Nordea-fonden åbner ny pulje til at flytte undervisning ud af klasseværelset

Nordea-fonden vil give flere skolebørn mulighed for at modtage undervisning i det fri. Derfor lancerer fonden en ny pulje til indkøb af udstyr, som kan søges af lærere i indskolingen.

Børn snitter grøntsager (foto: Nordea-fonden)
"Vi ved, at børn bli­ver bå­de klo­ge­re og sun­de­re af på egen krop og i fæl­les­skab med an­dre at få op­le­vel­ser og un­der­vis­ning uden for de tra­di­tio­nel­le ram­mer i klas­se­væ­rel­set. Men vil man ma­le, går det ik­ke uden ma­le­grej, og vil man stu­de­re li­vet i åen, går det ik­ke uden fi­ske­net. Vi tror på, at med ad­gang til det ret­te grej, vil end­nu fle­re ryk­ke un­der­vis­ning ud i det fri," si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, di­rek­tør i Nor­dea-fon­den (fo­to: Nordea-fonden)

Mindst 400 sko­le­klas­ser kan i lø­bet af ef­ter­å­ret se frem til at få op­fyldt de­res øn­sker om kik­ker­ter, keg­ler, kom­pas­ser el­ler an­det grej, som kan un­der­støt­te un­der­vis­nin­gen ude un­der åben himmel.

Det skri­ver Nor­dea-fon­den i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med en ny pul­je til de yng­ste klas­ser i ind­sko­lin­gen, hvis læ­re­re kan sø­ge om op til 5.000 kr. til ind­køb af udstyr.

Fon­den vil nem­lig gi­ve mu­lig­hed for, at fle­re sko­lebørn kan mod­ta­ge un­der­vis­ning i det fri. Og det er der iføl­ge ude­sko­le­for­sker, Ni­els Ej­bye-Ernst, al mu­lig grund til.

"Vi ved, at børn be­væ­ger sig me­re, får fle­re so­ci­a­le re­la­tio­ner og op­når stør­re triv­sel. Des­u­den får ele­ver­ne bed­re re­la­tio­ner til de­res læ­re­re, som er no­get af det al­ler­vig­tig­ste for læ­ring. Det er der enig­hed om blandt for­sker­ne, og­så in­ter­na­tio­nalt," si­ger Ni­els Ej­bye-Ernst, der er lek­tor, ph.d. og forsk­nings­le­der ved pæ­da­gog­ud­dan­nel­sen hos VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge i Aarhus.

Han har i et af si­ne forsk­nings­pro­jek­ter fulgt ud­vik­lin­gen i ude­un­der­vis­nin­gen i 65 sko­ler rundt om i landet.

Han på­pe­ger, at selv om Dan­mark er dét land i ver­den, der be­nyt­ter ude­sko­ler mest, så er net­op mang­len­de grej of­te en bar­ri­e­re for, at sko­ler­ne ryk­ker un­der­vis­nin­gen udendørs.

Det pro­blem skal den nye pul­je væ­re med til at af­hjæl­pe, så fle­re børn kan kom­me i ude­sko­le, for­tæl­ler di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, Hen­rik Le­h­mann Andersen.

"Vi ved, at børn bli­ver bå­de klo­ge­re og sun­de­re af på egen krop og i fæl­les­skab med an­dre at få op­le­vel­ser og un­der­vis­ning uden for de tra­di­tio­nel­le ram­mer i klas­se­væ­rel­set. Men vil man ma­le, går det ik­ke uden ma­le­grej, og vil man stu­de­re li­vet i åen, går det ik­ke uden fi­ske­net. Vi tror på, at med ad­gang til det ret­te grej, vil end­nu fle­re ryk­ke un­der­vis­ning ud i det fri," si­ger han.

Pulj­en er på to mio. kr. og kan ek­sem­pel­vis sø­ges til ind­køb af kla­treud­styr, bå­l­fa­de, fi­ske­stæn­ger og bistader.

Læs me­re om ude­sko­ler her på ude​sko​le​.nu.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer