ge de­res eg­ne enk­le for­kla­rin­ger klar i lø­bet af to mi­nut­ter. Vi har brugt rig­tig, rig­tig man­ge ti­mer med et kæm­pe da­ta­ma­te­ri­a­le, og sa­gen er, at det er en my­ri­a­de af for­skel­li­ge fak­to­rer, der til­sam­men ska­ber en rig­tig uhel­dig ud­vik­ling. Så man skal li­ge pas­se på, at man ik­ke nu kon­klu­de­rer, at nu skal der tur­bo­ind­sat­ser, me­re mo­ti­ve­re­de ele­ver, ef­ter- og vi­de­reud­dan­nel­se af læ­rer­ne el­ler no­get fjer­de til. Der skal først en hand­lings­plan til, og når dén er der, så tror jeg det er vig­tigt, at fon­de­ne lyt­ter og ik­ke nød­ven­dig­vis skal fin­de sin egen ni­che. Selv­om jeg godt ved, at det kan væ­re svært med bå­de et øn­ske om på den ene si­de at gø­re no­get, der bli­ver lagt mær­ke til og sam­ti­dig nød­ven­dig­he­den af at løf­te i flok,” si­ger Chri­sti­an Chri­strup Kjeldsen.

Dårligere digitalt

Selv­om Chri­sti­an Kjeld­sen op­for­drer fon­de­ne til at væ­re til­ba­ge­hol­den­de med at iværk­sæt­te nye pro­jek­ter ”ude i sid­ste led,” så me­ner han sta­dig, at de fon­de, der øn­sker at hjæl­pe her og nu, kan spil­le en vig­tig rolle.

”Vi har nem­lig en an­den kæm­pe ud­for­dring. Nog­le gan­ge byg­ger dét, man sæt­ter i gang – og­så fra fon­de­nes si­de – på nog­le an­ta­gel­ser, der er af me­re snus­for­nuf­tig end vi­den­ska­be­li­ge ka­rak­ter. Det kan væ­re ud­mær­ket, men der er ét om­rå­de, hvor jeg tæn­ker, at fon­de­ne bør gå ind og støt­te grund­forsk­ning, nem­lig i spørgs­må­let om det di­gi­ta­les be­tyd­ning for ele­ver­nes læ­ring,” si­ger Chri­sti­an Chri­strup Kjeldsen.

Der er dy­best set brug for grund­forsk­ning, der kan be­ly­se, hvad det be­ty­der for ele­ver­nes læ­rings­ud­byt­te at gå fra pa­pir­ba­se­re­de læ­re­mid­ler til com­pu­ter­ba­se­re­de læremidler.

Chri­sti­an Chri­strup Kjeld­sen – vi­ce­in­sti­tut­le­der, DPU – Aar­hus Universitet

Ud­over at vi­se en til­ba­ge­gang i ele­ver­nes ma­te­ma­tik­kund­ska­ber, så af­slø­rer den nye un­der­sø­gel­se nem­lig og­så, at der er en grund­læg­gen­de ne­ga­tiv ef­fekt på ele­ver­nes præ­sta­tion, når man flyt­ter te­sten fra pa­pir til computer.

TIMSS 2019

TIMSS – Trends in In­ter­na­tio­nal Mat­he­ma­ti­cs and Sci­en­ce Stu­dy – er en in­ter­na­tio­nal kom­pa­ra­tiv un­der­sø­gel­se, der gen­nem­fø­res hvert fjer­de år i re­gi af IEA (In­ter­na­tio­nal As­so­ci­a­tion for the Eva­lu­a­tion of Educa­tio­nal Achie­ve­ment). Me­re end 60 lan­de har del­ta­get I TIMSS 2019.

I Dan­mark er un­der­sø­gel­sen gen­nem­ført af for­ske­re ved DPU, Aar­hus Uni­ver­si­tet. Dan­mark har del­ta­get i TIMSS-un­der­sø­gel­ser­ne i 1995 (8. klas­se), 2007, 2011, 2015 og 2019 (4. klasse).

Hent bo­gen om de dan­ske ho­ved­re­sul­ta­ter af TIMSS 2019 her (pdf)

”Op­ga­ver­ne – de helt sam­me op­ga­ver – er sim­pelt­hen sy­ste­ma­tisk svæ­re­re for ele­ver­ne at lø­se på com­pu­ter frem for på pa­pir. Det sæt­ter spørgs­måls­tegn ved, hvor­når og hvor­dan man skal flyt­te læ­re­mid­ler fra tryk til com­pu­ter. Der er dy­best set brug for grund­forsk­ning, der kan be­ly­se, hvad det be­ty­der for ele­ver­nes læ­rings­ud­byt­te at gå fra pa­pir­ba­se­re­de læ­re­mid­ler til com­pu­ter­ba­se­re­de læ­re­mid­ler. Der har ba­re væ­ret en an­ta­gel­se om, at di­gi­ta­le læ­re­mid­ler var nød­ven­di­ge for at for­be­re­de ele­ver­ne på en di­gi­ta­li­se­ret hver­dag. Hos Læ­ge­mid­delsty­rel­sen ved man, at før vi stik­ker en nål i ar­men på al­le dan­ske­re, så skal en vac­ci­ne igen­nem nog­le pro­ces­ser for at sik­re kva­li­te­ten. Sam­me tænk­ning kun­ne man øn­ske sig en­gang imel­lem på sko­le­om­rå­det og­så,” slut­ter Chri­sti­an Chri­strup Kjeldsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer