Lego Fonden og KL indgår aftale om omfattende samarbejde

Le­go Fon­den og KL vil sam­men med en lang ræk­ke cen­tra­le in­ter­es­sen­ter på bør­ne­om­rå­det ud­vik­le og an­ven­de red­ska­ber ba­se­ret på ‘le­gen­de læ­ring’ i et fo­re­lø­big tre-årigt sam­ar­bej­de. Der­med skal det bli­ve let­te­re for børn at skif­te fra bør­ne­ha­ve til sko­le.

Barn med Lego (foto: Kelly Sikkema, Unsplash)
KL og Le­go Fon­den ind­går nu et stra­te­gisk sam­ar­bej­de med del­ta­gel­se af en lang ræk­ke an­dre in­ter­es­sen­ter på bør­ne­om­rå­det (fo­to: Kel­ly Sik­ke­ma, Uns­plash).

Når bør­ne­ha­vens stør­ste børn skal be­gyn­de i sko­len, bli­ver de plud­se­lig de mind­ste. I den si­tu­a­tion har bør­ne­ne brug for de bedst mu­li­ge ram­mer for over­gan­gen, me­ner bå­de Le­go Fon­den og kom­mu­ner­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion KL.

Der­for ind­går par­ter­ne nu et stra­te­gisk sam­ar­bej­de med del­ta­gel­se af en lang ræk­ke an­dre in­ter­es­sen­ter på bør­ne­om­rå­det. Det sker i form af et tre-årigt pi­lot­pro­jekt, som skal skaf­fe vi­den om og styr­ke over­gan­gen fra bør­ne­ha­ve til sko­le.

Ud­over Le­go Fon­den og KL del­ta­ger bå­de for­ske­re og or­ga­ni­sa­tio­ner i pro­jek­tet. Det dre­jer sig om Dan­ske Sko­le­e­le­ver, Bør­ne­rå­det, Dansk Cen­ter for Un­der­vis­nings­mil­jø, BUPL, Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, Skole­le­der­for­e­nin­gen, BUPL’s le­der­for­e­ning og Bør­­ne- og Kul­tur­ch­ef­for­e­nin­gen.

Des­u­den etab­le­res en sty­re­grup­pe med del­ta­gel­se af For­æl­dre­nes Landsor­ga­ni­sa­tion og Sko­le & For­æl­dre, der skal sik­re, at al­le ak­tø­rer om­kring bør­ne­ne ind­dra­ges bedst mu­ligt.

Le­go Fon­den øn­sker ik­ke at op­ly­se be­vil­lin­gens stør­rel­se for pro­jek­tet, som har få­et nav­net ‘Le­gen­de læ­ring – sam­men­hæng for 4-9-åri­­ge børn’, og byg­ger på be­gre­bet ‘play­ful lear­ning’, der er vel­kendt fra in­ter­na­tio­nal forsk­ning:

“‘Play­ful lear­ning' hand­ler om at bru­ge leg i et læ­rings­ø­je­med, så bør­ne­nes nys­ger­rig­hed bed­re sti­mu­le­res. På den må­de skul­le fle­re børn ger­ne kom­me med på læ­rin­gen på en må­de, som er sjove­re. Og for­an­drings­te­o­ri­en bag er, at man ved at ar­bej­de med ‘le­gen­de læ­ring’ i over­gan­gen fra dag­til­bud til sko­le ska­ber en ens­ar­tet­hed på tværs, der kan væ­re med til at let­te over­gan­gen,” si­ger di­rek­tør i KL Kri­sti­an He­u­ni­cke.

Lego Fonden: Vigtigt at børnene engagerer sig i egen udvikling

Kri­sti­an He­u­ni­cke sup­ple­res af Vi­ce Presi­dent i Le­go Fon­den Kas­per Ot­tos­son Kan­strup, der i en pres­se­med­del­el­se om det nye sam­ar­bej­de ud­ta­ler:

“Vi ved, at over­gan­gen mel­lem dag­in­sti­tu­tion og sko­le er et kri­tisk tids­punkt for at sik­re et mo­ti­ve­ren­de sko­le­liv, hvor bør­ne­ne en­ga­ge­rer sig i de­res egen ud­vik­ling. Forsk­ning har gen­tag­ne gan­ge på­vist, at leg ik­ke ba­re er sjov – leg har og­så en vig­tig og af­gø­ren­de rol­le i læ­ring og i at for­be­re­de børn på de ud­for­drin­ger, de mø­der igen­nem li­vet. Der­for er det af­gø­ren­de, at vi gen­tæn­ker le­gens vær­di i for­bin­del­se med den svæ­re over­gang fra bør­ne­ha­ve til sko­le, og det er fan­ta­stisk, at vi med det­te sam­ar­bej­de kan væ­re med til at sam­le for­æl­dre, pæ­da­go­ger og læ­re­re om­kring den­ne op­ga­ve,” si­ger Kas­per Ot­tos­son Kan­strup.

Bå­de pæ­da­go­ger og læ­re­re vil i lø­bet af pi­lot­pro­jek­tet del­ta­ge i for­skel­li­ge for­løb, hvor de ud­vik­ler en fæl­les til­gang til leg og læ­ring. Det skal ska­be en tæt­te­re sam­men­hæng mel­lem bør­ne­ha­ve og sko­le. Pro­jek­tet skal des­u­den styr­ke sam­ar­bej­det mel­lem pæ­da­go­ger, læ­re­re, for­æl­dre, in­sti­tu­tio­ner og kom­mu­ner.

KL: Vi håber på viden – og flere glade børn, forældre og fagpersoner

Sam­ar­bej­det mel­lem Le­go Fon­den og KL er kom­met i stand ef­ter en læn­ge­re di­a­log mel­lem par­ter­ne, for­tæl­ler Kri­sti­an He­u­ni­cke.

"Vi har set, at vi hav­de et stra­te­gisk in­ter­es­se­fæl­les­skab med Le­go Fon­den om at få skabt no­get vi­den om, hvor­dan le­gen­de læ­ring for­hå­bent­lig kan bru­ges i den po­li­ti­ske mål­sæt­ning om at styr­ke over­gan­gen mel­lem dag­til­bud og sko­le. Her kan vi se, at KL kan væ­re med til at sik­re flugt­nin­gen med de po­li­ti­ske mål­sæt­nin­ger og få skabt op­bak­ning i kom­mu­ner­ne – og selv­føl­ge­lig og­så en spred­ning bag­ef­ter,” si­ger Kri­sti­an He­u­ni­cke.

Og én af am­bi­tio­ner­ne med pro­jek­tet er da og­så at un­der­sø­ge po­ten­ti­a­let i at ud­bre­de le­gen­de læ­ring til man­ge fle­re end de i før­ste om­gang seks del­ta­gen­de kom­mu­ner:

"Vi vil jo ger­ne ha­ve gla­de børn, til­fred­se for­æl­dre og fag­per­so­ner, som sy­nes, at le­gen­de læ­ring er et me­nings­fuldt og godt red­skab at ar­bej­de med, som kan bru­ges i hver­da­gen. Men set fra mit per­spek­tiv vil vi selv­føl­ge­lig og­så ger­ne ha­ve vi­den om ef­fek­ti­ve me­to­der til at ska­be læ­ring og go­de over­gan­ge mel­lem dag­til­bud og sko­le,” si­ger Kri­sti­an He­u­ni­cke.

Som en del af pro­jek­tet øn­sker bå­de Le­go Fon­den og KL der­for og­så, at der skal sam­les op på er­fa­rin­ger­ne med at gø­re le­gen­de læ­ring til en vig­tig del af over­gan­gen fra bør­ne­ha­ve til sko­le. Den præ­ci­se eva­lu­e­rings­me­to­de er end­nu ik­ke fast­lagt, men eva­lu­e­ring er en cen­tral del af pro­jek­tet, si­ger Kri­sti­an He­u­ni­cke:

"Le­go Fon­den og vi er eni­ge om at få en ek­stern eva­lu­a­tor på. Der vil bli­ve en sy­ste­ma­tisk op­sam­ling, for vi gør kun så­dan no­get her, for­di det skal gi­ve os en vi­den, som po­ten­ti­elt vil kun­ne ud­bre­des, hvis eva­lu­e­rin­gen vi­ser, at det er en god idé. Det vil vi ha­ve me­get fo­kus på,” si­ger Kri­sti­an He­u­ni­cke.

Nyt samarbejde lægger sig i forlængelse af eksisterende partnerskab

Ud­over det nye sam­ar­bej­de med kom­mu­ner­ne er Le­go Fon­den i for­vej­en en­ga­ge­ret i et lang­sig­tet part­ner­skab med al­le seks dan­ske pro­fes­sions­højsko­ler. Sam­ar­bej­det skal ud­dan­ne frem­ti­dens pæ­da­go­ger og læ­re­re i kre­a­ti­ve og le­gen­de til­gan­ge til læ­ring.

“Part­ner­ska­bet ud­fol­der sig i et am­bi­tiøst og na­tio­nalt ud­vik­lings­pro­gram, som kom­mer til at vok­se i stør­rel­se og ska­le­ring i åre­ne, der kom­mer. I Play­ful Lear­ning un­der­sø­ger vi, hvor­dan vi kan ska­be de bed­ste be­tin­gel­ser for, at børn i al­de­ren 0-15 år bli­ver me­re op­ta­ge­de af at un­der­sø­ge de­res om­ver­den og eks­pe­ri­men­te­re med nye mu­lig­he­der end at lø­se præ­de­fi­ne­re­de op­ga­ver og stil­le sig til­freds med stan­dards­var,” op­ly­ser part­ner­ska­bets hjem­mesi­de.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let…

Lars Rebien Sørensen: Klimaloven bør ændres

For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen hav­de løf­ter om fonds­støt­te til den grøn­ne om­stil­ling med sig, da han på Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i…

Undervisningsminister stopper kortlægning af fondenes folkeskolefinansiering

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) af­vi­ser nu fle­re par­ti­ers for­slag om at la­de Chri­sti­ans­borg spil­le en ko­or­di­ne­ren­de rol­le for at sik­re, at pri­va­te fon­des mil­li­ard­pro­jek­ter…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne be­slut­ter…

Pandora-milliardærer øjner både impact og sund investering i nyt fondssystem

Et nyt di­gi­talt sy­stem, som skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen af ind­kom­ne an­søg­nin­ger let­te­re og me­re sik­ker for Dan­marks små og mel­lem­sto­re fon­de, har set da­gens…

Tuborgfondet skærper fokus på kreative erhverv og grønt entreprenørskab

Dansk er­hvervs­liv kan i høj grad for­ven­te fort­sat at bli­ve til­go­de­set i de kom­men­de fem år, når Tu­borg­fon­det ud­de­ler et sted mel­lem 40 og…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…