LB Fonden tager nye verdensmålsindikatorer i brug

LB Fon­den har net­op åb­net for an­søg­nin­ger til pro­jek­ter, der skal væ­re med til at frem­me FN’s ver­dens­mål om li­ge ad­gang til kva­li­tets­ud­dan­nel­se. De nye, dan­ske ver­dens­måls­in­di­ka­to­rer kom­mer i spil.

Jan Trojaborg (foto: LB Fonden)
I de kom­men­de år vil LB Fon­den hvert år stil­le skar­pt på ét ud­valgt ver­dens­mål star­ten­de med ver­dens­mål 4 – kva­li­tets­ud­dan­nel­se, si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Jan Tro­ja­borg (fo­to: LB Fon­den).

LB Fon­den har net­op of­fent­lig­gjort årets te­ma for ud­de­lin­ger og åb­net for an­søg­nin­ger for 2020.

FN’s ver­dens­mål dan­ner igen ram­men, og årets te­ma for ud­de­lin­gen er ver­dens­mål 4, der hand­ler om kva­li­tets­ud­dan­nel­se, op­ly­ser fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

LB Fon­den var en af de før­ste fon­de, der valg­te at bru­ge ver­dens­må­le­ne som ram­me for si­ne ud­de­lin­ger. Fon­den har i år skær­pet sit ver­dens­måls­fo­kus yder­li­ge­re, si­ger LB Fon­dens for­mand, Jan Tro­ja­borg:

”FN’s ver­dens­mål har med­ført vir­ke­lig man­ge spæn­den­de an­søg­nin­ger, drøf­tel­ser og pro­jek­ter. Nu er der imid­ler­tid be­hov for at gå me­re i dyb­den med må­le­ne. Der­for vil vi hvert år i de kom­men­de år stil­le skar­pt på ét ud­valgt ver­dens­mål star­ten­de med ver­dens­mål 4 – kva­li­tets­ud­dan­nel­se,” si­ger han.

LB Fon­den be­der an­sø­ger­ne om ik­ke kun at for­hol­de sig til det over­ord­ne­de mål, men og­så til de un­der­lig­gen­de del­mål og in­di­ka­to­rer, og fon­den har og­så præ­ci­se­ret til­de­lings­kri­te­ri­er­ne:

”Vi har mod­ta­get over­væl­den­de man­ge an­søg­nin­ger de se­ne­ste par år – ik­ke mindst tak­ket væ­re det fæl­les sprog, ver­dens­må­le­ne har gi­vet os. Ud fra er­fa­rin­ger­ne med det sto­re ar­bej­de, der blev lagt i de man­ge go­de an­søg­nin­ger, vi modt­og i 2019, har vi valgt at præ­ci­se­re vo­res am­bi­tio­ner i år. Der­for har vi skær­pet vo­res til­de­lings­kri­te­ri­er, idet et pro­jekt som no­get nyt skal gen­nem­fø­res i sam­ar­bej­de med én el­ler fle­re ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner,” ud­dy­ber Jan Tro­ja­borg.

LB Fon­den op­ly­ser til Fun­dats, at an­sø­ger­ne me­get ger­ne må for­hol­de sig til de nye, dan­ske in­di­ka­to­rer for ver­dens­må­le­ne for at ind­fri fon­dens am­bi­tio­nen om at nå i dyb­den med må­let om kva­li­tets­ud­dan­nel­se.

De dan­ske in­di­ka­to­rer for ver­dens­må­le­ne er un­der ud­vik­ling med støt­te fra In­du­stri­ens Fond, Lund­beck­fon­den, Nor­­dea-fon­­den, Re­al­da­nia og Spar Nord Fon­den og i sin fo­re­lø­bi­ge form kan læ­ses her ved at klik­ke på de en­kel­te del­mål.

LB Fon­den ud­de­ler i år om­kring 500.000 kro­ner, der for­ven­tes for­delt mel­lem 2-4 an­sø­ge­re.

Der er an­søg­nings­frist den 1. sep­tem­ber 2020. Læs me­re om ud­de­lin­gen her.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.