Annoncespot_img

Augustinus Fonden sender coronastøtte til udlandet

Augustinus Fonden støtter coronarelaterede sociale og humanitære indsatser med 11,6 mio. kr. Langt størstedelen – ti mio. kr. – går til projekter uden for Danmarks grænser, og flere penge kan være på vej til verdens brændpunkter.

Læger uden Grænser (foto: Olmo Calvo / MSF)
Au­gusti­nus Fon­den har blandt an­det støt­tet Læ­ger uden Græn­ser med 4 mio. kr. Støt­ten går til or­ga­ni­sa­tio­nens me­di­cin­ske aku­tind­sats mod covid-19 (fo­to: Ol­mo Cal­vo / MSF).

Flygt­nin­ge­lej­re, pres­se­de sund­heds­sy­ste­mer og man­gel på rent vand. Cor­ona­kri­sen kan ram­me ek­stra hårdt i ver­dens brænd­punk­ter. Og net­op det in­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re ar­bej­de har der­for væ­ret ét af Au­gusti­nus Fon­dens fo­ku­s­om­rå­der i fon­dens svar på coronakrisen.

Ud af fon­dens cor­o­na­be­vil­lin­ger på fo­re­lø­big 11,6 mio. kr. er de ti mio. kr. net­op be­vil­get til in­ter­na­tio­na­le projekter.

“Uden for Dan­marks græn­ser er der og­så stort be­hov for støt­te i den ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion. I man­ge af ver­dens brænd­punk­ter, i flygt­nin­ge­lej­re og lan­de med min­dre ud­vik­le­de sund­heds­sy­ste­mer er si­tu­a­tio­nen al­vor­lig. Det er svært at iso­le­re sig, og smit­ten kan hur­tigt bre­des, så fo­kus på ek­stra hy­giej­ne­for­hold og sund­heds­kli­nik­ker er es­sen­ti­elt,” skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Som led i sin in­ter­na­tio­na­le cor­o­na­støt­te har fon­den net­op do­ne­ret fi­re mio. kr. til Læ­ger uden Græn­ser. Pen­ge­ne går til or­ga­ni­sa­tio­nens me­di­cin­ske aku­tind­sats mod den nye cor­o­navirus og covid-19-sygdommen.

”Covid-19 har for­år­sa­get en glo­bal kri­se, der læg­ger et stort pres på ver­dens sund­heds­sy­ste­mer. Der er i al­le de­le af ver­den et akut be­hov for at op­ti­me­re og for­be­re­de fore­byg­gel­ses- og be­hand­lings­ind­sat­ser – sær­ligt der hvor kri­sen ram­mer de ud­sat­te og sår­ba­re be­folk­nings­grup­per. Læ­ger uden Græn­ser har den or­ga­ni­sa­to­ri­ske ka­pa­ci­tet der skal til for at ryk­ke hur­tigt ud til der, hvor be­ho­vet er størst, og der­for var det na­tur­ligt for fon­den af støt­te de­res ar­bej­de,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, di­rek­tør i Au­gusti­nus Fonden.

For at kun­ne re­a­ge­re hur­tigt på den aku­t­te si­tu­a­tion har Au­gusti­nus Fon­den valgt at be­vil­ge pen­ge på bag­grund af di­a­log med fon­dens lang­va­ri­ge be­vil­lings­mod­ta­ge­re, og Læ­ger uden Græn­ser ro­ser Au­gusti­nus Fon­den med si­ne be­vil­lin­ger for at vi­se ‘ver­dens­sind’.

”Au­gusti­nus Fon­den har i man­ge år væ­ret en loy­al og stor støt­te for, at vi sam­men kan sik­re Læ­ger uden Græn­sers ar­bej­de. I en tid hvor he­le ver­den kæm­per mod covid-19, og Læ­ger uden Græn­ser er i højt be­red­skab, er det fan­ta­stisk at mær­ke så­dan en til­lid og op­bak­ning – når det gæl­der om at ud­vi­se ver­dens­sind. En stor tak til Au­gusti­nus Fon­den for den flot­te do­na­tion på fi­re mil­li­o­ner kro­ner, der er et stærkt bi­drag til Læ­ger uden Græn­sers ar­bej­de for­re­st i linj­en i be­kæm­pel­sen af covid-19,” si­ger Jes­per Brix, der er di­rek­tør i Læ­ger uden Græn­ser i Danmark.

Ud­over be­vil­lin­gen til Læ­ger uden Græn­ser har Au­gusti­nus Fon­den og­så støt­tet in­ter­na­tio­na­le cor­o­naind­sat­ser hos Uni­cef og Ca­re Dan­mark med hen­holds­vis fem mio. kr. og en mio. kr.

Sociale projekter i Danmark

Ud­over sam­let 10 mio. kr. til in­ter­na­tio­na­le pro­jek­ter har Au­gusti­nus Fon­den og­så be­vil­get godt 1,6 mio. kr. til en ræk­ke so­ci­a­le pro­jek­ter for sår­ba­re i Danmark:

200.000 kr. går til Rø­de Kors’ kri­se­be­red­skab i Dan­mark, der bl.a. as­si­ste­rer Sund­heds­sty­rel­sens sund­heds­fag­li­ge be­red­skab, be­man­der Rigs­po­li­tiets call-cen­ter for bor­ger­hen­ven­del­ser an­gå­en­de cor­o­navirus og har op­ret­tet et hjæl­pe­net­værk med hjælp til ud­sat­te og iso­le­re­de borgere.

45.000 kr. til For­e­nin­gen Fi­sken til di­gi­tal vej­led­ning og støt­te af un­ge i ud­sat­te positioner.

100.000 kr. til Sett­le­men­tets ar­bej­de med ud­sat­te voks­ne, bl.a. so­ci­al­rå­d­giv­ning og gælds­rå­d­giv­ning samt fore­byg­gel­se af en­som­hed og psy­kisk mistrivsel.

750.000 kr. til Red Bar­nets ef­ter­værn­sind­sats, der støt­ter ud­sat­te børn og fa­mi­li­er til­ba­ge til et nor­ma­li­se­ret hverdagsliv.

265.608 kr. til Fol­kekir­kens Nød­hjælp til sik­ring af gen­brugs­bu­tik­ker med vær­ne­mid­ler til fri­vil­li­ge og kunder.

100.000 kr. til Hugs & Food til ek­stra­om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med ud­de­ling af ta­ke-away-mad til hjemløse.

75.000 kr. til Kon­tak­t­cen­ter Klip­pens fort­sat­te ar­bej­de med mis­brugs­be­hand­ling un­der krisen.

100.000 kr. til Ma­te­ma­tik­cen­ter til ska­le­ring af on­li­ne ma­te­ma­ti­kun­der­vis­ning med fo­kus på ud­sat­te børn og un­ge, der ri­si­ke­rer at fal­de bag­ud i sko­len når der mang­ler støt­te til hjemme-undervisningen.

Au­gusti­nus Fon­den mod­ta­ger fort­sat an­søg­nin­ger om støt­te til cor­o­napro­jek­ter. Fon­den ud­del­te i 2019 i alt 341 mio. kr. Her­af gik 27 mio. kr. til so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re indsatser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer