Nordea-fonden misinformerer om corona-lukning for studielegater

Nordea-fonden har lukket for ansøgninger om legater til studieophold i udlandet med direkte henvisning til “myndighedernes covid-19-anbefalinger.” Men for myndighederne er det helt i orden, at studerende tager på studieophold i udlandet. Nordea-fonden retter oplysningerne.

Patrick Mayne
Nor­dea-fon­den har i øje­blik­ket luk­ket for an­søg­nin­ger til stu­di­e­op­hold. Her ses stu­de­ren­de Pa­tri­ck May­ne (nr. 2 fra høj­re), som før cor­o­na-kri­sen fik støt­te fra Nor­dea-fon­den til et stu­di­e­op­hold i Ki­na (fo­to: Pa­tri­ck May­ne / Nordea-fonden).

“Mid­ler­ti­dig luk­ket for ansøgninger.”

Dét er be­ske­den, når stu­de­ren­de i dis­se da­ge be­sø­ger Nor­dea-fon­dens hjem­mesi­de for at sø­ge om støt­te til stu­di­e­op­hold i ud­lan­det. Det gjor­de om­kring 4.000 stu­de­ren­de i lø­bet af 2019, hvoraf små 1.000 stu­de­ren­de modt­og en bevilling.

År­sa­gen til be­ske­den er, at Nor­dea-fon­den har sat al sags­be­hand­ling og mod­ta­gel­se af an­søg­nin­ger om le­ga­ter til stu­di­e­op­hold i be­ro. Der­for er det ik­ke læn­ge­re mu­ligt for stu­de­ren­de at sø­ge om ud­lands­op­hold til de kom­men­de semestre.

Fon­dens be­slut­ning er truf­fet “på bag­grund af myn­dig­he­der­nes covid-19-an­be­fa­lin­ger i for­bin­del­se med rej­ser til ud­lan­det,” skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Her lover fon­den og­så at for­hol­de sig lø­ben­de til myn­dig­he­der­nes cor­o­na-ud­mel­din­ger og at gen­op­ta­ge an­søg­nings­be­hand­ling og ud­de­ling af le­ga­ter, “når si­tu­a­tio­nen til­la­der det.”

Myndigheder ser ikke problem

Men iføl­ge de dan­ske myn­dig­he­der, så til­la­der si­tu­a­tio­nen net­op, at stu­de­ren­de ta­ger på ud­lands­op­hold i for­bin­del­se med de­res stu­di­er, og bil­le­det har væ­ret det sam­me he­le vej­en igen­nem coronakrisen.

Stu­di­e­rej­ser kan nem­lig ud­mær­ket be­trag­tes som ‘nød­ven­di­ge rejser’:

“Det er op til den en­kel­te stu­de­ren­de i sam­råd med sin ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion at vur­de­re, hvor­vidt en rej­se er en nød­ven­dig rej­se,” op­ly­ser Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et således.

De stu­de­ren­de bør blot hu­ske at tæn­ke sig om på sam­me må­de, som de al­tid bør gø­re i for­bin­del­se med læn­ge­re ‘mo­bi­li­tets­op­hold’, som de stu­de­ren­des ud­lands­op­hold og­så kaldes.

Det si­ger kon­tor­chef Ma­ria Ul­ff-Møl­ler fra Ud­dan­nel­ses- og Forskningsministeriet.

Mo­bi­li­tets­op­hold kan an­ses for at væ­re nød­ven­di­ge rej­ser, hvor­for stu­de­ren­de som ud­gangs­punkt godt kan rej­se i den ak­tu­el­le si­tu­a­tion, så­fremt den af­sen­den­de samt mod­ta­gen­de ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion til­la­der det.

Ma­ria Ul­ff-Møl­ler – kon­tor­chef, Ud­dan­nel­ses- og Forskningsministeriet

“Mo­bi­li­tets­op­hold kan an­ses for at væ­re nød­ven­di­ge rej­ser, hvor­for stu­de­ren­de som ud­gangs­punkt godt kan rej­se i den ak­tu­el­le si­tu­a­tion, så­fremt den af­sen­den­de samt mod­ta­gen­de ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion til­la­der det. Det er op til den en­kel­te stu­de­ren­de i sam­råd med sin ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion at vur­de­re, hvor­vidt en rej­se er en nød­ven­dig rej­se,” si­ger hun og uddyber:

“Vi vej­le­der først og frem­mest stu­de­ren­de til at ori­en­te­re sig i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets rej­se­vej­led­ning for det land, de på­tæn­ker at rej­se til. Der kan selv­føl­ge­lig væ­re an­dre år­sa­ger end covid-19-pan­de­mi­en til, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et fra­rå­der al­le rej­ser el­ler al­le ik­ke-nød­ven­di­ge rej­ser til et land. Turi­strej­ser an­ses for at væ­re ik­ke-nød­ven­di­ge rej­ser,” si­ger Ma­ria Ulf-Møller.

Ma­ria Ul­ff-Møl­ler un­der­stre­ger vi­de­re, at de stu­de­ren­de in­den even­tu­el af­rej­se bør teg­ne for­sik­rin­ger, der dæk­ker i til­fæl­de af akut be­hov for hjemrejse.

Nordea-fonden: Giver ikke mening at behandle ansøgninger

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve spurgt Nor­dea-fon­den, hvor­for den ik­ke be­hand­ler an­søg­nin­ger og ud­de­ler le­ga­ter til stu­di­e­op­hold i øje­blik­ket, når myn­dig­he­der­ne net­op me­ner, at cor­o­na-si­tu­a­tio­nen til­la­der stu­di­e­op­hold i udlandet.

Fon­den har imid­ler­tid ik­ke øn­sket at stil­le op til in­ter­view, men op­ly­ser i et skrift­ligt svar følgende.

“Vi føl­ger ud­vik­lin­gen, er i tæt di­a­log med ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne, og for­hol­der os lø­ben­de til myn­dig­he­der­nes ud­mel­din­ger. Når vi vur­de­rer, at det gi­ver me­ning at genåb­ne for mod­ta­gel­se af an­søg­nin­ger, kom­mu­ni­ke­rer vi det på hjem­mesi­den, via Face­book samt di­rek­te til be­rør­te ansøgere.”

I mod­sæt­ning til Nor­dea-fon­den har an­dre dan­ske fon­de som f.eks. Knud Høj­gaards Fond, Wil­li­am De­mant Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den og Ot­to Møn­steds Fond sta­dig åbent for an­søg­nin­ger til stu­di­e­op­hold i udlandet.

Op­da­te­ret 17. au­gust 2020: Nor­dea-fon­den har nu ret­tet in­for­ma­tio­ner­ne på sin hjem­mesi­de. Fon­den hen­vi­ser ik­ke læn­ge­re til ‘myn­dig­he­der­ne’ som grund­lag for fon­dens stop for al an­søg­ning og be­vil­ling af stu­di­e­op­hold, men i ste­det til fon­dens egen ‘sam­le­de vur­de­ring af Covid-19’.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer