Annoncespot_img

Villum Fonden efterlyser forum for fondsfinansiering af folkeskolen

Med fondenes stigende interesse for folkeskolen er der brug for både koordinering, videns­de­ling og dialog mellem fondene og med centrale skoleaktører. Det mener Agi Csonka, programchef for Villum Fondens nye satsning på ‘Børn, unge og science’, hvor fonden de næste 10 år uddeler 50-100 millioner årligt.

Agi Csonka (foto Pernille Greve)
Agi Cson­ka til­t­rå­d­te som pro­gram­chef for Vil­lum Fon­dens nye sats­ning på ‘Børn, un­ge og sci­en­ce’ den 1. de­cem­ber 2017. Før det har hun væ­ret di­rek­tør for SFI – So­ci­al­forsk­nings­in­sti­tut­tet og Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut (fo­to: Per­nil­le Greve).

Et fæl­les forum for al­le cen­tra­le ak­tø­rer. Hvor man jævn­ligt mø­des for at af­stem­me ind­sat­ser, virk­nin­ger og ud­for­drin­ger. Så­dan ly­der op­for­drin­gen fra Agi Cson­ka, pro­gram­chef for Vil­lum Fon­dens nye sats­ning på ‘Børn, un­ge og sci­en­ce’. For med fon­de­nes sti­gen­de in­ter­es­se for fol­ke­sko­len er det nød­ven­digt med en tæt­te­re di­a­log, me­ner hun.

”Vi fon­de har i sti­gen­de grad in­ten­tio­ner om at ska­be va­ri­ge for­an­drin­ger, og det for­plig­ter at vil­le væ­re en væ­sent­lig sam­fundsak­tør. Så når vi som fon­de går ind på fol­ke­sko­le­om­rå­det, er det selv­føl­ge­lig vig­tigt, at vi går ind i en de­bat og en lø­ben­de di­a­log med an­dre cen­tra­le ak­tø­rer på om­rå­det. Så vi hver især kan bi­dra­ge på bed­ste vis,” me­ner Agi Csonka.

I for­ri­ge ud­ga­ve af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de pe­ger Dan­marks Læ­rer­for­e­ning på, at fon­de­nes sti­gen­de in­ter­es­se for fol­ke­sko­len i vær­ste fald kan kort­slut­te det po­li­ti­ske sy­stem, for­di fon­de kom­mer med de­res eg­ne dags­or­de­ner, uden nød­ven­dig­vis at ta­ge hen­syn til fol­ke­sko­lens for­måls­pa­ra­graf og de po­li­ti­ske ram­mer for folkeskolen.

”Jeg for­står godt, hvad Dan­marks Læ­rer­for­e­ning me­ner, men jeg tror ik­ke, at det er en re­el ri­si­ko, hvis vi lø­ben­de har en æg­te, til­lids­fuld di­a­log med al­le ak­tø­rer – og­så Und­er­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et. I Vil­lum Fon­den føl­ger vi nø­je de na­tio­na­le ini­ti­a­ti­ver på om­rå­det og for­sø­ger at bak­ke op om dem, hvor vi kan,” si­ger Agi Csonka.

Helhedsblik er nødvendigt

Li­ge­som en lang ræk­ke an­dre fon­de som No­vo Nor­disk Fon­den, Lund­beck­fon­den og Indu­stri­ens Fond har Vil­lum Fon­den fo­kus på det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge område.

Iføl­ge Agi Cson­ka har fon­de­ne de næ­ste fem år pla­ner om at in­ve­ste­re to-tre mil­li­ar­der kro­ner i at styr­ke na­tur­fag i sko­le og uddannelse.

”Vi er al­le eni­ge om må­let: at øge den na­tur­vi­den­ska­be­li­ge dan­nel­se blandt børn og un­ge, men der er brug for en lø­ben­de di­a­log, så vi får over­blik over, hvad fon­de­ne har gang i, hvad der er brug for, og hvad der virker.”

”En di­a­log som og­så kan sik­re, at vi får skabt et hel­heds­blik, hvor fon­de­ne for ek­sem­pel og­så for­hol­der sig til den væ­sent­li­ge ri­si­ko for, at vi med al vo­res vel­vil­lig­hed skrævvri­der ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer­ne. For hvad skal egent­lig ned­pri­o­ri­te­res, når så man­ge fon­de for ek­sem­pel ar­bej­der for, at na­tur­fa­ge­ne og de tek­no­lo­gi­ske fag op­pri­o­ri­te­res,” si­ger Agi Csonka.

Hvor­dan et så­dant di­a­log­forum skal se ud og i hvil­ket re­gi, har hun in­gen kon­kre­te bud på. Hun tror dog ik­ke, det skal la­de sig in­spi­re­re af re­ge­rin­gens di­a­log­forum for fon­de og uni­ver­si­te­ter, Forum for Forskningsfinansiering.

"En lø­ben­de di­a­log mel­lem de cen­tra­le ak­tø­rer med in­ter­es­se i fol­ke­sko­le­om­rå­det og for vo­res ved­kom­men­de det na­tur­fag­li­ge om­rå­de er al­fa og om­e­ga. Jeg tror dog, det skal væ­re et bre­de­re forum med en me­re løs dagsorden.”

”Der er rig­tig man­ge og me­get for­skel­li­ge ak­tø­rer på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, og jeg ser ik­ke for mig, at det nød­ven­dig­vis skal væ­re et forum, hvor fon­de­ne spil­ler en ho­ved­rol­le, el­ler at det nød­ven­dig­vis skal væ­re ini­ti­e­ret af Undervisnings­ministeriet. Sna­re­re som en slags til­ba­ge­vend­en­de sym­po­si­er el­ler net­værks­mø­der, hvor en kreds af cen­tra­le ak­tø­rer mø­des og drøf­ter for­skel­li­ge aspek­ter af det over­ord­ne­de mål: at styr­ke børn og un­ges na­tur­vi­den­ska­be­li­ge in­te­res­se og dan­nel­se,” me­ner hun.

Det er nød­ven­digt med en bed­re ko­or­di­ne­ring, så vi fon­de ik­ke fal­der over hin­an­den, og sko­ler­ne ik­ke bli­ver over­dæn­get af projekter.

Agi Cson­ka – pro­gram­chef, Vil­lum Fonden

Fælles projekter

Ud over et fæl­les di­a­log­forum me­ner Agi Cson­ka og­så, der er brug for en stør­re ko­or­di­ne­ring mel­lem fon­de­ne på folkeskoleområdet.

”Vi er al­le­re­de i gang, men vi fon­de kan sag­tens bli­ve bed­re til at ko­or­di­ne­re. For det er nød­ven­digt med en bed­re ko­or­di­ne­ring, så vi fon­de ik­ke fal­der over hin­an­den, og sko­ler­ne ik­ke bli­ver over­dæn­get af pro­jek­ter,” si­ger Agi Csonka.

Hos Vil­lum Fon­den hol­der de jævn­ligt mø­der med an­dre fon­de med na­tur­vi­den­ska­be­ligt fo­kus; No­vo Nor­disk Fon­den, Lund­beck­Fon­den, In­du­stri­ens Fond, A.P. Møl­ler Fon­den. Og de ko­or­di­ne­rer og la­ver fæl­les pro­jek­ter – især med No­vo Nor­disk Fonden.

”Vi prø­ver at etab­le­re sam­ar­bejds­pro­jek­ter med an­dre fon­de, og blandt an­det er fle­re af os i fæl­les­skab i gang med at sø­sæt­te en stor un­der­sø­gel­se blandt børn og un­ge. En un­der­sø­gel­se, der skal dan­ne grund­lag for en stor na­tio­nal fæl­les da­ta­ba­se, som al­le kan træk­ke på,” for­tæl­ler Agi Csonka.

Un­der­sø­gel­sen skal føl­ge den sam­me sto­re grup­pe børn og un­ge over en lang år­ræk­ke i for­hold til de­res ‘sci­en­ce-ka­pi­tal’ og fin­de svar på, hvad der ud­vik­ler børn og un­ges sci­en­ce-ka­pi­tal – i sko­le­re­gi, hjem­me i fa­mi­li­en og i fritiden.

”Un­der­sø­gel­sens re­sul­ta­ter skal så ind i en fæl­les da­ta­ba­se, som al­le kan bru­ge og læ­re no­get af,” for­kla­rer Agi Csonka.

Da­ta­ba­sen er en del af den fæl­les vi­dens­de­ling, som Vil­lum Fon­den har ved­ta­get som et af de­res fo­ku­s­om­rå­der i sats­nin­gen ‘Børn, un­ge og science’.

”Der er alt for man­ge pro­jek­ter for ek­sem­pel i fol­ke­sko­len, som man ik­ke har lært no­get af. Så vi vil ger­ne prø­ve at la­ve vi­dens­op­sam­ling på tværs, så vi kan bli­ve klo­ge­re på, hvad der vir­ker. Sam­ti­dig er vi me­get op­ta­get af eva­lu­e­ring af de pro­jek­ter, vi støt­ter,” si­ger Agi Cson­ka, der der­med læg­ger sig helt på linje med for­sker­ne, som ud­tal­te sig om fon­de­nes in­vol­ve­ring i fol­ke­sko­len i Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de nr. 17.

Det lange seje træk

Med fon­de­nes nye rol­le som væ­sent­li­ge sam­fundsak­tø­rer me­ner Agi Cson­ka og­så, at fon­de­ne skal væ­re pa­ra­te til at sat­se på det lan­ge se­je træk – i ste­det for en­kelt­stå­en­de projekter.

”Det er slut med mes­sing­pla­der og klip af rø­de sno­re. For skal vi fon­de med fo­kus på na­tur­fag lyk­kes med vo­res am­bi­tion om at æn­dre sy­net på na­tur­vi­den­ska­bens og tek­no­lo­gi­ens rol­le for sam­fun­dets ud­vik­ling og få fle­re til at væl­ge den na­tur­vi­den­ska­be­li­ge vej, så er det ik­ke ét pro­jekt fra Vil­lum Fon­den, der gør forskellen.”

”Det er i ste­det et me­get langt og sejt træk, som vi fon­de ta­ger sam­men med mi­ni­ste­ri­er, sko­ler, kom­mu­ner, virk­som­he­der, or­ga­ni­sa­tio­ner og al­le mu­li­ge andre.”

Vil­lum Fon­dens sats­ning ‘Børn, un­ge og sci­en­ce’ har der­for og­så et helt over­ord­net fo­kus på det lan­ge, se­je træk. På de lang­som­me pen­ge. Og ik­ke en­kelt­stå­en­de, lø­se projekter.

”Sam­ti­dig tæn­ker vi me­get i at ar­bej­de sy­ste­ma­tisk og un­der­støt­te det, der vir­ker og al­le­re­de sker ude i sko­ler­ne. Ved via vo­res mid­ler at gi­ve det nog­le mus­k­ler og en salt­vands­ind­sprøjt­ning,” for­tæl­ler Agi Csonka.

Sats­nin­gen, hvor fon­den de næ­ste 10 år ud­de­ler 50-100 mil­li­o­ner år­ligt, har tre ben: Fon­den vil ger­ne un­der­støt­te og ud­bre­de en un­der­sø­gen­de un­der­vis­nings­form i na­tur­fag i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser. Fon­den vil ger­ne un­der­støt­te ud­vik­ling af sjove, in­spi­re­ren­de fri­tidstil­bud, der har fo­kus på na­tur­vi­den­skab og it, og som det sid­ste gø­re børn og un­ge in­te­res­se­rede i de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ud­dan­nel­ser og især de tek­ni­ske erhvervsuddannelser.

Lærerne skal med

Et af de kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver på fol­ke­sko­le­om­rå­det er så­kald­te ‘Fab­labs’, hvor Vil­lum Fon­den ger­ne vil støt­te etab­le­ring af læ­rings­værk­ste­der rundt i kom­mu­ner­ne. Med det ny­e­ste it-ud­styr til at la­ve un­der­sø­gen­de og ana­ly­se­ren­de un­der­vis­ning i na­tur­fag. Og med ud­dan­ne­de vej­le­de­re til at hjæl­pe på vej.

”Tan­ken er, at Fab­labs bli­ver et værk­sted, sko­ler­ne bru­ger til at la­ve spæn­den­de og in­spi­re­ren­de un­der­vis­ning, og sam­ti­dig er et na­tur­fag­ligt kul­tur­hus, som bru­ges af fa­mi­li­er og bor­ge­re ef­ter sko­le­tid. Vi vil stil­le nog­le ram­mer og nog­le kom­pe­ten­cer til rå­dig­hed, som kan hjæl­pe med at øge in­ter­es­sen for na­tur­fag og tek­no­lo­gi­for­stå­el­se,” for­tæl­ler Agi Csonka.

Men det er vig­tigt, at den slags til­bud pas­ser ind i den en­kel­te kom­mu­nes, den en­kel­te sko­les og den en­kel­te læ­rers vir­ke­lig­hed, un­der­stre­ger hun.

”Hvis vi skal lyk­kes med vo­res am­bi­tion på fol­ke­sko­le­om­rå­det, er det alt­af­gø­ren­de, at vi har læ­rer­ne med. At der står nog­le læ­re­re ude i sko­ler­ne med lys i øj­ne­ne og bræn­der for de­res fag,” slut­ter hun.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer