LB Fonden tager nye verdensmålsindikatorer i brug

LB Fonden har netop åbnet for ansøgninger til projekter, der skal være med til at fremme FN’s verdensmål om lige adgang til kvalitetsuddannelse. De nye, danske verdensmålsindikatorer kommer i spil.

Jan Trojaborg (foto: LB Fonden)
I de kom­men­de år vil LB Fon­den hvert år stil­le skar­pt på ét ud­valgt ver­dens­mål star­ten­de med ver­dens­mål 4 – kva­li­tets­ud­dan­nel­se, si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Jan Tro­ja­borg (fo­to: LB Fonden).

LB Fon­den har net­op of­fent­lig­gjort årets te­ma for ud­de­lin­ger og åb­net for an­søg­nin­ger for 2020.

FN’s ver­dens­mål dan­ner igen ram­men, og årets te­ma for ud­de­lin­gen er ver­dens­mål 4, der hand­ler om kva­li­tets­ud­dan­nel­se, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

LB Fon­den var en af de før­ste fon­de, der valg­te at bru­ge ver­dens­må­le­ne som ram­me for si­ne ud­de­lin­ger. Fon­den har i år skær­pet sit ver­dens­måls­fo­kus yder­li­ge­re, si­ger LB Fon­dens for­mand, Jan Trojaborg:

”FN’s ver­dens­mål har med­ført vir­ke­lig man­ge spæn­den­de an­søg­nin­ger, drøf­tel­ser og pro­jek­ter. Nu er der imid­ler­tid be­hov for at gå me­re i dyb­den med må­le­ne. Der­for vil vi hvert år i de kom­men­de år stil­le skar­pt på ét ud­valgt ver­dens­mål star­ten­de med ver­dens­mål 4 – kva­li­tets­ud­dan­nel­se,” si­ger han.

LB Fon­den be­der an­sø­ger­ne om ik­ke kun at for­hol­de sig til det over­ord­ne­de mål, men og­så til de un­der­lig­gen­de del­mål og in­di­ka­to­rer, og fon­den har og­så præ­ci­se­ret tildelingskriterierne:

”Vi har mod­ta­get over­væl­den­de man­ge an­søg­nin­ger de se­ne­ste par år – ik­ke mindst tak­ket væ­re det fæl­les sprog, ver­dens­må­le­ne har gi­vet os. Ud fra er­fa­rin­ger­ne med det sto­re ar­bej­de, der blev lagt i de man­ge go­de an­søg­nin­ger, vi modt­og i 2019, har vi valgt at præ­ci­se­re vo­res am­bi­tio­ner i år. Der­for har vi skær­pet vo­res til­de­lings­kri­te­ri­er, idet et pro­jekt som no­get nyt skal gen­nem­fø­res i sam­ar­bej­de med én el­ler fle­re ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner,” ud­dy­ber Jan Trojaborg.

LB Fon­den op­ly­ser til Fun­dats, at an­sø­ger­ne me­get ger­ne må for­hol­de sig til de nye, dan­ske in­di­ka­to­rer for ver­dens­må­le­ne for at ind­fri fon­dens am­bi­tio­nen om at nå i dyb­den med må­let om kvalitetsuddannelse.

De dan­ske in­di­ka­to­rer for ver­dens­må­le­ne er un­der ud­vik­ling med støt­te fra In­du­stri­ens Fond, Lund­beck­fon­den, Nor­dea-fon­den, Re­al­da­nia og Spar Nord Fon­den og i sin fo­re­lø­bi­ge form kan læ­ses her ved at klik­ke på de en­kel­te delmål.

LB Fon­den ud­de­ler i år om­kring 500.000 kro­ner, der for­ven­tes for­delt mel­lem 2-4 ansøgere.

Der er an­søg­nings­frist den 1. sep­tem­ber 2020. Læs me­re om ud­de­lin­gen her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer