Ny afdeling i Novo Nordisk Fonden uddeler 100 mio. kr.

I alt 19 projekter inden for naturvidenskabelig uddannelse og formidling på tværs af landet har samlet modtaget 100 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Byg din egen ba­se på Mars i et com­pu­ter­spil i fy­sik­ti­men. Lyt til ra­dio og se YouTu­be-vi­deo­er med vi­den­skabsjour­na­li­ster og for­ske­re. El­ler kom ud af klas­se­lo­ka­ler­ne på be­søg i den lo­ka­le alu­mi­ni­ums­in­du­stri. Det er ho­ved­træk­ke­ne i tre af de 19 pro­jek­ter, der net­op har mod­ta­get i alt 100 mio. kr. i støt­te fra No­vo Nor­disk Fon­dens ny­op­ret­te­de af­de­ling for na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og formidling.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

For før­ste gang har fon­den ud­delt støt­te i åben kon­kur­ren­ce til ud­dan­nel­se og for­mid­ling in­den for na­tur­vi­den­skab, og det har af­sted­kom­met 202 an­søg­nin­ger fra uni­ver­si­te­ter, pro­fes­sions­højsko­ler, gym­na­si­er, kom­mu­ner, mu­se­er, fri­vil­li­ge for­e­nin­ger og ildsjæle:

”No­vo Nor­disk Fon­den fin­der det vig­tigt at un­der­støt­te børn og un­ges na­tur­fag­li­ge læ­ring, og vi er stol­te af at bi­dra­ge til det sto­re ar­bej­de, der fo­re­går på om­rå­det. Vi har mod­ta­get rig­tig man­ge støt­te­vær­di­ge og kva­li­fi­ce­re­de an­søg­nin­ger fra vir­ke­lyst­ne fag­per­so­ner med op­find­som­me pro­jek­ter, og det har væ­ret en van­ske­lig op­ga­ve at pri­o­ri­te­re blandt dem,” si­ger Be­rith Bjørn­holm, der er le­der af den ny­op­ret­te­de af­de­ling for na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og for­mid­ling i No­vo Nor­disk Fon­den i pressemeddelelsen.

De 19 ud­valg­te pro­jek­ter spæn­der fra fri­tidsak­ti­vi­te­ter for fa­mi­li­en til na­tur­fags­di­dak­tisk forsk­ning, og de dæk­ker na­tur­fag­lig ud­dan­nel­se fra vug­ge­stue til pro­fes­sions­ba­chel­or og vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser, som for­mid­ler den ny­e­ste forsk­ning til børn og unge.

”Vi er i No­vo Nor­disk Fon­den me­get op­mærk­som­me på ba­lan­cen mel­lem at un­der­støt­te de spi­ren­de idéer i de fag­li­ge mil­jø­er og at støt­te stør­re, lang­sig­te­de ind­sat­ser, da vi ved, at det ta­ger tid at ska­be bæ­re­dyg­tig for­an­dring på in­sti­tu­tio­ner­ne. Det er vo­res fo­kus, at pro­jek­ter­ne skal væ­re en res­sour­ce for na­tur­fags­læ­rer­ne, og at de re­elt ska­ber po­si­ti­ve op­le­vel­ser med sci­en­ce for bør­ne­ne,” for­tæl­ler Be­rith Bjørn­holm i pressemeddelelsen.

No­vo Nor­disk Fon­den op­ly­ser, at det igen i år bli­ver det mu­ligt at sø­ge fon­den om støt­te til ud­dan­nel­se og for­mid­ling i na­tur­vi­den­skab. Fon­den vil of­fent­lig­gø­re me­re in­for­ma­tion om an­søg­nings­run­den se­ne­re i januar.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer