Lego Fonden og Kirkbi donerer 100 mio. kr. til udsatte børn i Haiti og Afghanistan

Lego Fonden og Kirkbi donerer 100 mio. kr. til at hjælpe udsatte børn i Haiti og Afghanistan. “Begge lande har brug for hjælp, der fokuserer på de akutte og langsigtede behov,” siger Thomas Kirk Kristiansen, bestyrelsesformand i Lego Fonden.

Hai­ti blev ramt af et jord­s­kælv den 14. au­gust 2021 og ef­ter­føl­gen­de af den tro­pi­ske storm Gra­ce, og ka­ta­stro­fer­ne har iføl­ge Le­go Fon­den ef­ter­ladt en halv mil­li­on hai­ti­an­ske børn med be­græn­set el­ler in­gen ad­gang til tag over ho­ve­d­et, rent vand, læ­ge­hjælp og mad. Bil­le­det er fra sid­ste gang Hai­ti blev ramt af et al­vor­ligt jord­s­kælv i 2010.

Kri­ser­ne i Hai­ti og Af­g­ha­ni­stan får nu Le­go Fon­den og Kirk­bi, som er ejer­ne bag Le­go-kon­cer­nen, til at do­ne­re 100 mio. kr. til hjælp til ud­sat­te børn i de to lande.

Det op­ly­ser Le­go Fon­den i en pressemeddelelse.

Mid­ler­ne ud­mønt­es via part­ne­re, her­un­der Uni­cef, FN's Flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion UNHCR og or­ga­ni­sa­tio­nen Educa­tion Can­not Wait.

“Den hu­ma­ni­tæ­re kri­se i Hai­ti og Af­g­ha­ni­stan er helt ube­skri­ve­lig og bli­ver kun for­vær­ret af Covid-19-pan­de­mi­en. Beg­ge lan­de har brug for hjælp, der fo­ku­se­rer på de aku­t­te og lang­sig­te­de be­hov,” si­ger Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Le­go Fonden.

Be­vil­lin­gen for­de­les med 30 mio. kr. til UNHCR, 20 mio. kr. til Uni­cef og 35 mio. kr. til Educa­tion Can­not Wait. De re­ste­ren­de 15 mio. kr. vil bli­ve for­delt ef­ter­hån­den, som nød­si­tu­a­tio­ner­nes be­hov vi­ser sig.

“Som eje­re af Le­go Kon­cer­nen har Kirk­bi og Le­go Fon­den en enorm mu­lig­hed for at hjæl­pe i beg­ge kri­se­si­tu­a­tio­ner. Med do­na­tio­nen hå­ber vi at kun­ne må­l­ret­te hjæl­pen til be­folk­nin­gen i Hai­ti og Af­g­ha­ni­stan – ik­ke mindst til de børn, der har et akut be­hov for nødhjælp.”

Iføl­ge Le­go Fon­den har den nu­væ­ren­de kri­se i Af­g­ha­ni­stan gjort en al­le­re­de kri­tisk si­tu­a­tion end­nu værre.

“Før den nu­væ­ren­de po­li­ti­ske kri­se hav­de næ­sten halv­de­len af be­folk­nin­gen i Af­g­ha­ni­stan – 18,4 mil­li­o­ner men­ne­sker, her­af 8,2 mil­li­o­ner børn – brug for hu­ma­ni­tær nød­hjælp,” skri­ver fon­den i pressemeddelelsen.

Si­den maj 2021 er over 500.000 men­ne­sker iføl­ge fon­den ble­vet for­dre­vet, og kvin­ders, fa­mi­li­ers og børns ret­tig­he­der er al­vor­ligt tru­et. Iføl­ge fon­dens op­lys­nin­ger har Af­g­ha­ni­stan en af de yng­ste og hur­tigst vok­sen­de be­folk­nin­ger i ver­den, hvor 46 pct. be­folk­nin­gen, i alt 11,7 mil­li­o­ner børn, er un­der 15 år.

“Dem, der er flyg­tet fra kri­sen, har brug for akut og lø­ben­de hjælp, sær­ligt fa­mi­li­er og små børn,” skri­ver fonden.

Jordskælv presser Haiti

Hai­ti blev ramt af et jord­s­kælv den 14. au­gust og ef­ter­føl­gen­de af den tro­pi­ske storm Gra­ce, og ka­ta­stro­fer­ne har iføl­ge Le­go Fon­den ef­ter­ladt en halv mil­li­on hai­ti­an­ske børn med be­græn­set el­ler in­gen ad­gang til tag over ho­ve­d­et, rent vand, læ­ge­hjælp og mad.

Ska­der­ne i Hai­ti kom­mer oven i si­tu­a­tio­nen med Covid-19, der sta­dig er en trus­sel mod sund­he­den og sik­ker­he­den for Hai­tis befolkning.

Iføl­ge Le­go Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, er hjæl­pen en del af fon­dens mål om at hjæl­pe ud­sat­te børn.

“Den­ne hjælp er en vig­tig del af vo­res lø­ben­de en­ga­ge­ment i at støt­te de børn, der er ramt af kri­ser. Vi ved, at når vi er op­mærk­som­me på små børn og de­res fort­sat­te ad­gang til læ­ring, især de­res tid­li­ge sti­mu­le­rings­be­hov, i kri­se­si­tu­a­tio­ner, kan vi gø­re en stor po­si­tiv for­skel for dem med det sam­me og på lang sigt. Sam­men hå­ber vi at kun­ne gi­ve fle­re børn ad­gang til den un­der­vis­ning og ud­dan­nel­se, der er nød­ven­dig for at ud­vik­le fær­dig­he­der som kri­tisk tænk­ning, kre­a­ti­vi­tet og pro­blem­løs­ning. So­ci­a­le og fø­lel­ses­mæs­si­ge fær­dig­he­der er af­gø­ren­de for, at børn kan over­vin­de stres­sfak­to­rer for­år­sa­get af kri­se­si­tu­a­tio­ner og op­byg­ge mod­stand­s­kraft og til­pas­se sig be­ho­ve­ne i den hur­tigt skif­ten­de ver­den,” si­ger Jo­hn Goodwin.

Yas­mi­ne She­rif, di­rek­tør for or­ga­ni­sa­tio­nen Educa­tion Can­not Wait, tak­ker fon­den for bevillingen.

“Som en glo­bal fond de­di­ke­ret til ud­dan­nel­se i nød­si­tu­a­tio­ner er vo­res nød­hjælp alt­af­gø­ren­de. Ud­dan­nel­se kan ik­ke ven­te, ind­til nød­si­tu­a­tio­nen er for­bi. Tak­ket væ­re den hur­ti­ge støt­te fra Le­go Fon­den kan vi nu etab­le­re sik­re læ­rings­ste­der for børn og yde hjælp til psy­ko­lo­gi­ske og so­ci­a­le pro­ble­mer. Børns ud­dan­nel­ses­be­hov er es­sen­ti­el­le i vo­res hjælp sam­men med an­dre kom­po­nen­ter i kva­li­tets­un­der­vis­ning. I Af­g­ha­ni­stan vil dis­se ek­stra mid­ler gø­re det mu­ligt for os at fort­sæt­te med at im­ple­men­te­re fæl­les­skabs­ba­se­ret ud­dan­nel­se, der er må­l­ret­tet de mest sår­ba­re børn, sær­ligt pi­ger,” si­ger direktøren.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer