Lego Fonden og KL indgår aftale om omfattende samarbejde

Lego Fonden og KL vil sammen med en lang række centrale interessenter på børneområdet udvikle og anvende redskaber baseret på ‘legende læring’ i et foreløbig tre-årigt samarbejde. Dermed skal det blive lettere for børn at skifte fra børnehave til skole.

Barn med Lego (foto: Kelly Sikkema, Unsplash)
KL og Le­go Fon­den ind­går nu et stra­te­gisk sam­ar­bej­de med del­ta­gel­se af en lang ræk­ke an­dre in­ter­es­sen­ter på bør­ne­om­rå­det (fo­to: Kel­ly Sik­ke­ma, Unsplash).

Når bør­ne­ha­vens stør­ste børn skal be­gyn­de i sko­len, bli­ver de plud­se­lig de mind­ste. I den si­tu­a­tion har bør­ne­ne brug for de bedst mu­li­ge ram­mer for over­gan­gen, me­ner bå­de Le­go Fon­den og kom­mu­ner­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion KL.

Der­for ind­går par­ter­ne nu et stra­te­gisk sam­ar­bej­de med del­ta­gel­se af en lang ræk­ke an­dre in­ter­es­sen­ter på bør­ne­om­rå­det. Det sker i form af et tre-årigt pi­lot­pro­jekt, som skal skaf­fe vi­den om og styr­ke over­gan­gen fra bør­ne­ha­ve til skole.

Ud­over Le­go Fon­den og KL del­ta­ger bå­de for­ske­re og or­ga­ni­sa­tio­ner i pro­jek­tet. Det dre­jer sig om Dan­ske Sko­le­e­le­ver, Bør­ne­rå­det, Dansk Cen­ter for Un­der­vis­nings­mil­jø, BUPL, Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, Skole­le­der­for­e­nin­gen, BUPL’s le­der­for­e­ning og Bør­ne- og Kulturchefforeningen.

Des­u­den etab­le­res en sty­re­grup­pe med del­ta­gel­se af For­æl­dre­nes Landsor­ga­ni­sa­tion og Sko­le & For­æl­dre, der skal sik­re, at al­le ak­tø­rer om­kring bør­ne­ne ind­dra­ges bedst muligt.

Le­go Fon­den øn­sker ik­ke at op­ly­se be­vil­lin­gens stør­rel­se for pro­jek­tet, som har få­et nav­net ‘Le­gen­de læ­ring – sam­men­hæng for 4-9-åri­ge børn’, og byg­ger på be­gre­bet ‘play­ful lear­ning’, der er vel­kendt fra in­ter­na­tio­nal forskning:

“‘Play­ful lear­ning' hand­ler om at bru­ge leg i et læ­rings­ø­je­med, så bør­ne­nes nys­ger­rig­hed bed­re sti­mu­le­res. På den må­de skul­le fle­re børn ger­ne kom­me med på læ­rin­gen på en må­de, som er sjove­re. Og for­an­drings­te­o­ri­en bag er, at man ved at ar­bej­de med ‘le­gen­de læ­ring’ i over­gan­gen fra dag­til­bud til sko­le ska­ber en ens­ar­tet­hed på tværs, der kan væ­re med til at let­te over­gan­gen,” si­ger di­rek­tør i KL Kri­sti­an Heunicke.

Lego Fonden: Vigtigt at børnene engagerer sig i egen udvikling

Kri­sti­an He­u­ni­cke sup­ple­res af Vi­ce Presi­dent i Le­go Fon­den Kas­per Ot­tos­son Kan­strup, der i en pres­se­med­del­el­se om det nye sam­ar­bej­de udtaler:

“Vi ved, at over­gan­gen mel­lem dag­in­sti­tu­tion og sko­le er et kri­tisk tids­punkt for at sik­re et mo­ti­ve­ren­de sko­le­liv, hvor bør­ne­ne en­ga­ge­rer sig i de­res egen ud­vik­ling. Forsk­ning har gen­tag­ne gan­ge på­vist, at leg ik­ke ba­re er sjov – leg har og­så en vig­tig og af­gø­ren­de rol­le i læ­ring og i at for­be­re­de børn på de ud­for­drin­ger, de mø­der igen­nem li­vet. Der­for er det af­gø­ren­de, at vi gen­tæn­ker le­gens vær­di i for­bin­del­se med den svæ­re over­gang fra bør­ne­ha­ve til sko­le, og det er fan­ta­stisk, at vi med det­te sam­ar­bej­de kan væ­re med til at sam­le for­æl­dre, pæ­da­go­ger og læ­re­re om­kring den­ne op­ga­ve,” si­ger Kas­per Ot­tos­son Kanstrup.

Bå­de pæ­da­go­ger og læ­re­re vil i lø­bet af pi­lot­pro­jek­tet del­ta­ge i for­skel­li­ge for­løb, hvor de ud­vik­ler en fæl­les til­gang til leg og læ­ring. Det skal ska­be en tæt­te­re sam­men­hæng mel­lem bør­ne­ha­ve og sko­le. Pro­jek­tet skal des­u­den styr­ke sam­ar­bej­det mel­lem pæ­da­go­ger, læ­re­re, for­æl­dre, in­sti­tu­tio­ner og kommuner.

KL: Vi håber på viden – og flere glade børn, forældre og fagpersoner

Sam­ar­bej­det mel­lem Le­go Fon­den og KL er kom­met i stand ef­ter en læn­ge­re di­a­log mel­lem par­ter­ne, for­tæl­ler Kri­sti­an Heunicke.

"Vi har set, at vi hav­de et stra­te­gisk in­ter­es­se­fæl­les­skab med Le­go Fon­den om at få skabt no­get vi­den om, hvor­dan le­gen­de læ­ring for­hå­bent­lig kan bru­ges i den po­li­ti­ske mål­sæt­ning om at styr­ke over­gan­gen mel­lem dag­til­bud og sko­le. Her kan vi se, at KL kan væ­re med til at sik­re flugt­nin­gen med de po­li­ti­ske mål­sæt­nin­ger og få skabt op­bak­ning i kom­mu­ner­ne – og selv­føl­ge­lig og­så en spred­ning bag­ef­ter,” si­ger Kri­sti­an Heunicke.

Og én af am­bi­tio­ner­ne med pro­jek­tet er da og­så at un­der­sø­ge po­ten­ti­a­let i at ud­bre­de le­gen­de læ­ring til man­ge fle­re end de i før­ste om­gang seks del­ta­gen­de kommuner:

"Vi vil jo ger­ne ha­ve gla­de børn, til­fred­se for­æl­dre og fag­per­so­ner, som sy­nes, at le­gen­de læ­ring er et me­nings­fuldt og godt red­skab at ar­bej­de med, som kan bru­ges i hver­da­gen. Men set fra mit per­spek­tiv vil vi selv­føl­ge­lig og­så ger­ne ha­ve vi­den om ef­fek­ti­ve me­to­der til at ska­be læ­ring og go­de over­gan­ge mel­lem dag­til­bud og sko­le,” si­ger Kri­sti­an Heunicke.

Som en del af pro­jek­tet øn­sker bå­de Le­go Fon­den og KL der­for og­så, at der skal sam­les op på er­fa­rin­ger­ne med at gø­re le­gen­de læ­ring til en vig­tig del af over­gan­gen fra bør­ne­ha­ve til sko­le. Den præ­ci­se eva­lu­e­rings­me­to­de er end­nu ik­ke fast­lagt, men eva­lu­e­ring er en cen­tral del af pro­jek­tet, si­ger Kri­sti­an Heunicke:

"Le­go Fon­den og vi er eni­ge om at få en ek­stern eva­lu­a­tor på. Der vil bli­ve en sy­ste­ma­tisk op­sam­ling, for vi gør kun så­dan no­get her, for­di det skal gi­ve os en vi­den, som po­ten­ti­elt vil kun­ne ud­bre­des, hvis eva­lu­e­rin­gen vi­ser, at det er en god idé. Det vil vi ha­ve me­get fo­kus på,” si­ger Kri­sti­an Heunicke.

Nyt samarbejde lægger sig i forlængelse af eksisterende partnerskab

Ud­over det nye sam­ar­bej­de med kom­mu­ner­ne er Le­go Fon­den i for­vej­en en­ga­ge­ret i et lang­sig­tet part­ner­skab med al­le seks dan­ske pro­fes­sions­højsko­ler. Sam­ar­bej­det skal ud­dan­ne frem­ti­dens pæ­da­go­ger og læ­re­re i kre­a­ti­ve og le­gen­de til­gan­ge til læring.

“Part­ner­ska­bet ud­fol­der sig i et am­bi­tiøst og na­tio­nalt ud­vik­lings­pro­gram, som kom­mer til at vok­se i stør­rel­se og ska­le­ring i åre­ne, der kom­mer. I Play­ful Lear­ning un­der­sø­ger vi, hvor­dan vi kan ska­be de bed­ste be­tin­gel­ser for, at børn i al­de­ren 0-15 år bli­ver me­re op­ta­ge­de af at un­der­sø­ge de­res om­ver­den og eks­pe­ri­men­te­re med nye mu­lig­he­der end at lø­se præ­de­fi­ne­re­de op­ga­ver og stil­le sig til­freds med stan­dards­var,” op­ly­ser part­ner­ska­bets hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer