Uddød kooperativ finanssektor bag hver femte donationskrone i Danmark

Herreløs kapital fra nedlagte sparekasser, kundeejede forsikringsselskaber og kreditforeninger står bag godt 20 procent af fondsbranchens almennyttige uddelinger. Fonde og foreninger, som er stiftet på formuerne fra finansielle kooperative virksomheder, uddelte sidste år 2,1 mia. kr. til almennyttige formål. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over donationerne fra 58 filantropiske pengetanke fra finanssektoren.

Koo­pe­ra­ti­ve fi­nans­for­mu­er er en hjør­ne­sten i fonds­bran­chens do­na­tio­ner. Gam­mel egen­ka­pi­tal fra kun­de­e­je­de gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­ska­ber, spa­re­kas­ser, an­delskas­ser og re­al­kre­dit­for­e­nin­ger lig­ger i dag i filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger, som har til for­mål at ud­de­le pen­ge til sam­funds­gavn­li­ge formål.

Sid­ste år blev det til pen­ge­ga­ver for 2.148 mil­li­o­ner kro­ner fra spa­re­kas­se­fon­de, an­delskas­se­fon­de, brand­kas­se­fon­de og al­men­nyt­ti­ge fi­nan­si­el­le for­e­nin­ger. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de op­gø­rel­se over de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger i 58 fon­de og for­e­nin­ger fra den fi­nan­si­el­le sek­tor (se ta­bel­len un­der artiklen).

Iføl­ge skat­te­mi­ni­ste­ri­ets skøn lig­ger det sam­le­de ud­de­lings­ni­veau i Dan­mark på 9,2 mil­li­ar­der kro­ner i år 2015. Det be­ty­der, at 23 pro­cent af ud­de­lin­ger­ne i lan­det stam­mer fra af­ka­stet af bånd­lag­te for­mu­er i de tid­li­ge­re, koo­pe­ra­ti­ve, fi­nan­si­el­le sel­ska­ber i opgørelsen.

Stør­ste­delen af fon­de­ne er ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som ik­ke er un­der­lagt an­be­fa­lin­ger­ne om God Fonds­le­del­se el­ler de nye lov­krav om at of­fent­lig­gø­re fon­dens ud­de­lings­po­li­tik. Al­li­ge­vel har 38 – sva­ren­de til to tred­je­de­le – af fon­de­ne og for­e­nin­ger­ne hjem­mesi­der, som in­de­hol­der in­for­ma­tio­ner om de­res for­mål, le­del­se, an­søg­nings­run­der el­ler om mod­ta­ger­ne af de tid­li­ge­re ud­de­lin­ger (se links i ta­bel­len nedenfor).

De fi­re stør­ste fon­de og for­e­nin­ger teg­ner sig be­løbs­mæs­sigt for 90 pro­cent af ud­de­lin­ger­ne. In­du­stri­ens Fond, Tryg­heds­grup­pen (Tryg­fon­den), Nor­dea-fon­den og Re­al­da­nia gav til­sam­men 1,9 mia. kr. til sto­re og små pro­jek­ter in­den for de­res fag­li­ge ind­sats­om­rå­der i he­le lan­det. Der­u­d­over er det kun få, som har lands­dæk­ken­de ak­ti­vi­te­ter. Det gæl­der Nykre­dit Fon­den, Bi­ku­ben­fon­den, Top­dan­mark Fon­den, GF Fon­den, Spar­n­ord Fon­den og For­e­nin­gen Nor­dea Liv & Pen­sion. Sidst­nævn­te har end­nu ik­ke lagt sig fast på sit al­men­nyt­ti­ge ind­sats­om­rå­de, da den først blev stif­tet i 2015 ef­ter den blev ud­skilt fra Tryg­heds­grup­pen. Og­så BRF Fon­den er i øje­blik­ket ved at fast­læg­ge sin nye stra­te­gi og ud­de­lings­po­li­tik. Re­sten af fon­de­ne har rent lo­ka­le formålsbestemmelser.

Fra kundedemokrati til filantropi

De fi­re stør­ste fi­nans­filan­tro­per re­præ­sen­te­rer og­så de for­skel­li­ge ty­per af koo­pe­ra­ti­ve fi­nan­si­el­le virk­som­he­der, som tid­li­ge­re ud­gjor­de en væ­sent­lig del af fi­nans­sek­to­ren. Nor­dea-fon­den byg­ger på egen­ka­pi­ta­len fra spa­re­kas­sen SDS, da den blev om­dan­net til ak­tie­sel­skab i 1989. Ud af de 58 fon­de og for­e­nin­ger stam­mer de 42 net­op fra spa­re­kas­ser, som er ble­vet fu­sio­ne­ret el­ler om­dan­net til ak­tie­sel­ska­ber. Man­ge af dem er op­stå­et i slut­nin­gen af 80’erne, hvor spa­re­kas­ser­ne fik be­hov for at kun­ne til­træk­ke ka­pi­tal fra ak­tie­mar­ke­det for at ud­vi­de de­res for­ret­ning. Der­for vedt­og Fol­ke­tin­get loven om om­dan­nel­se af spa­re­kas­ser, som sik­rer, at den kun­de­e­je­de og så­kald­te her­re­lø­se ka­pi­tal bli­ver pla­ce­ret i en fond.

To af spa­re­kas­se­fon­de­ne er helt nye. Sid­ste år be­slut­te­de re­præ­sen­tant­ska­bet i Ul­f­borg Spa­re­kas­se at la­de sig op­slu­ge af Ring­kjø­bing Land­bo­bank A/S og stif­te en fond på den egen­ka­pi­tal, som er op­byg­get af kun­der­ne gen­nem 146 år. Og­så Spa­re­kas­sen Sjæl­land Fon­den blev skabt i 2015, da Spa­re­kas­sen Sjæl­land blev til et børsno­te­ret ak­tie­sel­skab. Beg­ge fon­de ud­de­ler før­ste gang i 2016, og Spa­re­kas­sen Sjæl­land for­ven­ter at ud­de­le 2,5 mio. kr. om året.

Tryg­heds­grup­pen og Re­al­da­nia kan beg­ge fø­re de­res hi­sto­ri­er til­ba­ge til to kø­ben­havn­ske bran­de, som fik by­ens bor­ge­re til at gå sam­men om at fin­de løs­nin­ger på ka­ta­stro­fer­ne. Ef­ter bran­den i 1795 gik hu­se­je­re sam­men om at ska­be en kre­dit­for­e­ning, som kun­ne skaf­fe bil­li­ge lån til at genop­byg­ge bo­li­ger­ne. Kun­der­ne eje­de for­e­nin­gen og hæf­te­de so­li­da­risk for hin­an­den, og for­e­nin­gen skul­le ik­ke gi­ve over­skud. Det blev se­ne­re til Kre­dit­for­e­nin­gen Dan­mark, som i år 2000 lod sig kø­be ind i Dan­ske Bank-kon­cer­nen. Den fæl­lese­je­de ka­pi­tal i for­e­nin­gen blev pla­ce­ret i Re­al­da­nia, som sta­dig byg­ger på med­lem­s­de­mo­kra­ti og har et re­præ­sen­tant­skab på 109 personer.

Og­så Tryg­heds­grup­pens for­mue er byg­get del­vist på et sel­skab, som kan træk­ke sin hi­sto­rie til­ba­ge til den før­ste kø­ben­havn­ske brand i 1728. Ef­ter bran­den gik bor­ge­re sam­men for at sik­re sig i til­fæl­de af end­nu en øde­læg­gen­de brand. De stif­te­de Kjø­ben­havns Brand­for­sik­ring som et gen­si­digt for­sik­rings­sel­skab. Og­så her eje­de kun­der­ne sel­ska­bet i fæl­les­skab og hæf­te­de so­li­da­risk for brand­kas­sens for­plig­tel­ser. Idéen var, at ka­pi­ta­len i sel­ska­bet al­tid skul­le væ­re nok til at dæk­ke ska­der­ne. Hvis der mang­le­de pen­ge i brand­kas­sen, måt­te kun­der selv spæ­de til, men sel­ska­bet skul­le ik­ke gi­ve over­skud. Kø­ben­havns For­sik­ring blev se­ne­re en del af det gen­si­di­ge Tryg For­sik­ring, som sta­dig ejes af kun­der­ne. I dag lig­ger ejer­ska­bet i det med­lem­se­je­de sel­skab Tryg­heds­grup­pen, som ejer 60 pro­cent af ak­tier­ne i det nu børsno­te­re­de Tryg For­sik­ring A/S, som dog og­så skal gi­ve ak­tieud­byt­te til de øv­ri­ge ak­tio­næ­rer. Ef­ter en år­ræk­ke, hvor re­præ­sen­tant­ska­bet var selv­sup­ple­ren­de, har Tryg­heds­grup­pen ge­nind­ført kun­de­de­mo­kra­ti­et og le­des af det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab, som har be­slut­tet at ud­de­le 550 mio. kr. pri­mært til ska­de­fore­byg­gen­de ar­bej­de. Det sker un­der Tryg­heds­grup­pens bi­navn, Trygfonden.

In­du­stri­ens Fond byg­ger på ka­pi­tal fra Kre­dit­for­e­nin­gen for In­du­stri­el­le Ejen­dom­me. Fon­den støt­ter in­nova­ti­ve pro­jek­ter, som kan styr­ke dansk er­hvervs­livs konkurrenceevne.

Egnsfonde finansierer foreningslivet

Mens dis­se fi­re stør­ste do­no­rer i op­gø­rel­sen har hver de­res over­ord­ne­de fag­li­ge stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­de, så ar­bej­der langt de fle­ste af fon­de­ne rent lo­kalt. De støt­ter ty­pisk for­e­nings- og kul­tur­li­vet in­den for de­res ned­lag­te fi­nan­si­el­le koo­pe­ra­ti­ve virk­som­he­ders af­græn­se­de, geo­gra­fi­ske virkeområde.

En af dem er Fon­den for Spa­re­kas­sen Far­sø, som blev dan­net i 2012 som føl­ge af fu­sio­nen mel­lem Spa­re­kas­sen Far­sø og Den Jy­ske Spa­re­kas­se, som er en re­gio­nal spa­re­kas­se i Jylland.

Fon­den ud­de­ler år­ligt mel­lem en halv og en hel mil­li­on kr. til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål i Spa­re­kas­sen Far­søs op­rin­de­li­ge virkeområde.

”Pen­ge­ne bli­ver ud­delt til lo­ka­l­om­rå­det i Ve­st­him­mer­lands Kom­mu­ne. Det kan væ­re til idræts­for­e­nin­ger, til by­fors­køn­nel­se og man­ge an­dre ting, som er til glæ­de og gavn for vo­res lo­kal­sam­fund,” si­ger Bri­an Ot­te Samu­el­sen, der er med­lem af be­sty­rel­sen i Fon­den for Spa­re­kas­sen Far­sø. Han er des­u­den om­rå­de­di­rek­tør i Den Jy­ske Spa­re­kas­se i den fi­li­al, som tid­li­ge­re var Spa­re­kas­sen Far­sø. Der­for har han of­te kon­takt med man­ge af de men­ne­sker, som ny­der godt af fon­dens donationer.

”Vi kan mær­ke, når vi ta­ler med vo­res kun­der og an­dre i lo­ka­l­om­rå­det, at folk er me­get be­vid­ste om, at pen­ge­ne fra fon­den er med til at få nog­le ting til at lyk­kes i for­e­nings­li­vet og lo­kal­sam­fun­det, som må­ske ik­ke vil­le væ­re lyk­ke­des uden fon­dens mid­ler. Så det har en stor be­tyd­ning for ud­vik­lin­gen i det lo­ka­l­om­rå­de, som det vi ar­bej­der i,” si­ger Bri­an Ot­te Samuelsen.

I man­ge af de min­dre spa­re­kas­se­fon­de er det ude­luk­ken­de be­sty­rel­sen, som står for ud­de­lin­ger­ne fra fon­de­ne. Men fle­re af de lidt stør­re fon­de har egent­li­ge se­kre­ta­ri­a­ter og di­rek­tio­ner til at stå for den dag­li­ge drift. En af dem er Spar Vest Fon­den, som bå­de har en di­rek­tør og to øv­ri­ge fondsmedarbejdere.

Spar Vest Fon­den blev stif­tet i 1989 i for­bin­del­se med at Ski­ve Spa­re­kas­se blev om­dan­net til bankak­tie­sel­ska­bet, Spar­bank Vest. I 2012 fu­sio­ne­re­de Spar­bank med Spar­n­ord Bank og ak­tier­ne blev veks­let til ak­tier i Spar­n­ord Bank, som si­den har gi­vet pæ­ne ud­byt­ter. I lø­bet af de sid­ste tre år har fon­den ud­delt i alt 51 mio. kr. i Ski­ve Spa­re­kas­ses gam­le om­rå­de i Ski­ve, Sal­ling og Fjends.

An­delskas­se­fond støt­ter frivillige

An­delskas­ser var og­så tid­li­ge­re en væ­sent­lig sel­skabs­form blandt lan­dets koo­pe­ra­ti­ve pen­ge­in­sti­tut­ter. Og selv om der sta­dig fin­des le­ve­dyg­ti­ge an­delskas­ser, har ho­ved­par­ten måt­te luk­ke. 16 af de gam­le an­delskas­ser, som var med i Sam­men­slut­nin­gen af Dan­ske An­delskas­ser, blev i 2011 fu­sio­ne­ret med bankak­tie­sel­ska­bet Dan­ske An­delskas­sers Bank (DAB). Den fu­sion re­sul­te­re­de i 16 an­delskas­se­fon­de, som kon­ver­te­re­de de­res egen­ka­pi­tal til ak­tier i DAB. Der­u­d­over skul­le fon­de­ne vir­ke til for­del for de en­kel­te an­delskas­sers lo­ka­l­om­rå­de, men da DAB end­nu ik­ke har gi­vet ud­byt­te på ak­tier­ne, har der hidtil ik­ke væ­ret pen­ge til lokalsamfundene.

An­der­le­des gik det for Sdr. Lem An­delskas­se, som stod uden for Sam­men­slut­nin­gen af Dan­ske An­delskas­ser. Sdr. Lem An­delskas­se fun­ge­re­de ind­til be­gyn­del­sen af det nye årtu­sin­de, hvor ny re­gu­le­ring og in­drap­por­te­rings­krav ud­gjor­de en stør­re og stør­re bu­reau­kra­tisk byr­de for det lil­le pen­ge­in­sti­tut. Der­for for­hand­le­de an­delskas­sens da­væ­ren­de di­rek­tør, Claus Bo Han­sen med Ring­kjø­bing Land­bo­bank om et samarbejde.

I 2004 be­slut­te­de an­dels­ha­ver­ne i an­delskas­sen at la­de sig op­kø­be af Ring­kjø­bing Land­bo­bank for 20 mio. kr. sva­ren­de til en lil­le over­kurs på egen­ka­pi­ta­len i an­delskas­sen. Om­kring 500 del­ta­ge­re mød­te op på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen og sag­de ja til at ned­læg­ge an­delskas­sen. Kun en en­kelt an­dels­ha­ver stem­te imod, for­tæl­ler Claus Bo Hansen.

Godt 12 mio. kr. af salgs­sum­men blev ud­be­talt til an­dels­ha­ver­ne, som fik de­res an­dels­ind­skud igen til kurs 800. Der­u­d­over stif­te­des Sdr. Lem An­delskas­ses Fond, som fik re­sten af pen­ge­ne – 7,2 mio. kr. i grundkapital.

”Det var en pri­o­ri­te­ring, vi gjor­de for at sik­re, at der og­så var no­get til­ba­ge til de kun­der, som ik­ke var an­dels­ha­ve­re. Vi syn­tes, det kun­ne væ­re godt at ha­ve en fond med lidt pon­dus, som kun­ne støt­te for­e­nings- og kul­tur­li­vet i lo­ka­l­om­rå­det. Det har så vist sig si­den hen, at det vir­ke­lig har sat nog­le ting i gang,” si­ger Claus Bo Han­sen, der er med­lem af be­sty­rel­sen i fon­den og ar­bej­der som fi­li­al­di­rek­tør i Ring­kjø­bing Land­bo­banks af­de­ling i Tarm.

I år har fon­den blandt an­det ud­delt pen­ge til idræts­hal­ler i de to by­er, hvor den gam­le an­delskas­se hav­de af­de­lin­ger. Hal­len i Høj­mark har få­et 50.000 kr. til en storskærm og en pro­jektor. Hal­len i Lem har få­et 50.000 kr. til nye net og prak­tisk ved­li­ge­hol­del­se. Lem Bold­klub har få­et 60.000 til ny be­lys­ning på bold­ba­nen. Der­u­d­over har den lo­ka­le æl­dre­klub få­et til­skud til ud­flug­ter, og den lo­ka­le af­de­ling af Børns Vok­sen­ven­ner har mod­ta­get til­skud til årets ak­ti­vi­te­ter. I alt har fon­den få­et 55 an­søg­nin­ger og be­vil­get pen­ge til 32 af dem.

Pen­ge­ne fra fon­den er vig­ti­ge for de fri­vil­li­ge ind­sat­ser i lo­kal­sam­fun­de­ne, si­ger Claus Bo Han­sen, der selv sid­der i be­sty­rel­sen for fle­re foreninger.

”Hvis man for ek­sem­pel er fri­vil­lig fod­bold­træ­ne, be­ty­der det me­get for mo­ti­va­tio­nen, at man ved, at der kom­mer nog­le pen­ge til nyt ud­styr til klub­ben, el­ler at man får si­ne ud­gif­ter dæk­ket, hvis man ta­ger hol­det med på en fod­bol­drej­se,” si­ger Claus Bo Hansen.

Fra brandkasse til egnsfond

11 af fon­de­ne og for­e­nin­ger­ne i op­gø­rel­sen stam­mer fra gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­ska­ber, som op­rin­de­ligt var etab­le­ret i et helt af­græn­set lo­kalt om­rå­de. En af dem er Skads m.fl. Her­re­ders Brand­kas­ses Fond. Brand­kas­sen dæk­ke­de en stor del af be­folk­nin­gen i en ræk­ke her­re­der mel­lem Var­de, Bram­m­ing, Es­b­jerg og Fa­nø. Den hav­de 24 af­de­lin­ger med hver sin ad­mi­ni­stra­tion og ledelse.

Brand­kas­sen var et gen­si­digt lø­sø­re-for­sik­rings­sel­skab, som blev stif­tet i 1849. I lø­bet af 1970’erne blev en stør­re og stør­re del af sel­ska­bets for­plig­tel­ser gen­for­sik­ret i MLU For­sik­ring, som se­ne­re blev op­slugt af det gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­skab Tryg.

”Vi hav­de kun ti pro­cent af po­r­te­følj­en på eg­ne bø­ger. Og ef­ter­hån­den var det og­så MLU, der stod for vo­res ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver. Vi var ble­vet over­flø­di­ge og måt­te be­slut­te, om vi skul­le luk­ke sel­ska­bet,” si­ger Ta­ge Buhl, der har væ­ret kas­se­rer si­den 1969 – først i brand­kas­sen og nu i fonden.

Hvis det gen­si­di­ge sel­skab skul­le luk­kes var der to mu­lig­he­der. En­ten skul­le egen­ka­pi­ta­len be­ta­les til­ba­ge til kun­der­ne, som eje­de sel­ska­bet, el­ler og­så skul­le pen­ge­ne læg­ges i en al­men­nyt­tig fond.

”Hvis vi skul­le be­ta­le pen­ge­ne til­ba­ge til ejer­ne, så skul­le vi op­gø­re det for­holds­mæs­sigt i for­hold til kun­der­nes for­sik­rings­por­te­føl­je gen­nem de sid­ste ti år. Det kun­ne vi hur­tigt se, at det vil­le bli­ve et stort ar­bej­de, og des­u­den vil­le det væ­re småt­te­ri­er til den en­kel­te kun­de. Der­for la­ve­de vi en fond,” si­ger Ta­ge Buhl, der selv var med til at skri­ve fundatsen.

En del af fon­dens for­mue blev in­ve­ste­ret i ob­liga­tio­ner med en kur­s­vær­di på 2,5 mio. kr. Der­u­d­over hav­de den for cir­ka en mil­li­on kro­ner i in­de­stå­en­der i for­skel­li­ge spa­re­kas­ser og an­delskas­ser. Se­ne­re fik fon­den foræ­ret salgs­prove­nu­et fra højsko­le­hjem­met i Var­de, hvor ho­ved­sæ­det hav­de haft til hu­se. Det ind­brag­te yder­li­ge­re 1,5 mio. kr. I star­ten kun­ne fon­den ud­de­le en halv mio. kr. om året.

”Vi hav­de en stor del af pen­ge­ne op­spa­ret i 12-pro­cents ob­liga­tio­ner til kurs 56. Ef­ter­hån­den som ti­den gik, steg kur­sen på ob­liga­tio­ner­ne og de blev ind­fri­et til kurs pa­ri. Det var jo gul­dran­det pa­pir og me­nin­gen med fon­den var jo, at pen­ge­ne skul­le ar­bej­de i det sam­me om­rå­de, som de var tjent ind i,” si­ger Ta­ge Buhl, der ud­over sin funk­tion som kas­se­rer i brand­kas­sen og­så var fi­li­al­di­rek­tør i Spa­re­kas­sen Bi­ku­bens af­de­ling Aalestrup.

I takt med det fal­den­de ren­te­ni­veau op gen­nem fir­ser­ne blev ud­de­lings­ni­veau­et min­dre. Sid­ste år ud­del­te Skads m.fl. Her­re­ders Band­kas­ses Fond 140.000 kr. I dag har fon­den en for­mue på syv mio. kr.

Nog­le af de fa­ste mod­ta­ge­re af ud­de­lin­ger­ne fra brand­kas­se­fon­den gen­nem åre­ne har væ­ret for­sam­lings­hu­se i om­rå­det, et lo­kal­hi­sto­risk ar­kiv, Mi­ni­by­en i Var­de, pen­sio­ni­st­for­e­nin­ger og hus­mor­for­e­nin­ger samt en ræk­ke bog­ud­gi­vel­ser fra området.

 

Finansfilantroper uddeler 2,1 milliarder kr.

Koo­pe­ra­tivt op­havFond el­ler for­e­ningSta­tusNo­terMod­ta­ge­re

- klik og se mod­ta­ge­re
Ud­de­lin­ger 2015

- i kroner
Spa­re­kas­ser
Bi­ku­ben­fon­denEr­hv. Fond Se mod­ta­ge­re hos fon­den 77.000.000
Dan­ske Bank Fon­den for Aa­le­strup og OmegnIk­ke Er­hv. Fondn.a.15.000
Den Jy­ske Spa­re­kas­ses StøttefondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fondenn.a.
Durup Spa­re­kas­ses FondEr­hv. FondBy­for­ny­el­ses­pro­gram i Durup2.460.000
Fa­nefjord Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden1.768.000
Fio­nia FondEr­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden4.475.000
Fon­den for Brørup SparekasseEr­hv. Fond0
Fon­den for Fyn­s­ke BankEr­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden3.394.000
Fon­den for Spa­re­kas­sen FarsøIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden500.000
Fon­den for Spa­re­kas­sen HimmerlandEr­hv. Fond0
Fon­den for Spa­re­kas­sen i SkalsIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fondenn.a.
Fon­den Spa­re­kas­sen MidtdjursIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden1.394.734
Fre­de­riks­berg­Fon­denEr­hv. Fond Se mod­ta­ge­re hos fon­den 8.300.000
Fuur Spa­re­kas­ses FondEr­hv. Fond[popup_trigger id="1354" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]172.500
Gal­ten Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. Fond[popup_trigger id="1359" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]269.796
Gjer­lev-Ens­lev Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. Fond[popup_trigger id="1364" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]1.162.200
Has­sing-Vil­ler­s­lev Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. Fondn.a.
Hunstrup-Øste­rild Spa­re­kas­se FondenIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fondenn.a.
Hvid­b­jerg-Ørum Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden99.260
Jel­ling Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden1.593.539
Lol­lands­fon­denIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden100.000
Nor­dea-fon­denEr­hv. Fond Se mod­ta­ge­re hos fon­den 489.000.000
Ravnkil­de Spa­re­kas­ses LegatfondIk­ke Er­hv. Fond[popup_trigger id="1366" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]25.000
Ros­lev Spa­re­kas­ses FondEr­hv. Fond[popup_trigger id="1368" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]258.230
Sned­sted-Nør­hå Spa­re­kas­ses Ju­bilæums FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden246.000
Spar Hvet­bo FondenEr­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden200.000
Spar Vest FondenEr­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden16.385.290
Spa­re­kas­sen Born­holms FondEr­hv. Fond Se mod­ta­ge­re hos fon­den 11.800.000
Spa­re­kas­sen Ho­bro FondenIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden6.202.397
Spa­re­kas­sen Løgum­klosters FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fondenn.a.
Spa­re­kas­sen Sjæl­land FondenEr­hv. Fond[popup_trigger id="1392" tag="span"]note[/popup_trigger]Se mod­ta­ge­re hos fonden0
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, BrovstIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden1.262.500
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, JerslevIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden1.501.900
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, KlokkerholmIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden1.016.138
Spar­kas­sen Midt Vest FondenEr­hv. Fond[popup_trigger id="1370" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]852.000
Spar­n­ord FondenEr­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden21.600.000
St. Brøn­dum Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden314.424
Syd­bank Søn­derjyl­lands FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden2.254.766
Trel­le­borg FondenEr­hv. Fond[popup_trigger id="1372" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]2.080.000
Tved Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. Fond1.500.000
Ul­f­borg Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. Fond[popup_trigger id="1395" tag="span"]note[/popup_trigger]Se mod­ta­ge­re hos fonden0
Vor­ning og Om­egns Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. Fond[popup_trigger id="1374" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]15.000
Gen­si­di­ge Forsikringsselskaber
Ærø Brand FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden57.000
Top­dan­mark FondenIk­ke Er­hv. Fond[popup_trigger id="1376" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]275.000
Skads m.fl. Her­re­ders Brand­kas­ses FondIk­ke Er­hv. Fond140.000
Fon­den af Ham­me­rum Her­reds Brand­kas­se for Lø­sø­re af 1844Ik­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden407.000
GF Fon­denEr­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden400.000
Lol­land-Falsters og Lan­gelands Køb­stæ­ders Brandso­cie­tets FondIk­ke Er­hv. Fond125.000
Østif­ter­ne fmba.For­e­ningSe mod­ta­ge­re hos fonden7.973.000
Tryg­heds­grup­pen sm­ba (Tryg­fon­den)Med­lem­se­jet selskabSe mod­ta­ge­re hos fonden550.000.000
Brand af 1848 FondEr­hv. Fond4.457.000
Stevns Brand FondEr­hv. Fond526.000
For­e­nin­gen Nor­dea Liv & PensionFor­e­ning[popup_trigger id="1398" tag="span"]note[/popup_trigger]Se mod­ta­ge­re hos fonden0
Re­al­kre­dit­for­e­nin­ger
Re­al­da­nia fmba.For­e­ningSe mod­ta­ge­re hos fonden795.000.000
In­du­stri­ens FondEr­hvervs­dri­ven­de FondSe mod­ta­ge­re hos fonden125.700.000
BRF Fon­denEr­hvervs­dri­ven­de FondSe mod­ta­ge­re hos fonden0
Nykre­dits FondIk­ke Er­hv. Fond[popup_trigger id="1378" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]3.600.000
An­delskas­ser
Sdr. Lem An­delskas­ses FondIk­ke Er­hv. Fond406.000
16 an­dre andelskassefondeEr­hv. Fond[popup_trigger id="1400" tag="span"]note[/popup_trigger]0
2.148.283.674

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Tabel

  • [popup_trigger id="1450" tag="span"]Se tabellen over finansfilantropernes uddeling af 2,1 milliarder kr. ved at klikke her[/popup_trigger]

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer