Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Ra­di­ka­le Ven­stre vil fi­nan­si­e­re den fonds­støt­te­de læ­rer­ud­dan­nel­se Teach First Dan­mark via fi­nans­lo­ven. Men for­sla­get mø­der hård kri­tik fra blandt an­dre en ræk­ke ud­dan­nel­ses­che­fer. Of­fent­lig støt­te til Teach First ska­ber slin­gre­kurs i den po­li­ti­ske stra­te­gi, me­ner de. Iføl­ge Teach First Dan­mark byg­ger kri­tik­ken på en misforståelse.

Teach First Danmark
Læ­rer­ne fra Teach First Dan­mark bli­ver fa­stan­sat på en fol­ke­sko­le i et ud­sat bo­lig­om­rå­de på fuld tid og med fuld løn, og sam­ti­dig ta­ger de en læ­rer­ud­dan­nel­se (fo­to: Teach First Danmark).

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens aka­de­mi­ker­ne sam­ti­dig – og­så på fuld tid – ta­ger en me­ri­tud­dan­nel­se som fol­ke­sko­le­læ­rer på Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le el­ler Pro­fes­sions­højsko­len Absalon.

Fonds­mid­ler­ne er nu ved at væ­re brugt, men iføl­ge Ra­di­ka­le Ven­stre er idéen bag Teach First Dan­mark så god, at par­ti­et nu vil for­ank­re kon­cep­tet ved at støt­te det med 18 mio. kr. på fi­nans­lo­ven (pdf).

Men langt fra al­le er be­gej­stre­de for at gi­ve of­fent­li­ge mid­ler til Teach First Dan­mark, der har ek­si­ste­ret si­den 2014. Blandt an­det har fem ud­dan­nel­ses­che­fer blan­det sig i de­bat­ten på me­di­et Sko­lemo­ni­tor med en hård kritik.

“Teach First er først og frem­mest en re­k­rut­te­rings­kampag­ne, der ta­ger ud­for­drin­gen med at re­k­rut­te­re højt kva­li­fi­ce­re­de læ­re­re til de ud­sat­te bo­lig­om­rå­der som gid­sel i en ind­sats, der egent­lig ba­re hand­ler om at la­ve for­ret­ning,” ly­der kri­tik­ken blandt andet.

Én af de fem ud­dan­nel­ses­che­fer bag kri­tik­ken er pr­o­rek­tor Ale­xan­der von Oet­tin­gen fra pro­fes­sions­højsko­len UC Syd. Han ad­va­rer imod, at of­fent­lig støt­te til Teach First kan ska­be en uhel­dig slin­gre­kurs i ud­dan­nel­sen af lærere.

"Læ­rer­ud­dan­nel­sen har væ­ret un­der ud­vik­ling i år­ti­er. Jeg bru­ger rig­tig me­get af min tid på den op­ga­ve. Jeg me­ner, at det po­li­ti­ske ni­veau skal fast­hol­de fo­kus på den lang­sig­te­de stra­te­gi, som vi har lagt, og ik­ke be­gyn­de at eks­pe­ri­men­te­re med for­skel­li­ge kon­cep­ter,” si­ger han.

Han un­der­stre­ger, at han in­tet har imod, at fon­de støt­ter Teach First Danmark.

"Det sy­nes jeg er fint – det kan fon­de­ne selv­føl­ge­lig væl­ge at gø­re. Min kri­tik star­ter egent­lig først for al­vor der, hvor der skal bru­ges of­fent­li­ge mid­ler," si­ger Ale­xan­der von Oettingen.

Vi me­ner, at dem, der fak­tisk vil få gavn af, at vi fik støt­te, er ele­ver og fol­ke­sko­ler i ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, som har svært ved at fin­de kva­li­fi­ce­re­de læ­re­re i bl.a. STEM-fagene.

Jes­per Berg­mann – di­rek­tør, Teach First Danmark

Hos Teach First Dan­mark me­ner di­rek­tør Jes­per Berg­mann til gen­gæld, at kri­tik­ken er for­fejl­et. Det går ik­ke ud over den or­di­næ­re me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­se, hvis Teach First kom­mer på fi­nans­lo­ven, som De Ra­di­ka­le foreslår.

“Vi me­ner, at dem, der fak­tisk vil få gavn af, at vi fik støt­te, er ele­ver og fol­ke­sko­ler i ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, som har svært ved at fin­de kva­li­fi­ce­re­de læ­re­re i bl.a. STEM-fa­­ge­­ne. Men der­u­d­over vil det jo og­så væ­re net­op pro­fes­sions­højsko­ler­ne. De mod­ta­ger taxa­me­ter­pen­ge og del­ta­ger­be­ta­ling for al­le Teach First-stu­­de­ren­­de på li­ge vil­kår med an­dre stu­de­ren­de,” si­ger Jes­per Bergmann.

Supplement

Om Teach First fun­ge­rer på li­ge vil­kår med den al­min­de­li­ge me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­se er net­op et af strids­punk­ter­ne i sagen.

Læ­rer­ne fra Teach First ud­dan­nes som an­dre me­rit­læ­re­re på Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le og Pro­fes­sions­højsko­len Absa­lon. De skal igen­nem sam­me pensum, sam­me ek­sa­me­ner og sam­me stu­di­e­ord­ning som an­dre meritstuderende.

Men aka­de­mi­ker­ne ta­ger ud­dan­nel­sen, mens de va­re­ta­ger en stil­ling som fuld­tids­an­sat­te læ­re­re på fol­ke­sko­ler i ud­sat­te boligområder.

Og at man kan ta­ge en ud­dan­nel­se som me­rit­læ­rer på to år, imens man ar­bej­der på fuld tid, un­drer Ale­xan­der von Oettingen.

“Det er et mær­ke­ligt sig­nal at sen­de et el­ler an­det sted. Du kan godt bli­ve læ­rer på af­tensko­le med ven­stre hånd. Det hand­ler lidt om stolt­hed og­så," si­ger han.

Jes­per Berg­mann er til gen­gæld ik­ke be­kym­ret for, at den sto­re ar­bejds­byr­de går ud over sel­ve fag­lig­he­den hos læ­rer­ne fra Teach First.

“Men Ale­xan­der von Oet­tin­gen har en po­in­te i, at det kan væ­re for hårdt at skul­le kom­pri­me­re ud­dan­nel­sen ned til to år. Det har vi og­så lyt­tet til. Det er ik­ke vig­tigt for os, at man skal gen­nem­fø­re ud­dan­nel­sen på to år, især ik­ke når stør­ste­delen fort­sæt­ter. Men jeg tror ger­ne, at dem, der har gen­nem­ført me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­sen fra Teach First de­ler de­res ek­sa­mens­be­vis fra me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­sen, og jeg tror ik­ke, at de har no­get at skam­me sig over,” si­ger Jes­per Bergmann.

Men når jeg kig­ger på, hvor svært det er at få en læ­rer­ud­dan­nel­se til at fun­ge­re, som og­så hos po­li­ti­ker­ne har en vis til­lid, så er jeg ba­re me­get af­hæn­gig af, at det po­li­ti­ske ni­veau spil­ler med.

Ale­xan­der von Oet­tin­gen – pr­o­rek­tor, UC Syd

I det he­le ta­get har han svært ved at få øje på, at Teach First på no­gen må­de skul­le le­ve­re dår­li­ge­re læ­re­re til fol­ke­sko­len end den tra­di­tio­nel­le læreruddannelse.

“Vi har nog­le me­get, me­get over­be­vi­sen­de ud­sagn fra skole­le­der­ne, hvor 97 pct. me­ner, at vo­res læ­re­re styr­ker ele­ver­nes triv­sel og fag­lig­hed. In­gen me­ner, at vo­res læ­re­re er dår­li­ge­re end nyud­dan­ne­de læ­re­re på no­gen pa­ra­me­tre. De me­ner fak­tisk, at vo­res læ­re­re er dyg­ti­ge­re på en ræk­ke om­rå­der. Hvis vo­res kon­cept ik­ke var godt, så vil­le det og­så un­dre mig, at 90 pct. af vo­res læ­re­re fort­sæt­ter med at un­der­vi­se ef­ter vo­res to-års pro­gram,” si­ger Jes­per Bergmann.

– Je­res læ­re­re kom­mer ud på sko­ler, hvor der er læ­rer­man­gel. Kan skole­le­der­ne ik­ke ha­ve en ten­dens til at se me­get po­si­tivt på je­res læ­re­res bi­drag, hvis al­ter­na­ti­vet er at stå uden nok lærere?

“Jeg kan ik­ke sva­re på skole­le­der­nes veg­ne. Men i eva­lu­e­rin­gen sva­rer de på, hvor­dan de ser vo­res læ­re­re i for­hold til an­dre nyud­dan­ne­de læ­re­re, og her er de po­si­ti­ve. Vi er og­så gla­de for, at rig­tig man­ge af de sko­ler, der an­sæt­ter vo­res læ­re­re og­så tid­li­ge­re har an­sat vo­res læ­re­re. Der er en in­di­ka­tion af til­freds­hed. Det er vo­res op­fat­tel­se, at skole­le­der­ne ge­ne­relt er til­fred­se,” si­ger Jes­per Bergmann.

Nye øjne

In­ter­es­sen for Teach First blandt aka­de­mi­ke­re er iføl­ge or­ga­ni­sa­tio­nens eg­ne tal over­væl­den­de. Teach First har si­den star­ten mod­ta­get over 2.800 an­søg­nin­ger, mens der kun er op­ta­get 251 i lø­bet af de seks år­gan­ge, som ind­til vi­de­re har væ­ret igen­nem uddannelsen.

– Ale­xan­der von Oet­tin­gen, er det ik­ke me­get godt at ha­ve al­ter­na­ti­ver til det gam­mel­dags, of­fent­li­ge sy­stem – et frisk pust, der kan til­by­de no­get, som oveni­kø­bet kan mar­keds­fø­res over for de interesserede?

"Det er en po­in­te og et ar­gu­ment, som jeg ger­ne vil an­er­ken­de. Der kan væ­re al­ter­na­ti­ve mu­lig­he­der for at fan­ge nog­le kan­di­da­ter, som man el­lers ik­ke vil­le fan­ge. Men når jeg kig­ger på, hvor svært det er at få en læ­rer­ud­dan­nel­se til at fun­ge­re, som og­så hos po­li­ti­ker­ne har en vis til­lid, så er jeg ba­re me­get af­hæn­gig af, at det po­li­ti­ske ni­veau spil­ler med,” si­ger Ale­xan­der von Oet­tin­gen og uddyber:

“Det po­li­ti­ske ni­veau skal helst ik­ke be­gyn­de at tæn­ke ‘hvad er det næ­ste’? Der er jo så­dan set ik­ke no­gen græn­ser for de her for­skel­li­ge na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le kon­cep­ter. Jeg tæn­ker, at det er bedst for sam­fun­det, hvis vi ud­vik­lings­mæs­sigt fast­hol­der et kri­tisk blik på den læ­rer­ud­dan­nel­se, vi har ud­vik­let gen­nem man­ge år. Hvor skal vi ud­vik­le den, hvor skal vi fast­hol­de den, for­di den fak­tisk er vel­fun­ge­ren­de? Det er dét, jeg har brug for fra det po­li­ti­ske ni­veau,” si­ger han.

– Hvad me­ner I med, at Teach First egent­lig ba­re hand­ler om at la­ve forretning?

“Den vil jeg ger­ne mo­di­fi­ce­re, og jeg har selv væ­ret lidt ked af kri­tik­punk­tet. Selv­føl­ge­lig skal de an­sat­te ha­ve no­get for de­res ar­bej­de, og det er bå­ret af en so­ci­al in­ter­es­se for at gø­re no­get godt for nog­le børn i sam­fun­det. Det er selv­føl­ge­lig ik­ke ba­re for­di, at Teach First vil la­ve pro­fit, sco­re kas­sen og så smut­te til Ba­ha­mas,” si­ger Ale­xan­der von Oettingen.

Kopiere skamløst

At Teach First ik­ke er en for­ret­ning me­ner Jes­per Berg­mann bur­de stå helt klart. Han pe­ger på, at Teach First Dan­mark al­tid har op­for­dret pro­fes­sions­højsko­ler­ne til skam­løst at ko­pi­e­re alt ved kon­cep­tet, som fak­tisk virker.

På den må­de hå­ber ud­dan­nel­sen at ud­gø­re et frugt­bart sup­ple­ment frem for en kon­kur­rent til den ek­si­ste­ren­de læreruddannelse.

Det er tan­ke­væk­ken­de, at mens der er le­di­ge plad­ser på al­le læ­rer­ud­dan­nel­ser­ne, så får vi ti gan­ge så man­ge an­sø­ge­re, som vi kan optage.

Jes­per Berg­mann – di­rek­tør, Teach First Danmark

“Vi er et sup­ple­ment og skal ik­ke ud­dan­ne en ret stor del af lan­dets læ­re­re. Me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­sen fin­des i for­vej­en, men vi kan kon­sta­te­re, at vi er i stand til at til­træk­ke en an­den ty­pe an­sø­ge­re end me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­sen, og som gen­nem­fø­rer pro­gram­met og bli­ver i fol­ke­sko­len som ud­dan­ne­de læ­re­re. Fra­fal­det på den or­di­næ­re me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­sen er 50 pct., mens vo­res er på 10 pct.,” si­ger Jes­per Berg­mann og uddyber:

“Vi er en non-pro­­fit for­e­ning og vil ger­ne de­le vo­res re­sul­ta­ter. Jeg sy­nes, at de an­dre læ­rer­ud­dan­nel­ser i me­get høj grad bør tæn­ke over, hvor­dan de vil ko­pi­e­re no­get af Teach First Dan­mark, og hvor­dan de kan læ­re af os. Det er tan­ke­væk­ken­de, at mens der er le­di­ge plad­ser på al­le læ­rer­ud­dan­nel­ser­ne, så får vi ti gan­ge så man­ge an­sø­ge­re, som vi kan op­ta­ge. Må­ske hæn­ger det sam­men med, at vi har en fan­ta­stisk god læ­rer­fag­lig men­tor­ord­ning, som jeg ved, at man­ge af de læ­rer­ud­dan­ne­de kol­le­ger til de stu­de­ren­de fra Teach First ude på sko­ler­ne er mis­un­de­li­ge på,” si­ger Jes­per Bergmann.

Han me­ner, at kri­tik­ken af Teach First Dan­mark kan stam­me fra en op­fat­tel­se af, at fi­nans­lo­vs­be­vil­lin­ger til Teach First er lig med fær­re pen­ge til de øv­ri­ge læreruddannelser.

"Jeg kan væ­re ban­ge for, at der er en mis­for­stå­el­se om, at det her er et nulsums­spil: Hvis pen­ge­ne går til os, så går de fra læ­rer­ud­dan­nel­sen. Så­dan ser jeg det slet ik­ke. Vi er et sup­ple­ment, vi kan no­get an­det,” si­ger Jes­per Bergmann.

Disse fonde har støttet Teach First

A.P. Møl­ler Fon­den – 12 mio. kr.: A.P. Møl­ler Fon­den har støt­tet Teach First Dan­mark, KP og Absa­lon med en be­vil­ling, der skal styr­ke kob­lin­gen mel­lem un­der­vis­nin­gen på sko­ler­ne og den si­de­lø­ben­de me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­se og men­tor­vej­led­ning. Der­u­d­over støt­ter be­vil­lin­gen sam­ar­bej­det med sko­ler og kom­mu­ner og sik­rer fi­nan­si­e­ring i en over­gangs­pe­ri­o­de, hvor der ar­bej­des på of­fent­lig be­ta­ling af programmet.

In­du­stri­ens Fond – 10,6 mio. kr.: In­du­stri­ens Fond har støt­tet Teach First Dan­mark i to om­gan­ge i hhv. 2016-2019 med 3,9 mio kr. og fra 2020-2023 med 6,7 mio. kr. I beg­ge om­gan­ge er støt­ten be­vil­get til Teach First Dan­marks sci­en­­ce-stra­te­­gi, som skal få fle­re ele­ver i fol­ke­sko­len til at in­ter­es­se­re sig for ma­te­ma­tik og na­tur­fag i kraft af fle­re dyg­ti­ge læ­re­re fra Teach First Dan­mark, der til­eg­ner sig den ny­e­ste vi­den in­den for na­tur­fa­ge­nes di­dak­tik og metode.

Eg­mont Fon­den – 10,45 mio. kr.: Eg­mont Fon­den har støt­tet Teach First Dan­mark med to be­vil­lin­ger gen­nem fon­dens Spi­re­pro­gram, som har fo­kus på at ud­vik­le, af­prø­ve og ud­bre­de nye kon­cep­ter, der kan styr­ke ud­sat­te børn og un­ges læ­ring og livsduelighed.

No­vo Nor­disk Fon­den – 7,5 mio. kr.: No­vo Nor­disk Fon­den har støt­tet Teach First Dan­mark med en be­vil­ling til at vi­de­re­ud­vik­le og ud­bre­de Teach First Dan­marks pro­gram til he­le lan­det. Må­let er at styr­ke de fag­li­ge fær­dig­he­der hos op mod til 15.000 børn i fol­ke­sko­ler i so­ci­alt ud­sat­te om­rå­der i Dan­mark frem mod 2020.

Tryg­fon­den – 5,55 mio. kr.: Tryg­fon­den har støt­tet Teach First Dan­mark med to be­vil­lin­ger, der har haft fo­kus på op­start af Teach First Dan­marks forsk­nings­ba­se­re­de læ­rer­fag­li­ge men­tor­ord­ning, samt lan­ce­ring af før­ste år­gang af Teach First Danmark-programmet.

Østif­ter­ne – 1,35 mio.: kr. Østif­ter­ne har støt­tet Teach First Dan­mark med en be­vil­ling til at un­der­støt­te, at Teach First Dan­mark og­så skal fin­des uden for hovedstadsområdet.

Au­gusti­nus Fon­den – 1,05 mio. kr.: Au­gusti­nus Fon­den har støt­tet Teach First Dan­mark med to be­vil­lin­ger, der pri­mært un­der­støt­ter Teach First Dan­marks re­k­rut­te­ring af dyg­ti­ge kan­di­da­ter med en universitetsbaggrund.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…