Store studiefonde i høj corona-bølgegang

Flere store danske fonde med filantropisk fokus på studieophold i udlandet befinder sig i høj administrativ bølgegang på grund af coronavirussen. På den ene side har pandemien medført ekstraordinær travlhed i sekretariaterne, men på den anden side modtager fondene lige nu langt færre ansøgninger end normalt.

Studiefonde
Fle­re af de sto­re fon­de, som støt­ter stu­de­ren­des ud­lands­op­hold, er hav­net i høj ad­mi­ni­stra­tiv bøl­ge­gang på grund af Covid-19.

Gen­nem ad­skil­li­ge år­ti­er har dan­ske fon­de som Au­gusti­nus Fon­den, Knud Høj­gaards Fond, Wil­li­am De­mant Fon­den, Ot­to Møn­steds Fond og Nor­dea-fon­den sendt man­ge tu­sin­de dan­ske stu­de­ren­de bå­de ud i Eu­ro­pa og vi­de­re over ver­dens­ha­ve­ne på stu­di­e­op­hold – og til­ba­ge igen med ny vi­den og dan­nel­se i bagagen.

Men se­kre­ta­ri­a­ter­ne i de sto­re stu­di­e­fon­de er kom­met i høj ad­mi­ni­stra­tiv bøl­ge­gang, si­den cor­ona­kri­sen tog fart, for­tæl­ler de samstemmende.

På grund af cor­ona­kri­sen har fon­de­ne i lø­bet af 2020 nem­lig haft ek­stra­or­di­nært travlt med at hjæl­pe et stort an­tal stu­de­ren­de, der på grund af usik­ker­he­der, spørgs­mål og i vær­ste fald af­ly­ste stu­di­e­tu­re ta­ger kon­takt til sekretariaterne.

De sto­re om­vælt­nin­ger kan helt kon­kret mær­kes på an­tal­let af an­søg­nin­ger, for­tæl­ler fondene.

I det kvar­te år fra midt-marts til som­mer­fe­ri­en faldt an­tal­let af an­søg­nin­ger fra langt over 700 i den sam­me pe­ri­o­de sid­ste år til godt 350 i pe­ri­o­den i år. Det er alt­så et fald på om­kring 50 pct.

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

"Vi har haft væ­sent­lig fær­re stu­di­e­an­søg­nin­ger end nor­malt i di­rek­te for­læn­gel­se af cor­ona­kri­sen. Vi får cir­ka 5.000 an­søg­nin­ger om året, og her­af er halv­de­len stu­di­e­an­søg­nin­ger. Og i det kvar­te år fra midt-marts til som­mer­fe­ri­en faldt an­tal­let af an­søg­nin­ger fra langt over 700 i den sam­me pe­ri­o­de sid­ste år til godt 350 i pe­ri­o­den i år. Det er alt­så et fald på om­kring 50 pct.," si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler fra Au­gusti­nus Fonden.

Og­så Ot­to Møn­steds Fond for­tæl­ler, at 2020 har væ­ret et gan­ske usæd­van­ligt år på stu­di­e­rej­se­fron­ten. Op mod 30 pct. af fon­dens ud­del­te be­vil­lin­ger er nem­lig ble­vet an­nul­le­ret på grund af af­ly­ste op­hold på nu­væ­ren­de tidspunkt.

“Og så læn­ge Covid-19 ik­ke er un­der kon­trol, så for­ven­ter vi, at an­tal­let vil sti­ge lø­ben­de,” si­ger fondsad­mi­ni­stra­tor Ot­to Lau­ge Fre­de­rik­sen fra Ot­to Møn­steds Fond.

Et væld af justeringer

Li­ge­som Au­gusti­nus Fon­den og Ot­to Møn­steds Fond mær­ker se­kre­ta­ri­a­ter­ne i Knud Høj­gaards Fond og Wil­li­am De­mant Fon­den og­så ty­de­ligt kon­se­kven­ser­ne af de sto­re om­vælt­nin­ger, som rig­ti­ge man­ge af ver­dens lan­de har væ­ret igen­nem i 2020.

Især USA, Au­stra­li­en og Eng­land lig­ger tra­di­tio­nelt højt på li­sten over de stu­de­ren­des fa­vo­rit­desti­na­tio­ner, men net­op dis­se lan­de har det væ­ret svært at rej­se til un­der cor­ona­kri­sen. Der­for har æn­drin­ger og af­lys­nin­ger af stu­di­e­rej­ser til sær­ligt dis­se lan­de fyldt me­get i sekretariaterne.

Vi bli­ver sta­dig kon­tak­tet af stu­de­ren­de, som li­ge har få­et be­sked om, at de ik­ke kom­mer af­sted al­li­ge­vel, el­ler at de­res op­hold er ble­vet ryk­ket. Det bru­ger vi rig­tig, rig­tig me­get kr­udt på.

Met­te Cor­ding Meyn – fondsad­mi­ni­stra­tor, Wil­li­am De­mant Fonden

"Og der­for vi mær­ker vi da helt klart en for­an­dring i for­hold til nor­malt. Selv­om vi har få­et fær­re an­søg­nin­ger, end vi ple­jer, så har vi til gen­gæld haft rig­tig me­get ar­bej­de med at be­hand­le al­le de fo­re­spørgs­ler fra de stu­de­ren­de, der er kom­met ind. Og vi bli­ver sta­dig kon­tak­tet af stu­de­ren­de, som li­ge har få­et be­sked om, at de ik­ke kom­mer af­sted al­li­ge­vel, el­ler at de­res op­hold er ble­vet ryk­ket. Det bru­ger vi rig­tig, rig­tig me­get kr­udt på,” si­ger fondsad­mi­ni­stra­tor Met­te Cor­ding Meyn fra Wil­li­am De­mant Fonden.

Uan­set hvad år­sa­gen til de stu­de­ren­des hen­ven­del­ser er, så for­tæl­ler fonds­se­kre­ta­ri­a­ter­ne sam­stem­men­de, at de har valgt at væ­re så flek­sib­le og imø­de­kom­men­de som muligt.

“Al­le­re­de me­get tid­ligt i cor­o­na­for­lø­bet, alt­så i marts, meld­te vi ud, at vi var pa­ra­te og hav­de be­red­skab til at gå i di­a­log med al­le be­vil­lings­mod­ta­ge­re om at vi­dere­fø­re be­vil­lin­ger til brug på et se­ne­re tids­punkt el­ler til ju­ste­re­de for­mål. Det gæl­der og­så for en del af de stu­de­ren­de. Det er vi me­get imø­de­kom­men­de over for – vi for­står ud­mær­ket si­tu­a­tio­nen,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Krum hals

Hos bå­de Au­gusti­nus Fon­den og de øv­ri­ge fon­de ta­ger man dog den ad­mi­ni­stra­ti­ve bøl­ge­gang ro­ligt. Be­hand­lin­gen af an­søg­nin­ger og hen­ven­del­ser fra de stu­de­ren­de fort­sæt­ter nem­lig uden op­hold, for­tæl­ler fondene.

"Vi har nok le­vet lidt i en und­ta­gel­ses­til­stand bå­de i for­hold til at få tin­ge­ne til at fun­ge­re, da bøl­ger­ne gik højt i marts-april må­ned, og der er da en hel del ad­mi­ni­stra­tion for­bun­det med at føl­ge op på de stu­de­ren­des hen­ven­del­ser, ju­ste­re de­res be­vil­lin­ger og ind­gå i di­a­log. Men det hånd­te­rer vi,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Fak­ta: De sto­re studiefonde
  • Au­gusti­nus Fon­den: I 2019 modt­og fon­den 2.164 an­søg­nin­ger om støt­te til stu­di­e­op­hold i ud­lan­det, hvoraf 636 modt­og støt­te på i alt 12,6 mio. kr. ud af fon­dens sam­le­de ud­de­lin­ger på 341 mio. kr.
  • Wil­li­am De­mant Fon­den: Støt­te af ud­lands­op­hold til stu­de­ren­de an­drog i 2019 i alt 11,6 mio. kr. ud af fon­dens sam­le­de ud­de­lin­ger på 153,2 mio. kr. Cir­ka 1.300 an­søg­nin­ger om stu­di­e­op­hold blev bevilget.
  • Knud Høj­gaards Fond: I 2019 ud­del­te Knud Høj­gaards Fond stu­di­e­le­ga­ter for 15,5 mio. kr. I 2019 ud­gjor­de dis­se le­ga­ter 68 pct. af al­le fon­dens le­ga­ter og 33 pct. af de sam­le­de uddelinger.
  • Ot­to Møn­steds Fond: I 2019 be­vil­ge­de fon­den 3,7 mio. kr. ud af sam­let 20,4 mio. kr. til me­rit­gi­ven­de stu­di­e­op­hold el­ler prak­ti­kop­hold i ud­lan­det for in­ge­ni­ør­stu­de­ren­de fra DTU og AAU, samt for cand.merc.-studerende fra CBS el­ler AU.
  • Nor­dea-fon­den: Mid­ler­ti­digt luk­ket for an­søg­nin­ger om studieophold.

Han har og­så no­te­ret sig, at an­tal­let af ind­kom­ne an­søg­nin­ger til­sy­ne­la­den­de er på vej op igen ef­ter bøl­ge­da­len tid­li­ge­re på året. Tal­let er nem­lig ste­get fra 50 pct. til 60 pct. af normalen.

Hos Wil­li­am De­mant Fon­den hæn­ger se­kre­ta­ri­a­tet og­så i – og det sam­me gør de stu­de­ren­de, som sø­ger fonden.

“Vi be­hand­ler an­søg­nin­ger­ne fuld­stæn­dig som om, der ik­ke var no­get cor­o­na. Men de stu­de­ren­de, der får en be­vil­ling, får sam­ti­dig til­sendt en pas­sus i be­vil­lings­bre­vet om, at hvis de­res rej­se bli­ver på­vir­ket af cor­o­na, så skal de hen­ven­de sig til os,” si­ger Met­te Cor­ding Meyn.

“Og de stu­de­ren­de går jo på med krum hals og sø­ger sta­dig. De går som ud­gangs­punkt ud fra, at tu­ren bli­ver skøn og god,” slut­ter Met­te Cor­ding Meyn.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer