Nordea-fonden åbner ny pulje til at flytte undervisning ud af klasseværelset

Nor­dea-fon­den vil gi­ve fle­re sko­lebørn mu­lig­hed for at mod­ta­ge un­der­vis­ning i det fri. Der­for lan­ce­rer fon­den en ny pul­je til ind­køb af ud­styr, som kan sø­ges af læ­re­re i ind­sko­lin­gen.

Børn snitter grøntsager (foto: Nordea-fonden)
"Vi ved, at børn bli­ver bå­de klo­ge­re og sun­de­re af på egen krop og i fæl­les­skab med an­dre at få op­le­vel­ser og un­der­vis­ning uden for de tra­di­tio­nel­le ram­mer i klas­se­væ­rel­set. Men vil man ma­le, går det ik­ke uden ma­le­grej, og vil man stu­de­re li­vet i åen, går det ik­ke uden fi­ske­net. Vi tror på, at med ad­gang til det ret­te grej, vil end­nu fle­re ryk­ke un­der­vis­ning ud i det fri," si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, di­rek­tør i Nor­­dea-fon­­den (fo­to: Nor­­dea-fon­­den)

Mindst 400 sko­le­klas­ser kan i lø­bet af ef­ter­å­ret se frem til at få op­fyldt de­res øn­sker om kik­ker­ter, keg­ler, kom­pas­ser el­ler an­det grej, som kan un­der­støt­te un­der­vis­nin­gen ude un­der åben him­mel.

Det skri­ver Nor­­dea-fon­­den i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med en ny pul­je til de yng­ste klas­ser i ind­sko­lin­gen, hvis læ­re­re kan sø­ge om op til 5.000 kr. til ind­køb af ud­styr.

Fon­den vil nem­lig gi­ve mu­lig­hed for, at fle­re sko­lebørn kan mod­ta­ge un­der­vis­ning i det fri. Og det er der iføl­ge ude­sko­le­for­sker, Ni­els Ej­­bye-Ernst, al mu­lig grund til.

"Vi ved, at børn be­væ­ger sig me­re, får fle­re so­ci­a­le re­la­tio­ner og op­når stør­re triv­sel. Des­u­den får ele­ver­ne bed­re re­la­tio­ner til de­res læ­re­re, som er no­get af det al­ler­vig­tig­ste for læ­ring. Det er der enig­hed om blandt for­sker­ne, og­så in­ter­na­tio­nalt," si­ger Ni­els Ej­­bye-Ernst, der er lek­tor, ph.d. og forsk­nings­le­der ved pæ­da­gog­ud­dan­nel­sen hos VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge i Aar­hus.

Han har i et af si­ne forsk­nings­pro­jek­ter fulgt ud­vik­lin­gen i ude­un­der­vis­nin­gen i 65 sko­ler rundt om i lan­det.

Han på­pe­ger, at selv om Dan­mark er dét land i ver­den, der be­nyt­ter ude­sko­ler mest, så er net­op mang­len­de grej of­te en bar­ri­e­re for, at sko­ler­ne ryk­ker un­der­vis­nin­gen uden­dørs.

Det pro­blem skal den nye pul­je væ­re med til at af­hjæl­pe, så fle­re børn kan kom­me i ude­sko­le, for­tæl­ler di­rek­tør i Nor­­dea-fon­­den, Hen­rik Le­h­mann An­der­sen.

"Vi ved, at børn bli­ver bå­de klo­ge­re og sun­de­re af på egen krop og i fæl­les­skab med an­dre at få op­le­vel­ser og un­der­vis­ning uden for de tra­di­tio­nel­le ram­mer i klas­se­væ­rel­set. Men vil man ma­le, går det ik­ke uden ma­le­grej, og vil man stu­de­re li­vet i åen, går det ik­ke uden fi­ske­net. Vi tror på, at med ad­gang til det ret­te grej, vil end­nu fle­re ryk­ke un­der­vis­ning ud i det fri," si­ger han.

Pulj­en er på to mio. kr. og kan ek­sem­pel­vis sø­ges til ind­køb af kla­treud­styr, bå­l­fa­de, fi­ske­stæn­ger og bista­der.

Læs me­re om ude­sko­ler her på ude​sko​le​.nu.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.