Studerende søger igen støtte til udlandsophold

Flere fonde beretter om kraftig vækst i antallet af ansøgninger om støtte til udlandsophold. Niveauet nærmer sig tiden før corona, lyder det. En enkelt fond er dog gået tilbage i antallet af ansøgninger, mens en anden fond buldrer fremad med dobbelt så mange ansøgninger som før. Flere fonde peger desuden på, at de studerendes faginteresser har ændret sig.

Fle­re fon­de for­tæl­ler, at de stu­de­ren­de igen sø­ger om at kom­me på ud­veks­lings­op­hold i ud­lan­det. På bil­le­det ses Ci­ci­lie An­der­sen, der har få­et et stu­de­le­gat med fra Nor­dea-fon­den til et ud­veks­lings­op­hold i Nepal.

Først var det de ti­melan­ge kø­er i Kø­ben­havns Luft­havns sik­ker­heds­kon­trol, der vid­ne­de om det.

Og nu kan lan­dets ud­dan­nel­ses­fon­de og­så be­kræf­te det:

Ver­den er åben igen, og dan­sker­ne rej­ser igen ud i den.

Det gæl­der og­så de studerende.

Fun­dats har talt med en ræk­ke af de fon­de, som hvert år ud­de­ler mil­li­o­ner af kro­ner i ud­dan­nel­ses­sti­pen­di­er til op­hold i ud­lan­det, og de be­kræf­ter næ­sten sam­stem­men­de, at an­tal­let af an­søg­nin­ger er ste­get mar­kant og lig­ner ni­veau­et før corona.

”Vi mær­ker li­ge nu en sti­gen­de mæng­de af an­søg­nin­ger. Der er fle­re stu­de­ren­de, der er me­re mo­ti­ve­re­de for et ud­lands­op­hold. I åre­ne op til cor­o­na modt­og vi ca. 3.600 an­søg­nin­ger, i år for­ven­ter vi at kom­me op i om­eg­nen af 3.000,” for­tæl­ler Ti­ne Wi­ck­ers, der er kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Nordea-fonden.

Lan­dets stør­ste ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, be­kræf­ter tendensen.

”Vi kan se på de an­søg­nings­run­der vi har til ud­lands­op­hold, at in­ter­es­sen er der igen. Ver­den har åb­net sig, og vi er fortrøst­nings­ful­de i for­hold til, at tin­ge­ne kom­mer til­ba­ge på det ni­veau, vi så før cor­o­na,” for­tæl­ler An­ne Bruun, der er sek­tions­chef med an­svar for ud­veks­lings­op­hold på Kø­ben­havns Universitet.

Dobbelt så mange har søgt hos Otto Mønsteds fond

Ot­to Møn­steds Fond har i år­ti­er sendt dan­ske stu­de­ren­de til ud­lan­det med pen­ge på lom­men. Før covid-19 ram­te ver­den, lå an­tal­let af støt­te­de stu­de­ren­de et sted mel­lem 400 og 500 om året. Un­der pan­de­mi­en faldt det an­tal til iføl­ge fon­den til et ”me­get be­her­sket” ni­veau, men nu mod­ta­ger fon­den hi­sto­risk man­ge ansøgninger.

”Det er li­ge før, at an­søg­nings­an­tal­let er det dob­bel­te af, hvad vi fik før cor­o­na. Vi har li­ge af­sat 10 mil­li­o­ner kro­ner til ud­veks­lings­stu­de­ren­de, der hver især får 10.000 kro­ner,” siger
Ni­na Movin.

Den hef­ti­ge stig­ning i an­tal­let af an­sø­ge­re ser Ni­na Movin fle­re år­sa­ger til.

”Det er en kom­bi­na­tion af fle­re ting. En del stu­de­ren­de har haft mu­lig­hed for at ud­sæt­te de­res op­hold til nu. Og så tror jeg, at man­ge dan­ske­re har en op­ho­bet ud­længsel,” si­ger hun.

Hun reg­ner med, at an­tal­let af an­søg­nin­ger vil nor­ma­li­se­re sig i lø­bet af det næ­ste års tid.

Stigning på 40 procent

Og­så Au­gusti­nus Fon­den mær­ker pan­de­mi­ens re­træte på an­tal­let af an­søg­nin­ger til udlandsophold.

I 2019 modt­og fon­den ca. 2.100 an­søg­nin­ger om støt­te til stu­di­e­op­hold i ud­lan­det. I 2020 og 2021 faldt det tal til hen­holds­vis 1.200 og 1.400.

Det nu­væ­ren­de års før­ste fem må­ne­der har dog vendt op og ned på den udvikling.

”Vi mær­ker nu, at de dan­ske kan­di­dat- og ph.d.-studerende i høj grad be­gyn­der at rej­se ud i ver­den igen. Kon­kret har vi mod­ta­get 717 an­søg­nin­ger i pe­ri­o­den ja­nu­ar 2022 og frem til 19. maj 2022. I 2021 lå tal­let på 432 an­søg­nin­ger for til­sva­ren­de pe­ri­o­de. Det gi­ver en stig­ning på knap 40 pro­cent,” op­ly­ser fon­den i en mail til Fundats.

Det bil­le­de gen­ken­der Wil­li­am De­mant Fon­den. Den 19. maj hav­de fon­den mod­ta­get 1.021 an­søg­nin­ger mod blot 509 og 163 an­søg­nin­ger i til­sva­ren­de pe­ri­o­de i de for­ud­gå­en­de to år.

”Vi mod­ta­ger stort set det sam­me an­tal an­søg­nin­ger nu som før cor­o­na. Vo­res for­vent­nin­ger til frem­ti­den ser lys ud. Hvis bil­le­det hol­der med, at vi kom­mer til at mod­ta­ge li­ge så man­ge an­søg­nin­ger i 2022 som i ti­den før cor­o­na, så vil vi se et støt sti­gen­de an­tal an­søg­nin­ger,” for­tæl­ler fon­dens se­kre­ta­ri­ats­chef Met­te Cor­ding Meyn.

Ansøgninger til William Demant Fonden om støtte til udlandsophold

Fokus på folkesundhed og klima

Selv­om an­tal­let af an­søg­nin­ger hos Nor­dea-fon­den be­gyn­der at lig­ne tal­let før cor­o­na, er ik­ke alt som det ple­jer, for­tæl­ler Ti­ne Wickers.

Når fon­den kig­ger på an­søg­nin­ger­ne, er det nem­lig ty­de­ligt, at den ver­den­s­oms­pæn­den­de pan­de­mi har sat si­ne spor.

”Der er en stør­re in­ter­es­se for fol­kes­und­hed. De stu­de­ren­de skal ud og ar­bej­de el­ler dyg­tig­gø­re sig in­den­for sund­hed,” si­ger Ti­ne Wickers.

Og­så hos Ot­to Møn­steds Fond kan der spo­res en æn­dring i ka­rak­te­ren af an­søg­nin­ger. Fon­den ud­de­ler ho­ved­sa­ge­ligt til stu­de­ren­de in­den­for de tek­ni­ske og han­dels­mæs­si­ge om­rå­der, og her er det

iføl­ge Ni­na Movin me­get ty­de­ligt, at der er kom­met stort fo­kus på em­ner in­den­for kli­ma, mil­jø og bæredygtighed.

”Den grøn­ne om­stil­ling op­ta­ger rig­tig man­ge af vo­res an­sø­ge­re. Om de så har fo­kus på brint, gen­brug af af­fald el­ler plan­te­bas­se­re­de fø­de­va­rer. Der er sket et kæm­pe skif­te, og det er jo rig­tig dej­ligt,” for­tæl­ler Ni­na Movin.

Enkelt fond stikker ud

Blandt de sto­re kend­te ”stu­di­e­fon­de” er KV-fon­den, som i de sid­ste man­ge år har op­le­vet en støt stig­ning i an­tal­let af an­søg­nin­ger til stu­di­e­op­hold i udlandet.

Den ud­vik­ling har dog mid­ler­ti­digt få­et et knæk. Mod­sat, hvad man­ge må­ske vil­le tro, er an­tal­let af an­søg­nin­ger nem­lig fal­det i 2022 sam­men­lig­net med til­sva­ren­de pe­ri­o­der un­der coronakrisen.

”Vi har li­ge haft an­søg­nings­frist, og vi kan se, at hvis vi sam­men­lig­ner an­tal­let af an­sø­ge­re for den­ne pe­ri­o­de med dem un­der pan­de­mi­en, så har vi fak­tisk haft et fald på cir­ka 20 pro­cent,” for­tæl­ler fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hen­rik Amand Hol­te­gaard og for­tæl­ler, at fon­den har mod­ta­get om­kring 1.600 an­søg­nin­ger i se­ne­ste ansøgningsrunde.

Sid­ste år modt­og fon­den li­ge godt 2.000 an­søg­nin­ger, hvil­ket er re­kord i fon­dens over 70 år lan­ge hi­sto­rie. Før pan­de­mi­en brød ud, op­le­ve­de fon­den en støt stig­ning i an­søg­nings­an­tal­let, der dog holdt si­ge li­ge un­der 2.000. Der­med top­pe­de fon­dens an­søg­nings­an­tal un­der pandemien.

”Tal­le­ne kom­mer egent­lig og­så bag på mig,” si­ger Hen­rik Amand Holtegaard.

Han har ik­ke no­get kon­kret bud på år­sa­gen til, at an­søg­nings­an­tal­let er fal­det i år, men pe­ger på, at fon­den har et skævt for­de­ling­s­år, og at man­ge af fon­dens be­vil­lings­an­sø­ge­re er stu­de­ren­de på sid­ste år af bacheloren.

”Hvis de ik­ke kom­mer af­sted, så bli­ver de nok hjem­me, og så ta­ger de og­så de­res kan­di­dat i Dan­mark. Det kan væ­re en af for­kla­rin­ger­ne,” for­kla­rer Hen­rik Amand Holtegaard.

Han til­fø­jer, at hver en­kelt an­sø­ger i år dog ge­ne­relt sø­ger om lidt fle­re mid­ler end el­lers, så fon­dens sam­le­de ud­de­lings­be­løb til om­rå­det for­bli­ver det samme.

Til­ba­ge hos An­ne Bruun på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, er der glæ­de over udviklingen.

”Det er dej­ligt, at de stu­de­ren­de igen har mu­lig­hed for at kom­me ud og gi­ve de­res ud­dan­nel­se et in­ter­na­tio­nalt ele­ment. Når de rej­ser ud, får de nog­le an­dre per­spek­ti­ver og nog­le an­dre fag­li­ge mu­lig­he­der, som sup­ple­ment til det, de kan få på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet,” si­ger An­ne Bruun.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer