Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Radikale Venstre vil finansiere den fondsstøttede læreruddannelse Teach First Danmark via finansloven. Men forslaget møder hård kritik fra blandt andre en række uddannelseschefer. Offentlig støtte til Teach First skaber slingrekurs i den politiske strategi, mener de. Ifølge Teach First Danmark bygger kritikken på en misforståelse.

Teach First Danmark
Læ­rer­ne fra Teach First Dan­mark bli­ver fa­stan­sat på en fol­ke­sko­le i et ud­sat bo­lig­om­rå­de på fuld tid og med fuld løn, og sam­ti­dig ta­ger de en læ­rer­ud­dan­nel­se (fo­to: Teach First Danmark).

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens aka­de­mi­ker­ne sam­ti­dig – og­så på fuld tid – ta­ger en me­ri­tud­dan­nel­se som fol­ke­sko­le­læ­rer på Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le el­ler Pro­fes­sions­højsko­len Absalon.

Fonds­mid­ler­ne er nu ved at væ­re brugt, men iføl­ge Ra­di­ka­le Ven­stre er idéen bag Teach First Dan­mark så god, at par­ti­et nu vil for­ank­re kon­cep­tet ved at støt­te det med 18 mio. kr. på fi­nans­lo­ven (pdf).

Men langt fra al­le er be­gej­stre­de for at gi­ve of­fent­li­ge mid­ler til Teach First Dan­mark, der har ek­si­ste­ret si­den 2014. Blandt an­det har fem ud­dan­nel­ses­che­fer blan­det sig i de­bat­ten på me­di­et Sko­lemo­ni­tor med en hård kritik.

“Teach First er først og frem­mest en re­k­rut­te­rings­kampag­ne, der ta­ger ud­for­drin­gen med at re­k­rut­te­re højt kva­li­fi­ce­re­de læ­re­re til de ud­sat­te bo­lig­om­rå­der som gid­sel i en ind­sats, der egent­lig ba­re hand­ler om at la­ve for­ret­ning,” ly­der kri­tik­ken blandt andet.

Én af de fem ud­dan­nel­ses­che­fer bag kri­tik­ken er pr­o­rek­tor Ale­xan­der von Oet­tin­gen fra pro­fes­sions­højsko­len UC Syd. Han ad­va­rer imod, at of­fent­lig støt­te til Teach First kan ska­be en uhel­dig slin­gre­kurs i ud­dan­nel­sen af lærere.

"Læ­rer­ud­dan­nel­sen har væ­ret un­der ud­vik­ling i år­ti­er. Jeg bru­ger rig­tig me­get af min tid på den op­ga­ve. Jeg me­ner, at det po­li­ti­ske ni­veau skal fast­hol­de fo­kus på den lang­sig­te­de stra­te­gi, som vi har lagt, og ik­ke be­gyn­de at eks­pe­ri­men­te­re med for­skel­li­ge kon­cep­ter,” si­ger han.

Han un­der­stre­ger, at han in­tet har imod, at fon­de støt­ter Teach First Danmark.

"Det sy­nes jeg er fint – det kan fon­de­ne selv­føl­ge­lig væl­ge at gø­re. Min kri­tik star­ter egent­lig først for al­vor der, hvor der skal bru­ges of­fent­li­ge mid­ler," si­ger Ale­xan­der von Oettingen.

Vi me­ner, at dem, der fak­tisk vil få gavn af, at vi fik støt­te, er ele­ver og fol­ke­sko­ler i ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, som har svært ved at fin­de kva­li­fi­ce­re­de læ­re­re i bl.a. STEM-fagene.

Jes­per Berg­mann – di­rek­tør, Teach First Danmark

Hos Teach First Dan­mark me­ner di­rek­tør Jes­per Berg­mann til gen­gæld, at kri­tik­ken er for­fejl­et. Det går ik­ke ud over den or­di­næ­re me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­se, hvis Teach First kom­mer på fi­nans­lo­ven, som De Ra­di­ka­le foreslår.

“Vi me­ner, at dem, der fak­tisk vil få gavn af, at vi fik støt­te, er ele­ver og fol­ke­sko­ler i ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, som har svært ved at fin­de kva­li­fi­ce­re­de læ­re­re i bl.a. STEM-fa­ge­ne. Men der­u­d­over vil det jo og­så væ­re net­op pro­fes­sions­højsko­ler­ne. De mod­ta­ger taxa­me­ter­pen­ge og del­ta­ger­be­ta­ling for al­le Teach First-stu­de­ren­de på li­ge vil­kår med an­dre stu­de­ren­de,” si­ger Jes­per Bergmann.

Supplement

Om Teach First fun­ge­rer på li­ge vil­kår med den al­min­de­li­ge me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­se er net­op et af strids­punk­ter­ne i sagen.

Læ­rer­ne fra Teach First ud­dan­nes som an­dre me­rit­læ­re­re på Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le og Pro­fes­sions­højsko­len Absa­lon. De skal igen­nem sam­me pensum, sam­me ek­sa­me­ner og sam­me stu­di­e­ord­ning som an­dre meritstuderende.

Men aka­de­mi­ker­ne ta­ger ud­dan­nel­sen, mens de va­re­ta­ger en stil­ling som fuld­tids­an­sat­te læ­re­re på fol­ke­sko­ler i ud­sat­te boligområder.

Og at man kan ta­ge en ud­dan­nel­se som me­rit­læ­rer på to år, imens man ar­bej­der på fuld tid, un­drer Ale­xan­der von Oettingen.

“Det er et mær­ke­ligt sig­nal at sen­de et el­ler an­det sted. Du kan godt bli­ve læ­rer på af­tensko­le med ven­stre hånd. Det hand­ler lidt om stolt­hed og­så," si­ger han.

Jes­per Berg­mann er til gen­gæld ik­ke be­kym­ret for, at den sto­re ar­bejds­byr­de går ud over sel­ve fag­lig­he­den hos læ­rer­ne fra Teach First.

“Men Ale­xan­der von Oet­tin­gen har en po­in­te i, at det kan væ­re for hårdt at skul­le kom­pri­me­re ud­dan­nel­sen ned til to år. Det har vi og­så lyt­tet til. Det er ik­ke vig­tigt for os, at man skal gen­nem­fø­re ud­dan­nel­sen på to år, især ik­ke når stør­ste­delen fort­sæt­ter. Men jeg tror ger­ne, at dem, der har gen­nem­ført me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­sen fra Teach First de­ler de­res ek­sa­mens­be­vis fra me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­sen, og jeg tror ik­ke, at de har no­get at skam­me sig over,” si­ger Jes­per Bergmann.

Men når jeg kig­ger på, hvor svært det er at få en læ­rer­ud­dan­nel­se til at fun­ge­re, som og­så hos po­li­ti­ker­ne har en vis til­lid, så er jeg ba­re me­get af­hæn­gig af, at det po­li­ti­ske ni­veau spil­ler med.

Ale­xan­der von Oet­tin­gen – pr­o­rek­tor, UC Syd

I det he­le ta­get har han svært ved at få øje på, at Teach First på no­gen må­de skul­le le­ve­re dår­li­ge­re læ­re­re til fol­ke­sko­len end den tra­di­tio­nel­le læreruddannelse.

“Vi har nog­le me­get, me­get over­be­vi­sen­de ud­sagn fra skole­le­der­ne, hvor 97 pct. me­ner, at vo­res læ­re­re styr­ker ele­ver­nes triv­sel og fag­lig­hed. In­gen me­ner, at vo­res læ­re­re er dår­li­ge­re end nyud­dan­ne­de læ­re­re på no­gen pa­ra­me­tre. De me­ner fak­tisk, at vo­res læ­re­re er dyg­ti­ge­re på en ræk­ke om­rå­der. Hvis vo­res kon­cept ik­ke var godt, så vil­le det og­så un­dre mig, at 90 pct. af vo­res læ­re­re fort­sæt­ter med at un­der­vi­se ef­ter vo­res to-års pro­gram,” si­ger Jes­per Bergmann.

– Je­res læ­re­re kom­mer ud på sko­ler, hvor der er læ­rer­man­gel. Kan skole­le­der­ne ik­ke ha­ve en ten­dens til at se me­get po­si­tivt på je­res læ­re­res bi­drag, hvis al­ter­na­ti­vet er at stå uden nok lærere?

“Jeg kan ik­ke sva­re på skole­le­der­nes veg­ne. Men i eva­lu­e­rin­gen sva­rer de på, hvor­dan de ser vo­res læ­re­re i for­hold til an­dre nyud­dan­ne­de læ­re­re, og her er de po­si­ti­ve. Vi er og­så gla­de for, at rig­tig man­ge af de sko­ler, der an­sæt­ter vo­res læ­re­re og­så tid­li­ge­re har an­sat vo­res læ­re­re. Der er en in­di­ka­tion af til­freds­hed. Det er vo­res op­fat­tel­se, at skole­le­der­ne ge­ne­relt er til­fred­se,” si­ger Jes­per Bergmann.

Nye øjne

In­ter­es­sen for Teach First blandt aka­de­mi­ke­re er iføl­ge or­ga­ni­sa­tio­nens eg­ne tal over­væl­den­de. Teach First har si­den star­ten mod­ta­get over 2.800 an­søg­nin­ger, mens der kun er op­ta­get 251 i lø­bet af de seks år­gan­ge, som ind­til vi­de­re har væ­ret igen­nem uddannelsen.

– Ale­xan­der von Oet­tin­gen, er det ik­ke me­get godt at ha­ve al­ter­na­ti­ver til det gam­mel­dags, of­fent­li­ge sy­stem – et frisk pust, der kan til­by­de no­get, som oveni­kø­bet kan mar­keds­fø­res over for de interesserede?

"Det er en po­in­te og et ar­gu­ment, som jeg ger­ne vil an­er­ken­de. Der kan væ­re al­ter­na­ti­ve mu­lig­he­der for at fan­ge nog­le kan­di­da­ter, som man el­lers ik­ke vil­le fan­ge. Men når jeg kig­ger på, hvor svært det er at få en læ­rer­ud­dan­nel­se til at fun­ge­re, som og­så hos po­li­ti­ker­ne har en vis til­lid, så er jeg ba­re me­get af­hæn­gig af, at det po­li­ti­ske ni­veau spil­ler med,” si­ger Ale­xan­der von Oet­tin­gen og uddyber:

“Det po­li­ti­ske ni­veau skal helst ik­ke be­gyn­de at tæn­ke ‘hvad er det næ­ste’? Der er jo så­dan set ik­ke no­gen græn­ser for de her for­skel­li­ge na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le kon­cep­ter. Jeg tæn­ker, at det er bedst for sam­fun­det, hvis vi ud­vik­lings­mæs­sigt fast­hol­der et kri­tisk blik på den læ­rer­ud­dan­nel­se, vi har ud­vik­let gen­nem man­ge år. Hvor skal vi ud­vik­le den, hvor skal vi fast­hol­de den, for­di den fak­tisk er vel­fun­ge­ren­de? Det er dét, jeg har brug for fra det po­li­ti­ske ni­veau,” si­ger han.

– Hvad me­ner I med, at Teach First egent­lig ba­re hand­ler om at la­ve forretning?

“Den vil jeg ger­ne mo­di­fi­ce­re, og jeg har selv væ­ret lidt ked af kri­tik­punk­tet. Selv­føl­ge­lig skal de an­sat­te ha­ve no­get for de­res ar­bej­de, og det er bå­ret af en so­ci­al in­ter­es­se for at gø­re no­get godt for nog­le børn i sam­fun­det. Det er selv­føl­ge­lig ik­ke ba­re for­di, at Teach First vil la­ve pro­fit, sco­re kas­sen og så smut­te til Ba­ha­mas,” si­ger Ale­xan­der von Oettingen.

Kopiere skamløst

At Teach First ik­ke er en for­ret­ning me­ner Jes­per Berg­mann bur­de stå helt klart. Han pe­ger på, at Teach First Dan­mark al­tid har op­for­dret pro­fes­sions­højsko­ler­ne til skam­løst at ko­pi­e­re alt ved kon­cep­tet, som fak­tisk virker.

På den må­de hå­ber ud­dan­nel­sen at ud­gø­re et frugt­bart sup­ple­ment frem for en kon­kur­rent til den ek­si­ste­ren­de læreruddannelse.

Det er tan­ke­væk­ken­de, at mens der er le­di­ge plad­ser på al­le læ­rer­ud­dan­nel­ser­ne, så får vi ti gan­ge så man­ge an­sø­ge­re, som vi kan optage.

Jes­per Berg­mann – di­rek­tør, Teach First Danmark

“Vi er et sup­ple­ment og skal ik­ke ud­dan­ne en ret stor del af lan­dets læ­re­re. Me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­sen fin­des i for­vej­en, men vi kan kon­sta­te­re, at vi er i stand til at til­træk­ke en an­den ty­pe an­sø­ge­re end me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­sen, og som gen­nem­fø­rer pro­gram­met og bli­ver i fol­ke­sko­len som ud­dan­ne­de læ­re­re. Fra­fal­det på den or­di­næ­re me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­sen er 50 pct., mens vo­res er på 10 pct.,” si­ger Jes­per Berg­mann og uddyber:

“Vi er en non-pro­fit for­e­ning og vil ger­ne de­le vo­res re­sul­ta­ter. Jeg sy­nes, at de an­dre læ­rer­ud­dan­nel­ser i me­get høj grad bør tæn­ke over, hvor­dan de vil ko­pi­e­re no­get af Teach First Dan­mark, og hvor­dan de kan læ­re af os. Det er tan­ke­væk­ken­de, at mens der er le­di­ge plad­ser på al­le læ­rer­ud­dan­nel­ser­ne, så får vi ti gan­ge så man­ge an­sø­ge­re, som vi kan op­ta­ge. Må­ske hæn­ger det sam­men med, at vi har en fan­ta­stisk god læ­rer­fag­lig men­tor­ord­ning, som jeg ved, at man­ge af de læ­rer­ud­dan­ne­de kol­le­ger til de stu­de­ren­de fra Teach First ude på sko­ler­ne er mis­un­de­li­ge på,” si­ger Jes­per Bergmann.

Han me­ner, at kri­tik­ken af Teach First Dan­mark kan stam­me fra en op­fat­tel­se af, at fi­nans­lo­vs­be­vil­lin­ger til Teach First er lig med fær­re pen­ge til de øv­ri­ge læreruddannelser.

"Jeg kan væ­re ban­ge for, at der er en mis­for­stå­el­se om, at det her er et nulsums­spil: Hvis pen­ge­ne går til os, så går de fra læ­rer­ud­dan­nel­sen. Så­dan ser jeg det slet ik­ke. Vi er et sup­ple­ment, vi kan no­get an­det,” si­ger Jes­per Bergmann.

Disse fonde har støttet Teach First

A.P. Møl­ler Fon­den – 12 mio. kr.: A.P. Møl­ler Fon­den har støt­tet Teach First Dan­mark, KP og Absa­lon med en be­vil­ling, der skal styr­ke kob­lin­gen mel­lem un­der­vis­nin­gen på sko­ler­ne og den si­de­lø­ben­de me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­se og men­tor­vej­led­ning. Der­u­d­over støt­ter be­vil­lin­gen sam­ar­bej­det med sko­ler og kom­mu­ner og sik­rer fi­nan­si­e­ring i en over­gangs­pe­ri­o­de, hvor der ar­bej­des på of­fent­lig be­ta­ling af programmet.

In­du­stri­ens Fond – 10,6 mio. kr.: In­du­stri­ens Fond har støt­tet Teach First Dan­mark i to om­gan­ge i hhv. 2016-2019 med 3,9 mio kr. og fra 2020-2023 med 6,7 mio. kr. I beg­ge om­gan­ge er støt­ten be­vil­get til Teach First Dan­marks sci­en­ce-stra­te­gi, som skal få fle­re ele­ver i fol­ke­sko­len til at in­ter­es­se­re sig for ma­te­ma­tik og na­tur­fag i kraft af fle­re dyg­ti­ge læ­re­re fra Teach First Dan­mark, der til­eg­ner sig den ny­e­ste vi­den in­den for na­tur­fa­ge­nes di­dak­tik og metode.

Eg­mont Fon­den – 10,45 mio. kr.: Eg­mont Fon­den har støt­tet Teach First Dan­mark med to be­vil­lin­ger gen­nem fon­dens Spi­re­pro­gram, som har fo­kus på at ud­vik­le, af­prø­ve og ud­bre­de nye kon­cep­ter, der kan styr­ke ud­sat­te børn og un­ges læ­ring og livsduelighed.

No­vo Nor­disk Fon­den – 7,5 mio. kr.: No­vo Nor­disk Fon­den har støt­tet Teach First Dan­mark med en be­vil­ling til at vi­de­re­ud­vik­le og ud­bre­de Teach First Dan­marks pro­gram til he­le lan­det. Må­let er at styr­ke de fag­li­ge fær­dig­he­der hos op mod til 15.000 børn i fol­ke­sko­ler i so­ci­alt ud­sat­te om­rå­der i Dan­mark frem mod 2020.

Tryg­fon­den – 5,55 mio. kr.: Tryg­fon­den har støt­tet Teach First Dan­mark med to be­vil­lin­ger, der har haft fo­kus på op­start af Teach First Dan­marks forsk­nings­ba­se­re­de læ­rer­fag­li­ge men­tor­ord­ning, samt lan­ce­ring af før­ste år­gang af Teach First Danmark-programmet.

Østif­ter­ne – 1,35 mio.: kr. Østif­ter­ne har støt­tet Teach First Dan­mark med en be­vil­ling til at un­der­støt­te, at Teach First Dan­mark og­så skal fin­des uden for hovedstadsområdet.

Au­gusti­nus Fon­den – 1,05 mio. kr.: Au­gusti­nus Fon­den har støt­tet Teach First Dan­mark med to be­vil­lin­ger, der pri­mært un­der­støt­ter Teach First Dan­marks re­k­rut­te­ring af dyg­ti­ge kan­di­da­ter med en universitetsbaggrund.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer